EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31992R3576

Uredba Sveta (EGS) št. 3576/92 z dne 7. decembra 1992 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom, ki se uporablja za nekatere mineralne izdelke in nekatere izdelke kemične ali sorodne industrije v okviru preferencialnih tarifnih dogovorov, ki jih Skupnost dodeljuje tretjim državam

OJ L 364, 12.12.1992, p. 1–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 020 P. 54 - 59
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 020 P. 54 - 59
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 018 P. 225 - 231
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 018 P. 225 - 231
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 018 P. 225 - 231
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 018 P. 225 - 231
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 018 P. 225 - 231
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 018 P. 225 - 231
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 018 P. 225 - 231
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 018 P. 225 - 231
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 018 P. 225 - 231
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 007 P. 185 - 191
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 007 P. 185 - 191
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 080 P. 36 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3576/oj

31992R3576Official Journal L 364 , 12/12/1992 P. 0001 - 0006
Finnish special edition: Chapter 11 Volume 20 P. 0054
Swedish special edition: Chapter 11 Volume 20 P. 0054


Uredba Sveta (EGS) št. 3576/92

z dne 7. decembra 1992

o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom", ki se uporablja za nekatere mineralne izdelke in nekatere izdelke kemične ali sorodne industrije v okviru preferencialnih tarifnih dogovorov, ki jih Skupnost dodeljuje tretjim državam

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 113 Pogodbe,

ker protokoli in priloge [1] o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja za uporabo preferencialnih tarifnih dogovorov, ki jih Skupnost dodeljuje v zvezi z uvozom iz tretjih držav, izključujejo nekatere mineralne izdelke in nekatere izdelke kemične ali sorodne industrije iz njihovega področja uporabe, zlasti v zvezi z opredelitvijo pojma "izdelki s poreklom";

ker za vse takšne izdelke, uvožene v okviru preferencialnih tarifnih dogovorov, države članice Skupnosti pojem "izdelki s poreklom" opredelijo v skladu s svojimi nacionalnimi predpisi;

ker bo notranji trg zajemal območje brez notranjih meja, na katerem bo med drugim zagotovljeno prosto gibanje blaga; ker je zato treba zagotoviti enotno izvajanje določb v zvezi z opredelitvijo pojma "izdelki s poreklom", ki se uporablja za nekatere mineralne izdelke in nekatere izdelke kemične ali sorodne industrije v okviru preferencialnih tarifnih dogovorov, ki jih Skupnost dodeljuje tretjim državam;

ker je za navedene izdelke treba opredeliti pogoje, s katerimi bodo dobili status blaga s poreklom za namene zgoraj navedenih preferencialnih tarifnih dogovorov,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene izvajanja določb v zvezi s preferencialnimi tarifnimi dogovori, ki jih Skupnost dodeljuje za nekatere mineralne izdelke in nekatere izdelke kemične ali sorodne industrije, določene v Prilogi, s poreklom iz Alžirije, Avstrije, Cipra, Češkoslovaške, Egipta, Ferskih otokov, Finske, Madžarske, Islandije, Izraela, Jordanije, Libanona, Malte, Maroka, Norveške, Poljske, Švedske, Švice, Sirije, Tunizije in držav AKP (v nadaljevanju "države upravičenke ali ozemlja upravičenci"), se za izdelke s poreklom iz ene takšnih držav upravičenk ali ozemelj upravičencev štejejo naslednji izdelki:

(a) izdelki, v celoti pridobljeni v državi upravičenki ali ozemlju upravičencu;

(b) izdelki, pridobljeni v državi upravičenki ali ozemlju upravičencu, pri izdelavi katerih so bili uporabljeni drugi izdelki, kot so tisti, navedeni pod točko (a) (v nadaljevanju: "materiali brez porekla"), če so zadevni materiali bili zadosti obdelani ali predelani v smislu člena 3.

Člen 2

Za namene člena 1(a) se kot v celoti pridobljeno v državi upravičenki ali ozemlju upravičencu šteje naslednje:

(a) naftni derivati, pridobljeni iz njene zemlje ali njenega morskega dna;

(b) naftni derivati, vzeti iz morskega dna ali izpod morskega dna zunaj teritorialnega morja, če ima ta država upravičenka ali ozemlje upravičenec za namene izkoriščanja izključno pravico do takšnega morskega dna ali podzemlja;

(c) naftni derivati, ki so tam izdelani izključno iz izdelkov, navedenih v točkah (a) in (b).

Člen 3

Za namene člena 1(b) se šteje, da so bili materiali brez porekla zadostno obdelani ali predelani, ko pridobljeni izdelki, opredeljeni v stolpcu 1 in 2 seznama v Prilogi, izpolnjujejo pogoje, določene v stolpcu 3.

