EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1945

Uredba Sveta (EGS) št. 1945/93 z dne 30. junija 1993 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) št. 1247/92 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1408/71

OJ L 181, 23.7.1993, p. 1–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 006 P. 63 - 72
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 006 P. 63 - 72
Special edition in Czech: Chapter 05 Volume 002 P. 154 - 163
Special edition in Estonian: Chapter 05 Volume 002 P. 154 - 163
Special edition in Latvian: Chapter 05 Volume 002 P. 154 - 163
Special edition in Lithuanian: Chapter 05 Volume 002 P. 154 - 163
Special edition in Hungarian Chapter 05 Volume 002 P. 154 - 163
Special edition in Maltese: Chapter 05 Volume 002 P. 154 - 163
Special edition in Polish: Chapter 05 Volume 002 P. 154 - 163
Special edition in Slovak: Chapter 05 Volume 002 P. 154 - 163
Special edition in Slovene: Chapter 05 Volume 002 P. 154 - 163
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 003 P. 47 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 003 P. 47 - 56
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 003 P. 107 - 116

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1945/oj

31993R1945Official Journal L 181 , 23/07/1993 P. 0001 - 0010
Finnish special edition: Chapter 5 Volume 6 P. 0063
Swedish special edition: Chapter 5 Volume 6 P. 0063


UREDBA SVETA (EGS) št. 1945/93

z dne 30. junija 1993

o spremembi Uredbe (EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe, samozaposlene osebe in njihove družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti, Uredbe (EGS) št. 574/72 o določitvi postopka za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1408/71 in Uredbe (EGS) št. 1247/92 o spremembi Uredbe (EGS) št. 1408/71

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 51 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, pripravljenega po posvetovanju z Upravno komisijo za socialno varnost delavcev migrantov1,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta2,

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora3,

ker je treba vnesti nekatere spremembe v uredbe (EGS) št. 1408/714, (EGS) št. 574/725 in (EGS) št. 1247/926; ker se nekatere teh sprememb nanašajo na spremembe, ki so jih države članice vnesle v svojo zakonodajo s področja socialne varnosti, medtem ko so druge spremembe tehnične narave, namenjene izboljšanju navedenih uredb;

ker je treba vnesti nekatere spremembe v oddelek "G. Irska" dela I Priloge I k Uredbi (EGS) št. 1408/71, da se upošteva izraz "samozaposlena oseba", kakor ga razlagajo irski organi;

ker je nujno, da se oddelek "G. Irska" v Prilogi VI k Uredbi (EGS) št. 1408/71 spremeni zaradi sprememb irske zakonodaje o dajatvah za bolezen in materinstvo;

ker so se na Nizozemskem spremenile določbe obveznega zdravstvenega zavarovanja za upokojence, prejemnike predčasne starostne pokojnine ter družinske člane zaposlenih in samozaposlenih oseb, je treba spremeniti oddelek "J. Nizozemska" v Prilogi VI k Uredbi (EGS) št. 1408/71;

ker je očitno treba pojasniti uporabo določb nizozemske zakonodaje, predvsem v zvezi z enakostjo spolov, ki se nanašajo na upoštevanje obdobij zakonske zveze delavčevega zakonskega partnerja pri upravičenosti do starostne pokojnine tega zakonskega partnerja; ker je torej treba določiti obseg vnosov v oddelku "J. Nizozemska" v Prilogi VI k Uredbi (EGS) št. 1408/71;

ker je v oddelku "J. Nizozemska" v Prilogi VI k Uredbi (EGS) št. 1408/71 nujno razčleniti zahtevo, da mora nizozemski delavec, napoten v tujino, plačati vsaj minimalni prispevek za svojega nizozemskega zakonskega partnerja, da ga lahko upoštevajo v splošnem sistemu starostnega zavarovanja;

ker so potrebne nekatere spremembe, ki jih je treba vnesti v oddelek "J. Nizozemska" v Prilogi VI k Uredbi (EGS) št. 1408/71, da se prepreči ohranitev sistema, po katerem se še naprej odmerjajo prispevki za prostovoljno splošno starostno zavarovanje ter splošno vdovsko zavarovanje in zavarovanje sirot za obdobje, ko ima zakonski partner delavca samostojno pravico do starostne pokojnine;

ker je treba spremeniti oddelek "L. Združeno kraljestvo" v Prilogi VI k Uredbi (EGS) št. 1408/71 zaradi sprememb v zakonodaji Združenega kraljestva;

