EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1601

Uredba Sveta (EGS) št. 1601/91 z dne 10. junija 1991 o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov

OJ L 149, 14.6.1991, p. 1–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 037 P. 244 - 252
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 037 P. 244 - 252
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 286 - 295
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 262 - 271
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 262 - 271
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 021 P. 16 - 24

No longer in force, Date of end of validity: 27/03/2015; razveljavil 32014R0251 . Latest consolidated version: 01/07/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1601/oj

31991R1601Uradni list L 149 , 14/06/1991 str. 0001 - 0009
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 37 str. 0244
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 37 str. 0244


Uredba Sveta (EGS) št. 1601/91

z dne 10. junija 1991

o določitvi splošnih pravil za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker še ni posebnih predpisov Skupnosti, ki bi urejali področje aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov, v nadaljnjem besedilu imenovanih "aromatizirane pijače", zlasti glede opredelitve takih pijač in zahtev v zvezi z njihovim opisom in predstavitvijo; ker je zaradi gospodarske pomembnosti teh pijač treba določiti skupne določbe zanje, s čimer se pripomore k nemotenemu delovanju skupnega trga;

ker predstavljajo aromatizirane pijače pomemben trg za kmetijstvo Skupnosti; ker je ta v veliki meri posledica slovesa, ki ga določene od teh pijač uživajo v Skupnosti in na svetovnem trgu; ker se lahko ta sloves pripiše kakovostih teh pijač; ker je treba za ohranitev tega trga ohranjati določen nivo kakovosti pri teh pijačah; ker je treba v ta namen opredeliti te pijače ob upoštevanju tradicionalnih postopkov proizvodnje, na katerih temelji njihov sloves; ker je treba poleg tega tako opredeljene pojme uporabljati samo za pijače, katerih kakovost ustreza tradicionalnim pijačam, da se prepreči njihovo razvrednotenje;

ker je smiselno oblikovati primeren okvir za aromatizirane pijače, ki so v glavnem sestavljene iz vin ali moštov, hkrati pa ohraniti možnost razvoja in inovacij za te pijače; ker je mogoče ta cilj lažje doseči z določitvijo treh kategorij pijač na podlagi deleža vina, alkoholne stopnje in tega, ali jim je bil dodan alkohol ali ne.

ker je primerno, da se s predpisi Skupnosti za nekatera območja pridrži pravico do uporabe geografskih označb, ki se nanje nanašajo, pod pogojem, da so faze proizvodnega postopka, v katerih nastane gotov proizvod in pridobi svoje značilnosti in dokončne lastnosti, dokončane na zadevnem geografskem območju;

ker je običajen način obveščanja potrošnika navedba določenih podatkov na označbi; ker za označevanje aromatiziranih pijač veljajo splošne določbe iz Direktive Sveta 79/112/EGS z dne 18. decembra 1978 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil za prodajo končnemu potrošniku [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 89/395/EGS [5]; ker je zaradi narave teh pijač in za popolnejšo obveščenost potrošnikov treba ta splošna pravila dopolniti;

ker potrošniki sloves nekaterih aromatiziranih pijač povezujejo neposredno s tradicionalnim poreklom; ker je za zagotovitev ustrezne obveščenosti potrošnika in za upoštevanje teh posebnih primerov smiselno predpisati obvezno navedbo porekla, kadar pijača ne izvira iz tradicionalnega območja proizvodnje;

ker je treba za primerno informiranost o sestavi pijače sprejeti nekatere predpise o označevanju glede vrste uporabljenega alkohola;

ker Direktiva Sveta 80/778/EGS z dne 15. julija 1980 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 81/858/EGS [7], in Direktiva Sveta 80/777/EGS z dne 15. julija 1980 o približevanju zakonodaje držav članic o izkoriščanju in trgovini z naravnimi mineralnimi vodami [8], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 85/7/EGS [9], določajo lastnosti vode, dovoljene za uporabo v živilih; ker se je treba sklicevati na te direktive;

ker Direktiva Sveta 88/388/EGS z dne 22. junija 1988 o približevanju zakonodaje držav članic o aromah za uporabo v živilih in izhodnih surovinah za njihovo proizvodnjo [10] vsebuje opredelitve različnih izrazov, ki se lahko uporabijo v zvezi z aromatiziranjem; ker je treba v tej uredbi uporabljati enako terminologijo;

