Help Print this page 

Document 31992L0084

Title and reference
Council Directive 92/84/EEC of 19 October 1992 on the approximation of the rates of excise duty on alcohol and alcoholic beverages
 • In force
OJ L 316, 31.10.1992, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 09 Volume 002 P. 108 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 09 Volume 002 P. 108 - 110
Special edition in Czech: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Estonian: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Latvian: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Lithuanian: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Hungarian Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Maltese: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Polish: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Slovak: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Slovene: Chapter 09 Volume 001 P. 213 - 215
Special edition in Bulgarian: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Romanian: Chapter 09 Volume 001 P. 159 - 161
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 15 - 17

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/84/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina
Dates
 • Date of document: 19/10/1992
 • Date of effect: 10/11/1992; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of notification: 10/11/1992
 • Date of transposition: 31/12/1992; glej člen 10
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Direktiva
 • Addressee: države članice
 • Internal reference: COM/92/0369-01 COM/89/0527 COM/87/0328
Procedure
 • Co author: DG11, DG23, DG03, DG02, DG05, DG04
 • Department responsible: DG21/01
Relationship between documents
Text

31992L0084Uradni list L 316 , 31/10/1992 str. 0029 - 0031
finska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0108
švedska posebna izdaja: poglavje 9 zvezek 2 str. 0108


Direktiva Sveta 92/84/EGS

z dne 19. oktobra 1992

o približevanju trošarinskih stopenj za alkohol in alkoholne pijače

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 99 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker Direktiva 92/12/EGS [4] določa splošni režim za trošarinske izdelke;

ker Direktiva 92/83/EGS [5] vsebuje določbe o uskladitvi trošarinskih struktur za alkohol in alkoholne pijače;

ker morajo države članice do 1. januarja 1993 te izdelke obdavčiti po najnižji trošarinski stopnji, da se do tega datuma vzpostavi notranji trg;

ker je najprimernejša osnova za določitev trošarine za etilni alkohol prostorninska vsebnost čistega alkohola;

ker je najprimernejša osnova za določitev trošarine za vino in vmesne izdelke količina končnega izdelka;

ker se poraba penečega vina razlikuje od porabe mirnega vina; lahko države članice ta dva izdelka obdavčijo po različnih trošarinskih stopnjah;

ker se načini obdavčevanja piva v državah članicah razlikujejo in je dovoljeno te razlike ohraniti, tako, da se določi najnižja stopnja, izražena glede na vsebnost pivine in glede na vsebnost alkohola v izdelku;

ker je nekaterim državam članicam dovoljeno, da izdelke, ki se porabijo v določenih regijah njihovega nacionalnega ozemlja, obdavčijo po nižjih stopnjah;

ker je treba stopnje, določene v tej direktivi, občasno pregledati na podlagi poročila Komisije, ob upoštevanju vseh ustreznih dejavnikov;

ker je treba vzpostaviti mehanizem za preračunavanje specifičnih zneskov, izraženih v ekujih, v nacionalne valute,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Države članice začnejo uporabljati najnižje trošarinske stopnje v skladu z določbami te direktive najkasneje 1. januarja 1993.

Člen 2

Ta direktiva velja za naslednje izdelke:

- alkohol in alkoholne pijače,

- vmesne alkoholne izdelke,

- vino,

- pivo,

kot jih opredeljuje Direktiva 92/83/EGS.

Člen 3

1. Od 1. januarja 1993 znaša minimalna trošarinska stopnja za alkohol in alkohol vsebovan v pijačah, razen tistih iz členov 4, 5 in 6, 550 ekujev na hektoliter čistega alkohola.

Vendar pa države članice, ki alkohol in alkoholne pijače obdavčujejo s trošarinsko stopnjo, ki ne presega 1000 ekujev na hektoliter čistega alkohola, ne smejo znižati svoje nacionalne stopnje. Poleg tega države članice, ki obdavčujejo omenjene izdelke s trošarinsko stopnjo, ki presega 1000 ekujev na hektoliter čistega alkohola, ne smejo znižati svojih nacionalnih stopenj pod 1000 ekujev.

2. Kraljevina Danska lahko do 30. junija 1996 ohrani obstoječi sistem obdavčevanja alkohola in alkohola, vsebovanega v drugih izdelkih, pod pogojem, da uporaba tega sistema nikakor ne povzroči obdavčenja, nižjega od tistega, ki bi sledil iz uporabe odstavka 1 v skladu z določbami direktive 92/83/EGS.

3. Republika Italija lahko do 30. junija 1996 ohrani obstoječi sistem obdavčevanja alkohola in alkohola, vsebovanega v drugih izdelkih, ki omogoča obdavčenje nekaterih kategorij alkohola po nižji stopnji, pod pogojem, da uporaba tega sistema nikakor ne povzroči obdavčenja, nižjega od tistega, ki bi sledil iz uporabe odstavka 1 v skladu z določbami direktive 92/83/EGS.

