Help Print this page 

Document 31993R2019

Title and reference
Uredba Sveta (EGS) št. 2019/93 z dne 19. julija 1993 o uvedbi posebnih ukrepov za manjše egejske otoke glede nekaterih kmetijskih proizvodov
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; razveljavil 32006R1405
OJ L 184, 27.7.1993, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 051 P. 58 - 64
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 051 P. 58 - 64
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 338 - 344
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 79 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 79 - 85

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2019/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 19/07/1993
  • Date of effect: 30/07/1993; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 16
  • Date of end of validity: 31/12/2006; razveljavil 32006R1405
Miscellaneous information
  • Author: Svet Evropske unije
  • Form: Uredba
  • Internal reference: COM/92/569-02
Procedure
Relationship between documents
Text

31993R2019Uradni list L 184 , 27/07/1993 str. 0001 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 51 str. 0058
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 51 str. 0058


Uredba Sveta (EGS) št. 2019/93

z dne 19. julija 1993

o uvedbi posebnih ukrepov za manjše egejske otoke glede nekaterih kmetijskih proizvodov

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, in zlasti členov 42 in 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Evropski svet na zasedanju na Rodosu 2. in 3. decembra 1988 priznal specifične socialno-ekonomske probleme, ki jih imajo določene otoške regije v Skupnosti; ker naj bi se izvajali ukrepi, ki naj bi odgovorili na te posebne probleme;

ker izjemni zemljepisni položaj egejskih otokov kar zadeva vire oskrbe s hrano in kmetijskimi proizvodi, ki so bistvenega pomena za vsakodnevno porabo ali kmetijsko proizvodnjo na egejskih otokih, povzroča stroške, ki predstavljajo resno oviro za zadevne sektorje; ker je to naravno oviro mogoče kompenzirati z uvedbo posebnih režimov oskrbe za osnovne proizvode bistvenega pomena;

ker morajo biti količine proizvodov, ki uživajo ugodnosti posebnih režimov oskrbe, določene v okviru periodično načrtovanih bilanc oskrbe, ki jih je možno med letom prilagoditi glede na bistvene zahteve lokalnega trga in ob upoštevanju lokalne proizvodnje; ker naj bi se ti režimi glede na sprejete ukrepe za spodbujanje razvoja lokalne proizvodnje uporabljali v sektorjih za sadje in zelenjavo v obdobju petih let in po načelu zniževanja;

ker je namen teh režimov znižanje stroškov proizvodnje in maloprodajnih cen; ker naj bi se zatorej dejanski vplivi le-teh tudi spremljali;

ker se zato, da ne bi prišlo do preusmeritev trgovinskih tokov, proizvodi, ki so vključeni v posebne režime oskrbe, ne smejo pošiljati naprej v druge dele Skupnosti ali ponovno izvažati v tretje države;

ker naj bi se vzpostavil primeren in učinkovit sistem upravljanja in nadzora nad izvajanjem režimov;

ker posebni pogoji kmetijstva na egejskih otokih zahtevajo posebno pozornost; ker so ukrepi potrebni tako za živinorejo in proizvode živalskega izvora, kakor tudi za rastlinsko proizvodnjo;

ker naj bi bile za spodbujanje razvoja tradicionalne živinoreje na otokih dodeljene dodatne premije za pitanje moške govedi ter za ohranjanje krav dojilj in naj bi bila dodeljena pomoč za zasebno skladiščenje za vrste sira, ki se na otoku pridelujejo na tradicionalen način;

ker naj bi se v sektorjih za sadje in zelenjavo ter cvetličarstvo sprejeli ukrepi za podpiranje in povečevanje proizvodnje in izboljševanje produktivnosti na kmetijah in kvalitete proizvodov;

ker naj bi se sprejeli tudi ukrepi za podpiranje in povečevanje proizvodnje krompirja za človeško prehrano in semenskega krompirja;