ker je treba sprejeti posebne predpise v zvezi z opisom in predstavitvijo uvoženih aromatiziranih pijač ob upoštevanju obveznosti Skupnosti v njenih odnosih s tretjimi državami;

ker je za ohranjanje slovesa aromatiziranih pijač Skupnosti na svetovnem trgu treba veljavnost teh pravil razširiti na pijače za izvoz, razen kjer zaradi tradicionalne navade in običajev obstaja drugačna ureditev;

ker je mogoče enotno in sočasno izvedbo predlaganih ukrepov najbolje doseči s sprejemom uredbe;

ker je treba za poenostavitev in pospešitev postopka Komisijo pooblastiti za sprejem izvedbenih ukrepov tehnične narave; ker je treba za ta namen predvideti postopek za tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo v okviru Odbora za izvajanje;

ker so za olajšanje prehoda na sistem, ki ga uvaja ta uredba, potrebni prehodni ukrepi,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa splošna pravila za opredelitev, opis in predstavitev aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov.

Člen 2

1. Za namene te uredbe je:

(a) pijača:

Aromatizirano vino:

- dobljena iz vin, opredeljenih v točkah 12 do 18 Priloge I k Uredbi (EGS) št. 822/87 [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1325/90 [12], z izjemo namiznega vina retsina, in eventualno z dodatkom grozdnega mošta, grozdnega mošta v vrenju in/ali svežega grozdnega mošta, ki mu je bilo vrenje preprečeno z dodatkom alkohola, kakor to določa zakonodaja Skupnosti,

- ki ji je dodan alkohol, kakor je opredeljeno v členu 3(d), ter

- je aromatizirana z:

- naravnih aromatičnih snovi in/ali naravnih aromatičnih pripravkov, kakor je opredeljeno v členu 1(2)(b)(i) in (c) Direktive 88/388/EGS. Brez poseganja v bolj omejevalne določbe v odstavku 2 se v nekaterih primerih in pod določenimi pogoji lahko v skladu s postopkom iz člena 14, dovoli uporaba naravnim enakih aromatičnih snovi in pripravkov, kot je opredeljeno v členu 1(2)(b)(ii) te Direktive, in/ali

- aromatičnih zelišč in/ali začimb in/ali aromatičnih živil,

- ki je na splošno slajena in eventualno, v skladu z izjemami, ki so določene v odstavku 2, obarvana s karamelo,

- ki ima minimalni volumenski delež dejanskega alkohola 14,5 vol. % ali več in maksimalni volumenski delež dejanskega alkohola manj kot 22 vol. % ter minimalni volumenski delež skupnega alkohola 17,5 vol. % ali več; pri proizvodih, na katerih je v skladu z odstavkom 5 navedena oznaka "suho" ali "ekstra suho", pa je minimalni volumenski delež skupnega alkohola 16 vol. % ali 15 vol. %.

Delež vina, uporabljenega pri pripravi aromatiziranega vina, mora znašati pred obogatitvijo v gotovem proizvodu najmanj 75 %. Brez poseganja v določbe člena 5, je minimalni volumenski delež naravnega alkohola v uporabljenih proizvodih tisti, določen v členu 18(1) Uredbe (EGS) št. 822/87.

Opis "aromatizirano vino" se lahko nadomesti z "aperitiv na osnovi vina". Uporaba izraza "aperitiv" v tej zvezi je brez poseganja v uporabo tega izraza za opredelitev proizvodov, ki ne spadajo v okvir te uredbe.

