Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3911

Uredba Sveta (EGS) št. 3911/92 z dne 9. decembra 1992 o izvozu predmetov kulturne dediščine

OJ L 395, 31.12.1992, p. 1–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 02 Volume 008 P. 161 - 165
Special edition in Swedish: Chapter 02 Volume 008 P. 161 - 165
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 004 P. 377 - 381
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 004 P. 377 - 381
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 004 P. 377 - 381
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 004 P. 377 - 381
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 004 P. 377 - 381
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 004 P. 377 - 381
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 004 P. 377 - 381
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 004 P. 377 - 381
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 004 P. 377 - 381
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 005 P. 128 - 132
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 005 P. 128 - 132

No longer in force, Date of end of validity: 02/03/2009; razveljavil 32009R0116

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3911/oj

31992R3911



Uradni list L 395 , 31/12/1992 str. 0001 - 0005
finska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0161
švedska posebna izdaja: poglavje 2 zvezek 8 str. 0161


Uredba Sveta (EGS) št. 3911/92

z dne 9. decembra 1992

o izvozu predmetov kulturne dediščine

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2]

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker so zaradi uresničevanja notranjega trga za varstvo predmetov kulturne dediščine potrebni predpisi o trgovini s tretjimi državami;

ker se v luči ugotovitev seje Sveta z dne 19. novembra 1990 zdi potrebno sprejetje ukrepov, zlasti tistih, ki zagotavljajo, da za izvoz predmetov kulturne dediščine veljajo enotne kontrole na zunanjih mejah Skupnosti;

ker je v takem sistemu treba predložiti dovoljenje, ki ga pred izvozom predmetov kulturne dediščine iz te uredbe izda pristojna država članica; ker je za to potrebna jasna opredelitev obsega takih ukrepov in postopkov za njihovo izvajanje; ker bi moralo biti izvajanje sistema kolikor mogoče preprosto in učinkovito; ker bi bilo treba ustanoviti odbor, ki bi pomagal Komisiji pri izvajanju nalog, naloženih s to uredbo;

ker je zaradi izkušenosti organov držav članic pri uporabi Uredbe Sveta (EGS) št. 1468/81 z dne 19. maja 1981 o vzajemni pomoči med upravnimi organi držav članic in sodelovanju med temi organi in Komisijo, s katerim naj bi zagotovili pravilno uporabo carinske ali kmetijske zakonodaje [4], treba za to vprašanje uporabiti navedeno uredbo;

ker je namen Priloge k tej uredbi, da bi države članice jasno določile kategorije predmetov kulturne dediščine, ki bi morale biti v trgovini s tretjimi državami posebej zavarovane, vendar pa naj ne bi vnaprej določale opredelitve nacionalnega bogastva v smislu člena 36 Pogodbe,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Brez poseganja v pristojnosti držav članic po členu 36 Pogodbe se izraz "predmeti kulturne dediščine" v tej uredbi nanaša na predmete, naštete v Prilogi.

NASLOV 1

Izvozno dovoljenje

Člen 2

1. Za izvoz predmetov kulturne dediščine zunaj carinskega ozemlja Skupnosti je treba predložiti izvozno dovoljenje.

2. Izvozno dovoljenje na zahtevo zadevne osebe izda:

- pristojni organ države članice, na katere ozemlju je bil zakonito in dokončno ta predmet kulturne dediščine 1. januarja 1993,

- ali pa za tem pristojni organ države članice, na katere ozemlju je ta predmet bodisi po zakoniti in dokončni odpremi iz druge države članice ali po uvozu iz tretje države ali pa po ponovnem uvozu iz tretje države po zakoniti odpremi iz države članice v tisto državo.

Vendar pa brez vpliva na odstavek 4 država članica, ki je v skladu s prvima dvema alinejama v prvem pododstavku za to pristojna, ne sme zahtevati izvoznih dovoljenj za predmete kulturne dediščine, navedene v prvi in drugi alinei kategorije A1 Priloge, kadar so omejenega arheološkega ali znanstvenega pomena in pod pogojem, da niso neposreden rezultat izkopanin, najdb in arheoloških območij znotraj neke države članice in da je njihova prisotnost na trgu zakonita.

Izvozno dovoljenje se lahko za namene te uredbe zavrne, kadar so taki predmeti kulturne dediščine zajeti v zakonodaji, ki varuje nacionalno bogastvo z umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednostjo v tisti državi članici.

Kadar je potrebno, se organ, naveden v drugi alinei prvega pododstavka, obrne na pristojne organe države članice, iz katere prihaja takšen predmet kulturne dediščine, zlasti pa na pristojne organe v smislu Direktive Sveta 93/…/EGS z dne … o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili nezakonito odstranjeni z ozemlja države članice [5].

