Help Print this page 

Document 31993R2928

Title and reference
Uredba Komisije (EGS) št. 2928/93 z dne 25. oktobra 1993 o spremembi Uredbe (EGS) št. 890/78 o podrobnih pravilih za certificiranje hmelja
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/03/2007; implicitno zavrnjeno 32006R1850
OJ L 265, 26.10.1993, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 053 P. 105 - 107
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 053 P. 105 - 107
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 015 P. 182 - 184
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 015 P. 182 - 184
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 015 P. 182 - 184
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 015 P. 182 - 184
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 015 P. 182 - 184
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 015 P. 182 - 184
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 015 P. 182 - 184
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 015 P. 182 - 184
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 015 P. 182 - 184
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 014 P. 73 - 75
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 014 P. 73 - 75

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2928/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 25/10/1993
  • Date of effect: 02/11/1993; začetek veljavnosti datum objave + 7 glej člen 2
  • Date of end of validity: 31/03/2007; implicitno zavrnjeno 32006R1850
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31993R2928Uradni list L 265 , 26/10/1993 str. 0004 - 0006
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0105
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 53 str. 0105


Uredba Komisije (EGS) št. 2928/93

z dne 25. oktobra 1993

o spremembi Uredbe (EGS) št. 890/78 o podrobnih pravilih za certificiranje hmelja

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1696/71 z dne 26. julija 1971 o skupni ureditvi trga za hmelj [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3124/92 [2], in zlasti člena 2(5) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1784/77 z dne 19. julija 1977 o certificiranju hmelja [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1987/93 [4], ki izključuje določene proizvode iz postopka certificiranja zaradi njihovih specifičnih lastnosti ali njihovega namena uporabe; ker izomerizirani hmelj v prahu in novi izomerizirani hmeljni proizvodi, navedeni v členu 1 Uredbe (EGS) št. 1784/77, sodijo v to skupino proizvodov, kot tudi hmeljni ekstrakti; ker bi morali biti ti proizvodi iz Uredbe Komisije (EGS) št. 890/78 [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2265/91 [6], natančneje opredeljeni,

ker drugi pododstavek člena 1(1) Uredbe (EGS) št. 1784/77 določa, da morajo proizvodi, ki so izvzeti iz certificiranja, skozi postopek kontrole; ker mora postopek kontrole zagotoviti, da ti proizvodi ne motijo običajnega trženja certificiranih proizvodov ter da se uporabljajo samo za navedene namene in samo s strani tistih, ki so jim namenjeni;

ker bi morali biti za kontrolne postopke odgovorni organi, ki opravljajo certificiranje;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za hmelj,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 890/78 se spremeni:

1. člen 1 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

V tej uredbi:

(a) "nepripravljeni hmelj"; pomeni hmelj, ki je bil samo predhodno sušen in pakiran;

(b) "pripravljeni hmelj"; pomeni hmelj, ki je opravil končno sušenje in končno pakiranje;

(c) "osemenjen hmelj"; pomeni hmelj, tržen z vsebnostjo semena, večjo od 2 % njegove mase;

(d) "neosemenjen hmelj"; pomeni hmelj, tržen z vsebnostjo semena, ki ne presega 2 % njegove mase;

(e) "izomerizirani hmeljni ekstrakt"; pomeni ekstrakt, v katerem so bile alfa kisline skoraj povsem izomerizirane;

(f) "izomerizirani hmelj v prahu"; pomeni prah, v katerem so bile alfa kisline skoraj povsem izomerizirane;

(g) "novi izomerizirani hmeljni proizvodi"; pomeni proizvode, v katerih niso bile povsem izomerizirane samo alfa kisline, temveč so se v večjem ali manjšem obsegu spremenile tudi druge sestavine (v skladu s stopnjo in pogoji, pri katerih je bila opravljena transformacija alfa kislin) ali pa so bile namerno odstranjene iz končnega proizvoda;

(h) "plombiranje"; pomeni zapiranje tovorka pod uradnim nadzorom na tak način, da se bo izvedba zaprtja ob odprtju tovorka poškodovala;

(i) "zaprt delovni proces"; pomeni proces za pripravo ali predelavo hmelja, opravljen pod uradnim nadzorom in na tak način, da med postopkom ni mogoče dodati ali odstraniti hmelja ali predelanih proizvodov. Zaprt delovni proces se začne z odpiranjem zapečatenega tovorka, ki vsebuje hmelj ali hmeljne proizvode za pripravo ali predelavo, in se konča s plombiranjem tovorka, ki vsebuje predelan hmelj ali hmeljev proizvod;

(j) "pošiljka"; pomeni število tovorkov hmelja ali hmeljnih proizvodov z enakimi značilnostmi, ki jih je isti posameznik ali pridruženi pridelovalec ali isti predelovalec predložil v certificiranje ob istem času.";

2. odstavka 5 in 6 člena 8 se nadomestita z naslednjim:

"5. Z izjemo snovi, določenih v Prilogi V, lahko v zaprt delovni krog vstopajo samo certificirani hmelj in hmeljni proizvodi, navedeni v členu 7 Uredbe (EGS) št. 1784/77. Vstopajo lahko samo v stanju, v katerem so bili certificirani.