(b) pijača:

Aromatizirana pijača na osnovi vina je:

- dobljena iz vin, opredeljenih v točkah 11 do 13 in 15 do 18 Priloge I k Uredbi (EGS) št. 822/87, z izjemo vin, proizvedenih z dodatkom alkohola in namiznega vina retsina, in eventualno z dodanim grozdnim moštom in/ali deloma prevretim grozdnim moštom,

- ki je aromatizirana s pomočjo:

- naravnih aromatičnih snovi in/ali naravnih aromatičnih pripravkov in/ali naravnim enakih aromatičnih snovi ali pripravkov, kot je opredeljeno v členu 1(2)(b)(i) in (ii) in (c) Direktive 88/388/EGS; uporabo umetnih snovi, kot je opredeljeno v členu 1(2)(b)(iii) te Direktive, se lahko dovoli v nekaterih primerih in pod določenimi pogoji v skladu s postopkom iz člena 14, in/ali

- aromatičnih zelišč in/ali začimb in/ali aromatičnih živil,

- ki je eventualno slajena,

- ki ji ni dodan alkohol, razen v izjemah, navedenih v opredelitvi proizvoda v tej uredbi ali sprejetih v skladu s postopkom, iz člena 14,

- ki ima volumenski delež dejanskega alkohola 7 vol. % ali več, vendar manj kot 14,5 vol. %.

Delež vin, uporabljenih pri pripravi aromatizirane pijače na osnovi vina, mora v gotovem proizvodu znašati najmanj 50 %. Brez poseganja v določbe člena 5 je minimalni volumenski delež naravnega alkohola v uporabljenih proizvodih tisti določen v členu 18(1) Uredbe (EGS) št. 822/87;

(c) je pijača:

Aromatizirana mešana pijača iz vinskih proizvodov:

- dobljena iz vina in/ali grozdnega mošta:

- ki je aromatizirana z:

- naravnih aromatičnih snovi in/ali naravnih aromatičnih pripravkov in/ali naravnim enakih aromatičnih snovi ali pripravkov, kakor je opredeljeno v členu 1(2)(b)(i), (ii) in (c) Direktive 88/388/EGS; uporabe umetnih snovi, kakor je opredeljeno v členu 1(2)(b)(iii) te Direktive, se lahko dovoli v nekaterih primerih in pod določenimi pogoji v skladu s postopkom, iz člena 14, in/ali

- aromatičnih zelišč in/ali začimb in/ali aromatičnih živil,

- ki je eventualno slajena in obarvana,

- ki ji ni bil dodan alkohol,

- ki ima volumenski delež dejanskega alkohola manj kakor 7 vol. %.

Delež vina in/ali grozdnega mošta, uporabljenega pri pripravi aromatizirane mešane pijače iz vinskih proizvodov, mora znašati v gotovem proizvodu najmanj 50 %. Brez poseganja v določbe člena 5 je minimalni volumenski delež naravnega alkohola v uporabljenih proizvodih tisti določen v členu 18(1) Uredbe (EGS) št. 822/87.

Posebni opisi so lahko sprejeti v skladu s postopkom iz člena 13.

Uporaba izraza "mešana pijača" v tej zvezi ne posega v njegovo uporabo za opredelitve proizvodov, ki ne spadajo v področje uporabe te uredbe.

2. Opredelitev različnih kategorij aromatiziranih vin, katerih opis lahko nadomesti "aromatizirano vino":

(a) Vermut:

aromatizirano vino, pripravljeno iz vina, kakor je navedeno v odstavku 1(a), katerega značilen okus dobimo z uporabo ustreznih snovi predvsem tistih, pridobljenih iz vrste Artemisia, ki jo je treba vedno uporabiti; te pijače se sme sladiti samo s karameliziranim sladkorjem, saharozo, grozdnim moštom, rektificiranim zgoščenim grozdnim moštom in zgoščenim grozdnim moštom.

(b) Aromatizirano biter vino:

aromatizirano vino z značilnim grenkim okusom. Opisu "aromatizirano biter vino" sledi ime glavne aromatične snovi, ki daje grenak okus, brez poseganja v člen 8(3).

Ta opis se sme dopolniti ali nadomestiti z naslednjimi izrazi ali enakovredni izrazi v drugih uradnih jezikih Skupnosti:

- "Quinquina vino", kjer je glavna aroma naravna aroma kinina,

- "Biter vino", kjer je glavna aroma naravna aroma encijana in je pijača obarvana z dovoljenim rumenim in/ali rdečim barvilom; uporaba besede "biter" v tej zvezi je brez poseganja v njeno uporabo za opredelitev proizvodov, ki ne spadajo v področje uporabe te uredbe,

- "Americano", kjer dajejo aromo naravne aromatične snovi, dobljene iz pelina in encijana in je pijača obarvana z dovoljenim rumenim in/ali rdečim barvilom.

