Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0716

Sklep Sveta z dne 22. novembra 1993 o statističnih podatkih, ki jih je treba uporabiti za določitev ključa finančnih virov Evropskega monetarnega inštituta

OJ L 332, 31.12.1993, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 01 Volume 003 P. 82 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 01 Volume 003 P. 82 - 83
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 267 - 268
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 267 - 268
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 267 - 268
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 267 - 268
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 267 - 268
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 267 - 268
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 267 - 268
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 267 - 268
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 267 - 268

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/716/oj

31993D0716Uradni list L 332 , 31/12/1993 str. 0012 - 0013
finska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0082
švedska posebna izdaja: poglavje 1 zvezek 3 str. 0082


Sklep Sveta

z dne 22. novembra 1993

o statističnih podatkih, ki jih je treba uporabiti za določitev ključa finančnih virov Evropskega monetarnega inštituta

(93/716/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 16.1 in 16.2 Protokola o Statutu Evropskega monetarnega inštituta, ki je priloga Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora guvernerjev,

ob upoštevanju mnenja Monetarnega odbora,

ker bo Evropski monetarni inštitut, v nadaljevanju "EMI", ustanovljen 1. januarja 1994;

ker bodo EMI dodeljena lastna sredstva;

ker bo obseg sredstev EMI določil Svet EMI;

ker bodo sredstva EMI zagotovljena s prispevki nacionalnih centralnih bank v skladu s ključem iz člena 16.2 Protokola o Statutu EMI;

ker bo ključ za zagotovitev finančnih sredstev EMI določen pred začetkom druge faze;

ker bo statistične podatke, ki se uporabijo za določitev ključa, zagotovila Komisija v skladu s pravili, ki jih je sprejel Svet;

ker pravila, ki jih je sprejel Svet, v tem sklepu ne pomenijo precedensa za druge pravne predpise, ki bi jih Svet lahko sprejel na drugih področjih;

ker je treba določiti naravo in vire podatkov, ki jih je treba uporabiti, ter način izračunavanja ključa;

ker Direktiva Sveta 89/130/EGS z dne 13. februarja 1989 o usklajevanju načinov za obračunavanje bruto nacionalnega proizvoda po tržnih cenah [3] uvaja postopek za sprejem podatkov s strani držav članic o bruto domačem proizvodu po tržnih cenah; ker morajo države članice sprejeti vse ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev posredovanja podatkov Komisiji,

SKLENIL:

Člen 1

Statistične podatke, ki se uporabijo za določitev ključa za prispevke nacionalnih centralnih bank za finančna sredstva EMI, zagotovi Komisija v skladu s pravili, ki so določena z naslednjimi členi.

Člen 2

Populacija in bruto domači proizvod po tržnih cenah, v nadaljevanju "BDPtc", se opredelita v skladu zveljavnim Evropskim sistemom integriranih ekonomskih računov (ESA), kjer BDPtc pomeni BDPtc, kakor je opredeljeno v členu 2 Direktive 89/130/EGS, Euratom.

Člen 3

Podatki o populaciji se nanašajo na leto 1992. Povprečje celotne populacije med letom se uporabi v skladu s priporočilom ESA.

Člen 4

Podatki o BDPtc se nanašajo na vsako leto od 1987 do 1991. Podatki o BDPtc za vsako državo članico se prikažejo v nacionalni valuti po tekočih cenah.

Člen 5

Podatke o populaciji zbere Komisija (Eurostat) od držav članic.

Člen 6

Podatki o BDPtc za leta od 1988 do 1991 izhajajo iz uporabe Direktive 89/130/EGS, Euratom. Podatke za leto 1987 zbere Komisija (Eurostat) od držav članic, s čimer bo zagotovljena njihova skladnost s podatki o BDPtc za leta od 1988 do 1991.

Člen 7

1. Delež države članice v populaciji skupnosti je njen delež v skupni populaciji držav članic, prikazan v odstotkih.

2. Podatki o BDPtc za vsako leto in vsako državo članico, prikazani v nacionalnih valutah, se preračunajo v vrednosti, prikazane v ecujih. Menjalni tečaj, ki se uporabi za ta namen, je povprečje menjalnih tečajev za vse delovne dni v letu. Dnevni menjalni tečaj je tečaj, ki ga izračuna Komisija in ki se objavi v seriji "C"Uradnega lista Evropskih skupnosti.

3. Delež države članice v BDPtc Skupnosti je njen delež v skupnem BDPtc držav članic v petih letih, prikazan v odstotkih.

Člen 8

Ponderiranje nacionalne centralne banke v ključu je aritmetična sredina deležev zadevne države članice v populaciji in BDPtc Skupnosti.

Člen 9

Zaradi zagotovitve njihove natančnosti se v različnih fazah izračuna uporabi zadostno število številčnih mest. Ponderiranje s strani nacionalnih centralnih bank v ključu se prikaže s štirimi decimalkami.

Člen 10

Podatke iz tega sklepa Komisija sporoči Odboru guvernerjev centralnih bank držav članic pred 1. januarjem 1994.

V Bruslju, 22. novembra 1993

Za Svet

Predsednik

Ph. Maystadt

[1] UL C 324, 1.12.1993, str. 11; inUL C 340, 17.12.1993, str. 11.

[2] UL C 329, 6.12.1993

[3] UL L 49, 21.2.1989, str. 26.

--------------------------------------------------

Top