ker naj bi se kot pomoč pri podpiranju tradicionalnega vinogradništva na teh otokih dodelila pomoč za trte, ki dajejo kakovostna vina pdpo in ustrezajo zahtevam, ki jih določajo pravila Skupnosti, ter tvorijo del programa izboljšanja kakovosti;

ker naj bi se za podpiranje in spodbujanje izboljšanja kakovosti lokalne proizvodnje kakovostnih likerskih vin pdpo dodelila pomoč za kompenziranje stroškov skladiščenja za staranje takih proizvodov;

ker naj bi se za pomoč pri podpiranju tradicionalne pridelave oljk na otokih dodelila pomoč na hektar, z namenom vzdrževanja proizvodnih zmogljivosti in ohranjanja podeželja in naravnega okolja, pod pogojem, da se oljčni nasadi vzdržujejo na način, ki zagotavlja redno proizvodnjo;

ker je čebelarstvo sektor, ki je povezan z ohranjanjem pomembne in občutljive flore egejskih otokov in obenem zagotavlja prebivalcem dodatni dohodek; ker je torej treba podpirati omenjeno tradicionalno dejavnost z dodeljevanjem pomoči za zniževanje visokih proizvodnih stroškov; ker naj se pomoč dodeljuje kot del pobud za izboljševanje pogojev trženja medu, ki ga bodo izvajala združenja proizvajalcev; ker naj bi se do takrat, dokler taka združenja niso ustanovljena, dodelil manjši znesek pomoči vsem proizvajalcem medu za omejeno obdobje;

ker kmetije na egejskih otokih izkazujejo velike strukturne slabosti, iz katerih izhajajo specifične težave; ker so zato nujna številna odstopanja od pravil, ki omejujejo ali prepovedujejo dodelitev nekaterih oblik strukturne pomoči;

ker se nekateri strukturni ukrepi, ki so bistvenega pomena za razvoj kmetijstva na omenjenih egejskih otokih, financirajo na podlagi okvirov podpore Skupnosti, ki spodbujajo razvoj in strukturno prilagajanje regij, ki zaostajajo v razvoju (cilj 1), v skladu s členoma 130a in 130c Pogodbe;

ker težave egejskih otokov še potencira njihova majhnost; ker je zaradi usmerjanja prioritet in zagotavljanja učinkovitosti predvidenih ukrepov njihovo uporabo treba omejiti na otoke, katerih prebivalstvo ne presega 100000 prebivalcev, imenovane "manjši otoki",

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa posebne ukrepe za odpravljanje težav v zvezi z nekaterimi kmetijskimi proizvodi in sredstvi kmetijske proizvodnje, ki jih povzročajo oddaljenost in izoliranost manjših egejskih otokov, v nadaljevanju "manjših otokov".

Za namene te uredbe pomenijo "manjši otoki" vse otoke v Egejskem morju, katerih stalno prebivalstvo ne presega 100000 prebivalcev.

NASLOV I Posebni režimi oskrbe

Člen 2

Za vsako koledarsko leto se določijo načrtovane bilance oskrbe za kmetijske proizvode, potrebne za človeško prehrano, in za osnovna sredstva, potrebna za kmetijsko proizvodnjo, navedene v prilogi k tej uredbi. Te bilance se med letom lahko spreminjajo na osnovi trendov potreb manjših otokov.

Člen 3

1. V okviru režimov iz tega naslova se dodeljujejo pomoči za dobavo proizvodov, naštetih v prilogi k tej uredbi, na manjše egejske otoke, pri čemer so upoštevane zlasti posebne potrebe teh otokov in, če gre za živilske proizvode, natančne zahteve glede kakovosti in količinske potrebe. Režimi oskrbe se uporabljajo tako, da ne ovirajo potencialnega razvoja lokalne proizvodnje.

2. Pomoč se določi kot pavšalni znesek za vsako skupino otokov na osnovi stroškov trženja, izračunanih od celinskih pristanišč v Grčiji, iz katerih se dobave običajno odpremijo.

