Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993R0259

Uredba Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje

OJ L 30, 6.2.1993, p. 1–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 012 P. 43 - 70
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 002 P. 176 - 203
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 002 P. 161 - 188

No longer in force, Date of end of validity: 11/07/2007; razveljavil 32006R1013 . Latest consolidated version: 25/11/1999

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/259/oj

31993R0259

Uredba Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje

Uradni list L 030 , 06/02/1993 str. 0001 - 0028
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 12 str. 0043
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 12 str. 0043
CS.ES poglavje 15 zvezek 02 str. 176 - 203
ET.ES poglavje 15 zvezek 02 str. 176 - 203
HU.ES poglavje 15 zvezek 02 str. 176 - 203
LT.ES poglavje 15 zvezek 02 str. 176 - 203
LV.ES poglavje 15 zvezek 02 str. 176 - 203
MT.ES poglavje 15 zvezek 02 str. 176 - 203
PL.ES poglavje 15 zvezek 02 str. 176 - 203
SK.ES poglavje 15 zvezek 02 str. 176 - 203
SL.ES poglavje 15 zvezek 02 str. 176 - 203


Uredba Sveta (EGS) št. 259/93

z dne 1. februarja 1993

o nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske skupnosti, v Skupnost in iz nje

SVET EVROPSKE SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 130s Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Skupnost podpisala Baselsko konvencijo z dne 22. marca 1989 o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov prek meja in njihovega odstranjevanja;

ker so določbe o odpadkih vključene v člen 39 Konvencije AKP-EGS z dne 15. decembra 1989;

ker je Skupnost odobrila Sklep Sveta OECD z dne 30. marca 1992 o nadzoru čezmejnega premeščanja odpadkov za predelavo;

ker je treba glede na prejšnji odstavek z uredbo zamenjati Direktivo 84/631/EGS [4], ki ureja nadzorovanje in kontrolo čezmejnih pošiljk nevarnih odpadkov;

ker sta nadzorovanje in kontrola pošiljk odpadkov znotraj države članice naloga države; ker naj bi državni sistemi za nadzorovanje in kontrolo pošiljk odpadkov znotraj države članice izpolnjevali minimalna merila, da se zagotovi visoka stopnja varovanja okolja in zdravja ljudi;

ker je pomembno, da se nadzorovanje in kontrola pošiljk odpadkov urejata na način, ki upošteva potrebo po ohranjanju, varovanju in izboljšanju kakovosti okolja;

ker Direktiva Sveta 75/442/EGS z dne 15. julija 1975 o odpadkih [5] v svojem členu 5(1) določa, da mora celovito in primerno omrežje obratov za odstranjevanje odpadkov, ki ga z ustreznimi ukrepi vzpostavijo države članice, kadar je potrebno ali priporočljivo, v sodelovanju z drugimi državami članicami omogočiti Skupnosti kot celoti, da pri odstranjevanju odpadkov postane samozadostna, državam članicam pa, da ta cilj dosegajo tudi vsaka zase, upoštevajoč geografske razmere ali potrebo po specializiranih obratih za določene vrste odpadkov; ker člen 7 navedene direktive zahteva pripravo načrtov ravnanja z odpadki, če je primerno, v sodelovanju z zadevnimi državami članicami, o katerih se uradno obvesti Komisija, ter določa, da lahko države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da preprečijo premeščanje odpadkov, ki ni skladno z njihovimi načrti ravnanja z odpadki, in o teh ukrepih obvestijo Komisijo in druge države članice;

ker je treba uporabiti različne postopke, odvisno od vrste odpadkov in njihovega namembnega kraja ter od tega, ali so za odstranitev ali predelavo;

ker morajo biti pošiljke odpadkov predhodno prijavljene pristojnim organom, s čimer se jim omogoči, da so pravilno obveščeni zlasti o vrsti odpadkov, njihovem premeščanju ter odstranitvi ali predelavi, tako da ti organi lahko sprejmejo vse potrebne ukrepe za varovanje zdravja ljudi in okolja, vključno z možnostjo, da utemeljeno ugovarjajo pošiljki;

ker naj države članice zaradi izvajanja načela bližine, načela, da ima predelava prednost, in načela samozadostnosti na ravni Skupnosti in na nacionalni ravni — skladno z Direktivo 75/442/EGS — skladno s Pogodbo sprejmejo ukrepe za splošno ali delno prepoved ali za sistematično ugovarjanje pošiljkam odpadkov za odstranitev, razen če gre za nevarne odpadke, proizvedene v državi članici odpreme v tako majhni količini, da bi bila zagotovitev novega specializiranega obrata za odstranjevanje odpadkov v tej državi negospodarna; ker sta za tak poseben problem, kakor je odstranitev tako majhne količine, potrebna sodelovanje med zadevnimi državami članicami in možnost uporabiti postopek Skupnosti;

ker je treba prepovedati izvoz odpadkov za odstranjevanje v tretje države, da se zavaruje okolje teh držav; ker veljajo izjeme za izvoz v države EFTA, ki so tudi pogodbenice Baselske konvencije;

ker morajo za izvoz odpadkov za predelavo v države, za katere se sklep OECD ne uporablja, veljati pogoji, ki predvidevajo okolju varno ravnanje z odpadki;

ker mora Komisija redno pregledovati sporazume ali dogovore o izvozu odpadkov za predelavo z državami, za katere se sklep OECD ne uporablja, na podlagi česar Komisija predlaga, če je to primerno, da se ponovno preučijo pogoji izvoza v te države, vključno z možnostjo prepovedi;

ker se pošiljke odpadkov za predelavo iz zelenega seznama sklepa OECD običajno izvzamejo iz kontrolnih postopkov te uredbe, ker naj taki odpadki navadno ne bi predstavljali tveganja okolja, če se v namembni državi ustrezno predelajo; ker je skladno z zakonodajo Skupnosti in sklepom OECD pri tem izvzetju potrebnih nekaj izjem; ker je nekaj izjem potrebnih tudi zato, da se olajša sledenje takih pošiljk znotraj Skupnosti in da se upoštevajo izjemni primeri; ker za take odpadke velja Direktiva 75/442/EGS;

ker se mora Komisija posvetovati z namembno državo o izvozu odpadkov, ki so navedeni v zelenem seznamu OECD, za predelavo v države, za katere se sklep OECD ne uporablja; ker je glede na tako posvetovanje morda primerno, da Komisija Svetu poda predloge;

ker morajo za izvoz odpadkov za predelavo v države, ki niso pogodbenice Baselske konvencije, veljati posebni sporazumi med temi državami in Skupnostjo; ker morajo imeti, če gre za odpadke za predelavo, države članice po datumu izvedbe te uredbe v izjemnih primerih možnost skleniti dvostranske sporazume o uvozu nekaterih odpadkov, še preden je Skupnost sklenila take sporazume, da se izognejo kakršnikoli prekinitvi njihove obdelave, in če gre za odpadke za odstranitev, kadar država odpreme nima na voljo ali ne more v ustrezni količini pridobiti tehničnih zmogljivosti in potrebnih obratov za njihovo odstranitev na okolju varen način;

ker je treba predvideti, da se odpadki vzamejo nazaj ali odstranijo ali predelajo na drug in okolju varen način, če pošiljanja ni mogoče dokončati skladno z določbami tovornega lista ali pogodbe;

ker mora, če gre za nezakonit promet, oseba, katere dejanja so tak promet povzročila, vrniti odpadke in/ali jih odstraniti ali predelati na drug in okolju varen način; ker morajo pristojni organi države odpreme ali pristojni organi namembne države, kakor je primerno, posredovati sami, če ta oseba tega ne naredi;

ker je pomembno, da se vzpostavi sistem finančnih garancij ali temu enakovredno zavarovanje;

ker morajo države članice zagotoviti Komisiji informacije, ki so pomembne za izvajanje te uredbe;

ker je treba pripraviti dokumente, predvidene v tej uredbi, in prilagoditi priloge v skladu s postopkom Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

NASLOV I

PODROČJE IN OPREDELITVE POJMOV

Člen 1

1. Ta uredba se uporablja za pošiljke odpadkov znotraj Skupnosti, v njo in iz nje.

2. Ta uredba ne velja za:

(a) raztovarjanje odpadkov na kopno, ki so nastali pri normalnem obratovanju ladij in morskih ploščadi, skupaj z odpadno vodo in ostanki, če so taki odpadki urejeni s posebnim zavezujočim mednarodnim instrumentom;

(b) pošiljke odpadkov, nastalih v civilnem letalskem prometu;

(c) pošiljke radioaktivnih odpadkov, kakor je določeno v členu 2 Direktive 92/3/Euratom z dne 3. februarja 1992 o nadzoru in pregledu pošiljk radioaktivnih odpadkov med državami članicami ter v Skupnost in iz nje [6];

(d) pošiljke odpadkov iz člena 2(1)(b) Direktive 75/442/EGS, kadar te že ureja druga ustrezna zakonodaja;

(e) pošiljke odpadkov v Skupnost skladno z zahtevami Protokola o varstvu okolja k Pogodbi o Antarktiki.

3. (a) Iz določb te uredbe se prav tako izvzamejo pošiljke odpadkov, namenjenih samo predelavi in navedenih v Prilogi II, razen kakor je predvideno v pododstavkih (b), (c), (d) in (e), v členu 11 in členu 17(1), (2) in (3).

(b) Za take odpadke veljajo vse določbe Direktive 75/442/EGS. Biti morajo zlasti:

- namenjeni samoobratom, ki so jih skladno s členoma 10 in 11 Direktive 75/442/EGS pravilno pooblastili pristojni organi,

- predmet vseh določb členov 8, 12, 13 in 14 Direktive 75/442/EGS.

(c) Vendar pa se lahko nekateri odpadki iz Priloge II nadzorujejo, kakor da so bili navedeni v Prilogi III ali IV, če med drugim kažejo katero koli od nevarnih lastnosti iz Priloge III Direktive Sveta 91/689/EGS [7].

Ti odpadki in odločitev o tem, kateri od obeh postopkov naj se uporabi, se določijo skladno s postopkom iz člena 18 Direktive 75/442/EGS. Taki odpadki se navedejo v Prilogi II(a).

(d) Izjemoma lahko države članice zaradi okoljskih ali zdravstvenih razlogov pošiljke odpadkov iz Priloge II nadzorujejo, kakor da so bile navedene v Prilogi III ali IV.

Države članice, ki uporabijo to možnost, o teh primerih nemudoma uradno obvestijo Komisijo in ustrezno tudi druge države članice ter navedejo razloge za svojo odločitev. Komisija lahko skladno s postopkom iz člena 18 Direktive 75/442/EGS potrdi take ukrepe tudi tako, da take odpadke, če je primerno, doda v Prilogo II. A.

(e) Kadar se odpadki iz Priloge II pošiljajo v nasprotju s to uredbo ali Direktivo 75/442/EGS, države članice lahko uporabijo ustrezne določbe členov 25 in 26 te uredbe.

