Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0302

Uredba Sveta (EGS) št. 302/93 z dne 8. februarja 1993 o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti

OJ L 36, 12.2.1993, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 71 - 77
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 71 - 77
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 236 - 243

No longer in force, Date of end of validity: 15/01/2007; razveljavil 32006R1920 . Latest consolidated version: 07/10/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/302/oj

31993R0302Uradni list L 036 , 12/02/1993 str. 0001 - 0008
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 12 str. 0071
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 12 str. 0071


Uredba Sveta (EGS) št. 302/93

z dne 8. februarja 1993

o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog in odvisnosti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Evropski svet na zasedanju v Dublinu 25. in 26. junija 1990:

- ratificiral "Smernice za evropski načrt za boj proti mamilom", ki jih je predložil Evropski odbor za boj proti mamilom (CELAD), in zlasti priporočilo, da "naj strokovnjaki opravijo študijo o obstoječih virih informacij, njihovi zanesljivosti ter koristnosti, ter o potrebi po Evropskem centru za spremljanje drog in možnem področju delovanja ter finančnih posledicah ustanovitve takšnega centra, pod pogojem, da kratek opis tega centra ne zajema le družbenih in zdravstvenih vidikov, temveč tudi druge z mamili povezane vidike, vključno s prometom in preprečevanjem",

- poudaril, da je dolžnost vsake države članice razviti ustrezen program za zmanjšanje povpraševanja po mamilih, in ocenil, da mora biti učinkovito ukrepanje vsake države članice, podprto s skupnimi ukrepi dvanajsterice in Skupnosti, glavna prednostna naloga v naslednjih letih;

ker je treba upoštevati zaključke študije izvedljivosti o centru in evropskem načrtu za boj proti mamilom, predložene Evropskemu svetu v Rimu 13. in 14. decembra 1990;

ker je Evropski svet na svojem sestanku v Luxembourgu 28. in 29. junija 1991 "odobril ustanovitev Evropskega centra za spremljanje drog, pod pogojem, da je o praktičnih rešitvah za njegovo izvajanje, npr. njegovi velikosti, institucionalni strukturi in računalniških sistemih, treba še razpravljati, in dal navodila CELAD, naj v povezavi s Komisijo in drugimi ustreznimi političnimi telesi v ta namen nadaljuje z delom in ga hitro uspešno zaključi";

ker je Evropski svet na svojem sestanku v Maastrichtu 9. in 10. decembra 1991 "pozval vse institucije Skupnosti, naj uporabijo vsa sredstva, da zagotovijo, da se akt o ustanovitvi Evropskega centra za spremljanje drog sprejme pred 30. junijem 1992";

ker je Skupnost s Sklepom 90/611/EGS [4] sklenila Konvencijo Združenih narodov proti nezakonitemu prometu z mamili in psihotropnimi snovmi, v nadaljevanju "Dunajska konvencija", ter v zvezi s členom 27 Konvencije [5] deponirala izjavo o pristojnosti;

ker je Svet sprejel Uredbo (EGS) št. 3677/90 [6] za izvajanje sistema, predvidenega s členom 12 zgoraj navedene Dunajske konvencije, s strani Skupnosti za spremljanje trgovine z nekaterimi snovmi;

ker je Svet sprejel Direktivo 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja [7], ki je namenjena zlasti boju proti prometu z mamili;

ker se na ravni Skupnosti zahtevajo objektivne, zanesljive in primerljive informacije v zvezi z mamili, zasvojenostjo z mamili in njihovimi posledicami, ki Skupnosti in državam članicam pomagajo dobiti celovit pregled in jim tako dati dodatno vrednost, kadar na svojih zadevnih področjih pristojnosti sprejemajo ukrepe ali se odločajo o ukrepih za boj proti mamilom;

ker fenomen mamil vključuje mnogo kompleksnih in medsebojno tesno prepletenih vidikov, ki se ne morejo z lahkoto ločiti; ker je treba zato centru zaupati nalogo, da zagotavlja celovite informacije, ki Skupnosti in njenim državam članicam pomagajo dobiti splošni pregled nad pojavom mamil in zasvojenosti z mamili; ker naj ta naloga ne bi vplivala na dodeljevanje pooblastil med Skupnostjo in državami članicami glede zakonodajnih določb v zvezi s ponudbo in povpraševanjem po mamilih;

ker morajo biti organizacija centra in njegove delovne metode skladne z objektivno naravo iskanih rezultatov, namreč primerljivostjo in skladnostjo virov in metod v zvezi z informacijami o mamilih;