Pomoč za sadje in zelenjavo se izplača za obdobje petih let od 1993 dalje. Pomoč za leta 1994, 1995, 1996 in 1997 se določi v višini 80 %, 60 %, 40 % oziroma 20 % zneska, uporabljenega za leto 1993.

90 % zneska pomoči financira Skupnost in 10 % zadevna država članica.

3. Pogoj upravičenosti do teh režimov je, da ugodnosti dejansko preidejo na končnega uporabnika.

4. Proizvodi, ki so zajeti v posebne režime oskrbe iz tega naslova, se ne smejo ponovno izvažati v tretje države ali odpremiti drugam v Skupnost.

5. Proizvodi, ki so zajeti v posebne režime oskrbe, in proizvodi, ki se iz teh predelujejo, niso upravičeni do nadomestil za izvoz z manjših otokov.

Člen 4

Podrobna pravila za uporabo tega naslova se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 23 Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 z dne 30. junija 1992 o skupni ureditvi trga z žiti [4] ali v ustreznih členih uredb o skupni ureditvi trgov zadevnih sektorjev.

Zajemajo zlasti:

- določitev količin proizvodov, zajetih v režime oskrbe,

- zneske pomoči,

- določbe za zagotavljanje učinkovitega spremljanja in dejanskega prenosa ugodnosti na končnega uporabnika.

NASLOV II Ukrepi za podporo lokalnih proizvodov

Člen 5

Pomoč, opredeljena v tem naslovu, se dodeli za podpiranje tradicionalnih dejavnosti, izboljševanje kakovosti in razvijanje lokalnih proizvodov v skladu z zahtevami trga na zadevnih otokih in za oživljanje nekaterih kmetijskih dejavnosti, ki so del tradicije in naravnih danosti na teh otokih.

Člen 6

1. Naslednje pomoči se dodelijo v sektorju živinoreje:

- pomoč za pitanje moških govedi, ki predstavlja dodatek v višini 40 ECU po glavi k posebni premiji iz člena 4b Uredbe Sveta (EGS) št. 805/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga z govejim in telečjim mesom [5]; ta dodatek se lahko dodeli za žival z neko minimalno težo, ki se določi v skladu s postopkom, opredeljenim v odstavku 3,

- dodatek k premiji za vzdrževanje krav dojilj iz členu 4d Uredbe (EGS) št. 805/68, ki se izplača proizvajalcem govejega in telečjega mesa; znesek te pomoči je 40 ECU na kravo dojiljo, ki je v lasti proizvajalca na dan, ko je bil vložen zahtevek, do največ 40 glav na eno kmetijsko gospodarstvo.

2. Pomoč se dodeli za zasebno skladiščenje za lokalno proizvedeni sir:

- Feta, star najmanj dva meseca,

- Graviera, star najmanj tri mesece,

- Ladotyri, star najmanj tri mesece,

- Kefalograviera, star najmanj tri mesece.

Znesek pomoči se določi v skladu s postopkom iz odstavka 3.

3. Komisija sprejme podrobna pravila za uporabo tega člena, vključno z določbami o nadzoru, v skladu s postopkom, ki je opredeljen v členu 30 Uredbe Sveta (EGS) št. 804/68 z dne 27. junija 1968 o skupni ureditvi trga z mlekom in mlečnimi proizvodi [6], ali v skladu s postopkom, ki je opredeljen v členu 27 Uredbe (EGS) št. 805/1968, odvisno od primera.

Člen 7

1. Pomoč na hektar se dodeli proizvajalcem in skupinam proizvajalcev ter organizacijam, ki so priznane v skladu s členom 13 Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72 z dne 18. maja 1972 o skupni ureditvi trga s sadjem in zelenjavo [7] in z Uredbo Sveta (EGS) št. 1360/78 z dne 19. junija 1978 o skupinah proizvajalcev in njihovih združenjih [8], ki uresničujejo program pobud, odobren s strani pristojnih organov, s ciljem razvijati in/ali razširiti raznolikost proizvodnje ali izboljšati kakovosti sadja, zelenjave in cvetja, navedenih v poglavjih 6, 7 in 8 kombinirane nomenklature. Pobude, ki se podpirajo, so usmerjene zlasti v razvijanje proizvodnje in kakovosti proizvodov, zlasti s spreminjanjem sort in izboljševanjem pridelkov. Te pobude so sestavni del programov, ki se izvajajo najmanj tri leta.