ker je treba vključiti določbo, ki bo opredelila razdelitev deleža stroškov za družinske dajatve, kjer so takšne dajatve, za isto obdobje in istega družinskega člana, dolgovane od dveh držav članic na podlagi člena 73 in/ali 74 Uredbe (EGS) št. 1408/71;

ker je treba vnesti nekatere spremembe v oddelek "B. Danska" v prilogah 1, 4 in 10 k Uredbi (EGS) št. 574/72, da se upoštevajo nove pristojnosti danskih organov;

ker je treba spremeniti naslov "C. Nemčija" v Prilogi 2 k Uredbi (EGS) št. 574/72, da se upošteva prerazporeditev pristojnosti med nekaterimi nemškimi organi;

ker je treba spremeniti nekatere določbe v oddelku "D. Španija" v prilogah 2 in 4 k Uredbi (EGS) št. 574/72 o starostnih in invalidskih pokojninah, za katere se ne plačujejo prispevki;

ker je treba spremeniti nekatere določbe v oddelku "G. Irska" v prilogah 2, 3 in 4 k Uredbi (EGS) št. 574/72 zaradi organizacijskih sprememb v irskih organih, pristojnih za upravljanje pokojninskih sistemov za vdovce in sirote, sistemov starostnega pokojninskega zavarovanja in sistemov družinskih dajatev;

ker se je spremenil naslov enega od nizozemskih organov, je treba posodobiti navedbe naslova tega organa v oddelku "J. Nizozemska" v prilogah 2, 3 in 4 k Uredbi (EGS) št. 574/72;

ker je zaradi reorganizacije služb, pristojnih za zagotavljanje denarnih dajatev v Združenem kraljestvu, treba spremeniti oddelek "L. Združeno kraljestvo" v prilogah 3, 4 in 10 k Uredbi (EGS) št. 574/72;

ker je treba spremeniti oddelek "7. Belgija - Italija" v Prilogi 5 k Uredbi (EGS) št. 574/72, da se upošteva novi sporazum o povračilih vzajemnih zahtevkov, sklenjen z izmenjavo pisem med državama;

ker je treba spremeniti oddelek "41. Francija - Italija" v Prilogi 5 k Uredbi (EGS) št. 574/72 zaradi izmenjave pisem med državama o postopkih poravnave vzajemnih zahtevkov;

ker so francoske oblasti odpovedale sporazum med Francijo in Irsko, Francijo in Nizozemsko ter Francijo in Združenim kraljestvom o opustitvi povračila za storitve, je treba spremeniti oddelke "40. Francija - Irska", "43. Francija - Nizozemska" in "45. Francija - Združeno kraljestvo" v Prilogi 5 k Uredbi (EGS) št. 574/72;

ker je treba prilagoditi razdelek "F. Grčija" v Prilogi 6 k Uredbi (EGS) št. 574/72, da se posploši postopek neposrednih plačil;

ker je treba v Prilogi 8 k Uredbi (EGS) št. 574/72 upoštevati spremembe člena 10a te uredbe;

ker je treba, če se prekriva upravičenost za isto obdobje in isto osebo, sprejeti določbo za posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki, v skladu s skupno uporabo člena 10a Uredbe (EGS) št. 1408/71 in člena 2 Uredbe (EGS) št. 1247/92, za ukrepe v zvezi z združevanjem teh dajatev in uporabo klavzul o zmanjšanju, mirovanju ali odpravi dajatev, zagotovljenih v skladu z zakonodajami zadevnih držav članic,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 1408/71 se spremeni:

1. točka 2 oddelka "G. IRSKA" dela I v Prilogi I se nadomesti z naslednjim:

"2. Vsaka oseba, ki je obvezno ali prostovoljno zavarovana v skladu z določbami iz oddelka 17A Zakona o socialnem varstvu (prečiščeno besedilo), 1981 (Social Welfare (Consolidation) Act 1981), je šteta kot samozaposlena oseba v smislu člena 1(a)(ii) Uredbe.";

2. pododstavek (a) oddelka "L. ZDRUŽENO KRALJESTVO" v Prilogi IIa se črta;

3. oddelek "L. ZDRUŽENO KRALJESTVO" dela A v Prilogi IV se nadomesti z naslednjim:

"L. ZDRUŽENO KRALJESTVO

(a) Velika Britanija

Oddelka 15 in 36 Zakona o socialni varnosti, 1975 (Social Security Act 1975).