ker bodo informacije, ki jih center zbira, zadevale prednostna področja, katerih vsebino, obseg in izvedbeno rešitev je treba določiti;

ker bo v prvem triletnem obdobju posebna pozornost posvečena povpraševanju in zmanjševanju povpraševanja;

ker so Svet in ministri za zdravje držav članic v svoji resoluciji z dne 16. maja 1989 v zvezi z Evropskim omrežjem zdravstvenih podatkov o zlorabi mamil [8] na zasedanju v okviru Sveta Komisijo pozvali, naj na tem področju sprejme možne pobude;

ker je treba ustanoviti Evropsko informacijsko omrežje za mamila in zasvojenost z mamili, ki jo bo na ravni Skupnosti usklajeval in vodil Evropski center za spremljanje drog;

ker je treba upoštevati Konvencijo 108 Sveta Evrope za zaščito posameznikov v zvezi z avtomatsko obdelavo osebnih podatkov (1981);

ker že obstajajo nacionalne, evropske in mednarodne organizacije ter organi, ki nudijo tovrstne informacije, in ker naj bi center imel možnost izvajati svoje naloge v tesnem sodelovanju z njimi;

ker mora biti center pravna oseba;

ker je treba zagotoviti, da center izvaja svoje naloge informiranja, in v ta namen dodeliti sodno pristojnost Sodišču;

ker je zaželeno priznati možnost odpiranja centra državam nečlanicam Skupnosti, ki imajo s Skupnostjo in državami članicami skupen interes za dosego teh ciljev, v okviru sporazumov, ki se sklenejo med navedenimi državami in Skupnostjo;

ker se lahko po preteku triletnega obdobja ta uredba po potrebi prilagodi zaradi odločitve o morebitni razširitvi nalog centra, zlasti ob upoštevanju razvoja pristojnosti Skupnosti;

ker za sprejetje te uredbe Pogodba ne predvideva nobenih drugih pristojnosti razen tistih, ki jih predvideva člen 235,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Cilj

1. S to uredbo se ustanovi Evropski center za spremljanje drog in odvisnosti (ECSDO), v nadaljnjem besedilu "center".

2. Cilj centra je Skupnosti in državam članicam na področjih iz člena 4 zagotoviti objektivne, zanesljive in primerljive informacije na evropski ravni v zvezi z mamili in zasvojenostjo z njimi ter njihovimi posledicami.

3. Namen obdelanih ali priskrbljenih statističnih, dokumentarnih in tehničnih informacij je pomagati Skupnosti in državam članicam, da si ustvarijo celovit pregled nad stanjem v zvezi z mamili in zasvojenostjo z njimi, kadar na svojih ustreznih področjih pristojnosti sprejemajo ukrepe ali o njih odločajo.

4. Center ne sme sprejeti nobenih ukrepov, ki na kakršenkoli način presegajo okvire področja informacij in njihove obdelave.

5. Center ne zbira nobenih podatkov, ki omogočajo prepoznavo posameznikov ali majhnih skupin posameznikov. Vzdrži se vsakega prenosa informacij, ki se nanaša na konkretno imenovane primere.

Člen 2

Naloge

Za doseganje cilja iz člena 1 center v okviru svojih področij dejavnosti izvaja naslednje naloge:

A. Zbiranje in analiziranje obstoječih podatkov

Center:

1. zbira, zapisuje in analizira informacije, vključno s podatki iz raziskav, ki jih sporočijo države članice, in informacije, ki izvirajo iz virov Skupnosti in nevladnih nacionalnih virov ter iz pristojnih mednarodnih organizacij;

2. opravlja raziskave, pripravljalne študije in študije izvedljivosti, skupaj z vsemi pilotnimi projekti, ki so potrebni za izvršitev njegovih nalog; organizira sestanke strokovnjakov in po potrebi v ta namen ustanavlja začasne delovne skupine; ustanavlja in daje na razpolago dostopne znanstvene dokumentacijske vire ter pomaga pri spodbujanju informacijskih dejavnosti;

3. zagotavlja organizacijski in tehnični sistem, ki lahko daje informacije o podobnih ali dopolnilnih programih ali ukrepih v državah članicah;

4. vzpostavi in usklajuje, ob posvetovanju in v sodelovanju s pristojnimi organi in organizacijami držav članic, omrežje iz člena 5;

5. olajšuje izmenjavo informacij med tistimi, ki sprejemajo odločitve, raziskovalci, specialisti in osebami, ki so vključene v boj proti mamilom v vladnih in nevladnih organizacijah;