6. Če je treba med proizvodnjo ekstraktov, ki se izdelujejo z uporabo ogljikovega dioksida, zaprt delovni proces prekiniti iz tehničnih razlogov, predstavniki uradnih organov ali oddelkov, omenjeni v členu 1(6) Uredbe (EGS) št. 1784/77, na točki prekinitve zaplombirajo paket, ki vsebuje vmesni proizvod. Plombe lahko prelomijo samo navedeni predstavniki ob nadaljevanju predelave.";

3. člen 10 se spremeni:

(a) začetni stavek se nadomesti z naslednjim:

"Na proizvodih, navedenih v členu 1(1)(a) do (f) Uredbe (EGS) št. 1784/77, se morajo opraviti naslednji pregledi:";

(b) točka (b) se nadomesti z naslednjim:

"(b) V primeru izomeriziranih hmeljnih ekstraktov, izomeriziranega hmelja v prahu in novih izomeriziranih hmeljnih proizvodov, navedenih v Prilogi VI, predelovalec vsako leto najkasneje 31. decembra prijavi kontrolnemu organu proizvedene in tržene količine. Na embalaži morajo biti besede "izomeriziran hmeljni ekstrakt", "izomeriziran hmelj v prahu" ali "nov izomeriziran hmeljni proizvod" in mora navajati maso ali prostornino, prvotno sorto, uporabljeni proizvod in odstotek uporabljenega proizvoda;"

(c) točka (d) se nadomesti z naslednjim:

"(d) V primeru hmelja in hmeljnih proizvodov pakiranih v majhno embalažo za prodajo posameznikom za njihovo lastno uporabo, masa paketa ne sme presegati:

- 1 kg v primeru storžkov ali prahu,

- 300 g v primeru ekstrakta, prahu in novih izomeriziranih proizvodov.

Na zavojčku mora biti opis proizvoda in njegova masa.";

4. v Prilogi VI se doda Priloga k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. oktobra 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 175, 4.8.1971, str. 1.

[2] UL L 313, 30.10.1992, str. 1.

[3] UL L 200, 8.8.1977, str. 1.

[4] UL L 182, 24.7.1993, str. 1.

[5] UL L 117, 29.4.1978, str. 43.

[6] UL L 208, 30.7.1991, str. 22.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA VI

IZOMERIZIRANI HMELJNI PROIZVODI NA TRGU ALI V NJEGOVI BLIŽINI – NOVEMBRA 1992

Proizvod | Postopek | Uporaba |

Izomerizirani briketi | Običajni prah Tip 90 zmešan s kovinskim oksidom (ponavadi magnezijev), briketiran in počasi segrevan pri nizkih temperaturah | Kot nadomestek za standardne hmeljne brikete pri hmeljenju piva ali kot dodatek pri hmeljenju |

Ekstrudat (ekstrudirani hmelj v prahu) | Običajni prah, pomešan s kovinskimi karbonati, oksidi ali hidroksidi (ali mešanico), obdelan v ekstruderju (kratkotrajna obdelava pri visokem tlaku in temperaturi) | Enaka kot za izomerizirane brikete |

Stabilizirani briketi | Enak kot za izomerizirane brikete, vendar brez segrevanja | Enaka kot za izomerizirane brikete |

Izomerizirani ekstrakti (vključno PIKE, MIKE, IKE, IRE) | Na splošno običajni (največkrat CO2) ekstrakti, zmešani s kovinskimi oksidi, hidroksidi ali karbonati (ali njihovimi mešanicami), toplotno ali tlačno obdelani (ali oboje). Pri nekaterih proizvodih so kovinski ioni in kovinske soli iz končne mešanice odstranjeni | Kot nadomestek za standardne hmeljne brikete pri hmeljenju piva ali kot dodatek pri hmeljenju |

Postfermentacijski – izomerizirani ekstrakti | Prečiščeni hmeljni ekstrakti kot v prejšnjem primeru z namenom pridobitve relativno čistih izomeriziranih alfa kislin (v splošnem v obliki soli alkalijskih kovin in izomeriziranih alfa kislin (ponavadi kalijeva sol)) | Kot dodatek za končno uravnavanje pivske grenčice, brez vpliva na ostale arome piva |

Postfermentacijski – reducirani izomerizirani ekstrakti | Prečiščeni hmeljni ekstrakti, kemijsko reducirani in tretirani kot v prejšnjem primeru z namenom pridobitve relativno čistih izomeriziranih proizvodov | Za kontrolo pivske grenčice, zaščito pred svetlobno nestabilnostjo in za izboljšanje stabilnosti pene brez vpliva na ostale arome piva |

"

--------------------------------------------------

Top