Help Print this page 

Document 31992R3912

Title and reference
Uredba Sveta (EGS) št. 3912/92 z dne 17. decembra 1992 o nadzoru, opravljenem v Skupnosti na področju cestnega prometa in prometa po celinskih plovnih poteh glede prevoznih sredstev, registriranih ali danih v promet v tretji državi
 • In force
OJ L 395, 31.12.1992, p. 6–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 166 - 167
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 166 - 167
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 382 - 383
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 133 - 134
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 133 - 134
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 203 - 204

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3912/oj
Multilingual display
Dates
 • Date of document: 17/12/1992
 • Date of effect: 01/01/1993; začetek veljavnosti glej člen 5
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Uredba
 • Internal reference: COM/92/0105
Procedure
 • Procedure number:
  Internal procedure
 • Co author: DG03, DG01, DG21
 • Department responsible: DG07
Relationship between documents
Text

31992R3912Uradni list L 395 , 31/12/1992 str. 0006 - 0007
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0166
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0166


Uredba Sveta (EGS) št. 3912/92

z dne 17. decembra 1992

o nadzoru, opravljenem v Skupnosti na področju cestnega prometa in prometa po celinskih plovnih poteh glede prevoznih sredstev, registriranih ali danih v promet v tretji državi

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 75 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je Skupnost začela sprejemati ukrepe, vodeče k progresivni vzpostavitvi notranjega trga do 31. decembra 1992, ki ga bo sestavljalo območje brez notranjih meja, v katerem je v skladu z določbami Pogodbe zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker bo dokončno oblikovanje notranjega trga pomenilo, da bo treba odpraviti nadzor in formalnosti na notranjih mejah glede prevoznih sredstev in ustrezne dokumentacije;

ker na podlagi obstoječe zakonodaje Skupnosti in notranje zakonodaje na področju cestnega prometa in prometa po celinskih plovnih poteh države članice opravljajo kontrole, preverjanja in preglede v zvezi s tehničnimi lastnostmi, pooblastili in drugo dokumentacijo, s katero morajo biti v skladu vozila in plovila po celinskih plovnih poteh; ker bodo na splošno takšne kontrole, preverjanja in pregledi še vedno potrebni zaradi preprečitve motenj ureditve trga prevoza ter zagotovitve cestnoprometne varnosti in varnosti na celinskih plovnih poteh;

ker se na podlagi Uredbe Sveta (EGS) št. 4060/89 z dne 21. decembra 1989 o odpravi nadzora na mejah držav članic na področju cestnega prometa in prometa po celinskih plovnih poteh [4] take kontrole ne opravljajo več na mejah med državami članicami, če gre za prevozna sredstva, ki so registrirana ali dana v promet v državi članici;

ker je treba uvesti enako načelo v zvezi z uporabo nadzora, določenega v navedeni uredbi, in nadzora, opravljenega za namen sporazumov s tretjimi državami, nad prevoznimi sredstvi, registriranimi ali danimi v promet v tretji državi;

ker morajo imeti organi države članice, v katero vstopajo prevozna sredstva iz tretje države, še naprej možnost izvajati ves potrebni nadzor v zvezi s preverjanjem, ali imajo zadevna prevozna sredstva dovoljenje za opravljanje prevoza na njeno ozemlje ali prek njega;

ker morajo države članice zagotoviti, da se kontrole, preverjanja in pregledi lahko še naprej izvajajo po njihovih ozemljih v okviru običajnih nadzornih postopkov;

ker je treba pri sodelovanju za izpolnitev obveznosti iz te uredbe upoštevati pravila, določena v Uredbi Sveta (EGS) št. 1468/81 z dne 19. maja 1981 o vzajemni pomoči med upravnimi organi držav članic ter sodelovanju med njimi in Komisijo za zagotovitev pravilne uporabe zakonodaje o carinah ali kmetijskih zadevah [5],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba se uporablja za nadzor na podlagi mednarodnega sporazuma in za nadzor iz Uredbe (EGS) št. 4060/89, ki ga države članice izvajajo v Skupnosti v zvezi s prevozi v cestnem prometu in prometu po celinskih plovnih poteh s prevoznimi sredstvi, registriranimi ali danimi v promet v tretji državi.

2. Ta uredba ne vpliva na pravice ali obveznosti države članice, v katero prevozno sredstvo iz odstavka 1 vstopi iz tretje države, da opravi ves potrebni nadzor, zato da ugotovi, ali imajo zadevna prevozna sredstva dovoljenje za opravljanje prevoza na ozemlju zadevne države članice ali prek njega.

Člen 2

V tej uredbi:

- "nadzor" pomeni vsako kontrolo, pregled, preverjanje ali formalnost, ki jo na mejah držav članic opravijo nacionalni organi in ki ustavi ali ovira prosti pretok zadevnih vozil ali plovil,

- "mednarodni sporazum" pomeni vsak sporazum med eno ali več državami članicami ali Skupnostjo in eno ali več tretjimi državami.

Člen 3

Nadzor iz člena 1 se ne opravlja več kot mejni nadzor na notranjih mejah Skupnosti, ampak v okviru nadzora, ki bi ga države članice običajno opravljale na celotnem svojem ozemlju.

Člen 4

Za izvajanje te uredbe se smiselno uporabljajo določbe Uredbe (EGS) št. 1468/81. Poleg tega države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za vzpostavitev sodelovanja med svojimi pristojnimi organi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 1992

Za Svet

Predsednik

R. Needham

[1] UL C 103, 23.4.1992, str. 11.

[2] UL C 305, 23.11.1992.

[3] UL C 287, 4.11.1992, str. 14.

[4] UL L 390, 30.12.1989, str. 18. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3356/91 (UL L 318, 20.11.1991, str. 1).

[5] UL L 144, 2.6.1981, str. 1. Uredba, spremenjena z Uredbo (EGS) št. 945/87 (UL L 90, 2.4.1987, str. 3).

--------------------------------------------------

Top