EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1947

Uredba Sveta (EGS) št. 1947/93 z dne 30. junija 1993 o spremembah Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

OJ L 181, 23.7.1993, p. 13–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 75 - 76
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 75 - 76
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 166 - 167
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 166 - 167
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 166 - 167
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 166 - 167
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 166 - 167
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 166 - 167
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 166 - 167
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 166 - 167
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 166 - 167
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 59 - 60
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 59 - 60
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 117 - 118

No longer in force, Date of end of validity: 19/02/2019; implicitno zavrnjeno 32019R0127

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1947/oj

31993R1947Uradni list L 181 , 23/07/1993 str. 0013 - 0014
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 6 str. 0075
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 6 str. 0075


Uredba Sveta (EGS) št. 1947/93

z dne 30. junija 1993

o spremembah Uredbe (EGS) št. 1365/75 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča [3],

ker je Pogodba z dne 22. julija 1975, ki spreminja nekatere finančne predpise Pogodb o ustanovitvi Evropskih skupnosti ter Pogodbe o ustanovitvi enotnega Sveta in enotne Komisije Evropskih skupnosti, spremenila postopek razrešnice Komisiji v zvezi z izvajanjem proračuna; ker je zato primerno, da se posodobi postopek razrešnice upravnemu odboru Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer, ustanovljene z Uredbo (EGS) št. 1365/75 [4], s sklicevanjem na tako spremenjeni postopek, kakor je določeno v členu 206b Pogodbe EGS;

ker je Pogodba z dne 22. julija 1975 nadomestila Revizijski odbor z Računskim sodiščem v vseh besedilih, ki se nanašajo na Revizijski odbor;

ker sta Akta o pristopu Grčije ter Španije in Portugalske spremenila sestavo upravnega odbora Fundacije;

ker je zaželeno poslati letno splošno poročilo o Fundaciji vsem zainteresiranim telesom Skupnosti;

ker je zato treba spremeniti Uredbo (EGS) št. 1365/75;

ker Pogodba EGS za sprejetje te uredbe ne opredeljuje pooblastil, razen tistih, ki so navedena v členu 235 za sprejem te uredbe,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1365/75 se spremeni:

1. člen 6(1) se nadomesti:

"1. Upravni odbor sestavlja 39 članov, od katerih:

(a) 12 članov zastopa vlade držav članic;

(b) 12 članov zastopa organizacije delodajalcev;

(c) 12 članov zastopa organizacije delojemalcev;

(d) 3 člani zastopajo Komisijo.";

2. člen 13 se nadomesti:

"Člen 13

Direktor pripravi in upravni odbor sprejme letno splošno poročilo najkasneje do 31. marca, o dejavnostih, finančnem položaju in prihodnjih smernicah Fundacije ter ga pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Ekonomsko-socialnemu odboru in Računskemu sodišču.";

3. člen 15(1) in (2) se nadomesti:

"1. Upravni odbor vsako leto najpozneje do 31. marca pošlje Komisiji oceno prihodkov in odhodkov. To oceno, ki vsebuje načrt poslovanja, Komisija posreduje Evropskemu parlamentu in Svetu s predhodnim osnutkom proračuna Evropskih skupnosti.

2. Organi pristojni za proračun določijo proračunska sredstva, ki so na voljo za subvencioniranje Fundacije.

Veljavni postopek za prenos sredstev iz enega poglavja v drugo se uporablja za ta sredstva.

Organi pristojni za proračun pripravijo načrt poslovanja Fundacije.";

4. člen 16 se nadomesti:

"Člen 16

1. Finančne določbe, ki veljajo za Fundacijo, se sprejmejo v skladu s členom 209 Pogodbe.

Finančni nadzornik Komisije je odgovoren za preverjanje odobritev in plačil vseh odhodkov ter za beleženje in pobiranje vseh prihodkov Fundacije.

2. Upravni odbor najpozneje do 31. marca pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču bilanco prihodkov in odhodkov, analizo finančnega poslovanja in bilanco stanja Fundacije za preteklo proračunsko leto.

Računsko sodišče jih preuči, kakor je opredeljeno v členu 206a Pogodbe.

3. Računsko sodišče najpozneje do 30. novembra predloži organom, odgovornim za dajanje razrešnice, in Komisiji svoje letno poročilo, skupaj z odgovori Fundacije na pripombe, ter zagotovi objavo tega poročila v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Evropski parlament na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, pred 30. aprilom naslednjega leta da razrešnico upravnemu odboru Fundacije v skladu s postopkom, iz člena 206b Pogodbe.";

5. člen 17 se nadomesti:

"Člen 17

Predpise v zvezi z uslužbenci Fundacije sprejme Svet na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom.".

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 30. junija 1993

Za Svet

Predsednik

S. Bergstein

[1] UL C 23, 31.1.1991, str. 26.

[2] UL C 13, 20.1.1992, str. 524.

[3] UL C 152, 10.6.1991, str. 1.

[4] UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

--------------------------------------------------

Top