Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R3300

Uredba Komisije (ES) št. 3300/93 z dne 30. novembra 1993 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1274/91 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/90 o nekaterih standardih trženja za jajca

OJ L 296, 1.12.1993, p. 52–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 206 - 209
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 206 - 209
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 204 - 206
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 204 - 206
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 204 - 206
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 204 - 206
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 204 - 206
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 204 - 206
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 204 - 206
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 204 - 206
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 204 - 206
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 90 - 93
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 90 - 93

No longer in force, Date of end of validity: 26/12/2003; implicitno zavrnjeno 32003R2295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3300/oj

31993R3300Uradni list L 296 , 01/12/1993 str. 0052 - 0054
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0206
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0206


Uredba Komisije (ES) št. 3300/93

z dne 30. novembra 1993

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1274/91 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/90 o nekaterih standardih trženja za jajca

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/90 z dne 26. junija 1990 o nekaterih standardih trženja za jajca [1], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2617/93 [2], in zlasti členov 10(3) in 20(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2617/93 in zlasti člena 2 Uredbe,

ker Uredba Komisije (EGS) št. 1274/91 [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2221/92 [4], določa podrobna pravila, potrebna za izvajanje teh standardov trženja;

ker je zaradi zagotavljanja oskrbe potrošnika z izdelki dobre kakovosti primerno poskrbeti za pogostejše zbiranje jajc in strožja kakovostna merila za jajca, ki se tržijo kot "ekstra";

ker je zaradi uvedbe obvezne označitve minimalnega roka trajanja, ki mu sledijo priporočila o primernem shranjevanju pakiranj z jajci razreda A po Uredbi (EGS) št. 2617/93, treba prilagoditi podrobna pravila o oznakah datumov, določenih v Uredbi (EGS) št. 1274/91;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1274/91 se spremeni:

1. v členu 1(1) se črta drugi pododstavek;

2. v členu 5(1) se druga alinea nadomesti z naslednjo: "zračni mehurček: višina ne presega 6 mm, nepremičen; vendar pri jajcih, ki se tržijo kot "ekstra", ne presega 4 mm;";

3. členi 14, 15 in 16 se nadomestijo z naslednjim:

"Člen 14

1. Navedba minimalnega roka trajanja iz členov 10 in 15 Uredbe (EGS) št. 1907/90 se opravi v času pakiranja v skladu s členom 9(2) Direktive Sveta 79/112/EGS [5]. Vsebuje eno ali več od naslednjih besedil:

- Consúmase preferentemente antes del …,

- Mindst holdbar til …,

- Mindestens haltbar bis …,

- Aνάλωση κατά προτίμηση πριν από …,

- Best before …,

- À consommer de préférence avant le …,

- Da consumarsi preferibilmente entro …,

- Ten minste houdbaar tot …,

- A consumir de prefêrencia antes de …

V ta namen se datum navede z dvema nizoma številk, ki predstavljajo v naslednjem vrstnem redu:

- dan od 1 do 31,

- mesec od 1 do 12.

2. Na velikih pakiranjih in na malih pakiranjih, tudi kadar so te v velikih škatlah, je na zunanji površini jasno vidna in čitljiva navedba, ki svetuje potrošnikom, naj jajca po nakupu shranjujejo v hladilniku.

3. V primeru prodaje v razsutem stanju se besedilo, enako navedbi iz odstavka 2, navede na tak način, da je jasno vidno in nedvoumno za potrošnika.

Člen 15

Navedba datuma pakiranja iz členov 10 in 15 Uredbe (EGS) št. 1907/90 vsebuje eno ali več od naslednjih besedil:

- Embalado el: …,

- Pakket den: …,

- Verpackt am: …,

- Hμερομηνία συσκενασίας: …,

- Packing date: …,

- Emballé le: …,

- Data d’imballaggio: …,

- Verpakt op: …,

- Embalado em: …,

ki mu sledita dva niza številk, kakor je navedeno v drugem pododstavku člena 14(1).

Člen 16

1. Poleg minimalnega roka trajanja in/ali datuma pakiranja lahko izvajalec v času pakiranja na jajca ali na pakiranja, ki jih vsebujejo, ali na oboje navede tudi priporočeno prodati do datuma.

2. Priporočeno prodati do datuma je navedba zadnjega datuma, ko se jajca še lahko ponudijo v prodajo potrošniku, po katerem ostaja čas shranjevanja sedmih dni. Določen je na tak način, da bodo jajca razreda "A"; ohranila lastnosti, opisane v členu 5(1) te uredbe, do konca tega časa shranjevanja, kadar se pravilno shranjujejo. Minimalni rok trajanja ustreza koncu tega časa shranjevanja.