Člen 4

Od 1. januarja 1993 je najnižja trošarinska stopnja za vmesne alkoholne izdelke 45 ekujev na hektoliter izdelka.

Člen 5

Od 1. januarja 1993 je najnižja trošarinska stopnja za vino:

- za mirno vino 0 ekujevin

- za peneče vino 0 ekujev

na hektoliter izdelka.

Člen 6

Od 1. januarja 1993 je najnižja trošarinska stopnja za pivo:

- 0,748 ekujev za eno Plato stopnjo na hektoliter

ali

- 1,87 ekujev za en odstotek prostorninske vsebnosti alkohola na hektoliter

v končnem izdelku.

Člen 7

1. Helenska republika lahko etilni alkohol, porabljen na področjih Lezbos, Hios, Samos, Dodekanez in Kikladi ter na naslednjih Egejskih otokih: Tasos, Severni Sporadi, Samotraka in Skiros, obdavči po nižji trošarinski stopnji.

Znižana stopnja, ki je lahko pod najnižjo trošarinsko stopnjo, ne sme biti več kot 50 % nižja od standardne nacionalne trošarinske stopnje za etilni alkohol.

2. Republika Italija lahko za alkohol in alkoholne pijače, porabljene v regiji Gorica in v dolini Aosta, še naprej uporablja oprostitve in nižje trošarinske stopnje, ki so lahko pod najnižjimi trošarinskimi stopnjami, ki so veljale na dan 1. januarja 1992.

3. Portugalska republika lahko v avtonomnih regijah Madeira in Azori še naprej obdavčuje po znižanih trošarinskih stopnjah, ki niso več kot 50 % nižje od nacionalnih stopenj, naslednje izdelke:

a) na Madeiri

- vino proizvedeno iz izključno regionalnih vinskih sort, določenih v členu 15 Uredbe (EGS) št. 4252/88,

- rum, kot ga opredeljuje člen 1(4)(a) Uredbe (EGS) št. 1576/89, ki ima geografske značilnosti, določene v členu 5(3) in v Prilogi II, točka 1 navedene uredbe,

- likerje, proizvedene iz subtropskega sadja, obogatene z žganjem iz sladkornega trsa in z značilnostmi ter kakovostjo, ki so opredeljene v členu 5(3)(b) Uredbe (EGS) št. 1576/89;

b) na Azorih

- likerje, kot jih opredeljuje člen 1(4)(r) Uredbe (EGS) št. 1576/89, ki so proizvedeni iz marakuje in ananasa,

- žganje, proizvedeno iz vina ali tropin, z značilnostmi in kakovostjo, opredeljenimi v členu 1(4)(d) in (f) Uredbe (EGS) št. 1576/89.

Člen 8

Vsaki dve leti in prvič najkasneje 31. decembra 1994, Svet na podlagi poročila in, če je primerno, na podlagi predloga Komisije pregleda tu določene trošarinske stopnje in po posvetovanju z Evropskim parlamentom soglasno sprejme potrebne ukrepe. Komisija v poročilu in Svet pri obravnavi upoštevata pravilno delovanje notranjega trga, konkurenco med različnimi kategorijami alkoholnih pijač, dejansko vrednost trošarinskih stopenj in širše cilje Pogodbe.

Člen 9

1. V nacionalnih valutah izražena vrednost ekuja, ki se uporabi za vrednost specifičnih trošarin, se določi enkrat letno. Uporabijo se tečaji veljavni na prvi delovni dan v oktobru in objavljeni v Uradnem listu Evropskih skupnosti; veljati začnejo 1. januarja naslednje koledarsko leto.

2. Države članice lahko ohranijo zneske trošarin, veljavne ob letni prilagoditvi iz odstavka 1, če bi pretvorba zneskov trošarin iz ekujev v nacionalno valuto povzročila zvišanje za manj kot 5 % ali manj kot 5 ekujev; odločilen je nižji znesek.

Člen 10

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najkasneje do 31. decembra 1992. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ko države članice sprejmejo te predpise, se morajo sklicevati na to direktivo ali pa se nanjo sklicujejo ob uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice Komisiji predložijo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 19. oktobra 1992

Za Svet

Predsednik

J. Cope

[1] UL C 12, 18.1.1990, str. 12.

[2] UL C 94, 13.4.1992, str. 46.

[3] UL C 225, 10.9.1991, str. 54.

[4] UL L 76, 23.3.1992, str. 1.

[5] UL L 316, 31.10.1992, str. 21.

--------------------------------------------------

Top