EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3600

Uredba Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

OJ L 366, 15.12.1992, p. 10–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 046 P. 203 - 209
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 046 P. 203 - 209
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 013 P. 242 - 248
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 011 P. 220 - 226
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 011 P. 220 - 226
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 003 P. 32 - 38

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 10/05/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3600/oj

31992R3600Official Journal L 366 , 15/12/1992 P. 0010 - 0016
Finnish special edition: Chapter 3 Volume 46 P. 0203
Swedish special edition: Chapter 3 Volume 46 P. 0203


Uredba Komisije (EGS) ŠT. 3600/92

z dne 11. decembra 1992

o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [1] in zlasti člena 8(2) Direktive,

ker bo Komisija začela izvajati delovni program za postopno preverjanje aktivnih snovi v prometu dve leti od notifikacije Direktive 91/414/EGS;

ker je na ta datum v prometu zelo visoko število aktivnih snovi, je bil že opravljen izbor ob uravnoteženem upoštevanju vidikov, kakor so varovanje zdravja in/ali varstvo okolja, možnost ostankov v tretiranih proizvodih, pomen pripravkov, ki vsebujejo te snovi, za kmetijstvo, vsako očitno pomanjkanje podatkov (ali po drugi strani, da so na voljo popolni, osveženi podatki) in vseh podobnosti kemijskih ali bioloških lastnosti;

ker je treba določiti razmerja med proizvajalci, državami članicami in Komisijo in obveznosti vsake strani za izvajanje programa;

ker je treba zagotoviti postopek prijave, po katerem imajo zainteresirani proizvajalci pravico obvestiti Komisijo o svojem interesu za vključitve aktivne snovi v Prilogo I Direktive, pri čemer se zavežejo, da bodo zagotovili vse zahtevane podatke za ustrezno oceno ter sprejem odločbe o tej aktivni snovi na podlagi meril za vključitev iz člena 5 Direktive 91/414/EGS;

ker je treba opredeliti obveznosti prijaviteljev glede oblike, rokov in pristojnih organov za sprejem predloženih podatkov; ker je treba določiti upravne posledice neizpolnjevanja teh obveznosti;

ker je za to oceno treba upoštevati tudi tehnične in znanstvene podatke o možnih nevarnih učinkih aktivne snovi ali njenih ostankov, ki jih v ustreznih rokih predložijo katere koli druge zainteresirane strani;

ker je treba izdelane ocene poslati pristojnim organom držav članic; ker je tako za vsako aktivno snov treba imenovati državo članico poročevalko, ki preveri in oceni predložene podatke v tesnem sodelovanju s strokovnjaki iz drugih držav članic in predstavi Komisiji rezultate ocenjevanja in priporočila za sprejem odločbe glede te aktivne snovi;

ker postopki iz te uredbe ne posegajo v izvajanje postopkov na podlagi drugih predpisov Skupnosti;

ker je treba sprejeti posebne določbe za spodbujanje proizvajalcev k predložitvi skupne dokumentacije, ki bi preprečila podvajanje dela in zlasti poskuse na vretenčarjih;

ker postopki iz te uredbe ne bi smeli posegati v možnosti za preiskavo in prepoved na podlagi Direktive Sveta 79/117/EGS [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 91/188/EGS [3], če Komisija prejme podatke, ki kažejo, da so izpolnjeni pogoji za prepoved iz Direktive 79/117/EGS; ker se ob sprejemanju te uredbe podrobno preiskuje tovrstne podatke za atrazin in kvintozen;

ker je hkrati treba sprejeti procesne in upravne ukrepe za učinkovit začetek ocenjevanja aktivnih snovi od datuma začetka izvajanja Direktive 91/414/EGS dalje;

ker so ukrepi iz te uredbe v skladu z mnenjem Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ta uredba določa podrobna pravila za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS (v nadaljevanju "Direktiva"). Prva faza vključuje ocenjevanje snovi, naštete v Prilogi I te uredbe, zaradi njihove možne vključitve v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS. Določbe člena 6(2) in (3) ter drugega pododstavka člena 6(4) direktive se ne uporabljajo za snovi, naštete v Prilogi I k tej uredbi, dokler se za tako snov ne zaključi postopek iz te uredbe.