B. Izboljšanje metod primerjanja podatkov

6. zagotavlja boljšo primerljivost, objektivnost in zanesljivost podatkov na evropski ravni z vzpostavitvijo nezavezujočih kazalcev in enotnih meril, katerih izpolnjevanje lahko center priporoči za boljše poenotenje merilnih metod, ki jih uporabljajo države članice in Skupnost;

7. olajša in oblikuje izmenjavo kvalitativnih in kvantitativnih informacij (podatkovnih baz);

C. Razširjanje podatkov

8. daje informacije, ki jih je pridobil, na razpolago Skupnosti, državam članicam in pristojnim organizacijam;

9. zagotavlja obsežno razširjanje dela, opravljenega v vsaki državi članici in v sami Skupnosti ter po potrebi v državah nečlanicah Skupnosti ali mednarodnih organizacijah;

10. zagotavlja obsežno razširjanje zanesljivih podatkov, ki niso zaupne narave; na podlagi zbranih podatkov objavi letno poročilo o stanju problematike mamil;

D. Sodelovanje z evropskimi in mednarodnimi organi in organizacijami ter državami nečlanicami Skupnosti

11. prispeva k izboljšanju usklajevanja nacionalnih ukrepov in ukrepov Skupnosti na svojih področjih delovanja;

12. brez poseganja v obveznosti držav članic v zvezi s prenosom informacij v skladu z določbami konvencij Združenih narodov o mamilih spodbuja vključevanje podatkov o mamilih in zasvojenosti, ki so bili zbrani v državah članicah ali izhajajo iz Skupnosti, v programe mednarodnega spremljanja in kontrole mamil, zlasti tiste, ki so jih vzpostavile Organizacija Združenih narodov in njene specializirane agencije;

13. aktivno sodeluje z organi iz člena 12.

Člen 3

Metoda dela

1. Center postopno opravlja svoje naloge glede na cilje, sprejete v triletnih in letnih delovnih programih, in ob upoštevanju razpoložljivih sredstev.

2. Pri opravljanju svojih dejavnosti center, da bi se izognil podvajanju, upošteva tiste dejavnosti, ki so jih že opravile druge obstoječe ali bodoče institucije in agencije, zlasti Evropski policijski urad (Europol), in zagotavlja, da prispeva k njihovi vrednosti.

Člen 4

Prednostna področja dejavnosti

Cilji in naloge centra, kakor so opredeljeni v členih 1 in 2, se izvajajo na podlagi vrstnega reda prednostnih nalog, navedenega v Prilogi.

Člen 5

Evropsko informacijsko omrežje za mamila in zasvojenost z mamili (Reitox)

1. Center ima na razpolago Evropsko informacijsko omrežje za mamila in zasvojenost z mamili (Reitox), računalniško omrežje, ki sestavlja infrastrukturo za zbiranje in izmenjavo informacij ter dokumentacije; to omrežje uporablja med drugim samostojen računalniški sistem, ki povezuje nacionalna informacijska omrežja za mamila, specializirane centre v državah članicah in informacijske sisteme mednarodnih ali evropskih organizacij ali organov, ki sodelujejo s centrom.

2. Da bi se omogočila kar najhitrejša in najučinkovitejša vzpostavitev omrežja, države članice v šestih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe obvestijo center o glavnih elementih svojih nacionalnih informacijskih omrežij, vključno s, če je to primerno, nacionalnimi centri za spremljanje, na področjih dejavnosti iz člena 4 in imenujejo specializirane centre, ki bi po njihovi presoji lahko koristno prispevali k delu centra.

3. Specializirani centri se določijo s privolitvijo države članice, na ozemlju katere so nameščeni, s soglasno odločitvijo članov upravnega odbora v skladu z drugim pododstavkom člena 8(2) za obdobje, ki ne presega trajanja posameznega večletnega delovnega programa v skladu s členom 8(3). Ta določitev se lahko obnovi.

4. Center lahko s privolitvijo države članice, na ozemlju katere so takšni centri nameščeni, sklene pogodbena razmerja, zlasti v zvezi z podizvajalskimi deli, z vladnimi ali nevladnimi specializiranimi centri iz odstavka 3 za izpolnitev vseh nalog, ki bi jim jih želel zaupati. S privolitvijo zadevnih držav članic lahko na začasni osnovi in za posebne naloge sklepa pogodbe z organi, ki niso del Reitox-a.