Člen 2

V tej uredbi:

(a) so odpadki opredeljeni kakor v členu 1(a) Direktive 75/442/EGS;

(b) pristojni organi pomenijo pristojne organe, ki jih določijo države članice skladno s členom 36 ali države nečlanice;

(c) pristojni organ države odpreme pomeni pristojni organ, ki ga določijo države članice skladno s členom 36 za območje, s katerega se pošiljka odpremi, ali države nečlanice;

(d) pristojni organ namembne države pomeni pristojni organ, ki ga določijo države članice skladno s členom 36 za območje, kjer se pošiljka sprejme ali kjer se odpadki naložijo na krov, preden se odstranijo na morju, brez vpliva na veljavne konvencije o odstranjevanju na morju, ali države nečlanice;

(e) pristojni organ države tranzita pomeni en sam organ, ki ga določijo države članice skladno s členom 36 za državo, skozi katero potuje pošiljka v tranzitu;

(f) informator pomeni osrednji organ, ki ga imenujeta posamezna država članica in Komisija skladno s členom 37;

(g) prijavitelj pomeni katero koli fizično ali pravno osebo, kateri je naložena dolžnost prijave, to je v nadaljnjem besedilu oseba, ki predlaga ali naroči prevoz odpadkov:

(i) oseba, katere dejavnosti so povzročile nastanek odpadkov (izvirni povzročitelj); ali

(ii) kadar to ni mogoče, zbiralec, ki mu je država članica za to izdala dovoljenje, ali trgovec ali posrednik, ki je registriran ali mu je bilo izdano dovoljenje, ki poskrbi za odstranitev ali predelavo odpadkov; ali

(iii) kadar te osebe niso znane ali nimajo dovoljenja, oseba, ki ima odpadke ali je odgovorna zanje (imetnik); ali

(iv) pri uvozu odpadkov v Skupnost ali tranzitu skozi njo oseba, ki je imenovana po zakonih države odpreme ali, če ta oseba ni bila določena, oseba, ki ima odpadke ali je zanje odgovorna (imetnik);

(h) prejemnik pomeni osebo ali podjetje, ki se mu odpadki pošljejo za predelavo ali odstranitev;

(i) odstranjevanje je opredeljeno kakor v členu 1(e) Direktive 75/442/EGS;

(j) pooblaščeni center pomeni katerikoli obrat ali podjetje s pooblastilom ali dovoljenjem, izdanim na podlagi člena 6 Direktive 75/439/EGS [8], členov 9, 10 in 11 Direktive 75/442/EGS in člena 6 Direktive 76/403/EGS [9];

(k) predelava je opredeljena kakor v členu 1(f) Direktive 75/442/EGS;

(l) država odpreme pomeni katero koli državo, iz katere se pošiljka odpadkov načrtuje ali izvede;

(m) namembna država pomeni katero koli državo, v katero je načrtovana ali se izvede pošiljka odpadkov, zato da se odstranijo ali predelajo ali natovorijo na krov, preden se odstranijo na morju, brez vpliva na veljavne konvencije o odstranjevanju na morju;

(n) država tranzita pomeni katero koli državo, skozi katero se pošiljka odpadkov načrtuje ali izvede, razen države odpreme ali namembne države;

(o) tovorni list pomeni standardni tovorni list, ki se pripravi skladno s členom 42;

(p) Baselska konvencija pomeni Baselsko konvencijo z dne 22. marca 1989 o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov prek meja in njihovega odstranjevanja;

(q) četrta Loméjska konvencija pomeni Loméjsko konvencijo z dne 15. decembra 1989;

(r) sklep OECD pomeni Sklep Sveta OECD z dne 30. marca 1992 o nadzoru čezmejnega premeščanja odpadkov za predelavo.

NASLOV II

POŠILJKE ODPADKOV MED DRŽAVAMI ČLANICAMI

Poglavje A

Odpadki za odstranjevanje

Člen 3

1. Kadar namerava prijavitelj poslati odpadke za odstranitev iz ene države članice v drugo in/ali jih poslati v tranzitu skozi eno ali več drugih držav članic in brez vpliva na člena 25(2) in 26(2), o tem s prijavo uradno obvesti pristojni organ namembne države ter pošlje kopijo prijave pristojnim organom države odpreme in države tranzita ter prejemniku.

2. V prijavi je treba obvezno navesti katero koli vmesno fazo pošiljanja iz kraja odpreme do njegovega končnega namembnega kraja.

3. Prijava se opravi s tovornim listom, ki ga izda pristojni organ države odpreme.

4. Za prijavo prijavitelj izpolni tovorni list in, če to zahtevajo pristojni organi, dostavi še dodatne informacije in dokumentacijo.

5. Prijavitelj na tovornem listu navede podatke, ki se nanašajo zlasti na:

- vir, sestavo in količino odpadkov za odstranitev, pri členu 2(g)(ii) pa tudi podatke o povzročitelju, in če gre za odpadke iz različnih virov, tudi podroben popis odpadkov ter podatke o izvirnih povzročiteljih, če so znani,

- načrt poti in ureditev škodnega zavarovanja v korist tretjih oseb,

- ukrepe, ki jih je treba sprejeti za zagotovitev varnega prevoza, predvsem zato, da prevoznik upošteva pogoje, ki so jih za prevoz določile zadevne države članice,

- podatke o prejemniku odpadkov, lokacijo centra za odstranjevanje ter vrsto in čas veljavnosti dovoljenja, na podlagi katerega center obratuje. Center mora biti dovolj tehnično zmogljiv, da odstrani obravnavane odpadke v pogojih, ki ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje,

- postopke, ki vključujejo odstranitev, kakor so navedeni v Prilogi II. A k Direktivi 75/442/EGS.

6. Prijavitelj mora za odstranitev odpadkov s prejemnikom skleniti pogodbo.

V pogodbi so lahko navedene vse informacije ali le njihov del iz odstavka 5.

V pogodbi mora biti vključena obveznost:

- prijavitelja, da skladno s členoma 25 in 26(2) vzame odpadke nazaj, če pošiljanje ni bilo dokončano kot načrtovano ali če je bilo opravljeno tako, da se je kršila ta uredba,

- prejemnika, da takoj ko je mogoče, in najpozneje v 180 dneh po prejemu odpadkov, prijavitelju zagotovi potrdilo, da so bili odpadki odstranjeni na okolju varen način.

Na zahtevo je treba pristojnemu organu dostaviti kopijo te pogodbe.

Če naj bi se odpadki pošiljali med dvema obratoma pod nadzorom iste pravne osebe, se ta pogodba lahko nadomesti z izjavo osebe, ki se zaveže, da bo odstranila odpadke.

7. Podatki, dani v skladu z odstavki 4 do 6, se skladno z veljavnimi nacionalnimi predpisi obravnavajo zaupno.

8. Pristojni organ države odpreme se lahko skladno z nacionalno zakonodajo odloči, da namesto prijavitelja sam pošlje prijavo pristojnemu organu namembne države ter kopije prejemniku in pristojnemu organu države tranzita.

Pristojni organ države odpreme lahko sklene, da prijave ne bo poslal naprej, če skladno s členom 4(3) sam neposredno ugovarja pošiljki. Prijavitelja mora takoj obvestiti o teh ugovorih.

Člen 4

1. Po prejemu prijave pristojni organ namembne države v treh delovnih dneh pošlje potrditev prijavitelju, njene kopije pa drugim pristojnim organom in prejemniku.

2. (a) Pristojni organ namembne države ima, potem ko je bila potrditev odposlana, na voljo 30 dni, da se odloči o odobritvi pošiljke, s pogoji ali brez njih, ali o njeni zavrnitvi. Zahteva lahko tudi dodatne informacije.

Navedeni organ pošiljko odobri le, če ji ne ugovarja sam ali če ji ne ugovarjajo drugi pristojni organi. Pri odobritvi je treba upoštevati vse pogoje prevoza iz (d).

Pristojni organ namembne države odloči v 21 dneh, potem ko je odposlal potrditev. Odločitev pa lahko sprejme tudi prej, če je že prejel pisne odobritve drugih pristojnih organov.

Pristojni organ namembne države pošlje prijavitelju svojo odločitev v pisni obliki, kopije pa drugim pristojnim organom.

(b) Pristojni organi države odpreme in tranzita lahko ugovarjajo v 20 dneh, potem ko je bila odposlana potrditev. Zahtevajo lahko tudi dodatne informacije. Ti ugovori se pisno sporočijo prijavitelju, kopije pa pošljejo drugim pristojnim organom.

(c) Ugovori in pogoji iz (a) in (b) temeljijo na odstavku 3.

(d) Pristojni organi države odpreme in države tranzita lahko v 20 dneh, potem ko je bila odposlana potrditev, določijo pogoje, ki se nanašajo na prevoz odpadkov v njihovi pristojnosti.

O teh pogojih morajo uradno obvestiti prijavitelja v pisni obliki, kopije obvestila poslati pristojnim organom in pogoje vpisati v tovorni list. Ti pogoji ne smejo biti strožji od pogojev, določenih za podobno pošiljanje, ki je v celoti v njihovi pristojnosti, hkrati pa morajo upoštevati veljavne sporazume, zlasti ustrezne mednarodne konvencije.

3. (a) (i) Države članice lahko za izvajanje načela bližine, načela, da ima predelava prednost, in načela samozadostnosti na ravni Skupnosti in na nacionalnih ravneh skladno z Direktivo 75/442/EGS sprejmejo ukrepe v zvezi s Pogodbo, s katerimi splošno ali deloma prepovejo pošiljke odpadkov ali jim sistematično ugovarjajo. O takih ukrepih je treba takoj uradno obvestiti Komisijo, ki bo obvestila druge države članice.

(ii) Če gre za nevarne odpadke (kakor so določeni v členu 1(4) Direktive 91/689/EGS), proizvedene v državi članici odpreme, v tako majhni skupni letni količini, da bi bila zagotovitev novih specializiranih obratov za njihovo odstranjevanje v tej državi negospodarna, se (i) ne uporablja.

(iii) Namembna država članica sodeluje z državo članico odpreme, ki meni, da se (ii) uporablja za dvostransko rešitev vprašanja. Če zadovoljive rešitve ni, lahko katera koli od obeh držav zadevo predloži Komisiji, ki bo o njej odločila skladno s postopkom iz člena 18 Direktive 75/442/EGS.

(b) Pristojni organi države odpreme in namembne države lahko ob upoštevanju geografskih razmer ali potrebe po specializiranih obratih za določene vrste odpadkov utemeljeno ugovarjajo načrtovanim pošiljkam, če niso v skladu z Direktivo 75/442/EGS, zlasti členoma 5 in 7:

(i) da se izvaja načelo samozadostnosti na ravni Skupnosti in nacionalnih ravneh;

(ii) če mora obrat odstraniti odpadke iz bližjega vira in je prostojni organ tem odpadkom dal prednost;

(iii) da se zagotovi, da so pošiljke v skladu z načrti ravnanja z odpadki.

(c) Poleg tega lahko pristojni organi države odpreme, namembne države in države tranzita utemeljeno ugovarjajo načrtovani pošiljki, če:

- ni v skladu z nacionalnimi zakoni in predpisi, ki se nanašajo na varstvo okolja, javni red, javno varnost ali zdravstveno varstvo,

- je bil prijavitelj ali prejemnik že prej spoznan za krivega nezakonitega trgovanja.

V tem primeru lahko pristojni organ države odpreme skladno z nacionalno zakonodajo zavrne vse pošiljke, v katere je ta oseba vpletena, ali

- je pošiljka v nasprotju z obveznostmi iz mednarodnih konvencij, ki jih je sklenila zadevna država članica ali države članice.

4. Če je bilo v roku, določenem v odstavku 2, pristojnim organom zadovoljivo dokazano, da so bili problemi, ki so vzrok njihovih ugovorov, rešeni in da bodo izpolnjeni pogoji v zvezi s prevozom, pristojni organi takoj pisno obvestijo prijavitelja, kopije pa pošljejo prejemniku in drugim pristojnim organom.

Če se zaradi tega bistveno spremenijo pogoji pošiljanja, je treba pripraviti novo prijavo.

5. Pristojni organ namembne države svojo odobritev izrazi tako, da ustrezno žigosa tovorni list.

Člen 5

1. Pošiljanje se lahko opravi šele, ko je prijavitelj prejel odobritev pristojnega organa namembne države.

2. Ko je prijavitelj prejel odobritev, v tovorni list vnese datum pošiljke in ga tudi sicer izpolni ter kopije pošlje pristojnim organom tri delovne dni, preden se pošiljka odpremi.

3. Kopija ali, če tako zahtevajo pristojni organi, izvod tovornega lista z žigom o odobritvi spremlja vsako pošiljko.

4. Vsa podjetja, vpletena v postopek, izpolnijo tovorni list na navedenih mestih, ga podpišejo in obdržijo njegovo kopijo.

5. V treh delovnih dneh po prejemu odpadkov za odstranitev prejemnik pošlje prijavitelju in pristojnim organom kopije izpolnjenega tovornega lista, razen potrdila iz odstavka 6.

6. Takoj ko je mogoče, vendar najpozneje v 180 dneh po prejemu odpadkov, prejemnik v okviru svoje obveznosti pošlje prijavitelju in drugim pristojnim organom potrdilo o odstranitvi. To potrdilo je del tovornega lista, ki spremlja pošiljko, ali pa mu je priloženo.

Poglavje B

Odpadki za predelavo

Člen 6

1. Kadar prijavitelj namerava poslati odpadke za predelavo iz Priloge III iz ene države članice v drugo in/ali jih poslati v tranzitu skozi eno ali več drugih držav članic in brez vpliva na člena 25 (2) in 26(2), o tem s prijavo uradno obvesti pristojni organ namembne države ter pošlje kopije prijave pristojnim organom države odpreme in države tranzita ter prejemniku.

2. V prijavi je treba obvezno navesti katero koli vmesno fazo pošiljanja iz kraja odpreme do končnega namembnega kraja.

3. Prijava se opravi s tovornim listom, ki ga izda pristojni organ države odpreme.

4. Za prijavo prijavitelj izpolni tovorni list in, če to zahtevajo pristojni organi, dostavi še dodatne informacije in dokumentacijo.