2. Ta uredba se uporablja brez poseganja v:

(a) preglede držav članic in zlasti preglede v zvezi s podaljšanjem registracije v skladu s členom 4(4) Direktive;

(b) preglede Komisije v skladu členom 5(5) Direktive;

(c) ocenjevanje v skladu z Direktivo 79/117/EGS.

Člen 2

1. V tej uredbi izrazi "fitofarmacevtska", "snovi", "aktivne snovi", "pripravki" in "registracija fitofarmacevtskih sredstev" pomenijo, kakor je določeno v členu 2 Direktive.

2. Za to uredbo se uporabljajo tudi naslednje opredelitve:

(a) Izraz "proizvajalci" pomeni

za aktivne snovi, ki se proizvajajo v Skupnosti, izdelovalca ali osebo s sedežem v Skupnosti, ki jo izdelovalec pooblasti kot edinega zastopnika;

za aktivne snovi, ki se proizvajajo zunaj Skupnosti, oseba s sedežem v Skupnosti, ki jo izdelovalec pooblasti kot edinega zastopnika, oz. če ni pooblaščenega zastopnika, uvoznik(i) aktivne snovi v čisti obliki ali v pripravkih v Skupnost;

(b) izraz "Odbor" pomeni Stalni odbor za zdravstveno varstvo rastlin iz člena 19 Direktive.

Člen 3

Države članice imenujejo organ za koordinacijo sodelovanja s proizvajalci, drugimi državami članicami in Komisijo in na splošno za izvajanje delovnega programa iz člena 8(2) Direktive. Komisijo obvestijo o imenu imenovanega organa.

Člen 4

1. Vsak proizvajalec, ki želi zagotoviti vključitev aktivne snovi iz Priloge I k tej uredbi ali katere koli soli, estra ali amina aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi, o tem obvesti Komisijo v šestih mesecih od datuma začetka veljavnosti te uredbe.

Brez poseganja v prejšnji pododstavek so proizvajalci aktivne snovi iz Priloge I prav tako zavezani v enakem roku obvestiti Komisijo, če ne želijo več njene vključitve v Prilogo I k Direktivi

2. Prijava, izpolnjena v skladu z vzorcem iz Priloge II k tej uredbi, skupaj z izjavo iz točke 5 vzorca, se pošlje Komisiji na naslov: DG VI, rue de la Loi 200, B-1049 Bruselj.

3. Vsakemu proizvajalcu, ki določene aktivne snovi iz odstavka 1 ne prijavi pravočasno, se dovoli sodelovanje v programu iz člena 1 samo skupaj z drugimi prijavitelji za to aktivno snov, ali v primeru iz odstavka 4 tega člena kot pomoč državi članici prijaviteljici v soglasju s prvotnimi prijavitelji.

4. Komisija preko Odbora obvesti države članice, če za določeno aktivno snov noben proizvajalec ni predložil prijave v skladu z odstavkom 2. Države članice lahko izrazijo svoj interes za vključitev aktivne snovi v Prilogo I Direktive z vzorcem iz Priloge II k tej uredbi. Prijavo je treba poslati Komisiji čim prej oz. najkasneje šest mesecev po obvestilu Komisije državam članicam. Države članice, ki predložijo prijavo, opravijo dolžnosti proizvajalca, kakor so opredeljene v členih od 5 do 8 te uredbe.

5. Če v skladu z zgornjim postopkom noben proizvajalec ali država članica ne prijavi svojega interesa za vključitev posamezne aktivne snovi v Prilogo I direktive, se v skladu z zadnjim pododstavkom člena 8(2) direktive sprejme odločba, da se aktivna snov ne vključi v seznam.

Člen 5

1. Komisija z Odborom preveri prijave iz člena 4(2) in (4).

2. Po preveritvi prijav iz odstavka 1 se v skladu s postopkom iz člena 19 Direktive sprejme odločitev v obliki uredbe o:

(a) seznamu aktivnih snovi, sprejetih v ocenjevanje glede možne vključitve v Prilogo I Direktive;

(b) imenovanju države članice poročevalke za vsako aktivno snov s seznama iz točke (a).

3. Na seznamu iz odstavka 2(a) se lahko nekatere snovi s podobno zgradbo ali kemijskimi lastnostmi združi; če je bila posamezna aktivna snov prijavljena z drugačno sestavo, ki lahko pomeni drugačne toksikološke lastnosti ali drugačen vpliv na okolje, se jo lahko na seznam uvrsti posebej.