Pomoč se dodeli za programe, ki zajemajo najmanj površino 0,3 hektarja.

2. Znesek pomoči Skupnosti znaša največ 500 ECU/ha, če država članica zagotovi javno financiranje v višini najmanj 300 ECU/ha in če znaša prispevek posameznega proizvajalca ali skupine najmanj 200 ECU/ha. Če znašajo prispevki države članice ali proizvajalcev manj od navedenih zneskov, se pomoč Skupnost temu ustrezno zniža.

Pomoč se izplačuje za vsako leto izvajanja programa, za obdobje največ treh let.

3. Pomoč se zviša za 100 ECU/ha, kadar program pobud predloži in izvaja skupina ali organizacija proizvajalcev in kadar je za njegovo izvajanje predvidena tehnična pomoč. Dodatna pomoč se dodeli v zvezi s programi, ki vključujejo najmanj površino 2 ha.

4. Ta člen se ne uporablja za proizvodnjo krompirja za človeško prehrano, ki spada pod tarifne oznake KN 07019051, 07019059 in 07019090 ali za proizvodnjo semenskega krompirja pod tarifno oznako KN 07011000, niti za proizvodnjo paradižnika pod tarifno oznako KN 0702.

5. Podrobna pravila za uporabo tega člena, vključno z določbami o nadzoru, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 33 Uredbe (EGS) št. 1035/72.

Člen 8

1. Pomoč na hektar se dodeli letno za pridelavo krompirja za človeško prehrano, ki spada pod tarifne oznake KN 07019051, 07019059 in 07019090 in za pridelavo semenskega krompirja pod tarifno oznako KN 07011000.

Pomoč se izplača za največ 3200 ha površin, na katerih se prideluje in s katerih se pobira pridelek, na leto.

2. Znesek letne pomoči znaša 500 ECU/ha.

3. Podrobna pravila za uporabo tega člena, vključno z določbami o nadzoru, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 2358/71 z dne 26. oktobra 1971 o skupni ureditvi trga s semeni [9].

Člen 9

1. Pavšalna pomoč na hektar se dodeli za nadaljnjo obdelavo vinske trte za proizvodnjo kakovostnih vin pdpo v tradicionalnih vinogradniških območjih.

Pomoč se izplača za površine:

(a) zasajene s sortami, vključenimi v seznam sort vinske trte, ki so primerne za proizvodnjo posameznih kakovostnih vin pdpo, ki je proizvedeno in spada v priporočene ali odobrene kategorije iz člena 13 Uredbe Sveta (EGS) št. 822/87 z dne 16. marca 1987 o skupni ureditvi trga z vinom [10];

(b) in na katerih je hektarski donos pod najvišjo zgornjo mejo, ki jo določi država članica, izraženo kot količina grozdja, mošta ali vina, pod pogoji iz člena 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 823/87 z dne 16. marca 1987 o posebnih pravilih glede kakovostnih vin, proizvedenih v določenih regijah [11].

2. Pomoč znaša 400 ECU/ha. Od vinskega leta 1997/98 dalje se pomoč dodeljuje izključno skupinam ali organizacijam proizvajalcev, ki uvedejo ukrep za izboljšanje kakovosti vin, proizvedenih v skladu s programom, odobrenim s strani pristojnih organov; program vključuje zlasti sredstva za izboljševanje pogojev postopka vrenja, skladiščenja in prodaje.

