Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0704

Odločba Sveta z dne 30. novembra 1993 o oblikovanju podatkovne baze Skupnosti o prometnih nesrečah

OJ L 329, 30.12.1993, p. 63–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 07 Volume 005 P. 69 - 71
Special edition in Swedish: Chapter 07 Volume 005 P. 69 - 71
Special edition in Czech: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Estonian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Latvian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Lithuanian: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Hungarian Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Maltese: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Polish: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Slovak: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Slovene: Chapter 07 Volume 002 P. 207 - 209
Special edition in Bulgarian: Chapter 07 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Romanian: Chapter 07 Volume 003 P. 118 - 120
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 019 P. 23 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/704/oj

31993D0704Uradni list L 329 , 30/12/1993 str. 0063 - 0065
finska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 5 str. 0069
švedska posebna izdaja: poglavje 7 zvezek 5 str. 0069


Odločba Sveta

z dne 30. novembra 1993

o oblikovanju podatkovne baze Skupnosti o prometnih nesrečah

(93/704/ES)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 213 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ker je Evropski parlament sprejel resolucijo o sprejetju skupnih ukrepov za zmanjševanje števila prometnih nesreč [2];

ker so Svet in predstavniki vlad držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta dne 21. junija 1991 sprejeli resolucijo, s katero od Komisije zahtevajo, da pripravi in izvede program Skupnosti s praktičnimi ukrepi, namenjenimi uresničevanju novih skupnih pobud in primerjavi nacionalnih izkušenj na področju ukrepov in raziskav, povezanih z bojem proti prometnim nesrečam in njihovimi posledicami za žrtve [3];

ker je oblikovanje podatkovne baze Skupnosti o prometnih nesrečah ena od prednostnih nalog, ki jih je izbrala visoka skupina predstavnikov vlad držav članic;

ker Komisija v svoji Beli knjigi o prihodnjem razvoju skupne prometne politike in v sporočilu o akcijskem programu o varnosti v cestnem prometu meni, da ima glede na pomembne razlike v ravneh varnosti cestnega prometa v različnih državah članicah prednost spodbujanje izmenjave informacij in izkušenj z oblikovanjem podatkovne baze Skupnosti;

ker države članice zbirajo statistične podatke o prometnih nesrečah na svojih ozemljih in jih zajemajo v računalniških datotekah; ker trenutno ni skupne podatkovne baze, ki bi omogočala dostop do teh posameznih datotek ali uporabo podatkov iz teh datotek;

ker bi podatkovna baza, oblikovana in upravljana na ravni Skupnosti, omogočala ugotavljanje in količinsko določanje problemov, ocenjevanje učinkovitosti dosedanjih ukrepov in ugotavljanje potrebe za ukrepanje Skupnosti;

ker države članice same ne morejo oblikovati in upravljati take podatkovne baze; ker bo Skupnost zato v skladu z načelom subsidiarnosti dejavna samo toliko, da bo zagotovila zbiranje podatkov iz statističnih datotek držav članic in tesno sodelovanje med državami članicami za nemoteno delovanje podatkovne baze Skupnosti;

ker je priporočljivo sprejeti odločitev o praktičnih vidikih prenosa statističnih podatkov držav članic na Komisijo, še zlasti o pogostnosti, rokih in nosilcih podatkov, uporabljenih pri takem prenosu;

ker naj se vsaka preiskava problemov na področju varnosti v cestnem prometu osredotoči predvsem na nesreče s smrtnim izidom ali poškodbo in naj ne vključuje materialne škode; ker za take preiskave ni potrebna identifikacija udeležencev;

ker mora Komisija ukreniti vse potrebno, da zagotovi varstvo zaupnih statističnih podatkov,

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1. Države članice izdelajo statistiko o prometnih nesrečah s smrtnim izidom ali poškodbo na njihovih ozemljih.