(c) Aromatizirano vino na osnovi jajc:

aromatizirano vino, ki mu je bil dodan jajčni rumenjak dobre kakovosti ali zgoščeni proizvodi iz jajčnega rumenjaka, in vsebuje več kakor 200 gramov sladkorja, izraženega kot invertni sladkor, in najmanj 10 gramov jajčnega rumenjaka na liter gotovega proizvoda.

Izraz "cremovo" je lahko dodan izrazu "aromatizirano vino na osnovi jajc", kjer tako vino vsebuje najmanj 80 % marsala vina.

Izraz "cremovo zabaione" je lahko dodan izrazu "aromatizirano vino na osnovi jajc", kjer tako vino vsebuje najmanj 80 % marsala vina in najmanj 60 gramov jajčnega rumenjaka na liter.

3. Opredelitve različnih kategorij aromatiziranih pijač na osnovi vina, katerih opis lahko:

- nadomesti opis "aromatizirana pijača na osnovi vina" v državi članici, kjer je pijača proizvedena,

- dopolnjuje opis "aromatizirana pijača na osnovi vina" v drugih državah članicah:

(a) Sangria:

pijača, dobljena iz vina, aromatizirana z dodatkom naravnih izvlečkov ali esenc citrusov, z ali brez soka takega sadja in z eventualnim dodatkom začimb, slajena, z dodanim CO2, ki ima volumenski delež alkohola manj kot 12 vol. %.

Pijača lahko vsebuje trdne delce iz mesa ali lupine citrusov, njena barva pa mora izvirati izključno iz uporabljenih surovin.

Opisu "Sangria" morajo biti dodane besede "proizvedeno v…", ki jim sledi ime države članice ali manjšega območja, kjer je pijača proizvedena, razen ko gre za proizvod s poreklom iz Španije ali Portugalske.

Opisu "Sangria" lahko nadomesti opis "aromatizirana pijača na osnovi vina" samo za pijačo, proizvedeno v Španiji ali na Portugalskem;

(b) Clarea:

pijača, dobljena iz belega vina pod enakimi pogoji kakor pod (a).

Opisu "Clarea" morajo biti dodane besede "proizvedeno v…", ki jim sledi ime države članice ali manjšega območja, kjer je pijača proizvedena, razen ko gre za proizvod s poreklom iz Španije.

Opisu "Clarea" lahko nadomesti opisu "aromatizirana pijača na osnovi vina" samo za pijačo, proizvedeno v Španiji;

(c) Zurra:

pijača, dobljena z dodatkom vinjaka ali vinskih žganj, kot je opredeljeno v Uredbi (EGS) št. 1576/89 [13], pijačam, opredeljenim v (a) in (b), eventualno z dodatkom koščkov sadja. Volumenski delež dejanskega alkohola mora znašati 9 vol. % ali več, vendar manj kakor 14 vol. %;

(d) Biter soda:

aromatizirana pijača, dobljena iz biter vina, katerega delež v gotovem proizvodu ne sme biti manjši od 50 %, z dodatkom CO2 ali vode, nasičene z ogljikovim dioksidom, in eventualno enakih barvil kakor za biter vino. Volumenski delež dejanskega alkohola mora znašati 8 vol. % ali več in manj kakor 10,5 vol. %. Uporaba besede "biter" v tej zvezi je brez poseganja v njeno uporabo za opredelitev proizvodov, ki ne spadajo v področje uporabe te uredbe;

(e) Kalte Ente:

aromatizirana pijača na osnovi vina, dobljena z mešanjem vina, biser vina ali gaziranega biser vinas penečim vinom ali gaziranim penečim vinom in z dodajanjem naravnih snovi limone ali njenih izvlečkov, katerih okus mora prevladovati. Gotov proizvod mora vsebovati najmanj 25 % penečega vina ali gaziranega penečega vina;

(f) Kuhano vino:

aromatizirana pijača, dobljena izključno iz rdečega ali belega vina in sladkorja, aromatizirana v glavnem s cimetom in klinčki. Kadar je pripravljena iz belega vina, je treba prodajno ime "Kuhano vino" dopolniti z besedami "belo vino";

(g) Majniško vino:

aromatizirana pijača, dobljena iz vina z dodatkom rastlin ali izvlečkov asperula odorata (dišeče perle)tako, da je zajamčen prevladujuč okus po asperula odorata.

