EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3605

Uredba Sveta (ES) št. 3605/93 z dne 22. novembra 1993 o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti

OJ L 332, 31.12.1993, p. 7–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 10 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Estonian: Chapter 10 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Latvian: Chapter 10 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Lithuanian: Chapter 10 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Hungarian Chapter 10 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Maltese: Chapter 10 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Polish: Chapter 10 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Slovak: Chapter 10 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Slovene: Chapter 10 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Bulgarian: Chapter 10 Volume 001 P. 33 - 35
Special edition in Romanian: Chapter 10 Volume 001 P. 33 - 35

No longer in force, Date of end of validity: 29/06/2009; razveljavil 32009R0479 . Latest consolidated version: 23/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3605/oj

31993R3605Uradni list L 332 , 31/12/1993 str. 0007 - 0009


Uredba Sveta (ES) št. 3605/93

z dne 22. novembra 1993

o uporabi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem, ki je priloga k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti tretjega pododstavka člena 104c(14),

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker Protokol o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem s sklicevanjem na Evropski sistem integriranih gospodarskih računov (ESR) [3] opredeljuje pojme "država", "primanjkljaj" in "investicija"; ker so potrebne natančne opredelitve glede na klasifikacijske šifre ESR; ker so v okviru potrebne uskladitve nacionalnih statistik ali iz drugih razlogov te opredelitve lahko spremenjene; ker bo o vsaki spremembi ESR odločal Svet v skladu z določbami Pogodbe o pristojnostih in postopku;

ker je treba pojem "dolg" iz Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem dopolniti s sklicevanjem na klasifikacijske šifre ESR;

ker Direktiva Sveta 89/130/EGS, Euratom z dne 13. februarja 1989 o uskladitvi zajemanja bruto domačega proizvoda po tržnih cenah [4] daje ustrezno in podrobno opredelitev bruto domačega proizvoda po tržnih cenah;

ker ima Komisija na podlagi Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem nalogo, da priskrbi statistične podatke, potrebne za ta postopek;

ker so za redno in takojšnje poročanje držav članic Komisiji o njihovih načrtovanih in dejanskih primanjkljajih ter o višini njihovega dolga potrebne podrobne določbe;

ker mora Komisija v skladu s členom 104c(2) in (3) Pogodbe spremljati razvoj proračunskega stanja in višine javnega dolga v državah članicah ter na podlagi meril za javnofinančni primanjkljaj in javni dolg preverjati upoštevanje proračunske discipline; ker mora Komisija, če država članica ne izpolnjuje zahtev katerega izmed ali obeh navedenih meril, upoštevati vse pomembne dejavnike; ker mora Komisija preveriti, ali v državi članici obstaja tveganje čezmernega primanjkljaja,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

ODDELEK I

Opredelitve

Člen 1

1. Za namene Protokola o postopku v zvezi s čezmernim primanjkljajem in za namene te uredbe so pojmi, navedeni v naslednjih členih, opredeljeni v skladu z Evropskim sistemom integriranih gospodarskih računov (ESR). Šifre, navedene v oklepajih, se nanašajo na drugo izdajo ESR.

2. "Država" pomeni sektor države v širšem smislu(S60), ki zajema institucionalne enote centralne ravni države (S61), lokalne ravni države (S62) in sklade socialnega zavarovanja (S63) razen komercialnih dejavnosti, kakor je opredeljeno v ESR.

Izključitev komercialnih dejavnosti pomeni, da sektor države v širšem smislu (S60) obsega le institucionalne enote, katerih glavna dejavnost je opravljanje netržnih storitev.

3. "Javnofinančni primanjkljaj (presežek)" pomeni neto zadolževanje (neto posojanje) (N5) sektorja države v širšem smislu, kakor je opredeljeno v ESR. V javnofinančnem primanjkljaju vsebovane obresti so vsota obresti (R41), kakor je opredeljeno v ESR.

4. "Javna investicija" pomeni povečanje bruto trajnih sredstev (P41) sektorja države v širšem smislu, kakor je opredeljeno v ESR.

5. "Javni dolg" pomeni stanje skupnega bruto dolga v nominalni vrednosti ob koncu leta, razen tistih obveznosti, za katere ima sektor države v širšem smislu (S60) ustrezno finančno protivrednost.

Javni dolg sestavljajo obveznosti sektorja države v širšem smislu v naslednjih postavkah: gotovina in vloge (F20 in F30), menice in kratkoročni vrednostni papirji (F40), dolgoročni vrednostni papirji (F50), druga kratkoročna posojila (F79) ter druga srednjeročna in dolgoročna posojila (F89), kakor je opredeljeno v ESR.

Nominalna vrednost obveznosti ob koncu leta je njihova imenska vrednost.