Člen 4

Za namene oznake HS ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403, navedene v stolpcu 1 Priloge, porekla ne podelijo preprosti postopki, kot so čiščenje, dekantiranje, razsoljevanje, separacija vode, filtriranje, barvanje, označevanje, ohranjanje vsebnosti žvepla kot rezultat mešanja izdelkov z različnimi vsebnostmi žvepla, katera koli kombinacija teh postopkov ali podobnih postopkov.

Člen 5

1. Če se določbe protokolov in prilog o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" ter načinih upravnega sodelovanja za uporabo preferencialnih tarifnih dogovorov, ki jih Skupnost dodeljuje državi upravičenki ali ozemlju upravičencu, se ne uporabljajo za izdelke iz Priloge k tej uredbi, in ne da bi to vplivalo na člen 1 in odstavek 2 tega člena se uporabljajo te določbe s potrebnimi spremembami za takšne izdelke.

2. V smislu določb iz odstavka 1, se za tiste izdelke iz Priloge k tej uredbi, ki se pošiljajo po cevovodih prek drugega ozemlja, kot sta država upravičenka ali ozemlje upravičenec, prav tako šteje, da so bili neposredno prevažani iz izvozne države upravičenke ali ozemlja upravičenca v Skupnost.

Člen 6

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1993.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. decembra 1992

Za Svet

Predsednik

D. Hurd

PRILOGA

HS oznaka Poimenovanje blaga Obdelava ali predelava, opravljena na materialih brez porekla, ki jim da status blaga s poreklom

1 2 3

ex 2707 Olja, pri katerih masa aromatskih sestavin presega maso nearomatskih sestavin, ki so olja, podobna mineralnim oljem, dobljena z destilacijo katrana iz črnega premoga pri visoki temperaturi, katerih se več kot 65 vol. % destilira pri temperaturi do 250 °C (vključno z mešanicami petrolejevega špirita in benzola), za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje. Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov v skladu z Dodatkom 1. Drugi postopki, pri katerih so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. številka izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2709 Surova olja, dobljena iz bituminoznih mineralov Destruktivna destilacija bituminoznih materialov

2710 do 2712 Olja iz nafte, in olja, dobljena iz bituminoznih materialov, razen surovih; preparati, ki niso navedeni ali zajeti na drugem mestu, ki vsebujejo 70 mas. % ali več olj iz nafte ali olj, dobljenih iz bituminoznih materialov, če so ta olja osnovne sestavine teh preparatov. Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov v skladu z Dodatkom 2. Drugi postopki, pri katerih so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. številka izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

Naftni plini in drugi plinasti ogljikovodiki

Vazelin; parafinski vosek, mikrokristalni vosek iz nafte, mehki voski, ozokerit, vosek iz rjavega premoga ali lignita, vosek iz šote, drugi mineralni voski in podobni izdelki, dobljeni s sintezo ali drugimi postopki, pobarvani ali nepobarvani

2713 do 2715 Naftni koks, bitumen in drugi ostanki iz nafte ali olj iz bituminoznih materialov Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov v skladu z Dodatkom 1.

Bitumen in asfalt, naravni; bituminozni ali oljni skrilavci ter katranski pesek; asfaltiti in asfaltne kamnine Drugi postopki, pri katerih so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. številka izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

Bitumenske mešanice na osnovi naravnega asfalta, naravnega bitumna, bitumna iz nafte, mineralnega katrana ali mineralne katranske smole

ex 2901 Aciklični ogljikovodiki za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov v skladu z Dodatkom 1.

Drugi postopki, pri katerih so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. številka izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 2902 Cikloalkani in cikloalkeni (z izjemo azulenov), benzen, toluen, ksileni za uporabo kot pogonsko gorivo ali ogrevanje Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov v skladu z Dodatkom 1.

Drugi postopki, pri katerih so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. številka izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3403 Mazalni preparati, ki vsebujejo olja iz nafte ali olja, dobljena iz bituminoznih materialov, če le-ti predstavljajo manj kot 70 mas. % Postopki rafiniranja in/ali en ali več specifičnih procesov v skladu z Dodatkom 1.

Drugi postopki, pri katerih so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. številka izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3404 Umetni voski in pripravljeni voski na osnovi parafina, voskov iz nafte, voskov, dobljenih iz bituminiranih materialov, mehkega voska ali luščenega voska Izdelava, pri kateri so vsi uporabljeni materiali uvrščeni v drugo tarifno številko, kot je tar. številka izdelka. Vendar se lahko uporabijo materiali, uvrščeni v isto tarifno številko, če njihova vrednost ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

ex 3811 Pripravljeni aditivi za mazalno olje, ki vsebujejo olja iz nafte ali olja, dobljena iz bituminoznih materialov Proizvodnja, pri kateri vrednost vseh uporabljenih materialov tarifne številke 3811 ne presega 50 % cene izdelka franko tovarna.