(h) Vinska bovla s sadjem:

aromatizirana pijača, dobljena iz suhega belega vina, v katerem so bile macerirane rastline aspreula odorata (dišeča perla) ali dodani izvlečki le-te, z dodatkom pomaranč in/ali drugega sadja, eventualno v obliki soka, zgoščeni obliki ali v obliki izvlečkov, in z največ 5 % sladkorja kot sladila;

(i) Druge opredelitve:

druge opredelitve se sprejme v skladu s postopkom iz člena 13.

4. Opredelitev kategorij aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov, katerih opis lahko:

- nadomesti opis "aromatizirana mešana pijača iz vinskih proizvodov" v državi članici, kjer je pijača proizvedena,

- dopolnjuje opis "aromatizirana mešana pijače iz vinskih proizvodov" v drugih državah članicah;

(a) aromatizirana pijača, v kateri:

Mešana pijača na osnovi vina:

- delež zgoščenega grozdnega mošta ne presega 10 % skupne prostornine gotovega proizvoda,

- je količina sladkorja, izražena kot invertni sladkor, manjša od 80 gramov na liter;

(b) pijača:

Aromatizirana biser mešana pijača na osnovi grozdja:

- pripravljena izključno iz grozdnega mošta,

- ki ima volumenski delež dejanskega alkohola manjši od 4 vol. %,

- ki vsebuje ogljikov dioksid, dobljen izključno iz fermentacije uporabljenih proizvodov;

(c) Druge opredelitve: druge opredelitve se sprejme v skladu s postopkom iz člena 13.

5. Opisi iz odstavka 1(a) in (b), 2 in 3 so lahko dopolnjeni tudi z naslednjimi navedbami, pri čemer je vsebnost sladkorja, navedena v vsakem pododstavku, izražena kot invertni sladkor:

(a) "ekstra suho": za proizvode z vsebnostjo sladkorja manj kot 30 gramov na liter;

(b) "suho": za proizvode z vsebnostjo sladkorja manj kot 50 gramov na liter;

(c) "polsuho": za proizvode z vsebnostjo sladkorja med 50 in 90 grami na liter;

(d) "polsladko": za proizvode z vsebnostjo sladkorja med 90 in 130 gramov na liter;

(e) "sladko": za proizvode z vsebnostjo sladkorja več kot 130 gramov na liter;

Navedbe "polsladko" in "sladko" se lahko nadomestijo z navedbo vsebnosti sladkorja, izraženo v gramih invertnega sladkorja na liter.

6. Kadar prodajno ime aromatiziranih pijač na osnovi vina vključuje izraz "peneč", ne sme biti delež penečega vina manjši od 95 %.

7. Podrobna pravila za izvajanje tega člena se sprejme v skladu s postopki, iz člena 14.

Člen 3

Dopolnilne opredelitve

Za namene te uredbe:

(a) "slajenje" pomeni:

uporabo enega ali več naslednjih proizvodov pri pripravi aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov:

polbeli sladkor, beli sladkor, rafinirani beli sladkor, dekstroza, fruktoza, glukozni sirup, tekoči sladkor, invertni tekoči sladkor, invertni sladkorni sirup, rektificirani zgoščeni grozdni mošt, zgoščeni grozdni mošt, sveži grozdni mošt, karamelizirani sladkor, med, rožičev sirup ali druge naravne ogljikove hidrate, ki imajo podoben učinek kot zgoraj navedeni proizvodi.

"Karameliziran sladkor" pomeni proizvod, dobljen izključno z nadziranim segrevanjem saharoze brez baz, mineralnih kislin ali drugih kemičnih aditivov;

(b) "aromatizacija" pomeni:

uporabo ene ali več arom, opredeljenih v členu 1(2)(a) Direktive 88/388/EGS in/ali aromatičnih zelišč in/ali začimb in/ali aromatiziranih živil pri pripravi aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov.