Oddelki 14, 15 in 16 Zakona o pokojninah iz socialnega zavarovanja, 1975 (Social Security Pensions Act 1975).

(b) Severna Irska

Oddelka 15 in 36 Zakona o socialni varnosti (Severna Irska), 1975 (Social Security (Northern Ireland) Act 1975).

Členi 16, 17 in 18 Odredbe o pokojninah iz socialnega zavarovanja (Severna Irska), 1975 (Social Security Pensions (Northern Ireland) Order 1975).";

4. Priloga VI se spremeni:

(a) v "G. IRSKA":

(i) v točki 5 se "dajatve za bolezen, materinstvo in brezposelnost" nadomesti s "dajatev za brezposelnost";

(ii) točka 8 se črta;

(b) v "J. NIZOZEMSKA":

(i) točka 1(b) se črta;

(ii) peta alinea točke 1(c) se nadomesti z naslednjim:

" dajatve v zvezi s pokojnino pred 65. letom po pokojninskem sistemu, namenjenem zagotavljanju varstva delavcev in nekdanjih delavcev v starosti, ali dajatve glede predčasne starostne pokojnine iz dela po sistemu predčasnega upokojevanja, ki ga vzpostavi država, ali po kolektivni pogodbi, ali po načrtu, kakor ga določi Svet skladov za boleznine.";

(iii) točki 1 se doda naslednji pododstavek:

"(d) Člani družine iz člena 19(2), ki bivajo na Nizozemskem, ter zaposleni ali samozaposleni delavci in njihovi družinski člani iz člena 22(1)(b) in (3), branega skupaj s členom 22(1)(b) ter členoma 25 in 26, ki so upravičeni do dajatev po zakonodaji druge države članice, se ne zavarujejo po Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (Zakon o splošnem zavarovanju za primer posebnih zdravstvenih stroškov).";

(iv) točka 2(b) se nadomesti z naslednjim:

"(b) Znižanje iz člena 13(1) AOW se ne uporablja za koledarska leta ali dele koledarskega leta pred 2. avgustom 1989, ko oseba, ki je ali je bila poročena med 15. in 65. rojstnim dnevom, ni bila zavarovana po zgoraj navedeni zakonodaji, čeprav je prebivala na ozemlju druge države članice in ne Nizozemske, če ta koledarska leta ali njihovi deli sovpadajo na eni strani z dopolnjenimi obdobji zavarovanja zakonskega partnerja po tej zakonodaji, pod pogojem, da je zakonska zveza obstajala v teh obdobjih, in na drugi strani s koledarskimi leti ali njihovimi deli, ki se upoštevajo po pododstavku (a).

Z odstopanjem od člena 7 AOW je ta oseba šteta za upokojenca.";

(v) točka 2(c) se nadomesti z naslednjim:

"(c) znižanje iz člena 13(2) AOW se ne uporablja za koledarska leta ali dele koledarskega leta pred 1. januarjem 1957, ko je zakonec upokojenca, ki ne izpolnjuje pogojev za priznanje teh let kot obdobja zavarovanja, prebival na Nizozemskem med zakončevim 15. in 65. rojstnim dnevom, ali ko je, čeprav je prebival na ozemlju druge države članice, zakonec opravljal dejavnost kot zaposlena oseba na Nizozemskem za delodajalca, s sedežem na Nizozemskem.";

(vi) točka 2(d) se nadomesti z naslednjim:

"(d) Znižanje iz člena 13(2) AOW se ne uporablja za koledarska leta ali dele koledarskega leta pred 2. avgustom 1989, ko je upokojenčev zakonec med 15. in 65. rojstnim dnevom prebival v drugi državi članici in ne na Nizozemskem ter ni bil zavarovan po zgoraj navedeni zakonodaji, če ta koledarska leta ali njihovi deli sovpadajo na eni strani z dopolnjenimi obdobji zavarovanja zakonca po tej zakonodaji, pod pogojem, da je zakonska zveza obstajala v teh obdobjih, in na drugi strani s koledarskimi leti ali njihovimi deli, ki se upoštevajo po pododstavku (a).";

(vii) točki 2(g) se doda naslednji stavek:

"Odobritev iz točke 4 v (f) se ne prizna zakoncu zaposlene ali samozaposlene osebe, ki ne prebiva na Nizozemskem, za katerega se uporabljajo določbe člena 14(1), člena 14a(1) ali člena 17 uredbe, če ta zakonec le v skladu z določbami nizozemske zakonodaje lahko sklene ali je lahko sklenil prostovoljno zavarovanje.";

(viii) točka 2(h) se nadomesti z naslednjim:

"(h) Točke (a), (b), (c), (d) in (f) se ne uporabljajo za obdobja, sovpadajoča z obdobji, ki se lahko upoštevajo pri izračunu pokojninskih pravic po zakonodaji o starostnem zavarovanju druge države članice in ne Nizozemske, ali z obdobji, ko je ta oseba prejemala starostno pokojnino po taki zakonodaji.";

(c) v "L. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se točka 5 "dodatek za mobilnost" nadomesti z "dodatek za nego invalida".

Člen 2

Uredba (EGS) št. 574/72 se spremeni:

1. členu 10 se doda naslednji odstavek:

"3. Kadar družinske dajatve za isto obdobje in istega družinskega člana plačujeta dve državi članici na podlagi člena 73 in/ali 74 uredbe, mora pristojni nosilec države članice, katere zakonodaja zagotavlja višjo raven dajatve, izplačati celoten znesek take dajatve, polovico te vsote pa ji povrne pristojni nosilec druge države članice, do mejnega zneska, ki ga določa zakonodaja te druge države članice.";

2. v točki 3 oddelka "B. DANSKA" v Prilogi I se izraz "Indenrigsministeren (minister za notranje zadeve)" zamenja z izrazom "Sundhedsministeren (minister za zdravje)";

3. Priloga 2 se spremeni:

(a) v "C. NEMČIJA":

(i) točka 2(a)(ii) se nadomesti z naslednjim:

"(ii) Če je bil zadnji prispevek plačan v sistem pokojninskega zavarovanja za uslužbence:

če prispevek ni bil plačan v Seekasse (Sklad pokojninskega zavarovanja za mornarje), Hamburg, ali če zadnji prispevek ni bil plačan v Bundesbahnversicherungsanstalt (Zavarovalnica zveznih železnic), Frankfurt na Majni:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Zvezna zavarovalnica za uradnike), Berlin;

če je bil prispevek plačan v Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Sklad pokojninskega zavarovanja za mornarje (pokojninsko zavarovanje za fizične delavce in uradnike)), Hamburg:

Seekasse (Sklad pokojninskega zavarovanja za mornarje), Hamburg;

če je bil zadnji prispevek plačan v Bundesbahnversicherungsanstalt (Zavarovalnica zveznih železnic), Frankfurt na Majni:

Bundesbahnversicherungsanstalt (Zavarovalnica zveznih železnic), Frankfurt na Majni.";

(ii) točka 2(b)(ii) se nadomesti z naslednjim:

"(ii) če je bil zadnji prispevek plačan v sistem pokojninskega zavarovanja za uslužbence:

če prispevek ni bil plačan v Seekasse (Sklad pokojninskega zavarovanja za mornarje), Hamburg, ali če zadnji prispevek ni bil plačan v Bundesbahnversicherungsanstalt (Zavarovalnica zveznih železnic), Frankfurt na Majni:

Bundesversicherungsanstalt für Angestellte (Zvezna zavarovalnica za uslužbence), Berlin;

če je bil prispevek plačan v Seekasse (Rentenversicherung der Arbeiter oder der Angestellten) (Sklad pokojninskega zavarovanja za mornarje (pokojninsko zavarovanje za fizične delavce in uslužbence)), Hamburg:

Seekasse (Sklad pokojninskega zavarovanja za mornarje), Hamburg;

če je bil zadnji prispevek plačan v Bundesbahnversicherungsanstalt (Zavarovalnica zveznih železnic), Frankfurt na Majni:

Bundesbahnversicherungsanstalt (Zavarovalnica zveznih železnic), Frankfurt na Majni.";

(b) v "D. ŠPANIJA" se doda naslednja točka:

"3. Za starostno in invalidsko zavarovanje, za katero se ne plačujejo prispevki:

Instituto Nacional de Servicios Sociales (Nacionalni zavod za socialno varstvo), Madrid.";

(c) točka 2 v "G. IRSKA" se nadomesti z naslednjim:

"2. Denarne dajatve

(a) Dajatve za brezposelnost:

Department of Social Welfare (Služba za socialno varstvo), Dublin, vključno z začasnimi pisarnami, pristojnimi za dajatve za brezposelnost.