5. Prijavitelj na tovornem listu navede podatke, ki se nanašajo zlasti na:

- vir, sestavo in količino odpadkov za predelavo, skupaj s podatki o povzročitelju, in če gre za odpadke iz različnih virov, podroben popis teh odpadkov, in če so znani, tudi podatke o izvirnem povzročitelju,

- načrt poti in ureditev škodnega zavarovanja v korist tretjih oseb,

- ukrepe, ki jih je treba sprejeti za zagotovitev varnega prevoza, predvsem zato, da prevoznik upošteva pogoje, ki so jih za prevoz določile zadevne države članice,

- podatke o prejemniku odpadkov, lokacijo centra za predelavo ter vrsto in čas veljavnosti dovoljenja, na podlagi katerega center obratuje. Center mora biti dovolj tehnično zmogljiv, da predela obravnavane odpadke v pogojih, ki ne predstavljajo nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje,

- postopke, ki vključujejo predelavo, kakor je navedena v Prilogi II. B k Direktivi 75/442/EGS,

- načrtovan način odstranjevanja ostankov odpadkov po opravljenem recikliranju,

- količino recikliranega materiala glede na ostanek odpadkov,

- ocenjeno vrednost recikliranega materiala.

6. Prijavitelj mora za predelavo odpadkov s prejemnikom skleniti pogodbo.

V pogodbi so lahko navedene vse ali le del informacij iz odstavka 5.

V pogodbi mora biti vključena obveznost:

- prijavitelja, da skladno s členoma 25 in 26(2) vzame odpadke nazaj, če pošiljanje ni bilo dokončano kot načrtovano ali če je bilo opravljeno tako, da se je kršila ta uredba,

- prejemnika, da pri ponovnem prenosu odpadkov za predelavo v drugo državo članico ali v tretjo državo zagotovi, da je prvotna država odpreme o tem uradno obveščena,

- prejemnika, da takoj ko je mogoče, in najpozneje v 180 dneh po prejemu odpadkov, prijavitelju zagotovi potrdilo, da so bili odpadki predelani na okolju varen način.

Na zahtevo je treba pristojnemu organu dostaviti kopijo te pogodbe.

Če naj bi se odpadki pošiljali med dvema obratoma pod nadzorom iste pravne osebe, se ta pogodba lahko nadomesti z izjavo zadevne osebe, ki se zaveže, da bo predelala odpadke.

7. Podatki, dani v skladu z odstavki 4 do 6, se skladno z veljavnimi nacionalnimi predpisi obravnavajo zaupno.

8. Pristojni organ države odpreme se lahko skladno z nacionalno zakonodajo odloči, da namesto prijavitelja sam pošlje prijavo pristojnemu organu namembne države in kopije prejemniku ter pristojnemu organu države tranzita.

Člen 7

1. Po prejemu prijave pristojni organ namembne države v treh delovnih dneh pošlje potrditev prijavitelju, njene kopije pa drugim pristojnim organom in prejemniku.

2. Pristojni organi namembne države, države odpreme in države tranzita imajo, potem ko je bila potrditev odposlana, na voljo 30 dni, da pošiljki ugovarjajo. Tak ugovor temelji na odstavku 4. Vsak ugovor je treba v 30 dneh pisno sporočiti prijavitelju in drugim pristojnim organom.

Pristojni organi lahko sklenejo, da pisno odobritev sporočijo prej kakor v 30 dneh.

Pisna privolitev ali ugovor se lahko sporoči po pošti ali faksu, ki mu sledi sporočilo po pošti. Taka privolitev poteče v enem letu, razen če je določeno drugače.

3. Pristojni organi države odpreme, namembne države in države tranzita imajo, potem ko je bila odposlana potrditev, na voljo 20 dni, da določijo pogoje za prevoz odpadkov v svoji pristojnosti.

O teh pogojih morajo uradno obvestiti prijavitelja v pisni obliki, kopije obvestila poslati pristojnim organom, in pogoje vpisati v tovorni list. Ti pogoji ne smejo biti strožji od pogojev, določenih za podobno pošiljanje, ki je v celoti v njihovi pristojnosti, hkrati pa morajo upoštevati veljavne sporazume, zlasti ustrezne mednarodne konvencije.

4. (a) Pristojni organi namembne države in države odpreme lahko utemeljeno ugovarjajo načrtovani pošiljki:

- skladno z Direktivo 75/442/EGS, zlasti členom 7 Direktive, ali

- če ni skladna z nacionalnimi zakoni in predpisi, ki se nanašajo na varstvo okolja, javni red, javno varnost ali zdravstveno varstvo, ali

- če je bil prijavitelj ali prejemnik že prej spoznan za krivega nezakonitega pošiljanja. V tem primeru lahko pristojni organ države odpreme skladno z nacionalno zakonodajo zavrne vse pošiljke, v katere je vpletena zadevna oseba, ali

- če je pošiljka v nasprotju z obveznostmi iz mednarodnih konvencij, ki jih je sklenila zadevna država članica ali države članice, ali

- če razmerje med odpadki, ki jih je mogoče, in tistimi, ki jih ni mogoče predelati, ocenjena vrednost materialov, ki jih je treba dokončno predelati, ali strošek predelave in stroški odstranitve frakcije, ki je ni mogoče predelati, z gospodarskega in okoljskega vidika ne upravičujejo predelave.

(b) Pristojni organi države tranzita lahko na podlagi druge, tretje in četrte alinee točke (a) upravičeno ugovarjajo načrtovani pošiljki.

5. Če je v roku iz odstavka 2 pristojnim organom zadovoljivo dokazano, da so bili problemi, ki so vzrok njihovih ugovorov, rešeni in da bodo izpolnjeni pogoji glede prevoza, pristojni organi takoj pisno obvestijo prijavitelja, kopije pa pošljejo prejemniku in drugim pristojnim organom.

Če se zaradi tega bistveno spremenijo pogoji pošiljanja, je treba pripraviti novo prijavo.

6. Če je na voljo predhodna pisna privolitev, pristojni organ svojo odobritev izrazi tako, da ustrezno žigosa tovorni list.

Člen 8

1. Če ni bil vložen noben ugovor, se pošiljka lahko pošlje po preteku 30 dni. Tiha privolitev pa poteče v enem letu od tega datuma.

Kadar se pristojni organi odločijo za pisno privolitev, se pošiljka lahko odpremi takoj po prejemu vseh potrebnih privolitev.

2. Prijavitelj v tovorni list vpiše datum pošiljke in ga tudi sicer izpolni ter kopije pošlje pristojnim organom tri delovne dni, preden se pošiljka odpremi.

3. Kopija ali, če tako zahtevajo pristojni organi, izvod tovornega lista spremlja vsako pošiljko.

4. Vsa podjetja, vpletena v postopek, tovorni list na navedenih mestih izpolnijo, ga podpišejo in obdržijo njegovo kopijo.

5. V treh delovnih dneh po prejemu odpadkov za predelavo prejemnik pošlje prijavitelju in pristojnim organom kopije izpolnjenega tovornega lista, razen potrdila iz odstavka 6.

6. Takoj ko je mogoče, in najpozneje v 180 dneh po prejemu odpadkov, prejemnik v okviru svoje obveznosti pošlje prijavitelju in drugim pristojnim organom potrdilo o predelavi. To potrdilo je del tovornega lista, ki spremlja pošiljko, ali pa mu je priloženo.

Člen 9

1. Organi, ki so pristojni za določene obrate za predelavo, lahko ne glede na člen 7 sklenejo, da ne bodo ugovarjali pošiljkam nekaterih vrst odpadkov v določen obrat za predelavo. Take odločitve so lahko časovno omejene; lahko se tudi kadarkoli prekličejo.

2. Pristojni organi, ki izberejo to možnost, sporočijo Komisiji ime obrata za predelavo, njegov naslov, uporabljeno tehnologijo, vrste odpadkov, za katere se odločitev uporablja, in časovno obdobje. Komisijo je treba uradno obvestiti tudi o vsakem preklicu.

Komisija te informacije nemudoma posreduje drugim pristojnim organom v Skupnosti ter Sekretariatu OECD.

3. Vse nameravane pošiljke v take obrate je treba prijaviti pristojnim organom v skladu s členom 6. Taka prijava mora prispeti, preden se pošiljka odpremi.

Pristojni organi držav članic odpreme in držav članic tranzita lahko na podlagi člena 7(4) ugovarjajo vsaki taki pošiljki ali pa za njen prevoz določijo pogoje.

4. Kadar morajo pristojni organi, ki delujejo po svojem nacionalnem pravu, pregledati pogodbo iz člena 6(6), ti organi o tem obvestijo Komisijo. Da se tak pregled lahko ustrezno opravi, morajo take prijave s pogodbami ali deli pogodb, ki jih je treba pregledati, prispeti sedem dni pred odpremo pošiljke.

5. Za dejanski prevoz se uporablja člen 8(2) do (6).

Člen 10

Za pošiljke odpadkov za predelavo iz Priloge IV in odpadkov za predelavo, ki še niso bili razvrščeni v priloge II, III ali IV, veljajo isti postopki, kakor so navedeni v členih 6 do 8, le da je treba pisno privolitev pristojnih organov zagotoviti, preden se začne pošiljanje.

Člen 11

1. Za lažje sledenje pošiljk odpadkov za predelavo iz Priloge II se pošiljkam priložijo naslednje informacije, ki jih podpiše imetnik:

(a) ime in naslov imetnika;

(b) običajni trgovski opis odpadkov;

(c) količina odpadkov;

(d) ime in naslov prejemnika;

(e) postopki predelave, kakor so našteti v Prilogi II. B k Direktivi 75/442/EGS;

(f) predvideni datum pošiljke.

2. Informacije, določene v odstavku 1, se obravnavajo zaupno v skladu z obstoječimi nacionalnimi predpisi.

Poglavje C

Pošiljanje odpadkov za odstranitev in predelavo med državami članicami s tranzitom prek tretjih držav

Člen 12

Kadar se odpadki pošiljajo med državami članicami s tranzitom prek ene ali več tretjih držav, brez vpliva na člene 3 do 10,

(a) prijavitelj pošlje kopijo prijave pristojnemu organu(-om) tretje(-ih) države(-ø);

(b) pristojni organ namembne države pri pristojnem organu v tretji(-ih) državi(-ah) poizve, ali želi poslati svojo pisno privolitev za načrtovano pošiljko:

- če gre za pogodbenice Baselske konvencije v 60 dneh, razen če se je skladno z določbami te konvencije odrekla tej pravici, ali

- če gre za države, ki niso pogodbenice Baselske konvencije, v roku, za katerega so se dogovorili pristojni organi.

V obeh primerih pristojni organ namembne države, če je to ustrezno, počaka na privolitev, preden izrazi svojo odobritev.

NASLOV III

POŠILJKE ODPADKOV V DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 13

1. Naslovi II, VII in VIII se ne uporabljajo za pošiljke v državi članici.

2. Države članice pa morajo vzpostaviti ustrezen sistem za nadzorovanje in kontrolo pošiljk odpadkov v svoji pristojnosti. Ta sistem naj upošteva potrebo po skladnosti s sistemom Skupnosti, ki se vzpostavi s to uredbo.

3. Države članice obvestijo Komisijo o svojem sistemu za nadzorovanje in kontrolo pošiljk odpadkov. Komisija o tem obvesti druge države članice.

4. Države članice lahko na ozemlju svoje pristojnosti uporabijo sistem, predviden v naslovih II, VII in VIII.

NASLOV IV

IZVOZ ODPADKOV

Poglavje A

Odpadki za odstranitev

Člen 14

1. Prepove se ves izvoz odpadkov za odstranitev, razen izvoza v države EFTA, ki so tudi pogodbenice Baselske konvencije.

2. Vendar pa se brez vpliva na člena 25(2) in 26(2) prav tako prepove izvoz odpadkov za odstranitev v državo EFTA, in sicer:

(a) kadar namembna država EFTA prepove uvoz takih odpadkov ali kadar ni dala svoje pisne privolitve za določen uvoz teh odpadkov;

(b) če pristojni organ države odpreme v Skupnosti upravičeno meni, da se v zadevni namembni državi EFTA z odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način.

3. Pristojni organ države odpreme mora zahtevati, da se z vsemi odpadki za odstranitev, katerih izvoz v države EFTA je odobren, vseskozi med pošiljanjem in v namembni državi ravna varno za okolje.

Člen 15

1. Prijavitelj skladno s členom 3(5) pošlje prijavo v obliki tovornega lista pristojnemu organu države odpreme, kopije pa drugim pristojnim organom in prejemniku. Tovorni list izda pristojni organ države odpreme.

Po prejemu prijave pristojni organ države odpreme v treh delovnih dneh prijavitelju pošlje pisno potrditev prijave, kopije pa drugim pristojnim organom.