5. Dodeljevanje posebnih nalog specializiranim centrom se vključi v večletni program centra iz člena 8(3).

Člen 6

Varstvo in zaupnost podatkov

1. Kadar se na podlagi te uredbe in v skladu z nacionalno zakonodajo osebni podatki, ki ne omogočajo prepoznave fizičnih oseb, posredujejo tudi centru, se lahko takšni podatki uporabijo samo v navedene namene in pod pogoji, ki jih določi odpremni organ. To velja s potrebnimi spremembami za posredovanje osebnih podatkov s strani centra pristojnim organom držav članic ali mednarodnim organizacijam in drugim evropskim institucijam.

2. Podatki o mamilih in zasvojenosti z njimi, ki jih center prejme ali sam priskrbi, se lahko objavijo ob upoštevanju skladnosti s predpisi Skupnosti in nacionalnimi predpisi o razširjanju in zaupnosti informacij. Osebni podatki se ne smejo objaviti ali biti dostopni javnosti.

3. Državam članicam in specializiranim centrom ni treba priskrbeti informacij, ki se v skladu z njihovo nacionalno zakonodajo uvrstijo pod zaupne.

Člen 7

Pravni status

Center je pravna oseba. V vseh državah članicah uživa kar najširši pravni status, ki ga pravnim osebam priznava njihova zakonodaja; center lahko zlasti kupi ali proda premičnine in nepremičnine ter lahko sproži pravni postopek.

Člen 8

Upravni odbor

1. Center ima upravni odbor, ki ga sestavljajo po en predstavnik iz vsake države članice, dva predstavnika Komisije in dva znanstvenika, ki sta posebej usposobljena za področje mamil in ki ju imenuje Evropski parlament na podlagi njunih posebnih kvalifikacij na navedenem področju.

Vsakemu članu upravnega odbora lahko pomaga ali ga zastopa nadomestni član. V odsotnosti polnopravnega člana lahko nadomestni član izvršuje njegovo glasovalno pravico. Upravni odbor lahko kot opazovalce, ki nimajo glasovalne pravice, povabi predstavnike mednarodnih organizacij, s katerimi center sodeluje v skladu s členom 12.

2. Predsednika upravnega odbora izvolijo člani upravnega odbora za obdobje treh let: lahko je ponovno imenovan še enkrat. Predsednik sodeluje pri glasovanju. Vsak član upravnega odbora ima en glas.

Odločitve upravnega odbora se sprejemajo z dvotretjinsko večino, razen v primerih iz člena 5(3), za katere je potrebna soglasna odločitev članov, in odstavka 3 tega člena.

Upravni odbor sestavi svoj poslovnik.

Upravni odbor se sestane vsaj enkrat letno.

3. Upravni odbor sprejme triletni delovni program na podlagi osnutka, ki ga predloži direktor centra, po posvetovanju z znanstvenim odborom in po pridobljenih mnenjih Komisije in Sveta. Prvi triletni program se sprejme soglasno v devetih mesecih po začetku veljavnosti te uredbe. Upravni odbor se s tričetrtinsko večino glasov svojih članov odloči, ali se nadaljnji triletni programi sprejmejo z večino glasov, ki je določena v drugem pododstavku odstavka 2 tega člena, ali soglasno.

4. V skladu s triletnim delovnim programom upravni odbor vsako leto sprejme letni delovni program centra na podlagi osnutka, ki ga predloži direktor, po posvetovanju z znanstvenim odborom in pridobljenem mnenju Komisije. Program se med letom lahko prilagodi po enakem postopku.

5. Najkasneje do 31. januarja vsako leto upravni odbor sprejme letno splošno poročilo o dejavnostih centra. Direktor pošlje to poročilo Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in državam članicam.

Člen 9

Direktor

1. Center vodi direktor, ki ga imenuje upravni odbor na predlog Komisije za petletno obdobje, ki je obnovljivo. Direktor je odgovoren za:

- pripravljanje in izvajanje sklepov in programov, ki jih sprejme upravni odbor centra,

- tekoče upravljanje,

- pripravljanje delovnih programov centra,

- pripravo izkaza prihodkov in odhodkov in poročila o izvajanju proračuna,

- pripravo in objavo poročil, predvidenih s to uredbo,

- vse kadrovske zadeve,

- opravljanje nalog iz členov 1 in 2.