Dodatek 1

Za namene tarifnih številk ex 2707, 2713 do 2715, ex 2901, ex 2902 in ex 3403 so "specifični procesi" naslednji:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija z zelo natančnim postopkom frakcinacije 2;

(c) razbijanje (kreking);

(d) preoblikovanje (reforming);

(e) ekstrakcija z izbranimi topili;

(f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi; razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim oljem ali boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilizacija;

(i) izomerizacija.

Dodatek 2

Za namene tarifnih številk 2710 do 2712 so "specifični procesi" naslednji:

(a) vakuumska destilacija;

(b) ponovna destilacija z zelo natančnim postopkom frakcinacije [2];

(c) razbijanje (kreking);

(d) preoblikovanje (reforming);

(e) ekstrakcija z izbranimi topili;

(f) proces, ki vsebuje vse naslednje postopke: obdelavo s koncentrirano žveplovo kislino, oleumom ali žveplovim anhidridom; nevtralizacijo z alkalnimi sredstvi; razbarvanje in očiščevanje z naravno aktivno prstjo, aktivirano prstjo, aktiviranim oljem ali boksitom;

(g) polimerizacija;

(h) alkilizacija;

(ij) izomerizacija;

(k) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, razžveplanje z vodikom, ki povzroči redukcijo vsaj 85 % vsebnosti žvepla pri obdelanih izdelkih (metoda ASTM D 1266-59 T);

(l) samo za izdelke, ki se uvrščajo v tarifno številko 2710, deparafinizacija s postopkom, ki ni filtriranje;

(m) samo za težka olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z vodikom pri tlaku nad 20 barov in temperaturi nad 250 °C z uporabo katalizatorja, razen obdelave za razžvepljanje, kadar vodik predstavlja aktivni element v kemični reakciji. Vendar se nadaljnja obdelava mazalnih olj iz tarifne številke ex 2710 (npr. končna obdelava z vodikom ali razbarvanje), zlasti takrat, kadar se želi izboljšati barva ali obstojnost, ne obravnava kot specifični postopek;

(n) samo za kurilna olja, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, atmosferska destilacija, če se manj kot 30 vol. % teh izdelkov, vključno z izgubami, destilira pri 300 °C, po metodi ASTM D 86;

(o) samo za težka olja, razen plinskih olj in kurilnih olj, ki se uvrščajo v tarifno številko ex 2710, obdelava z visokofrekvenčnimi razelektritvami skozi krtačke.

[1] Protokol št. 3 k Sporazumu EGS-Avstrija, UL L 149, 15.6.1988, str. 5.

Protokol št. 3 k Sporazumu EGS-Finska, UL L 149, 15.6.1988, str. 75.

Protokol št. 3 k Sporazumu EGS-Islandija, UL L 180, 9.7.1988, str. 5.

Protokol št. 3 k Sporazumu EGS-Norveška, UL L 180, 9.7.1988, str. 75.

Protokol št. 3 k Sporazumu EGS-Švedska, UL L 216, 8.8.1988, str. 5.

Protokol št. 3 k Sporazumu EGS-Švica, UL L 216, 8.8.1988, str. 75.

Protokol št. 3 k Sporazumu EGS-Ferski otoki, UL L 371, 31.12.1991, str. 40.

Protokol št. 2 k Sporazumu EGS-Maroko, UL L 264, 27.9.1978, str. 38.

Protokol št. 2 k Sporazumu EGS-Alžirija, UL L 263, 27.9.1978, str. 40.

Protokol št. 2 k Sporazumu EGS-Tunizija, UL L 265, 27.9.1978, str. 38.

Protokol št. 3 k Sporazumu EGS-Egipt, UL L 266, 27.9.1978, str. 30.

Protokol št. 2 k Sporazumu EGS-Jordanija, UL L 268, 27.9.1978, str. 24.

Protokol št. 2 k Sporazumu EGS-Libanon, UL L 267, 27.9.1978, str. 24.

Protokol št. 2 k Sporazumu EGS-Sirija, UL L 269, 27.9.1978, str. 22.

Protokol k Sporazumu EGS-Ciper, UL L 339, 28.12.1977, str. 19.

Protokol k Sporazumu EGS-Malta, UL L 111, 28.4.1976, str. 11.

Priloga k Sklepu št. 2/76 o spremembi Protokola št. 3 k Sporazumu EGS-Izrael, UL L 190, 29.7.1977, str. 3.

Protokol št. 1 k Četrti konvenciji AKP-EGS, UL L 229, 17.8.1991, str. 134.

Protokol št. 4 k Sporazumu EGS-Poljska, UL L 114, 30.4.1992, str. 68.

Protokol št. 4 k Sporazumu EGS-CSFR, UL L 115, 30.4.1992, str. 83.

Protokol št. 4 k Sporazumu EGS-Madžarska, UL L 116, 30.4.1992, str. 155.

[2] Glej dodatno razlagalno opombo 4(b) k Poglavju 27 kombinirane nomenklature.

Top