3. Izvozno dovoljenje velja v vsej Skupnosti.

4. Brez poseganja v določbe tega člena velja za neposredni izvoz nacionalnega bogastva, ki ima umetniško, zgodovinsko ali arheološko vrednost, iz carinskega ozemlja Skupnosti in ki niso predmeti kulturne dediščine v smislu te uredbe, nacionalna zakonodaja države članice izvoza.

Člen 3

1. Države članice predložijo Komisiji seznam organov, ki so pooblaščeni za izdajo izvoznih dovoljenj za predmete kulturne dediščine.

2. Komisija objavi seznam teh organov in kakršno koli spremembo k temu seznamu v seriji "C"Uradnega lista Evropskih skupnosti.

Člen 4

Izvozno dovoljenje se v podporo izvozni deklaraciji med izvoznim carinskim postopkom predloži carinskemu uradu, pristojnemu za sprejetje te deklaracije.

Člen 5

1. Države članice smejo omejiti število carinskih uradov, pooblaščenih za opravljanje formalnosti za izvoz predmetov kulturne dediščine.

2. Države članice, ki uporabijo možnost iz odstavka 1, obvestijo Komisijo o ustrezno pooblaščenih carinskih uradih.

Komisija objavi te podatke v seriji "C"Uradnega lista Evropskih skupnosti.

NASLOV 2

Upravno sodelovanje

Člen 6

Zaradi izvajanja te uredbe se smiselno uporabljajo določbe Uredbe (EGS) št. 1468/81 in še zlasti določbe o zaupnosti podatkov.

Poleg sodelovanja, predvidenega v prvem pododstavku, države članice storijo vse potrebno, da bi v okviru medsebojnih odnosov uvedle sodelovanje med carinskimi organi in pristojnimi organi, navedenimi v členu 4 Direktive 93/…/EGS [6].

NASLOV 3

Splošne in končne določbe

Člen 7

Določbe, potrebne za izvajanje te uredbe, zlasti tiste, ki se nanašajo na obrazec, ki naj bi ga uporabili (na primer oblika in tehnične lastnosti), se sprejmejo v skladu s postopkom, predpisanim v členu 8(2).

Člen 8

1. Komisiji pomaga odbor, sestavljen iz predstavnikov držav članic in ki mu predseduje predstavnik Komisije.

Odbor preuči vsa vprašanja v zvezi z izvajanjem te uredbe, ki jih sproži njegov predsednik bodisi na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba izvesti. Odbor preda mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve, po potrebi pa z glasovanjem.

Mnenje se vnese v zapisnik; poleg tega ima vsaka država članica pravico zaprositi, da se njeno stališče zabeleži v zapisnik.

Komisija kar najbolj upošteva mnenje, ki ga je dal odbor in ga obvesti, koliko je njegovo mnenje upoštevala.

Člen 9

Vsaka država članica določi kazni, ki veljajo za kršitev določb te uredbe. Kazni morajo biti dovolj velike, da spodbujajo k izpolnjevanju teh določb.

Člen 10

Vsaka država članica obvesti Komisijo o ukrepih, ki jih je izvedla v skladu s to uredbo.

Komisija posreduje te podatke drugim državam članicam.

Vsaka tri leta Komisija predloži Evropskemu parlamentu, Svetu in Ekonomsko-socialnemu odboru poročilo o izvajanju te uredbe.

Svet po triletni uporabi ponovno pregleda učinkovitost uredbe in na predlog Komisije izvede kakršne koli potrebne prilagoditve.

V vsakem primeru Svet na predlog Komisije vsaka tri leta na podlagi gospodarskih in monetarnih kazalcev v Skupnosti preuči in, kjer je potrebno, posodobi zneske, prikazane v Prilogi.

Člen 11

Ta uredba začne veljati tretji dan po dnevu objave Direktive 93/…/EGS [7] v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. decembra 1992

Za Svet

Predsednik

W. Waldegrave

[1] UL C 53, 28.2.1992, str. 8.

[2] UL C 176, 13.7.1992, str. 31.

[3] UL C 223, 31.8.1992, str. 10.

[4] UL L 144, 2.6.1981, str. 1. Uredba, kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 945/87 (UL L 90, 2.4.1987, str. 3).

[5] V času te objave še ni bila sprejeta; v skladu s členom 11 spodaj bo sedanja uredba začela veljati tretji dan po objavi Direktive v Uradnem listu Evropskih Skupnosti.