Dodajanje takih snovi da končnemu proizvodu organoleptične lastnosti, ki se razlikujejo od lastnosti vina;

(c) "obarvanje" pomeni:

uporabo enega ali več barvil pri pripravi aromatiziranih vin ali aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov;

(d) "dodajanje alkohola" pomeni:

uporabo enega ali več naslednjih proizvodov pri pripravi aromatiziranih vin ali aromatiziranih pijač na osnovi vina:

- etilni alkohol vinogradniškega izvora,

- vinski alkohol ali alkohol iz posušenega grozdja,

- etilni alkohol kmetijskega izvora,

- vinski destilat ali destilat iz posušenega grozdja,

- destilat kmetijskega izvora,

- vinsko žganje ali žganje iz tropin,

- žganje iz posušenega grozdja,

katerih lastnosti so v skladu s predpisi Skupnosti; zlasti značilnosti etilnega alkohola morajo biti v skladu z značilnostmi iz Priloge I.

(e) "volumenski delež dejanskega alkohola" pomeni:

število prostorninskih enot čistega alkohola pri 20 oC, ki jih vsebuje 100 prostorninskih enot proizvoda pri enaki temperaturi;

(f) "volumenski delež potencialnega alkohola" pomeni:

število prostorninskih enot čistega alkohola pri 20 oC, ki bi nastali s popolno fermentacijo sladkorja, ki ga vsebuje 100 prostorninskih enot proizvoda pri enaki temperaturi;

(g) "volumenski delež skupnega alkohola" pomeni:

vsoto volumenskega deleža dejanskega alkohola in volumenskega deleža potencialnega alkohola;

(h) "volumenski delež naravnega alkohola" pomeni:

volumenski delež skupnega alkohola proizvoda pred obogatitvijo.

Člen 4

1. Za pijače, navedene v tej uredbi, se določi seznam dovoljenih živilskih adititivov, določbe o njihovi uporabi in zadevni proizvodi v skladu s postopkom iz Direktive 89/107/EGS [14].

2. Za pripravo teh pijač je dovoljeno dodajanje vode, po možnosti destilirane ali demineralizirane, pod pogojem, da je kakovost vode v skladu z nacionalnimi določbami, sprejetimi na podlagi Direktiv 80/777/EGS in 80/778/EGS, in da dodana voda ne spremeni značilnosti pijače.

3. Etilni alkohol, uporabljen za razredčenje ali raztopitev barvil, arom in katerih koli drugih dovoljenih aditivov, uporabljenih pri pripravi navedenih aromatiziranih proizvodov, mora biti kmetijskega izvora in uporabljen v odmerku, ki je nujno potreben za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov.

4. Podrobna pravila za izvajanje, vključno z metodami za analizo proizvodov, ki so predmet te uredbe, se sprejme v skladu s postopkom iz člena 13.

Člen 5

1. Enološki postopki in obdelave, dovoljeni za vina in mošte, so opredeljeni v Uredbi (EGS) št. 822/87.

2. Postopke obdelave za gotove proizvode in surovine, razen tistih iz odstavka 1, se lahko določi v skladu s postopkom iz člena 14.

Člen 6

1. Uporaba opisov iz člena 2 in tega člena je omejena na pijače, ki so v teh členih opredeljene, pri čemer se upošteva zahteve iz členov 2 in 4. Ti opisi morajo biti v Skupnosti uporabljeni kot imena teh pijač.

Za pijače, ki ne ustrezajo določbam za v členu 2 opredeljene pijače, ni dovoljena uporaba opisov pijač iz navedenega člena.

2. (a) Geografske označbe iz Priloge II lahko nadomestijo opisi iz odstavka 1 ali jih dopolnijo, tako da dobimo sestavljene opise.

(b) Pravica do uporabe teh geografskih označb je pridržana samo za pijače, pri katerih je proizvodna faza, v kateri so pridobile svojo naravo in dokončne lastnosti, potekala na navedenem geografskem območju, pod pogojem, da se potrošnika ne zavaja glede uporabljenih surovin.

3. Prodajnih imen iz odstavka 1 se ne sme dopolniti z geografskimi označbami, do katerih so upravičeni uporabljeni proizvodi iz grozdja in vina.