(b) Starost in smrt (pokojnine):

Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Služba za socialno varstvo, Pisarna za pokojninske storitve), Sligo.

(c) Družinske dajatve:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Služba za socialno varstvo, Oddelek za otroške dajatve), St Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal.

(d) Druge denarne dajatve:

Department of Social Welfare (Služba za socialno varstvo), Dublin";

(d) v "J. NIZOZEMSKA":

(i) točka 3(a) se nadomesti z naslednjim:

"(a) splošni sistem:

Sociale Verzekeringsbank (Banka socialnega zavarovanja), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen";

(ii) točka 5(c) se nadomesti z naslednjim:

"(c) drugi primeri:

Sociale Verzekeringsbank (Banka socialnega zavarovanja), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen";

(iii) točka 6(a) se nadomesti z naslednjim:

"(a) če se dajatev dodeli od datuma pred 1. julijem 1967:

Sociale Verzekeringsbank (Banka socialnega zavarovanja), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen";

4. Priloga 3 se spremeni:

(a) v točki 1(e) v "B. DANSKA" se "Socialministeriet (Ministrstvo za socialne zadeve)" nadomesti s "Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje)";

(b) točka 2 v "G. IRSKA" se nadomesti z naslednjim:

"2. Denarne dajatve

(a) Dajatve za brezposelnost:

Department of Social Welfare (Služba za socialno varstvo), Dublin, vključno z začasnimi pisarnami, pristojnimi za dajatve za brezposelnost.

(b) Starost in smrt (pokojnine):

Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Služba za socialno varstvo, Pisarna za pokojninske storitve), Sligo.

(c) Družinske dajatve:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Služba za socialno varstvo, Oddelek za otroške dajatve), St Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal.

(d) Druge denarne dajatve:

Department of Social Welfare (Služba za socialno varstvo), Dublin.";

(c) točka 3(a) v "J. NIZOZEMSKA" se nadomesti z naslednjim:

"(a) kot splošno pravilo:

Sociale Verzekeringsbank (Banka socialnega zavarovanja), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen";

(d) v "L. ZDRUŽENO KRALJESTVO":

(i) točka 2 se nadomesti z naslednjim:

"2. Denarne dajatve (razen družinskih dajatev)

Velika Britanija: Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Služba za socialno varnost, Agencija za dajatve, Izpostava za tujino), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX.

Severna Irska: Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Služba za zdravje in socialne storitve, Agencija Severne Irske za socialno varnost, Izpostava za tujino), Belfast, BTl 1DX.

Gibraltar: Department of Labour and Social Security (Služba za delo in socialno varnost), Gibraltar.";

(ii) točka 3 se nadomesti z naslednjim:

"3. Družinske dajatve

Za uporabo členov 73 in 74 Uredbe:

Velika Britanija: Department of Social Security, Benefits Agency, Child Benefit Centre (Služba za socialno varnost, Agencija za dajatve, Center za otroško dajatev), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA.

Severna Irska: Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office (Služba za zdravje in socialne storitve, Agencija Severne Irske za socialno varnost, Pisarna za otroško dajatev), Belfast, BT1 ISA.

Gibraltar: Department of Labour and Social Security (Služba za delo in socialno varnost), Gibraltar.";

5. Priloga 4 se spremeni:

(a) v "B. DANSKA":

1. točka 1 se nadomesti z:

"1. (a) Storitve za bolezen, materinstvo in rojstvo:

Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje), Köbenhavn;

(b) Denarne dajatve za bolezen, materinstvo in rojstvo:

Socialministeriet (Ministrstvo za socialne zadeve), Köbenhavn";

2. v točki 6 se izraz "Socialministeriet (Ministrstvo za socialne zadeve)" zamenja z izrazom "Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje)";

(b) v "D. ŠPANIJA" se doda naslednja točka:

`4. Za starostne in invalidske pokojnine, za katere se ne plačujejo prispevki:

Instituto Nacional de Servicios Sociales (Nacionalni zavod za socialno varstvo), Madrid.";

(c) točka 2 v "G. IRSKA" se nadomesti z naslednjim:

"2. Denarne dajatve:

(a) Starost in smrt (pokojnine):

Department of Social Welfare, Pensions Services Office (Služba za socialno varstvo, Pisarna za pokojninske storitve), Sligo.