2. Pristojni organ države odpreme ima, potem ko je bila potrditev odposlana, na voljo 70 dni, da sprejme svojo odločitev, s katero odobri pošiljko, s pogoji ali brez njih, ali jo zavrne. Zahteva lahko tudi dodatne informacije.

Navedeni organ pošiljko odobri le, če ji ne ugovarja sam ali če ne ugovarjajo drugi pristojni organi, in če je od prijavitelja prejel kopije iz odstavka 4. Za odobritev veljajo, kadar je to primerno, kakršnikoli pogoji prevoza iz odstavka 5.

Pristojni organ države odpreme se odloči v 61 dneh, potem ko je odposlal potrditev.

Lahko pa se odloči prej, če ima pisno privolitev drugih pristojnih organov.

Overjeno kopijo svoje odločitve pošlje drugim pristojnim organom, carinskemu uradu pri izstopu iz Skupnosti ter prejemniku.

3. Pristojni organi države odpreme in države tranzita v Skupnosti lahko v 60 dneh, potem ko je bila potrditev odposlana, ugovarjajo na podlagi člena 4(3). Zahtevajo lahko tudi dodatne informacije. Vsak ugovor mora biti predložen prijavitelju v pisni obliki, kopije pa poslane drugim pristojnim organom.

4. Prijavitelj mora zagotoviti pristojnemu organu države odpreme kopijo:

(a) pisne privolitve namembne države EFTA za načrtovano pošiljko;

(b) potrditve namembne države EFTA, da med prijaviteljem in prejemnikom obstaja pogodba, v kateri je določeno, da se bo z obravnavanimi odpadki ravnalo na okolju varen način; na zahtevo je treba dostaviti kopijo pogodbe.

Pogodba tudi določa, da mora prejemnik priskrbeti:

- prijavitelju in pristojnemu organu kopije v celoti izpolnjenega tovornega lista, razen potrdila iz druge alinee, v treh delovnih dneh po prejemu odpadkov za odstranitev,

- prijavitelju in pristojnemu organu potrdilo o odstranitvi v okviru njegove obveznosti, takoj ko je mogoče in najpozneje v 180 dneh po prejemu odpadkov. Obrazec potrdila je del tovornega lista, ki spremlja pošiljko.

Pogodba poleg tega mora vsebovati določila, da prejemnik, če izda nepravilno potrdilo, zaradi katerega se finančna garancija sprosti, nosi stroške, povezane z njegovo dolžnostjo, da odpadke vrne na območje pristojnosti pristojnega organa države odpreme in njihove odstranitve na nadomesten in okolju varen način;

(c) pisno privolitev za načrtovano pošiljko iz druge(-ih) države(-ø) tranzita razen če je (so) ta (te) država(-e) pogodbenica(-e) Baselske konvencije in se je (so se) temu odrekla(-e) skladno z določbami te konvencije.

5. Pristojni organi držav tranzita v Skupnosti imajo, potem ko je bila potrditev odposlana, na voljo 60 dni za določitev pogojev glede pošiljk odpadkov na svojem območju pristojnosti.

Ti pogoji, ki se pošljejo prijavitelju, kopije pa drugim pristojnim organom, ne smejo biti strožji od pogojev, določenih za podobne pošiljke, ki so v celoti opravljene na območju pristojnosti pristojnega organa.

6. Pristojni organ države odpreme svojo odobritev izrazi tako, da ustrezno žigosa tovorni list.

7. Pošiljanje se lahko opravi šele, ko prijavitelj prejme odobritev od pristojnega organa države odpreme.

8. Ko prijavitelj prejme odobritev, v tovorni list vpiše datum pošiljke in ga tudi sicer izpolni ter kopije pošlje pristojnim organom tri delovne dni, preden se pošiljka odpremi. Kopija ali, če tako zahtevajo pristojni organi, izvod tovornega lista z žigom o odobritvi spremlja vsako pošiljko.

Vsa podjetja, vključena v postopek, tovorni list na navedenih mestih izpolnijo, ga podpišejo in obdržijo njegovo kopijo.

Izvod tovornega lista prevoznik izroči zadnjemu izstopnemu carinskemu uradu, ko odpadki zapustijo Skupnost.

9. Takoj ko so odpadki zapustili Skupnost, izstopni carinski urad pošlje kopijo tovornega lista pristojnemu organu, ki je izdal odobritev.

10. Če pristojni organ, ki je dal odobritev, 42 dni potem, ko so odpadki zapustili Skupnost, od prejemnika ne dobi informacij o prejemu odpadkov, o tem nemudoma obvesti pristojni organ namembne države.

Podobno ukrepa tudi, če 180 dni, potem ko so odpadki zapustili Skupnost, pristojni organ, ki je dal odobritev, od prejemnika ne dobi potrdila o odstranitvi iz odstavka 4.

11. Pristojni organ države odpreme se lahko v skladu z nacionalno zakonodajo odloči, da namesto prijavitelja sam pošlje prijavo, kopije pa pošlje prejemniku ter pristojnemu organu države tranzita.

Pristojni organ države odpreme se lahko odloči, da prijave ne bo poslal naprej, če v skladu s členom 4(3) sam neposredno ugovarja pošiljki. Prijavitelja mora takoj obvestiti o teh ugovorih.

12. Informacije, navedene v odstavkih 1 do 4, se skladno z obstoječimi nacionalnimi predpisi obravnavajo zaupno.

Poglavje B

Odpadki za predelavo

Člen 16

1. Prepove se ves izvoz odpadkov za predelavo, razen izvoza v:

(a) države, za katere se uporablja sklep OECD;

(b) druge države:

- ki so pogodbenice Baselske konvencije in/ali s katerimi je Skupnost ali so Skupnost in njene države članice sklenile dvostranske, večstranske ali regionalne sporazume ali dogovore skladno s členom 11 Baselske konvencije in odstavkom 2 ali

- s katerimi so posamezne države članice sklenile dvostranske sporazume in dogovore pred datumom, ko se začne uporabljati ta uredba, če so ti združljivi z zakonodajo Skupnosti in skladni s členom 11 Baselske konvencije ter odstavkom 2. Komisijo je treba obvestiti o teh sporazumih in dogovorih v treh mesecih od datuma, ko se začne ta uredba uporabljati, ali od datuma, ko se začnejo uporabljati sporazumi ali dogovori, kar koli od tega je prej, tem sporazumom in dogovorom pa poteče veljavnost, ko se sklenejo sporazumi in dogovori v skladu s prvo alineo.

2. Sporazumi in dogovori iz odstavka 1(b) zagotavljajo okolju varno ravnanje z odpadki skladno s členom 11 Baselske konvencije in zlasti:

(a) zagotavljajo, da se predelava izvaja v pooblaščenem centru, ki izpolnjuje zahteve za okolju varno ravnanje;

(b) določajo pogoje za ravnanje s sestavinami odpadkov, ki jih ni mogoče predelati, in če je to primerno, zavezujejo prijavitelja, da jih vzame nazaj;

(c) omogočajo, če je to primerno, pregled skladnosti sporazumov na kraju samem, v dogovoru z zadevnimi državami;

(d) so predmet rednih pregledov Komisije; prvi pregled mora biti opravljen najpozneje 31. decembra 1996 ob upoštevanju pridobljenih izkušenj in sposobnosti zadevnih držav, da predelujejo odpadke na način, ki popolnoma zagotavlja okolju varno ravnanje. Komisija obvesti Evropski parlament in Svet o izidih tega pregleda. Če se pri takem pregledu izkaže, da zagotovitev okolju varnega ravnanja ni zadostna, se na predlog Komisije ponovno odloča o nadaljnjem izvozu odpadkov pod takimi pogoji, vključno z možnostjo prepovedi.

3. Brez vpliva na člena 25(2) in 26(2) pa se izvoz odpadkov za predelavo v države iz odstavka 1 prepove:

(a) kadar taka država prepoveduje ves uvoz takih odpadkov ali kadar določenega uvoza ni odobrila;

(b) če pristojni organ države odpreme upravičeno meni, da se v taki državi z odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način.

4. Pristojni organ države odpreme zahteva, da se z vsemi odpadki za predelavo, ki se smejo izvoziti, ves čas pošiljanja in v namembni državi ravna na okolju varen način.

Člen 17

1. V zvezi z odpadki iz Priloge II Komisija pred datumom, ko se začne uporabljati ta uredba, uradno obvesti vse države, za katere se sklep OECD ne uporablja, o seznamu odpadkov, navedenih v tej prilogi, in zahteva pisno potrditev, da v namembni državi takih odpadkov ne kontrolirajo in da bo ta država sprejela vrste takih odpadkov, ki jih je treba poslati, ne da bi uporabila kontrolne postopke, ki se uporabljajo za odpadke iz Priloge III ali IV, ali pa zahteva, da namembna država navede, v katerem primeru se taki odpadki kontrolirajo po teh postopkih ali pa po postopku iz člena 15.

Če Komisija take potrditve ne prejme šest mesecev pred datumom, ko se začne ta uredba uporabljati, Svetu predloži ustrezne predloge.

2. Kadar se izvažajo odpadki iz Priloge II, morajo biti namenjeni predelavi v obratu, ki deluje po veljavni nacionalni zakonodaji ali pa ima dovoljenje za obratovanje v državi uvoznici. Poleg tega se mora v primerih, določenih v skladu s postopkom iz člena 18 Direktive 75/442/EGS, vzpostaviti nadzorni sistem, ki temelji na predhodnem avtomatičnem dovoljevanju izvoza.

S takim sistemom se vsekakor zagotovi, da se kopija izvoznega dovoljenja nemudoma pošlje organom zadevne države.

3. Kadar se taki odpadki nadzorujejo v namembni državi ali na zahtevo take države skladno z odstavkom 1 ali kadar je namembna država skladno s členom 3 Baselske konvencije uradno obvestila, da določene vrste odpadkov iz Priloge II šteje za nevarne, se izvoz takih odpadkov v to državo kontrolira. Država članica izvoznica ali Komisija o takih primerih uradno obvesti odbor, ustanovljen na podlagi člena 18 Direktive 75/442/EGS; Komisija ob posvetovanju z namembno državo določi, kateri od kontrolnih postopkov se uporablja, in sicer tisti, ki se uporablja za Prilogo III ali IV, ali pa postopek iz člena 15.

4. Kadar se odpadki iz Priloge III izvažajo za predelavo iz Skupnosti v države in skozi države, za katere se uporablja sklep OECD, se uporabljajo členi 6, 7, 8 in 9(1), (3), (4) in (5), določbe o pristojnih organih države odpreme in države tranzita pa se uporabljajo samo za pristojne organe v Skupnosti.

5. Poleg tega se pristojni organi držav izvoznic in držav tranzita v Skupnosti obvestijo o odločitvi iz člena 9.

6. Kadar se odpadki za predelavo iz Priloge IV in odpadki za predelavo, ki še niso bili razvrščeni v Prilogo II, III ali IV, izvozijo za predelavo v države in skozi države, za katere se uporablja sklep OECD, se smiselno uporablja člen 10.

7. Poleg tega, kadar se odpadki izvažajo skladno z odstavki 4 do 6:

- prevoznik izroči izvod tovornega lista zadnjemu izstopnemu carinskemu uradu, ko odpadki zapustijo Skupnost,

- izstopni carinski urad, takoj ko odpadki zapustijo Skupnost, pošlje kopijo tovornega lista pristojnemu organu države izvoznice,

- če pristojni organ države izvoznice 42 dni potem, ko so odpadki zapustili Skupnost, od prejemnika ne dobi informacij o prejemu odpadkov, o tem nemudoma obvesti pristojni organ namembne države,

- pogodba tudi določa, da prejemnik, kadar izda nepravilno potrdilo, zaradi katerega se finančna garancija sprosti, nosi stroške, povezane z njegovo dolžnostjo vrniti odpadke na območje pristojnosti pristojnega organa države odpreme in jih odstraniti ali predelati na nadomesten in okolju varen način.

8. Kadar se odpadki za predelavo iz Priloge III in IV in odpadki za predelavo, ki še niso bili razvrščeni v Prilogo II, III ali IV, izvozijo v države in skozi države, za katere se sklep OECD ne uporablja:

- se smiselno uporablja člen 15, razen odstavka 3,

- se lahko utemeljeno ugovarja samo skladno s členom 7(4),

razen če je predvideno drugače v dvostranskih ali večstranskih sporazumih, sklenjenih skladno s členom 16(1) (b) in na podlagi kontrolnega postopka iz odstavka 4 ali 6 tega člena ali člena 15.

Poglavje C

Izvoz odpadkov v države AKP

Člen 18

1. Prepove se ves izvoz odpadkov v države AKP.

2. Ta prepoved ne preprečuje državi članici, ki jo je država AKP izbrala, da vanjo izvozi odpadke za predelavo, da predelane odpadke vrne v državo AKP, ki je država izvora.