4. Države članice smejo uporabiti posebne nacionalne predpise o proizvodnji, pretoku blaga znotraj države članice, opisu in predstavitvi pijač iz Priloge II, proizvedenih na njihovem ozemlju, če so taki predpisi združljivi z zakonodajo Skupnosti.

Člen 7

1. Prodajna imena aromatiziranih pijač, ki vsebujejo proizvode iz grozdja in vina ter arome in imajo minimalni volumenski delež alkohola 1,2 vol. % ter niso v skladu s to uredbo, ne smejo vsebovati sklica na proizvode vinskega sektorja.

2. Aromatizirane pijače, ki niso v skladu z določbami te uredbe, ni dovoljeno dajati na trg za prehrano ljudi z dodajanjem besed ali izrazov, kot so "kot", "tip", "stil", "vrsta", "aroma" ali kakršnimi koli drugimi navedbami, ki bi te proizvode povezovali z opisi, navedenimi v tej uredbi.

3. Najpozneje šest mesecev po začetku veljavnosti te uredbe predloži Komisija Svetu ustrezen predlog za aromatizirane pijače, ki niso predmet te uredbe, vendar vsebujejo proizvode vinskega sektorja in so pridobljene z dodatkom alkohola.

Za opise pijač, znanih kot "wine cooler", je dovoljena uporaba teh besed, dokler Svet ne sprejme sklepa o zgoraj omenjenem predlogu.

Člen 8

1. Poleg skladnosti z nacionalnimi predpisi, sprejetimi v skladu z Direktivo 79/112/EGS, mora označevanje, predstavitev in oglaševanje pijač iz člena 2 ustrezati določbam tega člena.

2. Prodajno ime proizvodov iz člena 2 je eden od opisov, katerih uporaba je v skladu s členom 6 pridržana za te proizvode.

3. Opisi iz člena 2 se lahko dopolnijo z navedbo glavne uporabljene arome.

4. Kadar izvira alkohol, uporabljen pri proizvodnji pijač po tej uredbi, samo iz ene surovine (na primer samo vinski alkohol, alkohol iz melase ali žit), se lahko na označbi navede vrsto alkohola.

Če izvira alkohol iz več surovin, na označbi ne sme biti navedena vrsta alkohola.

Etilni alkohol, uporabljen pri pripravi pijač po tej uredbi za razredčenje ali raztopitev barvil, arom ali katerih koli drugih dovoljenih aditivov, se ne šteje kot sestavina.

5. Geografskih označb, navedenih v Prilogi II, se ne prevaja.

6. Navedbe, predvidene s to uredbo, so navedene v enem ali več uradnih jezikih Skupnosti, da lahko končni potrošnik brez težav razume vsako navedbo, razen če je obveščenost kupcev zagotovljena z drugimi ukrepi.

7. Za pijače s poreklom iz tretjih držav je dovoljena uporaba uradnega jezika tretje države, v kateri je bil proizvod proizveden, če so navedbe, predvidene s to uredbo, poleg tega navedene še v katerem od uradnih jezikov Skupnosti, da jih lahko končni potrošnik brez težav razume.

8. Za pijače s poreklom iz Skupnosti, ki so namenjene izvozu, se lahko brez poseganja v člen 11 navedbe, predvidene s to uredbo, ponovi v drugem jeziku; to ne velja za opise iz odstavka 5.

9. Za pijače iz člena 2 se lahko v skladu s postopkom iz člena 13 določi:

(a) posebne določbe, ki urejajo uporabo izrazov o posamezni lastnosti proizvoda, kakor je na primer njegova zgodovina ali metoda priprave;

(b) predpise o označevanju proizvodov v posodah, ki niso namenjene končnemu potrošniku.

Člen 9

1. Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotavljanje skladnosti s predpisi Skupnosti za aromatizirana vina, aromatizirane pijače na osnovi vina in aromatizirane mešane pijače iz vinskih proizvodov. Za nadzor nad upoštevanjem teh predpisov določijo eno ali več služb.

Pri pijačah, navedenih v Prilogi II, se lahko v skladu s postopkom iz člena 13 sklene, da se zagotovi nadzor in zaščita pri prometu znotraj Skupnosti s komercialnimi dokumenti, ki jih pregleda uprava, in z vodenjem ustreznih registrov.