Nominalna vrednost obveznosti, vezanih na indeks, je njihova imenska vrednost, popravljena za na indeks vezano povečanje kapitala, ugotovljeno ob koncu leta.

Obveznosti v tuji valuti se preračunajo v nacionalno valuto ob upoštevanju reprezentativnega tržnega menjalnega tečaja, ki velja na zadnji delovni dan v letu.

Člen 2

Bruto domači proizvod pomeni bruto domači proizvod po tržnih cenah (BDP tc), kot je opredeljeno v členu 2 Direktive 89/130/EGS, Euratom.

Člen 3

1. Zneski načrtovanega javnofinančnega primanjkljaja so zneski, ki jih države članice določijo za tekoče leto v skladu z najnovejšimi odločitvami organov pristojnih za proračun.

2. Zneski dejanskega javnofinančnega primanjkljaja in dejanska višina javnega dolga so ocenjeni, začasni, nedokončni ali dokončni rezultati za preteklo leto.

ODDELEK II

Pravila in obseg poročanja

Člen 4

1. Države članice od začetka leta 1994 poročajo Komisiji o načrtovanih in dejanskih javnofinančnih primanjkljajih ter o višini javnega dolga dvakrat na leto, prvič pred 1. marcem tekočega leta (leto n) in drugič pred 1. septembrom leta n.

2. Pred 1. marcem leta n morajo države članice:

- sporočiti Komisiji načrtovani javnofinančni primanjkljaj za leto n, aktualno oceno dejanskega javnofinančnega primanjkljaja za leto n-1 in dejanski javnofinančni primanjkljaj za leta n-2, n-3 in n-4,

- hkrati zagotoviti Komisiji tudi podatke o ustreznem proračunskem primanjkljaju javnega sektorja za leta n, n-1 in n-2 na podlagi običajnih opredelitev in zneske, ki določajo preračunavanje zadevnega primanjkljaja javnega sektorja v javnofinančni primanjkljaj. Komisiji sporočeni zneski, ki določajo to preračunavanje, vsebujejo zlasti zneske neto zadolževanja podsektorjev S61, S62 in S63,

- sporočiti Komisiji svojo oceno dejanske višine javnega dolga ob koncu leta n-1 in dejansko višino javnega dolga za leta n-2, n-3 in n-4,

- hkrati zagotoviti Komisiji za leti n-1 in n-2 tudi zneske, ki kažejo prispevek javnofinančnega primanjkljaja in drugih pomembnih dejavnikov k spremembi višine javnega dolga.

3. Pred 1. septembrom leta n morajo države članice Komisiji sporočiti:

- ažurirani načrtovani javnofinančni primanjkljaj za leto n in dejanski javnofinančni primanjkljaj za leta n-1, n-2, n-3 in n-4 ter izpolniti pogoje iz druge alinee odstavka 2,

- dejansko višino javnega dolga za leta n-1, n-2, n-3 in n-4 ter izpolniti pogoje iz četrte alinee odstavka 2.

4. Znesek načrtovanega javnofinančnega primanjkljaja, ki ga država članica sporoči Komisiji v skladu z odstavkoma 2 in 3, je izražen v nacionalni valuti in v proračunskih letih.

Znese dejanskega javnofinančenga primanjkljaja in dejanska višina javnega dolga, ki ju mora država članica sporočiti Komisiji v skladu z odstavkoma 2 in 3, sta izražena v nacionalni valuti in v koledarskih letih razen aktualnih ocen za leto n-1, ki so lahko izražene v proračunskih letih.

Kjer se proračunska leta razlikujejo od koledarskih, države članice sporočijo Komisiji tudi znesek dejanskega javnofinančnega primanjkljaja in dejansko višino javnega dolga v proračunskih letih za dve proračunski leti pred tekočim proračunskim letom.

Člen 5

Države članice v skladu s postopkom iz člena 4(1), (2) in (3) sporočijo Komisiji zneske odhodkov za javne investicije in obresti.

Člen 6

Države članice zagotovijo Komisiji napoved bruto domačega proizvoda za leto n in dejanske zneske bruto domačega proizvoda za leta n-1, n-2, n-3 in n-4 v istih časovnih obdobjih, kakršna določa člen 4(1).

Člen 7

V primeru spremembe ESR, o kateri odloča Svet v skladu z določbami Pogodbe o pristojnostih in postopku, Komisija v členih 1 in 4 spremeni sklicevanje na ESR.

Člen 8

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1994.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. novembra 1993

Za svet

Predsednik

Ph. Maystadt

[1] UL C 324, 1.12.1993, str. 8; inUL C 340, 17. 12. 1993, str. 8.

[2] UL C 329, 6.12.1993.

[3] Statistični urad Evropskih skupnosti, Evropski sistem integriranih gospodarskih računov (ESR), druga izdaja.

[4] UL L 49, 21.2.1989, str. 26.

--------------------------------------------------

Top