3. Pri ponovnem izvozu v države AKP spremlja vsako pošiljko izvod tovornega lista z žigom o odobritvi.

NASLOV V

UVOZ ODPADKOV V SKUPNOST

Poglavje A

Uvoz odpadkov za odstranitev

Člen 19

1. Prepove se ves uvoz odpadkov za odstranitev v Skupnost, razen odpadkov iz:

(a) držav EFTA, ki so pogodbenice Baselske konvencije;

(b) drugih držav:

- ki so pogodbenice Baselske konvencije ali

- s katerimi so Skupnost ali Skupnost in njene države članice sklenile dvostranske ali večstranske sporazume ali dogovore, združljive z zakonodajo Skupnosti in skladne s členom 11 Baselske konvencije, ki zagotavljajo, da se odstranitev opravi v pooblaščenem centru in izpolnjuje zahteve za okolju varno ravnanje, ali

- s katerimi so posamezne države članice pred datumom, ko se začne uporabljati ta uredba, sklenile dvostranske sporazume ali dogovore, ki so združljivi z zakonodajo Skupnosti in v skladu s členom 11 Baselske konvencije ter vsebujejo enaka zagotovila, kakor so navedena zgoraj, in zagotavljajo, da odpadki izvirajo v državi odpreme in da bo odstranitev opravljena izključno v državi članici, ki je sklenila sporazum ali dogovor. Komisijo je treba uradno obvestiti o teh sporazumih ali dogovorih v treh mesecih od datuma, ko se začne uporabljati ta uredba, ali od datuma, ko se začnejo uporabljati sporazumi ali dogovori, kar koli od tega je prej, tem sporazumom in dogovorom pa poteče veljavnost, ko se sklenejo sporazumi ali dogovori v skladu z drugo alineo, ali

- s katerimi posamezne države članice v okoliščinah iz odstavka 2 sklenejo dvostranske sporazume ali dogovore po datumu, ko se začne uporabljati ta uredba.

2. Svet pooblašča posamezne države članice, da izjemoma pri odstranjevanju določenih odpadkov sklenejo dvostranske sporazume in dogovore po datumu, ko se začne uporabljati ta uredba, če se v državi odpreme s takimi odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način. Ti sporazumi in dogovori morajo izpolnjevati pogoje, določene v odstavku 1(b), tretja alinea, Komisijo pa je treba o njih uradno obvestiti pred sklenitvijo.

3. Od držav iz odstavka 1(b) je treba zahtevati, da pristojnemu organu namembne države vnaprej predložijo primerno utemeljeno zaprosilo glede na to, da nimajo tehničnih zmogljivosti in potrebnih obratov za odstranitev odpadkov in jih pod razumnimi pogoji ne morejo pridobiti na okolju varen način.

4. Pristojni organ namembne države prepove vnašanje odpadkov na območje svoje pristojnosti, če upravičeno meni, da se na tem območju z odpadki ne bo ravnalo na okolju varen način.

Člen 20

1. Pristojnemu organu namembne države se skladno s členom 3(5) pošlje prijava v obliki tovornega lista, kopije pa prejemniku odpadkov ter pristojnim organom držav tranzita. Tovorni list izda pristojni organ namembne države.

Ob prejemu prijave pristojni organ namembne države v treh delovnih dneh pošlje pisno potrditev prijavitelju, kopije pa pristojnim organom držav tranzita v Skupnosti.

2. Pristojni organ namembne države odobri pošiljko le, če ji ne ugovarja sam ali če ne ugovarjajo drugi pristojni organi. Za odobritev veljajo vsi pogoji prevoza iz odstavka 5.

3. Pristojni organi namembne države in države tranzita v Skupnosti lahko na podlagi člena 4(3) ugovarjajo v 60 dneh, potem ko je bila kopija potrditve odposlana.

Zahtevajo lahko tudi dodatne informacije. Svoje ugovore pisno sporočijo prijavitelju, kopije pa pošljejo drugim pristojnim organom v Skupnosti.

4. Pristojni organ namembne države ima, potem ko je bila potrditev odposlana, na voljo 70 dni, da sprejme svojo odločitev, s katero odobri pošiljko, s pogoji ali brez njih, ali jo zavrne. Zahteva lahko tudi dodatne informacije.

Navedeni organ pošlje overjene kopije odločitve pristojnim organom držav tranzita v Skupnosti, prejemniku in carinskemu uradu na vstopu v Skupnost.

Pristojni organ namembne države odloči v 61 dneh, potem ko je poslal potrditev. Lahko pa se odloči prej, če ima pisno odobritev drugih pristojnih organov.

Pristojni organ namembne države svojo odobritev izrazi tako, da ustrezno žigosa tovorni list.

5. Pristojni organ namembne države in države tranzita v Skupnosti imata, potem ko je bila potrditev odposlana, na voljo 60 dni, da določita pogoje glede pošiljke odpadkov. Ti pogoji, ki morajo biti predloženi prijavitelju, kopije pa pristojnim organom, ne smejo biti strožji od pogojev, določenih za podobno pošiljanje, ki se v celoti opravi v pristojnosti pristojnega organa.

6. Pošiljanje se lahko opravi šele, ko prijavitelj prejme odobritev pristojnega organa namembne države.

7. Ko prijavitelj prejme odobritev, v tovorni list vpiše datum pošiljke in ga tudi sicer izpolni ter kopije pošlje pristojnim organom tri delovne dni, preden se pošiljka odpremi. Izvod tovornega lista prevoznik izroči carinskemu uradu na vstopu v Skupnost.

Kopija ali, če tako zahtevajo pristojni organi, izvod tovornega lista z žigom o odobritvi spremlja vsako pošiljko.

Vsa podjetja, vključena v postopek, tovorni list na navedenih mestih izpolnijo, ga podpišejo in obdržijo kopijo.

8. V treh delovnih dneh po prejemu odpadkov za odstranitev prejemnik pošlje prijavitelju in pristojnim organom kopije izpolnjenega tovornega lista, razen potrdila iz odstavka 9.

9. Takoj ko je mogoče, in najpozneje v 180 dneh po prejemu odpadkov, prejemnik v okviru svoje obveznosti pošlje prijavitelju in drugim pristojnim organom potrdilo o odstranitvi. To potrdilo je del tovornega lista, ki spremlja pošiljko, ali pa mu je priloženo.

Poglavje B

Uvoz odpadkov za predelavo

Člen 21

1. Prepove se ves uvoz odpadkov za predelavo v Skupnost, razen odpadkov iz:

(a) držav, za katere se uporablja sklep OECD;

(b) drugih držav:

- ki so pogodbenice Baselske konvencije in/ali s katerimi je Skupnost ali so Skupnost in njene države članice sklenile dvostranske, večstranske ali regionalne sporazume ali dogovore, združljive z zakonodajo Skupnosti in skladne s členom 11 Baselske konvencije, ki zagotavljajo, da se predelava opravi v pooblaščenem centru in izpolnjuje zahteve okolju varnega ravnanja, ali

- s katerimi so posamezne države članice pred datumom, ko se začne uporabljati ta uredba, sklenile dvostranske sporazume ali dogovore, če so ti združljivi z zakonodajo Skupnosti in v skladu s členom 11 Baselske konvencije in vsebujejo enaka zagotovila, kakor so navedena zgoraj. Komisijo je treba uradno obvestiti o teh sporazumih ali dogovorih v treh mesecih od datuma, ko se začne ta uredba uporabljati, ali od datuma, ko se začnejo uporabljati sporazumi ali dogovori, kar koli od tega je prej, tem sporazumom in dogovorom pa poteče veljavnost, ko se sklenejo sporazumi in dogovori v skladu s prvo alineo, ali

- s katerimi posamezne države članice v okoliščinah iz odstavka 2 sklenejo dvostranske sporazume ali dogovore po datumu uporabe te uredbe.

2. Svet pooblašča posamezne države članice, da izjemoma po datumu, ko se začne ta uredba uporabljati, sklenejo dvostranske sporazume in dogovore za predelavo določenih odpadkov, če država članica meni, da so taki sporazumi ali dogovori potrebni, da se ravnanje z odpadki ne prekine, še preden Skupnost sklene te sporazume in dogovore. Taki sporazumi in dogovori morajo biti tudi združljivi z zakonodajo Skupnosti in skladni s členom 11 Baselske konvencije; Komisijo je treba o njih uradno obvestiti pred njihovo sklenitvijo, njihova veljavnost pa poteče, ko so sklenjeni sporazumi ali dogovori skladno z odstavkom 1(b), prva alinea.

Člen 22

1. Kadar se odpadki uvažajo za predelavo iz držav in skozi države, za katere se uporablja sklep OECD, se smiselno uporabljajo naslednji kontrolni postopki:

(a) za odpadke iz Priloge III: členi 6, 7, 8, 9(1), (3), (4) in (5) ter 17(5);

(b) za odpadke iz Priloge IV in odpadke, ki še niso bili razvrščeni v Prilogo II, III ali IV: člen 10.

2. Kadar se odpadki za predelavo iz prilog III in IV in odpadki, ki še niso bili razvrščeni v Prilogo II, III ali IV, uvozijo iz držav in skozi države, za katere se sklep OECD ne uporablja:

- se smiselno uporablja člen 20,

- se lahko utemeljeno ugovarja samo skladno s členom 7(4),

razen če je predvideno drugače v dvostranskih ali večstranskih sporazumih, sklenjenih skladno s členom 21(1) (b) in na podlagi kontrolnih postopkov iz odstavka 1 tega člena ali člena 20.

NASLOV VI

TRANZIT ODPADKOV OD ZUNAJ IN SKOZI SKUPNOST ZA ODSTRANITEV ALI PREDELAVO ZUNAJ SKUPNOSTI

Poglavje A

Odpadki za odstranitev in predelavo (razen tranzita iz člena 24)

Člen 23

1. Kadar se odpadki za odstranitev in razen v primerih iz člena 24 tudi za predelavo pošiljajo skozi državo(-e) članico(-e), se opravi prijava s tovornim listom pri pristojnem organu zadnje države tranzita v Skupnosti, kopije pa se pošljejo prejemniku, drugim pristojnim organom in carinskima uradoma na vstopu v Skupnost in izstopu iz nje.

2. Pristojni organ zadnje države tranzita v Skupnosti takoj obvesti prijavitelja o prejemu prijave. Drugi pristojni organi v Skupnosti na podlagi odstavka 5 svoj odziv sporočijo pristojnemu organu zadnje države tranzita v Skupnosti, ki nato v 60 dneh prijavitelju pošlje pisni odgovor, s katerim odobri pošiljanje, s pridržki ali brez njih; ali pa, če je to primerno, določi pogoje, ki so jih navedli drugi pristojni organi držav tranzita, ali pa ne odobri pošiljanja. Vsaka zavrnitev ali pridržek mora biti obrazložen. Pristojni organ pošlje overjeno kopijo odločitve drugim pristojnim organom ter carinskima uradoma na vstopu v Skupnost in izstopu iz nje.

3. Brez vpliva na člen 25(2) in 26(2) se pošiljki dovoli vstop v Skupnost le, če je prijavitelj prejel pisno odobritev pristojnega organa zadnje države tranzita. Ta organ odobri tako, da ustrezno žigosa tovorni list.

4. Pristojni organi držav tranzita v Skupnosti imajo po prijavi na voljo 20 dni, da določijo, če je primerno, kakršne koli pogoje, povezane s prevozom odpadkov.

Ti pogoji, ki jih je treba sporočiti prijavitelju, kopije pa poslati pristojnim organom, ne smejo biti strožji od pogojev, določenih za podobno pošiljanje, ki se v celoti opravi v pristojnosti pristojnega organa.

5. Tovorni list izda pristojni organ zadnje države tranzita v Skupnosti.

6. Ko prijavitelj prejme odobritev, tovorni list izpolni ter kopije pošlje pristojnim organom tri delovne dni, preden se pošiljka odpremi.

Izvod tovornega lista z žigom o odobritvi spremlja vsako pošiljko.

Izvod tovornega lista prevoznik predloži izstopnemu carinskemu uradu, ko odpadki zapustijo Skupnost.

Vsa podjetja, vključena v postopek, tovorni list na navedenih mestih izpolnijo, ga podpišejo in obdržijo njegovo kopijo.

7. Takoj ko odpadki zapustijo Skupnost, izstopni carinski urad pošlje kopijo tovornega lista pristojnemu organu zadnje države tranzita v Skupnosti.

Poleg tega najpozneje 42 dni, potem ko odpadki zapustijo Skupnost, prijavitelj izjavi ali potrdi temu pristojnemu organu, da so odpadki prispeli v predvideni namembni kraj, kopije pa pošlje drugim pristojnim organom držav tranzita.