2. Direktor za svoje dejavnosti odgovarja upravnemu odboru in se udeležuje njegovih sestankov.

3. Direktor je zakoniti zastopnik centra.

Člen 10

Znanstveni odbor

1. Upravnemu odboru in direktorju pomaga znanstveni odbor, ki da mnenje v primerih, predvidenih s to uredbo, o vseh znanstvenih zadevah v zvezi z dejavnostmi centra, ki mu jih lahko predloži upravni odbor ali direktor.

Mnenja znanstvenega odbora se objavijo.

2. Znanstveni odbor je sestavljen iz enega predstavnika iz vsake države članice. Upravni odbor lahko imenuje še največ šest drugih članov ob upoštevanju njihovih posebnih kvalifikacij.

3. Mandat članov znanstvenega odbora traja tri leta in se lahko obnovi.

4. Znanstveni odbor izvoli svojega predsednika za obdobje treh let.

5. Znanstveni odbor skliče njegov predsednik vsaj enkrat letno.

Člen 11

Proračun

1. Vsi prihodki in odhodki centra se ocenijo za vsako finančno leto, ki ustreza koledarskemu letu, in se knjižijo v proračun centra.

2. Najkasneje do 15. februarja vsako leto direktor pripravi predhodni predlog proračuna, ki zajema odhodke, ki nastanejo pri poslovanju, in predvideni program dela za naslednje finančno leto ter ga skupaj z organizacijsko shemo pošlje upravnemu odboru.

3. Prihodki in odhodki morajo biti uravnoteženi.

4. Prihodke centra, brez poseganja v druge vire, sestavljajo subvencija Skupnosti, knjižena pod posebno postavko splošnega proračuna Evropskih skupnosti (oddelek — Komisija), plačila za opravljene storitve in vsi finančni prispevki organizacij, organov in držav nečlanic Skupnosti iz členov 12 ali 13.

5. Odhodki centra med drugim vključujejo:

- prejemke zaposlenih, upravne in infrastrukturne stroške ter stroške poslovanja,

- izdatke v podporo nacionalnih informacijskih omrežij, ki sestavljajo omrežje Reitox, in izdatke, povezane s pogodbami s specializiranimi centri.

6. Upravni odbor sprejme predlog proračuna in ga pošlje Komisiji, ki na tej podlagi določi ustrezne ocene v predhodnem predlogu proračuna Evropskih skupnosti, ki ga predloži Svetu v skladu s členom 203 Pogodbe.

7. Upravni odbor sprejme končni proračun centra pred začetkom finančnega leta in ga, če je potrebno, prilagodi subvenciji Skupnosti in drugim virom centra.

8. Direktor izvršuje proračun.

9. Nadzor obveznosti in plačil vseh izdatkov centra ter nadzor ugotavljanja in izterjave vseh prihodkov centra opravlja finančni nadzornik Komisije.

10. Najkasneje do 31. marca vsako leto direktor pošlje Komisiji, upravnemu odboru in Računskemu sodišču računovodski izkaz vseh prihodkov in odhodkov centra za predhodno finančno leto.

Računsko sodišče jih preveri v skladu s členom 206a Pogodbe.

11. Upravni odbor da direktorju razrešnico glede izvrševanja proračuna.

12. Finančna uredba, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti, se uporablja tudi za center. Svet, ki odloča s kvalificirano večino na predlog Komisije in po posvetovanju z Evropskim parlamentom in upravnim odborom, lahko odobri odstopanja od finančne uredbe, kadar to narekujejo posebne zahteve delovanja centra.

Člen 12

Sodelovanje z drugimi organizacijami in organi

Brez poseganja v odnose, ki jih lahko vzdržuje Komisija v skladu s členom 229 Pogodbe, center aktivno išče sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in drugimi, zlasti evropskimi vladnimi in nevladnimi agencijami, ki so pristojne na področju mamil.

Člen 13

Države nečlanice Skupnosti

1. Center je odprt za sodelovanje s tistimi državami nečlanicami Skupnosti, ki imajo podobne interese kot Skupnost in njene države članice v zvezi s cilji in delom centra, na podlagi sklenjenih sporazumov med njimi in Skupnostjo po členu 235 Pogodbe.

2. Upravni odbor lahko odloči, da v začasnih delovnih skupinah, predvidenih s členom 2(2), sodelujejo strokovnjaki, ki jih predlagajo države nečlanice Skupnosti, pod pogojem, da se zainteresirane stranke zavežejo spoštovati pravila iz člena 6.

Člen 14

Privilegiji in imunitete

Za center velja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

Člen 15

Kadrovski predpisi

Za uslužbence centra veljajo predpisi in pravila, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti.