4. Za vsako snov, sprejeto v ocenjevanje, uredba iz odstavka 2 navaja:

imena vseh proizvajalcev, ki so predložili prijavo v skladu s členom 2(1), ali kadar je primerno, držav članic, ki so predložile prijavo po členu 4(4),

ime države članice, imenovane za poročevalko,

rok za predložitev dokumentacije iz člena 6 državi članici poročevalki, ki znaša za zbiranje dokumentov in predložitev tehničnih ter znanstvenih podatkov glede potencialno nevarnih učinkov snovi ali njenih ostankov na zdravje ljudi in/ali živali in/ali na okolje s strani vseh zainteresiranih strani, običajno 12 mesecev.

5. Če se med ponovnim ocenjevanjem iz členov 6, 7 in 8 te uredbe pokaže očitno neravnotežje med dolžnostmi držav članic poročevalk, se lahko v skladu s postopkom iz člena 19 Direktive sklene, da se o zadevni snovi za poročevalko imenuje drugo državo članico.

Člen 6

1. V roku iz tretje alinee člena 5(4) morajo prijavitelji, določeni z uredbo iz istega člena, posamezno ali skupaj poslati imenovanemu organu države članice poročevalke za vsako aktivno snov:

(a) povzetek dokumentacije iz odstavka 2 tega člena; in

(b) popolno dokumentacijo iz odstavka 3 tega člena.

Te podatke morajo poslati tudi strokovnjakom iz člena 7(2) in, če je tako zahtevano, pristojnemu organu iz člena 3 vsake države članice.

Če za katero koli snov uredba, predvidena v členu 5(4), navaja več prijav, zadevni prijavitelji storijo vse potrebno, da skupno predložijo dokumentacijo iz prvega pododstavka. Če dokumentacije ne predložijo vsi prijavitelji, je treba navesti prizadevanja in razloge, zakaj nekateri proizvajalci niso sodelovali.

2. Povzetek dokumentacije mora vsebovati:

(a) kopijo prijave; v primeru skupne vloge več proizvajalcev, kopije prijav, predloženih v skladu s členom 4, in ime osebe, ki jo zadevni proizvajalci določijo kot odgovorno za skupno dokumentacijo in za obravnavo dokumentacije v skladu s to uredbo;

(b) priporočene pogoje za uporabo aktivne snovi, ki jih je treba upoštevati v zvezi z njeno vključitvijo v Prilogo I k Direktivi;

(c) za vsako točko iz Priloge II k Direktivi razpoložljive povzetke in rezultate poskusov, ime osebe ali ustanove, ki je izvajala poskuse; enake podatke tudi za vsako točko Priloge III k Direktivi, ki so pomembni za ocenjevanje meril iz člena 5 Direktive in za enega ali več pripravkov, ki so reprezentativni za pogoje uporabe iz pododstavka (b);

(d) če podatkov iz nekaterih točk pododstavka (c) ni na razpolago:

v skladu z uvodnimi določbami prilog II in III k Direktivi, bodisi znanstvene ali tehnične razloge, ki dokazujejo, da podatki za oceno aktivne snovi v skladu z merili iz člena 5 Direktive niso potrebni,

bodisi zavezo proizvajalca ali proizvajalcev, ki predlagajo dokumentacijo, da bo/bodo manjkajoče podatke poslali naknadno; predložiti je treba podroben časovni razpored in dokumente, ki dokazujejo, da je to obveznost mogoče izpolniti.

3. Popolna dokumentacija vsebuje protokole in popolna poročila o študijah glede vseh podatkov iz odstavka 2(c).

4. Če se za katero koli aktivno snov dokumentacija iz odstavka 1 ne pošlje v roku, določenem v členu 5(4), ali če poslana dokumentacija očitno ne izpolnjuje zahtev iz odstavka 2 in 3 tega člena, država članica poročevalka o tem obvesti Komisijo skupaj z razlogi, ki jih navedejo prijavitelji.