3. Členi 32, 34, 38, 39, 41, 42 in 46 Uredbe (EGS) št. 822/87 in Uredba Sveta (EGS) št. 1442/88 z dne 24. maja 1988 o dodeljevanju premij za vinska leta 1988/89 do 1995/96 za trajno opustitev dejavnosti za vinorodna območja [12] se ne uporabljajo za območja ali za proizvode z območij, za katere je bila plačana pomoč iz odstavka 1.

4. Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo po potrebi, v skladu s postopkom, določenim v členu 83 Uredbe (EGS) št. 822/87. Zadevajo zlasti pogoje izvajanja programa, iz odstavka 2 ter določbe o nadzoru.

Člen 10

1. Pomoč se dodeli za staranje lokalno proizvedenih tradicionalnih likerskih vin, za katera je potreben postopek staranja, ki traja najmanj dve leti. Pomoč se izplača v drugem letu staranja, za največ 40000 hl na leto.

Znesek pomoči znaša 0,02 ECU/hl na dan.

2. Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo po potrebi, v skladu s postopkom, določenim v členu 83 Uredbe (EGS) št. 822/87.

Člen 11

1. Pavšalna pomoč na hektar se dodeli za ohranjanje oljčnih nasadov v tradicionalnih območjih za pridelovanje oljk, pod pogojem, da se nasadi vzdržuje in da se zagotavljajo dobri pogoji za proizvodnjo.

Znesek pomoči znaša 120 ECU/hektar.

2. Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 38 Uredbe Sveta št. 136/66/EGS z dne 22. septembra 1966 o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti [13]. Določajo zlasti pogoje za uporabo režimov pomoči, opredeljenih v odstavku 1, pogoje za pravilno ohranjanje oljčnih nasadov in določbe o nadzoru.

Člen 12

1. Pomoč se dodeli za proizvodnjo kakovostnega medu, značilnega za egejske otoke, ki vsebuje visok delež timijanovega medu.

Pomoč na podlagi števila registriranih aktivnih panjev se izplača skupinam proizvajalcev medu, priznanim v skladu z Uredbo (EGS) št. 1360/78, ki se obvežejo, da bodo izvajali letne programe pobud, namenjenih izboljševanju pogojev, pod katerimi se trži in pospešuje prodaja kakovostnega medu.

Znesek pomoči se določi v višini 10 ECU na registriran aktiven panj na leto.

2. V prehodnem obdobju največ dveh let, v perspektivi ustanavljanja in priznavanja skupin iz odstavka 1, se pomoč izplača vsakemu čebelarju, ki ima najmanj 10 aktivnih panjev.

Za ta posebni primer se znesek pomoči določi v višini 7 ECU na registriran aktivni panj.

3. Pomoč iz odstavkov 1 in 2 se dodeli za največ 50000 oziroma 100000 panjev na leto.

4. Podrobna pravila za uporabo tega člena, vključno z določbami o nadzoru, kadar so potrebne, se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 17 Uredbe Sveta št. (EGS) 2771/75 z dne 29. oktobra 1975 o skupni ureditvi trga z jajci [14].

NASLOV III Izjeme v zvezi s strukturnimi ukrepi

Člen 13

1. Ne glede na člene 5, 6, 7, 10 in 19 Uredbe Sveta (EGS) št. 2328/91 z dne 15. julija 1991 o izboljševanju učinkovitosti kmetijskih struktur [15] se pomoč za naložbe v kmetijska gospodarstva na zadevnih egejskih otokih dodeli pod naslednjimi pogoji:

(a) ne glede na člen 5(1)(a) se na omenjenih egejskih otokih lahko uporablja program pomoči za naložbe, predviden v členih od 5 do 9 omenjene uredbe, za kmetovalce, ki jim kmetovanje sicer ni glavni poklic, vendar pridobijo najmanj 25 % svojega skupnega prihodka s kmetovanjem na kmetijskem gospodarstvu in katerih kmetijsko gospodarstvo ne zahteva več kot ekvivalent ene enote delovne sile, pod pogojem, da predvidene naložbe ne presegajo 25000 ECU. Z izjemo lokalnih posebnih proizvodov mora biti vsa proizvodnja hrane omejena na lokalno potrošnjo;