(b) Družinske dajatve:

Department of Social Welfare, Child Benefit Section (Služba za socialno varstvo, Oddelek za otroško dajatev), St Oliver Plunkett Road, Letterkenny, Co. Donegal.

(c) Druge denarne dajatve:

Department of Social Welfare (Služba za socialno varstvo), Dublin";

(d) točka 2(a) v "J. NIZOZEMSKA" se nadomesti z naslednjim:

"(a) kot splošno pravilo:

Sociale Verzekeringsbank (Banka socialnega zavarovanja), Postbus 1100, 1180 BH Amstelveen";

(e) "L. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se nadomesti z naslednjim:

"L. ZDRUŽENO KRALJESTVO"

Velika Britanija:

(a) prispevki in storitve za napotene delavce:

Department of Social Security, Contributions Agency, Overseas Contributions (Služba za socialno varnost, Agencija za prispevke, Prispevki za tujino), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX.

(b) vsa druga vprašanja:

Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Služba za socialno varnost, Agencija za dajatve, Izpostava za tujino), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX.

Severna Irska: Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Služba za zdravje in socialne storitve, Agencija Severne Irske za socialno varnost, Izpostava za tujino), Belfast, BT1 1DX.

Gibraltar: Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Služba za socialno varnost, Agencija za dajatve, Izpostava za tujino), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX.";

6. Priloga 5 se spremeni:

(a) točka (e) v "7. BELGIJA-ITALIJA" se nadomesti z naslednjim:

"(e) Izmenjava pisem z dne 10. decembra 1991 in 10. februarja 1992 o povračilu vzajemnih zahtevkov po členu 93 izvedbene uredbe.";

(b) "14. DANSKA - FRANCIJA" se nadomesti z naslednjim:

"14. DANSKA - FRANCIJA

Sporazum z dne 29. junija 1979 o opustitvi povračila za storitve glede bolezni, materinstva in nesreč pri delu, razen dajatev iz členov 28, 28a, 29(1) in 31 Uredbe, Sporazum z dne 29. junija 1979 o opustitvi povračila dajatev za brezposelnost in Sporazum z dne 29. junija 1979 o opustitvi povračila stroškov upravnih preverjanj in zdravniških pregledov.";

(c) "40. FRANCIJA - IRSKA" se nadomesti z naslednjim:

"40. FRANCIJA - IRSKA

Izmenjava pisem z dne 30. julija in 26. septembra 1980 o vzajemni opustitvi povračila dajatev za brezposelnost (člen 70(3) Uredbe).";

(d) točka (b) v "41. FRANCIJA - ITALIJA se nadomesti z naslednjim:

"(b) Izmenjava pisem z dne 14. maja in 2. avgusta 1991 o pogojih za poravnavo vzajemnih zahtevkov po členu 93 izvedbene uredbe.";

(e) točka (a) v "43. FRANCIJA - NIZOZEMSKA" se črta;

(f) točka (b) v "45. FRANCIJA - ZDRUŽENO KRALJESTVO" se črta;

7. naslov "F. GRČIJA" v Prilogi 6 se nadomesti z naslednjim:

"F. GRČIJA

Neposredno plačilo";

8. v drugi in tretji vrstici v Prilogi 8 se črta številka "(1)';

9. Priloga 10 se spremeni:

(a) v "B. DANSKA":

1. točka 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Za namene uporabe člena 11(1), člena 11a(1), člena 12a, člena 13(2) in (3) in člena 14(1), (2) in (3) izvedbene uredbe:

Socialministeriet (Ministrstvo za socialne zadeve), Köbenhavn.

Za namene uporabe člena 113(2) izvedbene uredbe:

Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje), Köbenhavn";

2. v točki 6(a) se "Socialministeriet (Ministrstvo za socialne zadeve)" nadomesti s "Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje)";

3. v točki 7:

(i) točka (a) se nadomesti z naslednjim:

"(a) dajatve iz poglavij 1 in 5 naslova III Uredbe:

Sundhedsministeriet (Ministrstvo za zdravje), Köbenhavn;

(b) dajatve iz poglavij 2, 3, 7 in 8 naslova III Uredbe:

Socialministeriet (Ministrstvo za socialne zadeve), Köbenhavn";

(ii) točki (b) in (c) postaneta točki (c) in (d);

(b) "L. ZDRUŽENO KRALJESTVO" se nadomesti z naslednjim:

"L. ZDRUŽENO KRALJESTVO

1. Za namene uporabe členov 14c, 14d(3) in 17 Uredbe in členov 6(1), 11(1), 11a(1), 12a, 13(2) in (3), 14(1), (2) in (3) ter členov 80(2), 81, 82(2) in 109 izvedbene uredbe:

Velika Britanija: Department of Social Security, Contributions Agency, Overseas Contributions (Služba za socialno varnost, Agencija za prispevke, Prispevki za tujino), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX.