5. Na podlagi poročila države članice poročevalke iz odstavka 4 Komisija predloži Odboru osnutek odločbe, da se aktivna snov ne vključi v Prilogo I, v skladu z zadnjim pododstavkom člena 8(2) Direktive, razen če:

se določi nov rok za predložitev dokumentacije, ki bo izpolnjevala zahteve iz odstavkov 2 in 3; nov rok se določi samo, če se izkaže, da je zamuda nastala zaradi prizadevanj za predložitev skupne dokumentacije ali višje sile,

država članica obvesti Komisijo o svoji želji za vključitev zadevne aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi in o svoji pripravljenosti, zagotoviti dokumentacijo iz odstavka 1 tega člena ter izpolniti dolžnosti prijavitelja, kakor so opredeljene v členih 7 in 8 te uredbe.

Člen 7

1. Za vsako aktivno snov, za katero je bila imenovana za poročevalko, ta država članica:

(a) preveri posamezne dokumentacije iz člena 6(2) in (3) po vrstnem redu, po katerem jih je prejela od zadevnega prijavitelja ali prijaviteljev, kakor tudi vse podatke v skladu s tretjo alineo člena 5(4) in vse druge razpoložljive podatke; če je za eno aktivno snov predloženih več dokumentacij, zadnja predložena dokumentacija določi vrstni red preverjanja;

(b) takoj po preveritvi dokumentacije zagotovi, da prijavitelji pošljejo osvežen povzetek dokumentacije drugim državam članicam in Komisiji;

(c) kakor hitro je mogoče oz. najkasneje 12 mesecev po prejemu dokumentacije iz člena 6(2) in (3), pošlje Komisiji poročilo z oceno dokumentacije, vključno s priporočilom:

da se aktivno snov vključi v Prilogo I k direktivi in pogoje za vključitev ali

da se aktivno snov vzame iz prometa ali

da se aktivno snov začasno vzame iz prometa, z možnostjo ponovnega obravnavanja vključitve aktivne snovi v Prilogo I po prejemu rezultatov dodatnih poskusov ali dodatnih podatkov, navedenih v poročilu ali

da se odloži odločanje o možni vključitvi do predložitve rezultatov dodatnih preskusov ali podatkov, navedenih v poročilu.

2. Ko začne s preverjanjem iz odstavka 1(a) lahko država članica poročevalka zahteva od prijaviteljev, da dokumentacijo popravijo ali jo dopolnijo. Poleg tega se o celotni dokumentaciji ali njenem posameznem delu država članica poročevalka med pregledovanjem posvetuje s strokovnjaki iz drugih držav članic, ki jih odobri Komisija na predlog zadevnih držav članic.

3. Po prejemu povzetka dokumentacije in poročila iz odstavka 1 Komisija predloži dokumentacijo in poročilo Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin v pregled.

Po tem pregledu Komisija brez poseganja v morebitni predlog, ki ga lahko predloži za spremembo Priloge k Direktivi 79/117/EGS, predloži Odboru bodisi osnutek direktive za vključitev aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi, z navedbo (kadar je to primerno) pogojev za tako vključitev, bodisi osnutek odločbe v skladu z zadnjim pododstavkom člena 8(2) Direktive, da se aktivne snovi ne vključi v Prilogo I k Direktivi.

4. Če se po pregledu iz odstavka 3 zahteva predložitev rezultatov nekaterih dodatnih poskusov ali nekaterih dodatnih podatkov, Komisija določi:

rok, v katerem je treba predložiti zadevne rezultate ali podatke državi članic poročevalki in strokovnjakom, imenovanim v skladu z zgornjim odstavkom 2,

rok, v katerem morajo prijavitelji sporočiti državi članici poročevalki in Komisiji svojo zavezo, da bodo predložili zahtevane rezultate ali podatke v roku, določenem v prvi alinei.

5. Komisija predloži Odboru osnutek odločbe o nevključitvi v Prilogo I k Direktivi v skladu z zadnjim pododstavkom člena 8(2), kadar:

zadevni prijavitelji ne sporočijo svoje zaveze, da bo zahtevane rezultate predložil v roku, določenem v drugi alinei odstavka 4,

je država članica poročevalka obvestila Komisijo, da rezultati iz prve alinee odstavka 4 niso bili predloženi v določenem roku.