[6] Glej opombo člena 2(2).

[7] Direktiva o vračanju predmetov kulturne dediščine, ki so bili protipravno odstranjeni z ozemlja države članice, že navedena v členih 2(2) in 6, ob času objave še ni bila sprejeta.

--------------------------------------------------

PRILOGA

KATEGORIJE PREDMETOV KULTURNE DEDIŠČINE, ZAJETIH V ČLENU 1

1. Arheološki predmeti, ki so starejši od 100 let in so del: | |

— izkopanin in najdb na kopnem ali pod vodo | 97050000 |

— arheoloških območij | 97060000 |

— arheoloških zbirk |

2.Elementi, ki predstavljajo sestavni del umetniških, zgodovinskih ali verskih spomenikov, ki so bili razstavljeni in so starejši od 100 let | 97050000 |

97060000 |

3.Slike, izključno ročno izdelane, na katerem koli nosilcu in v katerem koli materialu | 9701 |

4.Mozaiki, ki ne spadajo v kategorijo 1 ali 2, in risbe izključno ročne izdelave, na katerem koli nosilcu in v katerem koli materialu | 6914 |

9701 |

5.Originalna grafična dela, odtisi, sitotiski in litografije z originalnimi ploščami in plakati | Poglavje 49 |

97020000 |

84425099 |

6.Originalne velike in male plastike ter kopije, ki so izdelane po istem postopku kakor originali in ne spadajo v kategorijo 1 | 97030000 |

7. Fotografije, filmi in njihovi negativi | 3704 |

3705 |

3706 |

49119180 |

8.Inkunabule in rokopisi, vključno z zemljevidi in partiturami, posamezno ali v zbirkah | 97020000 |

97060000 |

49011000 |

49019900 |

49040000 |

49059100 |

49059900 |

49060000 |

9. Knjige, starejše od 100 let, posamično ali v zbirkah | 97050000 |

97060000 |

10. Tiskani zemljevidi, starejši od 200 let | 97060000 |

11.Arhivi in deli arhivov, ki so starejši od 50 let, katere koli vrste ali na katerem koli nosilcu | 3704 |

3705 |

3706 |

4901 |

4906 |

97050000 |

97060000 |

12. (a)Zbirke in primerki iz zooloških, botaničnih, mineraloških ali anatomskih zbirk | 97050000 |

(b)Zbirke zgodovinskega, paleontološkega, etnografskega ali numizmatičnega pomena | 97050000 |

13. Prevozna sredstva, starejša od 75 let | 97050000 |

Poglavje 86-89 |

14.Katerikoli drugi starinski predmeti, ki niso vključeni v kategorije A.1 do A.13 | |

(a) ki so stari od 50 do 100 let: | |

— igrače, igre | Poglavje 95 |

— steklenina | 7013 |

— zlatnina in srebrnina | 7114 |

— pohištvo | Poglavje 94 |

— optična, fotografska in filmska oprema | Poglavje 90 |

— glasbeni inštrumenti | Poglavje 92 |

— stenske in ročne ure in njihovi deli | Poglavje 91 |

— leseni predmeti | Poglavje 44 |

— lončenina | Poglavje 69 |

— tapiserije | 58050000 |

— preproge | Poglavje 57 |

— tapete | 4814 |

— orožje | Poglavje 93 |

(b) ki so starejši od 100 let | 97060000 |

A. Predmeti kulturne dediščine v kategorijah A.1 do A.14 so zajeti v tej uredbi samo, če je njihova vrednost enaka finančnemu pragu v B ali pa ga presega.

B. Finančni prag, ki se uporablja za določene kategorije v A (v ekujih)

Vrednost: 0 (nič)

- 1 (arheološki predmeti)

- 2 (razstavljeni spomeniki)

- 8 (inkunabule in rokopisi)

- 11 (arhivi)

15000

- 4 (mozaiki in risbe)

- 5 (grafična dela)

- 7 (fotografije)

- 10 (tiskani zemljevidi)

50000

- 6 (plastike)

- 9 (knjige)

- 12 (zbirke)

- 13 (prevozna sredstva)

- 14 (katerikoli drugi predmeti)

150000

- 3 (slike)

Pri predložitvi prošnje za izvozno dovoljenje je treba pripraviti oceno o tem, ali so pogoji v zvezi z finančno vrednostjo izpolnjeni ali ne. Na finančno vrednost predmetov kulturne dediščine v državi članici se nanaša člen 2 (2) te uredbe.

Datum pretvorbe vrednosti, ki so v Prilogi izražene v ekujih, v državne valute je 1. januar 1993.

--------------------------------------------------

Top