EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R1574

Uredba Sveta (EGS) št. 1574/93 z dne 14. junija 1993 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2771/75 o skupni ureditvi trga za jajca, Uredbe (EGS) št. 2777/75 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso, Uredbe (EGS) št. 827/68 o skupni ureditvi trga za nekatere proizvode, navedene v Prilogi II k Pogodbi EGS, in Uredbe (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi in skupni carinski tarifi

OJ L 152, 24.6.1993, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 005 P. 84 - 87
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 005 P. 84 - 87
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 005 P. 84 - 87
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 005 P. 84 - 87
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 005 P. 84 - 87
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 005 P. 84 - 87
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 005 P. 84 - 87
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 005 P. 84 - 87
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 005 P. 84 - 87
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 006 P. 7 - 10
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 006 P. 7 - 10
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 008 P. 36 - 39

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1574/oj

31993R1574Uradni list L 152 , 24/06/1993 str. 0001 - 0004


Uredba Sveta (EGS) št. 1574/93

z dne 14. junija 1993

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2771/75 o skupni ureditvi trga za jajca, Uredbe (EGS) št. 2777/75 o skupni ureditvi trga za perutninsko meso, Uredbe (EGS) št. 827/68 o skupni ureditvi trga za nekatere proizvode, navedene v Prilogi II k Pogodbi EGS, in Uredbe (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi in skupni carinski tarifi

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je bilo pred nedavnim ugotovljeno, da klasifikacija nekaterih jajčnih proizvodov, ki se uvrščajo v tarifno oznako KN 0408iz Priloge I Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in o skupni carinski tarifi [4] ustvarja pristojnim organom težave; ker je potrebno strukturo podštevilk, ki spadajo v tarifno oznako KN 0408, izboljšati, da bi se stanje popravilo;

ker Uredbi (EGS) št. 2771/75 [5] in 2777/75 [6] do sedaj nista določali sistema uvoznih dovoljenj in ker bi bilo glede na naraščajoče število mednarodnih sporazumov, ki se med drugim nanašajo na trgovino z jajci in perutninskim mesom, treba v ta sektorja vključiti tudi sistem za položitev varščine, ki bi jamčila izvršitev uvoza, tako da bi bilo mogoče zasledovati obseg uvoza;

ker člen 9 Uredbe (EGS) št. 2771/75 določa nadomestila za izvoz jajc in jajčnih proizvodov v tretje države tudi v obliki nadalje predelanih proizvodov, navedenih v prilogi k tej uredbi, in ker bi bilo treba v skladu s členom 17 navedene uredbe sprejeti ta seznam, da bi olajšali njegove nadaljnje spremembe;

ker so pripravljena gosja ali račja jetra, ki spadajo v tarifno oznako KN 16022010, zajeta v Uredbi (EGS) št. 827/68 [7]; ker bi bilo treba te pripravke vnesti v Uredbo (EGS) št. 2777/75, da bi za te proizvode lahko določili skupne tržne standarde, ki so potrebni za zagotavljanje usklajenih podatkov za potrošnike in za lojalno konkurenco, in ker bi bilo treba skladno s tem prilagoditi Prilogo k Uredbi (EGS) št. 827/68,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2771/75 se spremeni:

1. Člen 1(1) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"1. Skupna ureditev trga za jajca vključuje naslednje proizvode:

oznaka KN | Poimenovanje |

| |

(a) | 04070011 | Perutninska jajca v lupini, sveža, konzervirana ali kuhana |

04070019 |

04070030 |

(b) | 04081180 | Druga jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih |

04081981 |

04081989 |

04089180 |

04089980" |

2. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 8a

1. Za uvoz kateregakoli proizvoda iz člena 1(1) v Skupnost, se lahko zahteva uvozno dovoljenje, ki ga izdajo države članice vsakemu prosilcu ne glede na njegov sedež v Skupnosti.

Tako dovoljenje je veljavno za uvoz kjerkoli v Skupnosti.

Taka dovoljenja se izda proti predložitvi varščine, ki jamči, da bo uvoz izvršen v času veljavnosti dovoljenja; varščina se zaseže v celoti ali deloma, če se uvoz ne izvede v tem roku ali pa se izvede samo delno.

2. Podrobna pravila za izvedbo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 17."

3. Člen 9(3) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"3. Podrobna pravila za izvedbo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 17; Priloga I se spremeni v skladu s tem postopkom."