Člen 8

1. Po prejemu rezultatov dodatnih poskusov ali dodatnih podatkov mora država članica poročevalka:

(a) pregledati prejete podatke v povezavi z rezultati dokumentacije, ki je že bila predložena za to snov;

(b) zagotoviti, da prijavitelj takoj po takem pregledu povzetek dodatnih poskusov in rezultate teh poskusov ali dodatne podatke pošlje drugim državam članicam in Komisiji;

(c) čim prej, najkasneje pa v devetih mesecih po prejemu rezultatov ali podatkov, posreduje Komisiji poročilo o oceni celotne dokumentacije skupaj s priporočilom:

da se aktivno snov vključi v Prilogo I z navedbo pogojev za njeno vključitev,

da pogoji za vključitev ostanejo enaki ali se jih dopolni, če je snov že na seznamu iz Priloge I ali

da se aktivno snov vzame iz prometa ali

da se aktivno snov začasno vzame iz prometa, z možnostjo ponovne obravnave za vključitev aktivne snovi v Prilogo I po predložitvi nekaterih dodatnih preskusov ali podatkov zaradi razjasnitve vseh nejasnosti, ki so rezultat dodatnih preskusov ali podatkov, predloženih v skladu s členom 7(4);

ali če na podlagi rezultatov dodatnih preskusov ali podatkov ni mogoče sprejeti dokončnega sklepa, da se odločanje odloži do predložitve nekaterih dodatnih poskusov zaradi pojasnitve vseh nejasnosti, ki so rezultat dodatnih poskusov, predloženih v skladu s členom 7(4).

2. Za preglede iz odstavka 1(a) se uporablja postopek iz člena 7(2).

3. Po prejemu povzetka in poročila iz odstavka 1 ju Komisija glede na že izvedene preglede v skladu s prvim pododstavkom člena 7(3) predloži v pregled Odboru.

Po tem pregledu Komisija brez poseganja v morebitni predlog, ki ga lahko poda za spremembo Priloge k Direktivi 79/117/EGS, predloži Odboru bodisi osnutek odločbe za vključitev aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi, z navedbo (kadar je to primerno) pogojev za tako vključitev, bodisi osnutek odločbe v skladu z zadnjim pododstavkom člena 8(2) Direktive, da se aktivna snov ne vključi v Prilogo I k Direktivi. Če je aktivna snov že na seznamu iz te Priloge, se z osnutkom odločbe lahko spremeni pogoje, ki veljajo za vključitev.

4. Če so med pregledom Odbora iz zgornjega prvega pododstavka odstavka 3 izkaže, da so potrebni rezultati dodatnih poskusov, se uporabita člena 7(4) in (5) ter 8(1). V takih primerih Komisija prijaviteljem poda podrobne razloge za svojo zahtevo po dodatnih preskusih.

Člen 9

Če Komisija za snov iz Priloge A predloži predlog za popolno prepoved na podlagi Direktive 79/117/EGS, se roki iz te uredbe ne upoštevajo, dokler se ne odloči o tem predlogu. Če se Svet odloči za popolno prepoved snovi iz Priloge k Direktivi 79/117/EGS, se postopek iz uredbe zaključi.

Člen 10

Ta uredba začne veljati 1. februarja 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. decembra 1992

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

PRILOGA I

SEZNAM SNOVI, KI JIH ZAJEMA PRVA FAZA DELOVNEGA PROGRAMA IZ ČLENA 8(2) DIREKTIVE 91/414/EGS

Naziv

1. acefat 31. klorotalonil 60. amitrol (aminotriazol)