Poglavje B

Tranzit odpadkov za predelavo iz države in v državo, za katero se uporablja sklep OECD,

Člen 24

1. O tranzitu odpadkov iz prilog III in IV za predelavo iz države ter prenesenih za predelavo v državo, za katero se uporablja sklep OECD, skozi državo(-e) članico(-e), je treba s prijavo obvestiti vse pristojne organe zadevne(-ih) države(-ø) članice(-ø) tranzita.

2. Prijava se opravi s tovornim listom.

3. Ob prejemu prijave pristojni organ(-i) države(-ø) tranzita v treh delovnih dneh pošlje(-jo) prijavitelju in prejemniku potrditev.

4. Ta(-i) pristojni organ(-i) države(-ø) tranzita lahko na podlagi člena 7(4) utemeljeno ugovarja(-jo) načrtovani pošiljki. Vsak ugovor je treba v 30 dneh, potem ko je bila potrditev poslana, pisno sporočiti prijavitelju in pristojnim organom držav članic tranzita.

5. Pristojni organ države tranzita lahko odloči, da pisno privoli prej kakor v 30 dneh.

Če gre za tranzit odpadkov iz Priloge IV in odpadkov, ki še niso bili razvrščeni v Prilogo II, III ali IV, mora biti privolitev izdana v pisni obliki, še preden se je začelo pošiljanje.

6. Pošiljanje se lahko opravi le, če ni nobenih ugovorov.

NASLOV VII

SKUPNE DOLOČBE

Člen 25

1. Kadar se pošiljanje odpadkov, katerega so pristojni organi odobrili, ne more dokončati v skladu z določbami tovornega lista ali pogodbe iz členov 3 in 6, pristojni organ države odpreme v 90 dneh, potem ko je bil o pošiljki obveščen, zagotovi, da prijavitelj vrne odpadke na njegovo območje pristojnosti ali kamor koli drugam v državo odpreme, razen če mu je bilo zadovoljivo dokazano, da se odpadki lahko odstranijo ali predelajo na nadomesten in okolju varen način.

2. V primerih iz odstavka 1 se pripravi dodatna prijava. Nobena od držav članic odpreme ali držav članic tranzita vrnitvi teh odpadkov ne nasprotuje, če se zahteva pristojnega organa namembne države primerno utemelji in če se vzrok obrazloži.

3. Obveznost prijavitelja in subsidiarna obveznost države odpreme, da odpadke vzame nazaj, poteče, ko prejemnik izda potrdilo iz členov 5 in 8.

Člen 26

1. Šteje se, da je vsako pošiljanje, ki je bilo opravljeno:

(a) brez prijave vsem pristojnim organom po določbah te uredbe; ali

(b) brez odobritve pristojnih organov na podlagi določb te uredbe; ali

(c) s privolitvijo, pridobljeno od pristojnih organov s ponaredbo, napačnim prikazom dejstev ali goljufijo; ali

(d) ki ni bilo v tovornem listu stvarno navedeno; ali

(e) in zato pride do odstranjevanja ali predelave, ki je v nasprotju s pravili Skupnosti ali mednarodnimi pravili; ali

(f) v nasprotju s členi 14, 16, 19 in 21,

nezakonit promet.

2. Če je za tak nezakonit promet odgovoren prijavitelj odpadkov, mora pristojni organ države odpreme zagotoviti, da:

(a) prijavitelj ali, če je potrebno, pristojni organ sam vzame odpadke nazaj v državo odpreme, ali, če to ni izvedljivo,

(b) se odpadki drugače odstranijo ali predelajo na okolju varen način,

v 30 dneh od dneva, ko je bil pristojni organ obveščen o nezakonitem prometu, ali v roku, za katerega se pristojni organi lahko dogovorijo.

V tem primeru se pripravi dodatna prijava. Nobena država članica odpreme ali država članica tranzita vrnitvi teh odpadkov ne sme nasprotovati, če je zahteva pristojnega organa namembne države primerno utemeljena in so razlogi obrazloženi.

3. Če je za tak nezakonit promet odgovoren prejemnik, pristojni organ namembne države zagotovi, da prejemnik zadevne odpadke odstrani na okolju varen način ali, če je to neizvedljivo, da jih odstrani pristojni organ sam v 30 dneh od dne, ko je bil obveščen o nezakonitem prometu, ali v roku, za katerega se pristojni organi lahko dogovorijo. V ta namen ti organi sodelujejo, kakor je potrebno, pri odstranitvi in predelavi odpadkov na okolju varen način.

4. Kadar se odgovornost za nezakonit promet ne more pripisati niti prijavitelju niti prejemniku, pristojni organi sodelujejo, da zagotovijo, da se obravnavani odpadki odstranijo ali predelajo na okolju varen način. Smernice za tako sodelovanje se pripravijo skladno s postopkom iz člena 18 Direktive 75/442/EGS.

5. Države članice sprejmejo ustrezne pravne ukrepe, da prepovejo in kaznujejo nezakonit promet.

Člen 27

1. Za vse pošiljke odpadkov, ki so zajete s to uredbo, je treba zagotoviti finančno garancijo ali enakovredno zavarovanje, s katerim se krijejo stroški pošiljanja, skupaj s primeri iz členov 25 in 26 in stroški odstranitve ali predelave.

2. Take garancije se vrnejo, ko se dokaže:

- s potrdilom o odstranitvi ali predelavi, da so odpadki prispeli v namembni kraj in bili odstranjeni ali predelani na okolju varen način,

- s kontrolnim izvodom T5, pripravljenim na podlagi Uredbe Komisije (EGS) št. 2823/87 [10], da so pri tranzitu skozi Skupnost odpadki Skupnost zapustili.

3. Vsaka država članica obvesti Komisijo o predpisih, ki jih na podlagi tega člena sprejme v svoji nacionalni zakonodaji. Komisija te informacije posreduje vsem državam članicam.

Člen 28

1. Ob upoštevanju obveznosti, ki mu jih nalagajo veljavni členi 3, 6, 9, 15, 17, 20, 22, 23 in 24, lahko prijavitelj uporabi splošni postopek obveščanja s prijavo, kadar se odpadki za odstranitev ali predelavo z istimi fizikalnimi in kemičnimi lastnostmi po isti poti redno pošiljajo istemu prejemniku. Če se v nepredvidenih okoliščinah pošiljanje ne more opraviti po tej poti, prijavitelj o tem obvesti pristojne organe takoj, ko je mogoče, ali preden se pošiljanje začne, če je takrat že znano, da je treba pot spremeniti.

Kadar je sprememba poti znana, preden se začne pošiljanje in so vanj vključeni drugi pristojni organi, kakor so bili navedeni v splošni prijavi, se ta postopek ne sme uporabiti.

2. V okviru postopka splošnega obveščanja s prijavo lahko ena sama prijava zajema več pošiljk odpadkov v največ enem letu. Navedeno obdobje se lahko skrajša z dogovorom med pristojnimi organi.

3. Pristojni organi odobrijo uporabo tega splošnega postopka obveščanja s prijavo ob pogoju, da je treba pozneje dostaviti dodatne informacije. Če sestava odpadkov ni taka, kakor je bilo navedeno v prijavi, ali če se pogoji za njihovo pošiljanje ne upoštevajo, pristojni organi z uradnim sporočilom prijavitelju prekličejo svojo privolitev v ta postopek. Kopije tega sporočila se pošljejo drugim pristojnim organom.

4. Splošno obveščanje s prijavo se opravi s tovornim listom.

Člen 29

Odpadki različnih prijav se med pošiljanjem ne smejo mešati.

Člen 30

1. Države članice morajo sprejeti ustrezne ukrepe, da zagotovijo pošiljanje odpadkov skladno z določbami te uredbe. Taki ukrepi lahko vključujejo preglede obratov in podjetij skladno s členom 13 Direktive 75/442/EGS in kontrole po naključnem izboru.

2. Pregledi se lahko opravijo zlasti:

- na kraju izvora, in sicer pri povzročitelju, imetniku ali prijavitelju;

- na namembnem kraju, in sicer pri končnem prejemniku,

- na zunanjih mejah Skupnosti,

- med pošiljanjem znotraj Skupnosti.

3. Pregledi lahko vključujejo pregledovanje dokumentacije, potrjevanje skladnosti in, če je to primerno, fizično kontrolo odpadkov.

Člen 31

1. Tovorni list se natisne in izpolni in vsa dodatna dokumentacija in informacije iz členov 4 in 6 dostavijo v jeziku, ki je sprejemljiv za pristojni organ:

- države odpreme, kakor je navedeno v členih 3, 7, 15 in 17, če gre za pošiljko odpadkov znotraj Skupnosti in za njihov izvoz,

- namembne države, kakor je navedeno v členih 20 in 22, če gre za uvoz odpadkov,

- države tranzita, kakor je navedeno v členih 23 in 24.

Prijavitelj na zahtevo drugih pristojnih organov dostavi prevod v jeziku, ki je zanje sprejemljiv.

2. Dodatne podrobnosti se lahko določijo skladno s postopkom iz člena 18 Direktive 75/442/EGS.

NASLOV VIII

DRUGE DOLOČBE

Člen 32

Določbe konvecij o mednarodnem prevozu iz Priloge I, katerih pogodbenice so države članice, se upoštevajo, če vključujejo odpadke, na katere se nanaša ta uredba.

Člen 33

1. Ustrezni upravni stroški izvajanja postopka obveščanja s prijavo in nadzorovanja ter običajni stroški ustreznih analiz in kontrol se smejo zaračunati prijavitelju.

2. Stroški, nastali zaradi vrnitve odpadkov, skupaj s stroški pošiljanja, odstranitve ali predelave odpadkov na nadomesten in okolju varen način na podlagi členov 25(1) in 26(2), se zaračunajo prijavitelju ali, če to ni izvedljivo, zadevnim državam članicam.

3. Stroški, nastali zaradi odstranitve ali predelave na nadomesten in okolju varen način na podlagi člena 26(3), se zaračunajo prejemniku.

4. Stroški, nastali zaradi odstranitve ali predelave, skupaj z morebitnim pošiljanjem na podlagi člena 26(4), se zaračunajo prijavitelju in/ali prejemniku, odvisno od odločitve pristojnih organov.

Člen 34

1. Brez vpliva na določbe člena 26 ter določbe Skupnosti in nacionalne določbe o civilni odgovornosti ter neodvisno od kraja odstranitve ali predelave odpadkov, povzročitelj teh odpadkov sprejme vse potrebne ukrepe, da odpadke odstrani ali predela ali uredi vse potrebno za njihovo odstranitev ali predelavo, da skladno z Direktivama 75/442/EGS in 91/689/EGS varuje kakovost okolja.

2. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo izpolnjevanje obveznosti iz odstavka 1.

Člen 35

Pristojni organi, prijavitelj in prejemnik iz Skupnosti morajo vsaj tri leta hraniti vso dokumentacijo, ki so jo pristojni organi poslali ali pa je bila poslana pristojnim organom.

Člen 36

Države članice določijo organ ali organe, pristojne za izvajanje te uredbe. Vsaka država članica določi en sam organ, pristojen za tranzit.

Člen 37

1. Države članice in Komisija vsaka posebej imenuje vsaj enega informatorja, pristojnega za obveščanje ali svetovanje osebam ali podjetjem, ki povprašujejo po informacijah. Informator Komisije posreduje informatorjem držav članic vsa vprašanja, ki so mu bila zastavljena in zadevajo države članice, in obratno.

2. Komisija redno sklicuje sestanke informatorjev, če države članice to zahtevajo ali če je drugače primerno, da skupaj z njimi obravnava vprašanja, ki se pojavljajo pri izvajanju te uredbe.

Člen 38

1. Države članice najpozneje v treh mesecih pred datumom, ko se začne uporabljati ta uredba, uradno obvestijo Komisijo o imenu(-ih), naslovu(-ih) in številki(-ah) telefona in teleksa/telefaksa pristojnih organov in informatorjev z žigom pristojnih organov.

Države članice enkrat letno uradno obvestijo Komisijo o vseh spremembah glede teh informacij.

2. Komisija takoj posreduje te informacije drugim državam članicam ter Sekretariatu Baselske konvencije.

Komisija poleg tega posreduje državam članicam načrte za ravnanje z odpadki iz člena 7 Direktive 75/442/EGS.

Člen 39

1. Za pošiljke odpadkov, ki vstopajo v Skupnost in izstopajo iz nje, lahko države članice določijo carinske urade na vstopu v Skupnost in izstopu iz nje ter o tem obvestijo Komisijo.

Komisija objavi seznam teh uradov v Uradnem listu Evropskih skupnosti in, če je to primerno, ta seznam dopolnjuje.