Člen 2

Uredba (EGS) št. 2777/75 se spremeni:

1. Člen 1 se spremeni:

(a) odstavek 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"1. Skupna tržna ureditev za perutninsko meso vključuje naslednje proizvode:

Oznaka KN | Poimenovanje |

| |

(a) | 0105 | Živa domača perutnina, (vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke) |

(b) | iz 0207 | Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno, razen jeter iz oznake KN 020731, 02073990 in 020750 |

(c) | 020731 | Perutninska jetra, sveža, ohlajena ali zamrznjena |

02073990 |

020750 |

02109071 | Perutninska jetra, soljena, v slanici, sušena ali dimljena |

02109079 |

(d) | 02090090 | Perutninska maščoba (netopljena), sveža, ohlajena, zamrznjena, soljena, v slanici, sušena ali dimljena |

(e) | 15010090 | Perutninska maščoba, topljena, dobljena bodisi s stiskanjem ali brez ali s solventno ekstrakcijo |

(f) | 16022011 | Drugi pripravljeni ali konzervirani izdelki iz mesa, drobovja ali krvi, jetra, gosja ali račja |

16022019 |

160231 | Drugo pripravljeno ali konzervirano meso ali užitni mesni klavnični izdelki iz perutnine iz tar. št. 0105 |

160239" |

(b) točka 6 v odstavku 2(d) se nadomesti z naslednjim besedilom:

"6. proizvodi, navedeni v odstavku 1(f), razen proizvodov, ki so uvrščeni v oznako KN 16022011 in 16022019".

2. Člen 3 se nadomesti z naslednjim besedilom:

"Člen 3

Za proizvode, navedene v členu 1(1), razen za tiste, ki se uvrščajo v oznako KN 16022011 in 16022019, se za uvoz v Skupnost zaračuna prelevman, ki je za vsako četrtletje določen vnaprej v skladu s postopkom iz člena 17.

Carinske dajatve, navedene v skupni carinski tarifi, se uporabljajo za proizvode, ki so uvrščeni v tarifni oznaki KN 16022011 in 16022019".

3. Vstavi se naslednji člen:

"Člen 8a

1. Za uvoz kateregakoli proizvoda iz člena 1(1) v Skupnost, se lahko zahteva uvozno dovoljenje, ki ga izdajo države članice vsakemu prosilcu, ne glede na njegov sedež v Skupnosti.

Tako dovoljenje je veljavno za uvoz kjerkoli v Skupnosti.

Taka dovoljenja se izda proti predložitvi varščine, ki jamči, da bo uvoz izvršen v času veljavnosti dovoljenja; varščina se zaseže v celoti ali deloma, če se uvoz ne izvede v tem roku ali pa se izvede samo delno.

2. Podrobna pravila za izvedbo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 17."

Člen 3

V Prilogi k Uredbi (EGS) št. 827/68 se črtajo naslednje tarifne oznake KN:

"ex160220 | — iz jeter katerekoli živali: |

| — — iz gosjih ali račjih jeter: |

16022011 | — — — ki vsebujejo 75 mas. % ali več "foie gras" |

16022019 | — — — drugo" |

.

Člen 4

V Prilogi I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 se tarifne oznake KN 0408nadomestijo z naslednjimi:

"Oznaka KN | Poimenovanje | Stopnja dajatve | Dopolnilna enota |

Avtonomna (%) ali prelevman (AGR) | Konvencionalna (%) |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

0408 | Ptičja jajca brez lupine ter jajčni rumenjaki, sveža, sušena, kuhana v vodi ali sopari, oblikovana, zamrznjena ali kako drugače konzervirana, z dodatkom sladkorja ali drugih sladil ali brez njih: | | | |

| — jajčni rumenjaki: | | | |

040811 | — — posušeni | | | |

04081120 | — — — neprimerni za človeško prehrano | prosto | prosto | – |

04081180 | — — — drugi: | 22 (AGR) | – | – |

040819 | — — drugi: | | | |

04081920 | — — — neprimerni za človeško prehrano | prosto | prosto | – |

| — — — drugi: | | | |

04081981 | — — — — tekoči | 22 (AGR) | – | – |

04081989 | — — — — drugi, tudi zamrznjeni: | 22 (AGR) | – | – |

| — drugi: | | | |

040891 | — — posušeni: | | | |

04089120 | — — — neprimerni za človeško prehrano | prosto | prosto | – |

04089180 | — — — drugi | 22 (AGR) | – | – |

040899 | — — drugi: | | | |

04089920 | — — — neprimerni za človeško prehrano | prosto | prosto | – |

04089980 | — — — drugi | 22 (AGR) | – | – |

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1994.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah

V Luxembourgu, 14. junija 1993

Za Svet

Predsednik

B. Westh

[1] UL C 326, 11.12.1992, str. 13.

[2] UL C 115, 26.4.1993.

[3] UL C 129, 10.5.1993, str. 5.

[4] UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 697/93 (UL L 76, 30.3.1993, str. 12).

[5] UL L 282, 1.11.1975, str. 49. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1235/89 (UL L 128, 11.5.1989, str. 29).

[6] UL L 282, 1.11.1975, str. 77. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3714/92 (UL L 378, 23.12.1992, str. 23).

[7] UL L 151, 30.6.1968, str. 16. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 638/92 (UL L 69, 20.3.1993, str. 7).

--------------------------------------------------

Top