2. metamidofos 32. dinokap 61. atrazin

3. aldikarb 33. fenarimol 62. simazine

4. amitraz 34. fentin acetat 63. bentazon

5. azinfos etil 35. fentin hidroksid 64. klorotoluron

6. azinfos metil 36. flusilazole 65. 2,4-D

7. karbendazim 37. imzalil 66. 2,4-DB

8. benomil 38. mankozeb 67. etofumesat

9. tiofanat metil 39. maneb 68. fluroksipir

10. klorpirifos 40. zineb 69. glifosat

11. klorpirifos metil 41. metiram 70. ioksinil

12. ciflutrin 42. propineb 71. bromoksinil

13. beta-ciflutrin 43. tiram 72. isoproturon

14. cihalotrin 44. ferbam 73. MCPA

15. lambda-cihalotrin 45. ziram 74. MCPB

16. cipermetrin 46. propikonazol 75. mecoprop

17. alfa cipermetrin 47. pirazofos 76. mecoprop-P

18. DNOC 48. kvintozen 77. metsulfuron

19. deltametrin 49. tiabendazol 78. tifensulfuron

20. dinoterb 50. vinklozolin 79. triasulfuron

21. endosulfan 51. procimidon 80. molinat

22. fention 52. iprodion 81. monolinuron

23. fenvalerat 53. klozolinat 82. linuron

24. esfenvalerat ----------- 83. paravkat

25. lindan 54. kloroprofam 84. dikvat

26. paration 55. profam 85. pendimetalin

27. paration metil 56. daminozid 86. desmedifam

28. permetrin 57. Maleic hidrazid 87. penmedifam

--------- 58. teknazan 88. propizamid

29. benalaksil ------------ 89. piridat

30. metalaksil 59. alaklor 90. warfarin

PRILOGA II

VZOREC

Prijava aktivne snovi v skladu s členom 4(1) Uredbe (EGS) št. 3600/92

1. Indenfikacijski podatki prijavitelja

1.1 Izdelovalec aktivne snovi (ime, naslov, vključno z lokacijo proizvodnega obrata):

1.2 Podjetje - vlagatelj obvestila (ime, naslov, itd.) (če je drugačno kot pod 1.1.):

1.2 a v vlogi edinega zastopnika po pooblastilu proizvajalca,

v vlogi uvoznika, ki ni pooblaščen kot edini zastopnik proizvajalca.

1.3 Ime (fizične) osebe, odgovorne za prijavo in za druge obveznosti v skladu z Uredbo (EGS) št. 3600/92.

1.3.1 Naslov:

1.3.2 (a) Telefon:

(b) Teleks:

(c) Telefaks:

1.3.3 (a) Kontaktna oseba:

(b) Namestnik:

2. Podatki za lažjo identifikacijo

2.1 Splošno ime, predlagano ali potrjeno po ISO in sinonimi, kadar je to primerno, z navedbo vseh soli ali estrov, ki jih proizvaja izdelovalec.

2.2 Kemijsko ime (po nomenklaturi IUPAC).

2.3 Razvojna koda (razvojne kode) proizvajalca.

2.4 CAS, CIPAC in EEC številke (če so na razpolago).

2.5. Empirična in strukturna formula, molekulska masa.

2.6 Specifikacija čistosti aktivne snovi v g/kg oz. g/l.

2.7 Identiteta izomerov, nečistoč in dodatkov (na primer stabilizatorjev), skupaj s strukturno formulo in dovoljeno količino, izraženo v g/kg oz. g/l.

3. Podatki o pogojih uporabe, ki jih zajema vključitev v Prilogo I in podpira vlagatelj zahtevka

3.1 Funkcija, na primer: fungicid, herbicid, insekticid, repelent, rastni regulator.

3.2 Predvideno področje uporabe, na primer: polje, steklenjak, skladišča hrane ali krme, domači vrt.

3.3 Vsi posebni pogoji varovanja zdravja, kmetijstva, varstva rastlin ali okolja, v katerih se aktivno snov sme ali ne sme uporabljati.

3.4 Za zatiranje katerih škodljivih organizmov se uporablja in katere posevke ali proizvode varuje ali zdravi.

4. Podatki o dovoljenih vrstah uporabe, ki so poznane prijavitelju

4.1 Države registracije (ES).

4.2 Države registracije (izven ES).

4.3 Registrirane vrste uporabe v ES, vključno z vsemi ustreznimi pogoji.

4.4 Ime formulacije, tip (koda GIFAP/FAO) in vsebnost aktivne snovi (v g/kg ali g/l).

5. Izjava o predložitvi dokumentacije

Podpisani potrjuje, da so zgoraj navedeni podatki resnični in pravilni. Pristojnemu organu imenovane države članice poročevalke se zavezuje predložiti dokumentacijo, kakor je opredeljena v členu 6 Uredbe (EGS) št. 3600/92 v roku 12 mesecev po odločitvi Komisije iz člena 5(4) te uredbe. Če ta odločitev navaja več prijaviteljev za to aktivno snov, si bo prijavitelj v razumnih mejah prizadeval za predložitev skupne dokumentacije skupaj z drugimi prijavitelji.

Podpis (zastopnika podjetja iz točke 1.1).

[1]--- UL L 230, 19.8.1991, str. 1, popravek v UL L 170, 25.6.1992, str. 40.

[2] UL L 33, 8.2.1979, str. 36.

[3] UL L 92, 13.4.1991, str. 42.

Top