(b) uporablja se določba iz člena 5(1)(d), da je dovoljeno voditi poenostavljeno računovodstvo;

(c) za prašičerejo na družinskih kmetijskih gospodarstvih pogoji iz člena 6(4) ne veljajo; vendar pa se pogoj iz zadnjega pododstavka omenjenega odstavka, ki določa, da se po dokončanju načrta najmanj ekvivalent 35 % količine krme, ki jo pojejo prašiči, lahko pridela na kmetijskem gospodarstvu, nadomesti s številko 10 %;

(d) kar zadeva proizvodnjo jajc in perutnine, se za družinske kmetije ne uporablja prepoved iz člena 6(6);

(e) ne glede na člen 7(2)(a) in (b) je maksimalna vrednost pomoči za naložbe 55 %, ne glede na to, ali gre za naložbo v osnovna sredstva ali ne.

Določbe pod (c), (d) in (e) zgoraj se uporabljajo le, če se živinoreja izvaja na način, ki je združljiv z varstvom in zaščito živali in z zahtevami o varovanju okolja ter pod pogojem, da je proizvodnja namenjena domačemu trgu na zadevnih otokih.

2. Za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov se pogoj iz zadnje alinee člena 10(1) Uredbe (EGS) št. 2328/91 ne uporablja.

3. Ne glede na člen 19(1)(a) Uredbe (EGS) št. 2328/91 se znesek kompenzacijskih plačil, navedenih v členu 17 omenjene uredbe, v primeru govedoreje lahko zviša na 180,5 ECU na glavo velikih živali, do največ 3540 ECU na gospodarstvo za leto 1993, kar se pozneje posodablja v skladu s postopkom, določenim v členu 29 Uredbe (EGS) št. 4253/88 [16].

4. Ne glede na člen 19(1)(b)(iii) se na otokih lahko dodeli kompenzacijsko plačilo iz člena 17 Uredbe (EGS) št. 2328/91 za vse proizvode, pod pogojem, da se pridelujejo na način, ki je združljiv z zahtevami o varovanju okolja in v okviru zneska 3450 ECU na gospodarstvo za leto 1993, kar se pozneje posodablja v skladu s postopkom, določenim v členu 29 Uredbe (EGS) št. 4253/88.

Poleg tega so lahko krave, katerih mleko je namenjeno domačemu trgu zadevne regije, upoštevane pri izračunu kompenzacijskih plačil na vseh območjih regije, opredeljenih v členu 3(4) in (5) Direktive Sveta 75/268/EGS z dne 28. aprila 1975 o gorskih in visokogorskih kmetijah v nekaterih območjih z omejenimi možnostmi [17], do največ 20 glav velikih živali.

5. Komisija v skladu s postopkom iz člena 29 Uredbe Sveta (EGS) št. 4253/88:

(a) sprejme določbe o uporabi tega člena;

(b) za manjše otoke lahko na podlagi utemeljene zahteve pristojnih organov sprejme odločitev o odstopanju od druge alinee člena 17(3) navedene Uredbe, z namenom, da odobri povišanje stopnje financiranja Skupnosti nad zgornjo mejo, ki je predvidena za naložbe v določenih sektorjih predelave in trženja kmetijskih proizvodov, namenjeno izboljšanju življenjskega standarda prebivalcev.

NASLOV IV Končne določbe

Člen 14

Ukrepi, predvideni v Naslovu I in Naslovu II te uredbe, so pomoč, katere namen je stabilizacija kmetijskih trgov v smislu člena 3(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike [18].

Člen 15

1. Komisija predloži Evropskemu parlamentu in Svetu letno poročilo o izvajanju ukrepov, ki so opredeljeni v tej uredbi, po potrebi skupaj z morebitnimi predlogi ukrepov prilagajanja, za katere se izkaže, da so potrebni za doseganje ciljev te uredbe.