2. V tej odločbi izraz "nesreča s smrtnim izidom ali poškodbo" pomeni vsako trčenje udeležencev v prometu, ki vključuje vsaj eno vozilo, ki vozi po javni, običajno za promet odprti cesti, in ki povzroči smrt in/ali poškodbo enega ali več udeležencev v cestnem prometu.

Člen 2

1. Države članice predložijo podatke o nesrečah s smrtnim izidom ali poškodbo v določenem letu, shranjene v računalniških datotekah z najvišjo obstoječo stopnjo centralizacije, Statističnemu uradu Evropskih skupnosti (v nadaljnjem besedilu "SUES")), in sicer za statistične enote. V tej odločbi izraz "statistična enota" pomeni nesrečo s smrtnim izidom ali poškodbo.

2. Podatke iz odstavka 1 je treba prvič predložiti pred 31. marcem 1994 za leti 1991 in 1992, v nadaljnjih letih pa najkasneje devet mesecev po koncu zadevnega referenčnega leta.

3. Tudi podatke, zaščitene z nacionalnimi določbami o zaupnosti statističnih podatkov, je treba predložiti SUES, ki z njimi ravna v skladu z Uredbo (Euratom, EGS) št. 1588/90 [4].

4. Komisija v skladu s postopkom iz člena 5 določi, katerih informacij v prenesenih datotekah ni treba navesti.

Člen 3

1. Podatki se, kolikor je to mogoče, prenesejo na čitljivem nosilcu podatkov, katerega vrsto in format predlaga Komisija.

2. Če država članica statistične podatke popravlja po njihovem prenosu SUES, mora le-temu poslati celotno kopijo zadevne ažurirane datoteke.

3. Če želi država članica spremeniti obliko ali vsebino svojih datotek, o tem najprej obvesti Komisijo. Če država članica spremeni datoteke, ki jih je že posredovala SUES, mora le-temu poslati tudi spremenjene različice zadevnih datotek.

4. Države članice so odgovorne za kakovost prenesenih statističnih podatkov.

5. Komisija je odgovorna za obdelavo prejetih podatkov.

Člen 4

1. Komisija je odgovorna za diseminacijo prejetih podatkov. Komisija po postopku iz člena 5 sprejme odločitev o postopkih dostopa do statističnih podatkov o nesrečah s smrtnim izidom ali poškodbo, ki so centralizirani pri Komisiji, o objavah in o vseh drugih informacijah, ki prispevajo k nemotenemu delovanju podatkovne baze.

2. Komisija in države članice preučijo metodološke ali tehnične probleme, povezane z izdelavo in prenosom statističnih podatkov ali z načinom njihovega zbiranja, da bi našle rešitve, ki bodo postopno omogočile čim večjo doslednost in primerljivost podatkov držav članic.

Na podlagi preučitve Komisija Svetu po potrebi predloži ustrezne predloge.

Člen 5

1. Kadar se sklicuje na postopek iz tega člena, Komisiji pomaga odbor za statistični program, ustanovljen z Direktivo 89/382/EGS, Euratom [5].

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek potrebnih ukrepov. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik, če je potrebno, z glasovanjem.

To mnenje se vpiše v zapisnik; poleg tega ima vsaka država članica pravico, da se njeno stališče vpiše v zapisnik.

Komisija kar najbolj upošteva mnenje odbora. Obvesti ga, koliko je upoštevala njegovo mnenje.

Člen 6

Tri leta po začetku uporabe te odločbe mora Komisija Svetu predložiti:

(a) poročilo o ovrednotenju rezultatov izvajanja ukrepov po členih 2, 3 in 4, vključno s smotrnostjo nadaljevanja ukrepov;

(b) sklepe, ki izhajajo iz tega poročila glede možnosti za nadaljevanje projekta, določenega v tej odločbi.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. novembra 1993

Za Svet

Predsednik

G. Coëme

[1] UL C 225, 20.8.1993, str. 6.

[2] UL C 68, 24.3.1986, str. 35.

[3] UL C 178, 9.7.1991, str. 1.

[4] UL L 151, 15.6.1990, str. 1.

[5] UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

--------------------------------------------------

Top