2. Če se države članice odločijo določiti carinske urade iz odstavka 1, nobena pošiljka odpadkov za vstop v Skupnost ali izstop iz nje ne sme uporabiti nobenega drugega mejnega prehoda v državi članici.

Člen 40

Države članice, kakor je primerno in potrebno v povezavi s Komisijo, neposredno ali prek Sekretariata Baselske konvencije sodelujejo z drugimi pogodbenicami Baselske konvencije in meddržavnimi organizacijami, med drugim z izmenjavo informacij, spodbujanjem okolju varnih tehnologij in pripravo ustreznih kodeksov dobre prakse.

Člen 41

1. Pred koncem vsakega koledarskega leta države članice v skladu s členom 13(3) Baselske konvencije pripravijo poročilo in ga predložijo Sekretariatu Baselske konvencije, njegovo kopijo pa Komisiji.

2. Komisija na podlagi teh poročil vsaka tri leta pripravi poročilo o tem, kako Skupnost in njene države članice izvajajo to uredbo. V ta namen lahko skladno s členom 6 Direktive 91/692/EGS [11] zahteva dodatne informacije.

Člen 42

1. Komisija najpozneje tri mesece pred datumom, ko se začne uporabljati ta uredba, pripravi in, če je primerno, skladno s postopkom iz člena 18 Direktive 75/442/EGS pozneje prilagodi standardni tovorni list z obrazcem za potrdilo o odstranitvi in predelavi (ki je sestavni del tovornega lista ali pa se, do takrat, po Direktivi 84/631/EGS priloži obstoječemu tovornemu listu), pri čemer upošteva zlasti:

- ustrezne člene te uredbe,

- ustrezne mednarodne konvencije in sporazume.

2. Obstoječi obrazec tovornega lista se smiselno uporablja, dokler ni izdelan nov tovorni list. Obrazec potrdila o odstranitvi in predelavi, ki se priloži obstoječemu tovornemu listu, je treba pripraviti takoj, ko je mogoče.

3. Brez vpliva na postopek iz člena 1(3)(c) in (d) glede Priloge II. A Komisija skladno s postopkom iz člena 18 Direktive 75/442/EGS prilagodi priloge II, III in IV le zato, da se pokažejo spremembe, ki so že dogovorjene v okviru mehanizma preverjanja OECD.

4. Postopek iz odstavka 1 se uporablja tudi za določanje okolju varnega ravnanja ob upoštevanju ustrezne mednarodne konvencije in sporazumov.

Člen 43

Direktiva 84/631/EGS preneha veljati z datumom, ko se začne uporabljati ta uredba. Vsako pošiljanje na podlagi členov 4 in 5 omenjene Direktive se mora dokončati najpozneje v šestih mesecih po datumu, ko se začne uporabljati ta uredba.

Člen 44

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporabljati se začne 15 mesecev po objavi.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. februarja 1993

Za Svet

Predsednik

N. Helveg Petersen

[1] UL C 115, 6.5.1992, str. 4.

[2] UL C 94, 13.4.1992, str. 276, in mnenje z dne 20. januarja 1993 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL C 269, 14.10.1991, str. 10.

[4] UL L 326, 13.12.1984, str. 31. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48).

[5] UL L 194, 25.7.1991, str. 39. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Direktivo 91/156/EGS (UL L 78, 26.3.1991, str. 32).

[6] UL L 35, 12.2.1992, str. 24.

[7] UL L 377, 31.12.1991, str. 20.

[8] UL L 194, 25.7.1975, str. 23. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 91/692/EGS (UL L 377, 31.12.1991, str. 48).

[9] UL L 108, 26.4.1976, str. 41.

[10] UL L 270, 23.9.1987, str. 1.

[11] UL L 377, 31.12.1991, str. 48.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

SEZNAM MEDNARODNIH KONVENCIJ O TRANSPORTU IZ ČLENA 32 [1]

1. ADR:

Evropski sporazum o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (1957).

2. Cotif:

Konvencija o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (1985).

RID:

Pravilnik o mednarodnem železniškem prevozu nevarnega blaga (1985).

3. Konvencija Solas:

Mednarodna konvencija o varstvu človeškega življenja na morju (1974).

4. Kodeks IMDG [2]

Mednarodni pomorski kodeks o prevozu nevarnega blaga.

5. Čikaška konvencija:

Konvencija o mednarodnem civilnem letalstvu (1944), priloga 18 o zračnem prevozu nevarnega blaga (TN: tehnična navodila za varen zračni transport nevarnega blaga).

6. Konvencija Marpol:

Mednarodna konvencija o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (1973 do 1978).

7. ADNR:

Predpisi o prevozu nevarnih snovi po Renu (1970).

[1] Seznam vključuje Konvencije, veljavne med sprejemanjem te uredbe.

[2] Od 1. januarja 1985 je kodeks IMDG vključen v Konvencijo Solas.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

ZELENI SEZNAM ODPADKOV [1]

A. ODPADKI KOVIN IN KOVINSKIH ZLITIN V KOVINSKI, NEDISPERZNI OBLIKI [2]

Naslednji odpadki in ostanki iz plemenitih kovin in njihovih zlitin:

711210 | — iz zlata |

711220 | — iz platine (izraz "platina" vključuje platino, iridij, osmij, paladij, rodij in rutenij) |

711290 | — iz drugih plemenitih kovin, npr. srebra Opomba:1.Živo srebro je izrecno izvzeto kot sestavina teh kovin.2.Odpadne električne sestave in elektronske odpadke sestavljajo samo kovine ali zlitine3.Odpadne električne naprave (ustrezajo specifikacijam, ki jih določa mehanizem preverjanja). |

Naslednji odpadki in ostanki iz železa; odpadni železni ali jekleni ingoti za pretaljevanje:

720410 | — odpadki in ostanki iz litega železa |

720421 | — odpadki in ostanki iz nerjavnega jekla |

720429 | — odpadki in ostanki iz drugih vrst zlitin jekla |

720430 | — odpadki in ostanki iz pokositrenega železa ali jekla |

720441 | — odrezki, ostružki, okruški, odpadki pri frezanju, opilki, obrezki in odpadki pri izsekovanju, v paketih ali ne |

720449 | — drugi odpadki in ostanki iz železa |

720450 | — odpadni ingoti za pretaljevanje |

730210 | — rabljene železne in jeklene tirnice |

Naslednji odpadki in ostanki iz neželeznih kovin in njihovih zlitin:

740400 | — odpadki in ostanki iz bakra |

750300 | — odpadki in ostanki iz niklja |

760200 | — odpadki in ostanki iz aluminija |

ex780200 | — odpadki in ostanki iz svinca |

790200 | — odpadki in ostanki iz cinka |

800200 | — odpadki in ostanki iz kositra |

ex810191 | — odpadki in ostanki iz volframa |

ex810291 | — odpadki in ostanki iz molibdena |

ex810310 | — odpadki in ostanki iz tantala |

810420 | — odpadki in ostanki iz magnezija |

ex810510 | — odpadki in ostanki iz kobalta |

ex810600 | — odpadki in ostanki iz bizmuta |

ex810710 | — odpadki in ostanki iz kadmija |

ex810810 | — odpadki in ostanki iz titana |

ex810910 | — odpadki in ostanki iz cirkonija |

ex811000 | — odpadki in ostanki iz antimona |

ex811100 | — odpadki in ostanki iz mangana |

ex811211 | — odpadki in ostanki iz berilija |

ex811220 | — odpadki in ostanki iz kroma |

ex811230 | — odpadki in ostanki iz germanija |

ex811240 | — odpadki in ostanki iz vanadija |

ex811291 | Odpadki in ostanki iz: hafnijaindijaniobijarenijagalijatalija |

ex280530 | odpadki in ostanki iz torija in redkih zemeljin |

ex280490 | odpadki in ostanki iz selena |

ex280450 | odpadki in ostanki iz telurja |

B. DRUGI ODPADKI, KI SO NASTALI PRI TALJENJU, PLAVLJENJU IN RAFINACIJI KOVIN TER VSEBUJEJO KOVINE

262011 | trdi surovi cink |

posnemki, ki vsebujejo cink: galvanska pena (> 90 % Zn)galvanski mulj (> 92 % Zn)ostanki cinkovih ulitkov (> 85 % Zn)galvanski mulj vročega pocinkanja (šarža) (> 92 % Zn)cinkovi posnemki |

aluminijevi posnemki |

ex262090 | žlindre iz predelave plemenitih kovin in bakra za nadaljnjo rafinacijo |

C. RUDNIŠKI ODPADKI: BITI MORAJO V NEDISPERZNI OBLIKI

ex250490 | odpadki iz naravnega grafita |

ex251400 | odpadki iz skrilavcev, grobo klesani ali samo rezani z žago ali drugače ali ne |

252530 | odpadki sljude |

ex252921 | glinenec; leucit; nefelin in nefelinski sienit; fluorit — z utežnim deležem 97 % ali manj kalcijevega fluorida |

ex280461ex280469 | odpadki iz kremena v trdni obliki, razen odpadkov, uporabljenih v livarnah |

D. TRDNI ODPADKI IZ PLASTIKE

Skupaj, vendar ne samo, z:

3915 | odpadki, odrezki in ostanki plastičnih mas iz: |

391510 | — polimerov etilena |

391520 | — polimerov stirena |

391530 | — polimerov vinilklorida |

391590 | polimeriziranega ali kopolimeriziranega: polipropilenapolietilen tereftalataakrilonitril kopolimerabutadien kopolimerastiren kopolimerapoliamidovpolibutilen tereftalatovpolikarbonatovpolifenilen sulfidovakrilnih polimerovparafinov (C10 — C13)poliuretana (brez klorofluoroogljikovodikov)polisiloksalanov (silikonov)polimetil metakrilatapolivinil alkoholapolivinil butiralapolivinil acetatapolitetrafluoroetilena (teflon, PTFE) |

391590 | smole ali produkti kondenzacije iz: sečninsko formaldehidnih smolfenol formaldehidnih smolmelamin formaldehidnih smolepoksi smolalkidnih smolpoliamidov |

E. ODPADKI IZ PAPIRJA IN KARTONA TER PAPIRNIŠKI ODPADKI

470700 | odpadki iz papirja ali kartona ter ostanki: |

470710 | — iz nebeljenega kraft papirja ali kartona ali valovitega papirja ali kartona |

470720 | — iz drugih vrst papirja ali kartona, izdelanih pretežno iz beljene kemične celuloze, nebarvane v masi |

470730 | — iz papirja ali kartona, izdelanega pretežno iz lesovine (npr. časopisi, revije in podobne tiskovine) |

470790 | — drugo, skupaj, vendar ne samo: 1.lepljeni karton2.nesortirani odpadki in ostanki |

F. ODPADKI IZ STEKLAV NEDISPERZNI OBLIKI

ex700100 | razbito steklo ter drugi stekleni odpadki in ostanki, razen stekla katodnih cevi in drugega aktiviranega stekla |

odpadki iz steklenih vlaken |

G. ODPADKI IZ KERAMIKE V NEDISPERZNI OBLIKI

ex690000 | keramični odpadki, ki so bili žgani po oblikovanju, skupaj s keramičnimi posodami |

ex811300 | odpadki in ostanki iz kermeta |

vlakna na keramični osnovi, ki niso navedena drugje |

H. TEKSTILNI ODPADKI

5003 | odpadki iz svile (skupaj z zapredki, neprimernimi za odvijanje, odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali): |

500310 | — nemikani ali nečesani |

500390 | — drugo |

5103 | odpadki iz volne ali mehke ali grobe živalske dlake, skupaj z odpadno prejo, vendar brez razvlaknjenih tekstilnih materialov: |

510310 | — izčeski volne ali mehke živalske dlake |

510320 | — drugi odpadki iz volne ali mehke živalske dlake |

510330 | — odpadki iz grobe živalske dlake |

5202 | bombažni odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali): |

520210 | — odpadna preja (skupaj z odpadnim sukancem) |

520291 | — razvlaknjeni tekstilni materiali |

520299 | — drugo |

530130 | laneno predivo in odpadki |

ex530290 | predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlakljenimi tekstilnimi materiali) iz prave konoplje ( Cannabis sativa L.) |

ex530390 | predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz jute in drugih tekstilnih ličnatih vlaken (razen lanu, prave konoplje in ramije) |

ex530490 | predivo in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz sisala in drugih tekstilnih vlaken iz rodu agave |

ex530519 | predivo, izčeski in odpadki kokosovih vlaken (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) |

ex530529 | predivo, izčeski in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz abake (manilska konoplja ali Musa textilis Nee) |

ex530599 | predivo, izčeski in odpadki (skupaj z odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz ramije in drugih rastlinskih tekstilnih vlaken, ki niso določena ali vključena drugje |