Navedba mora biti izražena na tak način, da je pomen – priporočeno prodati do – jasen.

3. Izvajalec lahko v času pakiranja na pakiranja navede datum znesenja in v tem primeru mora biti ta naveden tudi na jajcih, ki jih vsebujejo pakiranja. Datum znesenja pa se lahko na jajca odtisne tudi na farmi.

4. Za navedbo datumov iz tega člena na jajcih, in v primeru – priporočeno prodati do datuma – in datuma znesenja tudi na pakiranjih, se uporabi eden ali več izrazov, naštetih v Prilogi I.

5. Datumi iz tega člena se navedejo z dvema nizoma številk, kakor je navedeno v drugem pododstavku člena 14(1).";

4. v uvodnem stavku člena 17 se sklicevanje na "člen 15" nadomesti s sklicevanjem na "člen 16";

5. člen 21(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Trakovi in nalepke, predvideni v členu 11 Uredbe (EGS) št. 1907/90, so beli in označbe na teh trakovih in nalepkah so natisnjene v črni barvi.";

6. člen 24(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. Trak ali nalepka iz člena 12 Uredbe (EGS) št. 1907/90 morata biti natisnjena ali pritrjena na tak način, da ni z namestitvijo traku ali nalepke na pakiranje zakrit noben podatek. Na trak ali nalepko se s poševnimi črkami natisne naslednja navedba: "ekstra do …";, ki ji sledita dva niza vsaj 1 cm visokih številk, kot je navedeno v drugem pododstavku člena 14(1), ki označujeta sedmi dan po pakiranju.";

7. člen 25(2)(e) se nadomesti z naslednjim:

"(e) - za jajca razreda A: prvotni datum minimalnega roka trajanja in pod njim besede "ponovno razvrščena jajca";,

- za jajca drugih razredov: besedi "datum pakiranja:";, ki jima sledi datum prvega pakiranja in pod njim besedi "ponovno razvrščeno:";, ki jima sledi datum ponovnega razvrščanja na enak način, kot je predvideno v drugem pododstavku člena 14(1).";

8. člen 26(2)(e) se nadomesti z naslednjim:

"(e) - za jajca razreda A: prvotni minimalni rok trajanja in pod njim besedi "prepakirana jajca";,

- za jajca drugih razredov: besedi "datum pakiranja:";, ki jima sledi datum prvega pakiranja in pod tem beseda "prepakirano:";, ki ji sledi datum prepakiranja na enak način, kot je predvideno v členu 14(1).";

9. Priloga I se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Do 30. septembra 1994 lahko nosilci dejavnosti nadaljujejo z uporabo obstoječe embalaže z oznakami v skladu z določbami, ki so se uporabljale do 1. decembra 1993.

Vendar se navedbe minimalnega roka trajanja na teh pakiranjih in nasvet, naj se jajca po nakupu shranjujejo v hladilniku, uporabljajo najpozneje od 1. junija 1994, s pritrditvijo traka ali nalepke z navedbami iz člena 14(1) in (2) Uredbe (EGS) št. 1274/91.

Od 1. junija 1994 se navedbe iz drugega stavka člena 24(1) Uredbe (EGS) št. 1274/91 vedno prikažejo na traku ali nalepki.

Člen 3

Ta uredba začne veljati 1. decembra 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. novembra 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 173, 6.7.1990, str. 5.

[2] UL L 240, 25.9.1993, str. 1.

[3] UL L 121, 16.5.1991, str. 11.

[4] UL L 218, 1.8.1992, str. 81.

[5] UL L 33, 8.2.1979, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA I

1. Minimalni rok trajanja:

cons. preferente

Mindst holdbar til

Mind. haltbar

Aνάλωση πριν από

Best before

à cons. de préf. av. ali DCR [1]

da cons. pref. entro

tenm. houdb. tot

Cons. de pref. antes de

2. Datum pakiranja:

emb.

Pakket

Verp.

Συσκευασία

Packed

Emb. le

Imball. il

Verp.

Emb.

3. Prodati do datuma:

vender antes

Sidste salgsdato

Verkauf bis

Πώληση

Sell by

à vend. préf. av. ali DVR [2]

data vend. racc.

uit. verk. dat.

Vend. de pref. antes de

4. Datum znesenja:

Puesta

Læggedato

Gelegt

Ωοτοκία

Laid

Pondu le

Deposto il

Gelegd

Postura

"

[1] Če so uporabljeni izrazi DVR ali DCR, mora biti besedilo navedbe na škatli izraženo na tak način, da je pomen teh kratic jasen.

[2] Če so uporabljeni izrazi DVR ali DCR, mora biti besedilo navedbe na škatli izraženo na tak način, da je pomen teh kratic jasen.

--------------------------------------------------

Top