EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31993D0365

Odločba Komisije z dne 2. junija 1993 o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o toplotno obdelanem lesu iglavcevs poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za toplotno obdelani les

OJ L 151, 23.6.1993, p. 38–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 014 P. 252 - 256
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 014 P. 252 - 256
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 014 P. 252 - 256
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 014 P. 252 - 256
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 014 P. 252 - 256
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 014 P. 252 - 256
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 014 P. 252 - 256
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 014 P. 252 - 256
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 014 P. 252 - 256
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 013 P. 3 - 6
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 013 P. 3 - 6

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1993/365/oj

31993D0365Uradni list L 151 , 23/06/1993 str. 0038 - 0042


Odločba Komisije

z dne 2. junija 1993

o pooblastitvi držav članic za določitev odstopanj od nekaterih določb Direktive Sveta 77/93/EGS o toplotno obdelanem lesu iglavcevs poreklom iz Kanade in o določitvi podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporablja za toplotno obdelani les

(93/365/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 77/93/EGS z dne 21. decembra 1976 o varstvenih ukrepih pred vnosom škodljivih organizmov za rastline ali rastlinske proizvode v Skupnost in pred njihovim širjenjem v Skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/19/EGS [2], in zlasti člena 14(3) tretje alinee Direktive,

ob upoštevanju zahtev držav članic,

ker se skladno z določbami Direktive 77/93/EGS zaradi nevarnosti vnosa škodljivih organizmov les iglavcev (Coniferales) razen lesa Thuja L. in les v obliki:

- sekancev, iveri, lesnih odpadkov ali ostankov, pridobljenih v celoti ali delno iz teh iglavcev,

- zabojev za pakiranje, košar ali kolutov,

- palet, paletnih zabojev ali drugih podpor,

- podpornega lesa, distančnikov in nosilcev,

vendar vključno z lesom, ki ni ohranil naravne okrogle površine, s poreklom iz Kanade, Kitajske, Japonske, Koreje, Tajvana in Združenih držav Amerike, ne sme vnesti v Skupnost, razen če ni bil ustrezno toplotno obdelan, tako da je sredica lesa dosegla najmanj temperaturo 56 °C za 30 minut, in razen če ni opremljen s spričevali, predpisanimi v členih 7 in 8 te direktive;

ker se les iglavcev s poreklom iz Kanade trenutno vnaša v Skupnost; ker se v tem primeru fitosanitarna spričevala običajno ne izdajo v tej državi; ker se podrobnosti indikatorskega sistema, ki se uporabi za les, določijo za potrditev, da je bil les izpostavljen zahtevani toplotni obdelavi in dosegel najmanj 56 °C za 30 minut v sredici;

ker je Komisija na podlagi podatkov, ki jih je priskrbela Kanada, ugotovila, da je vzpostavljen uradno odobren in nadzorovan program preverjanja toplotne obdelave za zagotovitev, da je les v odobrenih grelnih komorah toplotno obdelan do temperature sredice lesa najmanj 56 °C za 30 minut za dosego toplotne smrti zadevnih škodljivih organizmov (Bursaphelenchus xylophilus in njihovih prenašalcev); ker se nevarnost širjenja ustreznih škodljivih organizmov zmanjša, če je les opremljen s "Spričevalom o toplotni obdelavi z uporabo grelnih komor", izdanim v skladu s tem programom;

ker bo Komisija zagotovila, da Kanada da na voljo vse tehnične podatke, potrebne za ocenitev delovanja programa preverjanja toplotne obdelave;

ker naj se ta odločba pregleda najpozneje do 1. aprila 1995;

ker so ukrepi, predvideni s to odločbo, v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO DOLOČBO:

Člen 1

1. Državam članicam se dovoli določitev odstopanja od členov 7(2) in 12(1)(b) Direktive 77/93/EGS v skladu s pogoji iz odstavka 2 za les iglavcev s poreklom iz Kanade, ki je bil pravilno toplotno obdelan.

2. Izpolnijo se naslednji pogoji:

(a) les se pridobi na žagah ali obdela v primernih obratih, ki jih odobri in usposobi Kmetijstvo Kanade za sodelovanje v programu preverjanja toplotne obdelave;

(b) les se toplotno obdela, tako da sredica lesa doseže najmanj temperaturo 56 °C za 30 minut v grelnih komorah, ki jih preizkusi, oceni in odobri neodvisna preskusna organizacija, ki jo v ta namen odobri Kmetijstvo Kanade; čas in temperatura te obdelave za določeno serijo se evidentira in arhivira;

(c) ocena iz (b) se izvede z uporabo metodologije, pri kateri je pri najslabših razmerah čas, potreben, da se doseže temperatura sredice najmanj 56 °C za 30 minut, določen; torej se določijo razporedi obdelave za vsako grelno komoro;

(d) grelne komore iz (b) imajo umerjeno opremo za evidentiranje temperature, dosežene med obdelavo; tudi to opremo oceni preskusna organizacija iz (b);

(e) če so izpolnjeni pogoji iz (b), pooblaščeni uradnik žage iz (a) pritrdi standardizirano oznako na zgornjo desno četrtino ene od vzdolžnih strani vsakega svežnja ali pa se pritrdi pod njegovim nadzorom;

(f) uradne ocenjevalne službe, ki so v ta namen usposobljene in pooblaščene, v skladu s programom, ki ga odobri in nadzoruje Kmetijstvo Kanade, vzpostavijo sistem preverjanja, da se zagotovi zadostitev pogojev iz (a) do (e);

(g) sistem preverjanja omogoča inšpektorjem Kmetijstva Kanade nadzor nad odobrenimi žagami iz (a) in občasne preglede pred pošiljanjem;

(h) les se opremi s "Spričevalom o toplotni obdelavi z uporabo grelnih komor", ki je standardiziran po programu, navedenem pod (a), in je v skladu z vzorcem iz Priloge k tej odločbi ter ga izda pooblaščena oseba v imenu žag, ki jim je Kmetijstvo Kanade dovolilo sodelovati v programu.

Člen 2

Brez poseganja v določbe iz člena 14(5) Direktive 77/93/EGS države članice obvestijo Komisijo in druge države članice o vseh primerih, pri katerih pošiljke, vnesene skladno s to odločbo, ne izpolnjujejo pogojev iz člena 1(2)(e) in (h).

Člen 3

Dovoljenje, odobreno v členu 1, velja od 1. junija 1993. Razveljavi se, če se ugotovi, da pogoji iz člena 1(2) ne zadostujejo za preprečitev vnosa škodljivih organizmov oziroma da niso bili izpolnjeni. Dovoljenje se ponovno pregleda najpozneje do 1. aprila 1995.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. junija 1993

Za Komisijo

René Steichen

Član Komisije

[1] UL L 26, 31.1.1977, str. 20.

[2] UL L 96, 22.4.1993, str. 33.

--------------------------------------------------

ANEXOBILAGANHANGΠAPAPTHMAANNEXANNEXEALLEGATOBIJLAGEANEXO

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top