2. Ob koncu tretjega leta uporabe posebnih režimov oskrbe predloži Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu splošno poročilo o gospodarskih razmerah na egejskih otokih, iz katerega je razviden vpliv ukrepov, sprejetih v skladu s to uredbo.

V luči ugotovitev poročila Komisija po potrebi predlaga primerne prilagoditve, vključno z znižanjem ravni kake pomoči, če je to potrebno, in/ali z določitvijo začasnih omejitev.

Člen 16

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. julija 1993

Za Svet

Predsednik

A. Bourgeois

[1] UL C 56, 26.2.1993, str. 21.

[2] Mnenje z dne 25. junija 1993 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] Mnenje z dne 26. maja 1993 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 181, 1.7.1992, str. 21.

[5] UL L 148, 28.6.1968, str. 24. Uredba., kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 747/93 (UL L 77, 31.3.1993, str. 15)

[6] UL L 148, 28.6.1968, str. 13. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2071/92 (UL L 215, 30.7.1992, str. 64).

[7] UL L 118, 20.5.1972, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z uredbo (EGS) št. 746/93 (UL L 77, 31.3.1993, str. 14).

[8] UL L 166, 23.6.1978, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 746/93 (UL L 77, 31.3.1993, str. 14).

[9] UL L 246, 5.11.1971, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z uredbo (EGS) št. 3695/92 (UL L 374, 22.12.1992, str. 40).

[10] UL L 84, 27.3.1987, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z uredbo (EGS) št. 1566/93 (UL L 154, 25.6.1993, str. 39).

[11] UL L 84, 27.3.1987, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z uredbo (EGS) št. 3896/91 (UL L 368, 31.12.1991, str. 3).

[12] UL L 132, 28.5.1988, str. 3. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z uredbo (EGS) št. 833/92 (UL L 88, 3.4.1992, str. 16).

[13] UL L 172, 30 9.1966, str. 3025/66. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2046/92 (UL L 215, 30.7.1992, str. 1).

[14] UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1235/89 (UL L 128, 11.5.1989, str. 29).

[15] UL L 218, 6.8.1991, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 870/93 (UL L 91, 15.4.1993, str. 10).

[16] Uredba Sveta (EGS) št 4253/88 z dne 19. decembra 1988 o izvajanju Uredbe (EGS) št. 2052/88 glede koordinacije aktivnosti različnih Strukturnih skladov na eni strani med seboj in na drugi strani z aktivnostmi Evropske investicijske banke in drugih obstoječih finančnih instrumentov (UL L 374, 31.12.1988, str. 1).

[17] UL L 128, 19.5.1975, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 797/85 (UL L 93, 30.3.1985, str. 1).

[18] UL L 94, 28.4.1970, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2048/88 (UL L 185, 15.7.1988, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA

Seznam proizvodov, zajetih v posebne režime oskrbe na podlagi naslova I za manjše egejske otoke

Poimenovanje | Tarifna oznaka KN |

Mlečni proizvodi

–jogurt | 040310 |

Sladkor | 1701 |

Pšenična moka | 101 in1102 |

Vrtnine

(za leta od 1993 do 1997) | 0701 do0709 |

Sadje

(za leta od 1993 do 1997) | |

–Agrumi, sveži | ex0805 |

–Grozdje | 080610 |

–Jabolka | 08081091 do08081099 |

–Hruške | 08082031 do08082039 |

–Marelice, češnje in višnje, breskve (vključno z nektarinami), slive in trnulje, sveže | 0809 |

–Jagode | 081010 |

–melone, lubenice | 080710 |

–fige, sveže | 08042010 |

–kivi | 08109010 |

Krma

–Žito | |

–pšenica | 1001 |

–rž | 1002 |

–oves | 1003 |

–ječmen | 1004 |

–koruza | 1005 |

–Lucerna in proizvodi za krmo | 1214 |

–Ostanki in odpadki v živilski industriji | 2302 do2308 |

–Pripravki, ki se uporabljajo kot krma za živali | 230990 |

--------------------------------------------------

Top