Center glede svojih uslužbencev izvaja pooblastila, ki se prenesejo na organ za imenovanja.

Upravni odbor v soglasju s Komisijo sprejme ustrezna pravila za izvajanje.

Člen 16

Odgovornost

1. Pogodbeno odgovornost centra določa pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo. Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za odločanje na podlagi arbitražne klavzule iz pogodbe, ki jo sklene center.

2. V primeru nepogodbene odgovornosti center v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, povrne kakršno koli škodo, ki jo povzroči sam ali njegovi uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti. Sodišče je pristojno v sporih glede povračila kakršne koli tako povzročene škode.

3. Osebne obveznosti uradnikov do centra urejajo določbe, ki se uporabljajo za uslužbence centra.

Člen 17

Pristojnost Sodišča

Sodišče je pristojno za tožbe, ki so bile vložene proti centru, pod pogoji iz člena 173 Pogodbe.

Člen 18

Poročilo

Med tretjim letom po začetku veljavnosti te uredbe Komisija pošlje Evropskemu parlamentu in Skupnosti poročilo o napredku v zvezi z dejavnostmi centra skupaj s predlogi, če je primerno, za spremembo ali razširitev njegovih nalog, zlasti ob upoštevanju razvoja pristojnosti Komisije.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po odločitvi pristojnih oblasti o sedežu centra.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. februarja 1993

Za Svet

Predsednik

J. Trøjborg

[1] UL C 43, 18.2.1992, str. 2.

[2] UL C 150, 15.6.1992, str. 54.

[3] UL C 223, 31.8.1992, str. 26.

[4] UL L 326, 24.11.1990, str. 56.

[5] UL L 326, 24.11.1990, str. 57.

[6] UL L 357, 20.12.1990, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 900/92 (UL L 96, 10.4.1992, str. 1).

[7] UL L 166, 28.6.1991, str. 77.

[8] UL C 185, 22.7.1989, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

A. Delo centra se opravlja z ustreznim upoštevanjem pristojnosti Skupnosti in njenih držav članic na področju mamil, kot so določene v Pogodbi.

Informacije, ki jih zbira center, se nanašajo na naslednja prednostna področja:

1. povpraševanje in zmanjševanje povpraševanja po mamilih;

2. nacionalne strategije in politike ter strategije in politike Skupnosti (s posebnim poudarkom na mednarodnih in dvostranskih politikah ter politikah Skupnosti, akcijskih načrtih, zakonodaji, dejavnostih in sporazumih);

3. mednarodno sodelovanje in geopolitika ponudbe (s posebnim poudarkom na programih sodelovanja in informacijah o državah proizvajalkah in tranzitnih državah);

kontrola trgovine z mamili, psihotropnimi snovmi in predhodnimi sestavinami, kot je predvideno v ustreznih sedanjih ali prihodnjih mednarodnih konvencijah in aktih Skupnosti [1];

posledice fenomena mamil za države proizvajalke, države potrošnice in tranzitne države, v okviru področij, ki jih pokriva Pogodba, vključno s pranjem denarja, kot to določajo zadevni sedanji ali prihodnji akti Skupnosti [2].

B. Komisija da centru za razširjanje na razpolago informacije in statistične podatke, s katerimi razpolaga v skladu s svojimi pristojnostmi.

C. Med prvim triletnim obdobjem se bo posebna pozornost posvečala povpraševanju in zmanjševanju povpraševanja.

[1] Zadevne mednarodne konvencije, ki so trenutno v veljavi, vključujejo zlasti konvencije Združenih narodov, če Skupnost je ali bi lahko postala njihova pogodbenica.Zadevni akti Skupnosti, ki so trenutno v veljavi, vključujejo zlasti Uredbo Sveta (EGS) št. 3677/90 z dne 13. decembra 1990 o določitvi ukrepov, sprejetih za preprečevanje zlorabe nekaterih snovi za nezakonito proizvodnjo mamil in drugih psihotropnih snovi.To vključuje samo informacije, ki jih države članice morajo posredovati Komisiji na podlagi obstoječe in prihodnje zakonodaje Skupnosti.

[2] Od zadevnih aktov Skupnosti, ki so trenutno v veljavi, se na pranje denarja nanaša Direktiva Sveta z dne 10. junija 1991 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja.To vključuje samo informacije, ki jih države članice morajo posredovati Komisiji na podlagi obstoječe in prihodnje zakonodaje Skupnosti.

--------------------------------------------------

Top