5505 | odpadki (skupaj z izčeski, odpadno prejo in razvlaknjenimi tekstilnimi materiali) iz nenaravnih vlaken: |

550510 | — iz sintetičnih vlaken |

550520 | — iz umetnih vlaken |

630900 | ponošena oblačila in drugi obrabljeni tekstilni izdelki |

6310 | izrabljene krpe, odpadne vrvice, vrvi, konopci in debele vrvi ter izrabljeni izdelki iz vrvic, vrvi, konopcev ali debelih vrvi iz tekstilnih materialov: |

631010 | — sortirani |

631090 | — drugo |

I. ODPADKI IZ GUME

400400 | odpadki, odrezki in ostanki iz kavčuka (razen trdega kavčuka) ter zrna iz njega |

401220 | izrabljene pnevmatike |

ex401700 | odpadki in ostanki iz trdega kavčuka (npr. ebonit) |

J. NEOBDELANI ODPADKI IZ PLUTE IN LESA

440130 | lesni odpadki in ostanki, strnjeni ali ne, v okroglice, brikete, pelete ali podobne oblike |

450190 | odpadki iz plute; zdrobljena, granulirana ali zmleta pluta |

K. ODPADKI IZ ŽIVILSKOPREDELOVALNE INDUSTRIJE

230100 | posušena, sterilizirana in stabilizirana moka, zdrob in peleti iz mesa ali mesnih odpadkov iz rib ali rakov, mehkužcev ali drugih morskih nevretenčarjev, neprimerna za prehrano ljudi, vendar primerna za hrano za živali ali druge namene; ocvirki |

230200 | otrobi in drugi ostanki pri presejanju, mletju ali drugi obdelavi žit ali stročnic, v obliki peletov ali ne |

230300 | ostanki pri proizvodnji škroba in podobni ostanki, rezanci sladkorne pese, odpadki sladkornega trsa in drugi odpadki pri proizvodnji sladkorja, usedline, nastale pri varjenju piva in distilaciji, v obliki peletov ali ne |

230400 | oljne pogače in drugi trdni ostanki, zmleti ali ne ali v obliki peletov, ki nastanejo pri ekstrakciji sojinega olja, uporabljeni za hrano za živali |

230500 | oljne pogače in drugi trdni ostanki, zmleti ali ne ali v obliki peletov, ki nastanejo pri ekstrakciji olja iz zemeljskih oreškov (arašidov), uporabljeni za hrano za živali |

230600 | oljne pogače in drugi trdni ostanki, zmleti ali ne ali v obliki peletov, ki nastanejo pri ekstrakciji rastlinskega olja, uporabljeni za hrano za živali |

ex230700 | vinska usedlina |

ex230800 | posušeni in sterilizirani zelenjavni odpadki, ostanki in stranski proizvodi, v obliki peletov ali ne, primerni za hrano za živali, ki niso določeni ali vključeni drugje |

152200 | degras; ostanki pri predelavi maščob ali živalskih ali rastlinskih voskov |

180700 | lupine, luščine, koža in drugi kakavovi odpadki |

L. ODPADKI, NASTALI PRI STROJENJU IN DODELOVANJU KRZNA TER UPORABI USNJA

050200 | odpadne ščetine in dlaka prašičev in divjih prašičev ali jazbecev ter druga dlaka za izdelavo čopičev |

050300 | odpadna konjska žima, v plasteh ali ne, s podlago ali brez nje |

050590 | odpadne kože in drugi deli ptic, s perjem ali puhom, odpadno perje in deli perja (s prirezanimi ali neprirezanimi robovi) in puha, ne obdelani, ampak samo očiščeni, razkuženi ali pripravljeni za konzerviranje |

050690 | odpadne kosti in strženi rogov, neobdelani, razmaščeni, enostavno pripravljeni (vendar ne rezani v oblike), obdelani s kislino ali razželatinirani |

411000 | odrezki in drugi odpadki iz usnja ali umetnega usnja, neprimerni za proizvodnjo usnjenih izdelkov, razen usnjarskih muljev |

M. DRUGI ODPADKI

890800 | plovila in drugi plavajoči objekti za razgradnjo, z ustrezno odstranjenim tovorom, ki ga je bilo mogoče opredeliti kot nevarno snov ali odpadek |

razbitine motornih vozil, brez tekočin |

050100 | odpadki iz človeških las |

ex051191 | ribji odpadki |

anodna držala iz proizvodnje petrolkoksa in/ali bitumna |

sadra za razžvepljevanje dimnih plinov (RDP) |

odpadne sadrine zidne plošče ali gips plošče iz porušenih zgradb |

ex2621 | elektrofiltrski pepel iz elektrarn na premog, pepel in žlindra [3] |

odpadna slama |

razbit beton |

izrabljeni katalizatorji: tekoči katalizatorji za krekiranje (FCC)katalizatorji, ki vsebujejo plemenite kovinekatalizatorji s prehodnimi kovinami |

deaktivirani micelij gliv iz proizvodnje penecilina, ki se uporablja kot hrana za živali |

261800 | granulirana žlindra iz proizvodnje železa in jekla |

ex261900 | žlindra iz proizvodnje železa ali jekla [4] |

310320 | bazična žlindra iz proizvodnje železa ali jekla, primerna za fosfatna gnojila in drugo uporabo |

ex262100 | žlindra iz proizvodnje bakra, kemično stabilizirana, z visoko vsebnostjo železa (nad 20 %) in predelana skladno z industrijskimi specifikacijami (npr. DIN 4301 in DIN 8201), predvsem za gradnjo in kot abraziv |

ex262100 | nevtralizirano rdeče blato iz proizvodnje glinice |

ex262100 | izrabljeno aktivno oglje |

žveplo v trdni obliki |

ex283650 | apnenec iz proizvodnje kalcijevega cianamida (s pH, nižjim od 9) |

natrijevi, kalcijevi, kalijevi kloridi |

odpadni nosilci fotografskega filma in odpadni fotografski filmi, ki ne vsebujejo srebra |

fotografski aparati za enkratno uporabo, brez baterij |

ex281810 | karborund |

[1] "Ex" določa posebno postavko, ki jo vsebuje harmonizirana carinska tarifa.

[2] "Nedisperzen" ne vključuje odpadkov v obliki praška, blata, prahu ali trdnih izdelkov, v katerih so nevarne odpadne tekočine.

[3] Zanje morajo veljati posebne specifikacije, ki jih mora preveriti revizijski mehanizem.

[4] V ta vpis je vključena uporaba take žlindre kot vira titanovega dioksida in vanadija.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

ORANŽNI SEZNAM ODPADKOV [1]

ex261900 | žlindra, škaja in drugi odpadki iz proizvodnje železa in jekla [2] |

262019 | cinkov pepel in ostanki |

262020 | Svinčev pepel in ostanki |

262030 | bakrov pepel in ostanki |

262040 | Aluminijev pepel in ostanki |

262050 | vanadijev pepel in ostanki |

262090 | pepel in ostanki, ki vsebujejo kovine ali kovinske spojine in ki niso določeni drugje |

ostanki iz proizvodnje glinice, ki niso določeni drugje |

262100 | drug pepel in ostanki, ki niso določeni drugje |

ostanki, nastali pri sežiganju komunalnih odpadkov |

271390 | odpadki iz proizvodnje/predelave petrolkoksa in bitumna, razen anodnih držal |

svinčeno-kislinski akumulatorji, celi ali zdrobljeni |

odpadna olja, neprimerna za nameravano uporabo |

odpadne mešanice olj in vode ter ogljikovodikov in vode, emulzije |

odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe črnil, barv, pigmentov, lakov |

odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe smol, lateksa, mehčalcev, lepil in veziv |

odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe reprografskih in fotografskih kemikalij in materialov za obdelavo, ki niso navedeni drugje |

fotografski aparati za enkratno uporabo z baterijami |

odpadki iz površinske obdelave kovin in plastičnih mas v sistemih na necianidni osnovi |

odpadni asfalt, cement |

fenoli, fenolne spojine, skupaj s klorfenolom, v obliki tekočin ali gošč |

odpadki iz predelane plute in lesa |

rabljene baterije ali akumulatorji, celi ali zdrobljeni, razen svinčeno-kislinskih akumulatorjev, in odpadki in ostanki iz proizvodnje baterij in akumulatorjev, ki niso navedeni drugje |

ex391590 | nitroceluloza |

ex700100 | steklo iz katodnih cevi in drugo aktivirano steklo |

ex411000 | prah, pepel, blato in moka iz proizvodnje usnja |

ex252921 | blato kalcijevega fluorida |

druge anorganske fluorjeve spojine v obliki tekočin ali blata |

cinkova žlindra z utežnim deležem do 18 % cinka |

galvanski mulji |

lužnice iz dekapiranja kovin |

pesek, uporabljen v livarnah |

talijeve spojine |

poliklorirani naftaleni |

etri |

trdni ostanki, ki vsebujejo plemenite kovine in sledi anorganskih cianidov |

raztopine vodikovega peroksida |

trietilamin-katalizator za pripravo livarskih peskov |

ex280480 | arzenovi odpadki in ostanki |

ex280540 | odpadki in ostanki živega srebra |

pepel, mulj, prah in drugi ostanki plemenitih kovin, kakor so: pepel, nastal pri sežigu tiskanih vezijpepel filmov |

odpadni katalizatorji, ki niso na zelenem seznamu |

ostanki luženja pri predelavi cinka, prah in mulji, kakor so jarosit, hematit, goethit itd. |

odpadni aluminijevi hidrati |

odpadna glinica |

odpadki, ki vsebujejo katero koli od naslednjih snovi, so sestavljeni iz nje ali so z njo onesnaženi: anorganski cianidi, razen trdnih ostankov, ki vsebujejo plemenite kovine in sledi anorganskih cianidovorganski cianidi |

odpadki eksplozivne narave, kadar zanje ne veljajo posebni drugi predpisi |

odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe kemikalij za zaščito lesa |

gošče osvinčenega bencina |

uporabljen minerski pesek |

klorofluoroogljikovodiki |

haloni |

prah — lahka frakcija iz šrederja za kovino |

tekočine za prenos toplote |

hidravlične tekočine |

zavorne tekočine |

tekočine proti zamrznitvi |

smole za ionsko izmenjavo |

Odpadki na oranžnem seznamu, ki bodo kot prednostna naloga ponovno pregledani po mehanizmu preverjanja OECD

organske fosforne spojine

nehalogenirana topila

halogenirana topila

halogenirani ali nehalogenirani ostanki brezvodne destilacije iz postopkov predelave organskih topil

tekoči svinjski gnoj; blato

blato iz čistilnih naprav

gospodinjski odpadki

odpadki iz proizvodnje, priprave in uporabe biocidov in fitofarmacevtskih sredstev

odpadki iz proizvodnje in priprave farmacevtskih izdelkov

kisle raztopine

bazične raztopine

površinsko aktivne snovi

anorganske halidne spojine, ki niso določene drugje

odpadki iz naprav za nadzor nad industrijskim onesnaževanjem pri čiščenju industrijskih odpadnih plinov, ki niso določeni drugje

sadra, nastala pri postopkih v kemični industriji

[1] "Ex" določa posebno postavko, ki jo vsebuje harmonizirana carinska tarifa

[2] V ta vpis je vključena uporaba take žlindre kot vira titanovega dioksida in vanadija.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

RDEČI SEZNAM ODPADKOV

Odpadki, snovi in predmeti, ki vsebujejo poliklorirani bifenil (PCB) in/ali poliklorirani terfenil (PCT) in/ali polibromirani bifenil (PBB), so sestavljeni iz njih ali onesnaženi z njimi, skupaj s katerim koli polibromiranim analogom teh spojin, pri koncentraciji, enaki ali večji od 50 mg/kg

Odpadki, ki vsebujejo katero koli od naslednjih snovi, so sestavljeni iz nje ali so z njo onesnaženi:

- katera koli snov, ki je kemično sorodna polikloriranemu dibenzo-furanu

- katera koli snov, ki je kemično sorodna polikloriranemu dibenzo-dioksinu

Azbest (prah in vlakna)

Vlakna na keramični osnovi, podobna azbestnim vlaknom

Gošče osvinčenih spojin za preprečevanje klenkanja motorjev

Odpadki na rdečem seznamu, ki bodo kot prednostna naloga ponovno pregledani po mehanizmu preverjanja OECD

Ostanki odpadnega katrana (razen asfalt cementov), nastali pri prečiščevanju, destilaciji in kakršnem koli pirolitičnem postopku

Peroksidi, razen vodikovega peroksida

--------------------------------------------------

Top