Severna Irska: Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Služba za zdravje in socialne storitve, Agencija Severne Irske za socialno varnost, Izpostava za tujino), Belfast, BT1 1DX.

2. Za namene uporabe členov 36 in 63 Uredbe ter členov 8, 38(1), 70(1), 91(2), 102(2), 110 in 113(2) izvedbene uredbe:

Velika Britanija:

Department of Social Security, Benefits Agency, Overseas Branch (Služba za socialno varnost, Agencija za dajatve, Izpostava za tujino), Newcastle upon Tyne, NE98 1YX.

Severna Irska (razen za člena 36 in 63 Uredbe ter člen 102(2) in člen 113(2) izvedbene uredbe, za kar glej razdelek Velika Britanija):

Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Overseas Branch (Služba za zdravje in socialne storitve, Agencija Severne Irske za socialno varnost, Izpostava za tujino), Belfast, BT1 1DX.

3. Za namene uporabe člena 85(2), člena 86(2) in člena 89(1) izvedbene uredbe:

Velika Britanija:

Department of Social Security; Benefits Agency, Child Benefit Centre (Služba za socialno varnost, Agencija za dajatve, Center za otroško dajatev), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA.

Severna Irska:

Department of Health and Social Services, Northern Ireland Social Security Agency, Child Benefit Office (Služba za zdravje in socialne storitve, Agencija Severne Irske za socialno varnost, Pisarna za otroško dajatev), Belfast BT1 1SA".

Člen 3

Uredbi (EGS) št. 1247/92 se doda naslednji člen:

"Člen 2a

1. Če posebne dajatve, za katere se ne plačujejo prispevki, iz člena 4(2a) Uredbe (EGS) št. 1408/71, za isto obdobje isti osebi na podlagi člena l0a te uredbe lahko dodeli pristojni nosilec države članice na ozemlju, na katerem ta oseba stalno prebiva, in na podlagi člena 2 te uredbe tudi pristojni nosilec druge države članice, ta oseba lahko prejema te dajatve do višine najvišjega zneska posebne dajatve, ki jo lahko zahteva po eni od teh uredb.

2. Podrobna pravila za uporabo odstavka 1, zlasti za uporabo glede dajatev iz tega odstavka, klavzul za znižanje, mirovanje ali odpravo po zakonodaji ene ali več držav članic in za dodelitev različnih dodatnih zneskov se določijo s sklepom Upravne komisije za socialno varnost delavcev migrantov, in kjer je ustrezno, s splošnim soglasjem zadevnih držav članic ali njihovih pristojnih organov."

Člen 4

1. Ta uredba začne veljati prvi dan meseca po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2. Točka 1 člena 1 se uporablja od 6. aprila 1988.

3. Točki 2 in 3 člena 1 se uporabljata od 1. junija 1992.

4. Točka 4(b)(iv), (v) in (vi) člena 1 se uporablja od 1. aprila 1985.

5. Točka 4(b)(vii) in (viii) člena 1 se uporablja od 2. avgusta 1989.

6. Točka 6(a) člena 2 se uporablja od 10. februarja 1992.

7. Točka 6(c) člena 2 se uporablja od 1. aprila 1993.

8. Točka 6(d) člena 2 se uporablja od 14. marca 1991.

9. Točka 6(f) člena 2 se uporablja od 1. julija 1992.

10. Člen 3 se uporablja od 1. junija 1992.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 30. junija 1993

Za Svet

Predsednik

S. BERGSTEIN

1 UL C 251, 28.9.1992, str. 51.

2 UL C 305, 23.11.1992, str. 575.

3 UL C 332, 16.12.1992, str. 1.

4 UL L 149, 5.7.1971, str. 2. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1249/92 (UL L 136, 19.5.1992, str. 28).

5 UL L 74, 27.3.1972, str. 1. Uredba, kot je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1249/92 (UL L 136, 19.5.1992, str. 28).

6 UL L 136, 19.5.1992, str. 1.

Top