2. Za pijače, navedene v Prilogi II, izvožene iz Skupnosti, se lahko uvede v skladu s postopkom iz člena 13 sistem potrdil o pristnosti, s katerim se prepreči zlorabe in ponarejanje.

Če sistem iz prvega pododstavka ni uveden, države članice uporabljajo svoje lastne sisteme za preverjanje pristnosti pod pogojem, da so ti v skladu s predpisi Skupnosti.

3. Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme potrebne ukrepe za enotno uporabo predpisov Skupnosti glede aromatiziranih vin, aromatiziranih pijač na osnovi vina in aromatiziranih mešanih pijač iz vinskih proizvodov, zlasti glede nadzora in odnosov med pristojnimi službami držav članic.

4. Države članice in Komisija se medsebojno obveščajo o podatkih, potrebnih za izvajanje te uredbe. Podrobna pravila za sporočanje in razširjanje teh podatkov se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 13.

Člen 10

Pri trženju uvoženih pijač za prehrano ljudi, opredeljenih v tej uredbi, ki so opremljene z geografsko označbo, se lahko nudi nadzor in zaščita iz drugega pododstavka člena 9(1), pod pogojem, da je zagotovljena vzajemnost.

Prvi pododstavek se izvaja s sporazumi z zadevnimi tretjimi državami, o katerih se uskladijo s pogajanji in jih sklenejo v skladu s postopkom iz člena 133 Pogodbe.

Izvedbeni predpisi in seznam proizvodov iz prvega pododstavka se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v členu 14.

Člen 11

Aromatizirana vina, aromatizirane pijače na osnovi vina in aromatizirane mešane pijače iz vinskih proizvodov, namenjene izvozu, morajo ustrezati določbam te uredbe, razen v primeru izjem, ki so sprejete v skladu s postopkom iz člena 13.

Člen 12

1. Za pijače iz te uredbe se ustanovi odbor za izvajanje, v nadaljnjem besedilu imenovan "odbor", sestavljen iz predstavnikov držav članic, ki mu predseduje predstavnik Komisije.

2. V odboru se glasovi držav članic ponderirajo v skladu s postopkom, predvidenim v členu 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

Člen 13

1. Kadar je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice preda zadevo odboru.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost vprašanj, predloženih v obravnavo, določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino 54 glasov. Glasovi držav članic se ponderirajo v skladu s členom 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

3. Komisija sprejme ukrepe, ki začnejo veljati takoj. Kadar ti ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, Komisija o njih nemudoma obvesti Svet. V takem primeru lahko Komisija odloži izvajanje teh ukrepov za en mesec od datuma obvestila.

Svet lahko s kvalificirano večino v enem mesecu sprejme drugačen sklep.

Člen 14

1. Kadar je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice preda zadevo odboru.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko glede na nujnost zadeve določi predsednik. Mnenje se sprejme z večino, ki jo določa člen 148(2) Pogodbe, za odločanje Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v Odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

(b) Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni bilo podano, Komisija nemudoma predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj se sprejmejo. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči po preteku roka treh mesecev od datuma predložitve Svetu, sprejme predlagane ukrepe Komisija.

Člen 15

Odbor lahko obravnava katero koli drugo vprašanje, ki mu ga predloži predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

Člen 16

1. Da bi olajšali prehod s sedanje ureditve na ureditev, ki jo uvaja ta uredba, se prehodni ukrepi sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 13.

2. Ti prehodni ukrepi veljajo največ dve leti od datuma začetka izvajanja te uredbe.

Člen 17

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 17. decembra 1991 z izjemo členov od 12 do 15, ki se uporabljajo od začetka veljavnosti te uredbe. Vendar se lahko pijače, proizvedene in označene pred tem datumom, prodaja, dokler zaloge niso porabljene.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 10. junija 1991

Za Svet:

Predsednik

J.-C. Juncker

[1] UL C 269, 25.10.1986, str. 15.

[2] UL C 127, 14.5.1984, str. 185 inUL C 129, 20.5.1991.

[3] UL C 124, 9.5.1983, str. 16.

[4] UL L 33, 8.2.1979, str. 1.

[5] UL L 186, 30.6.1989, str. 17.

[6] UL L 229, 30.8.1980, str. 11.

[7] UL L 319, 7.11.1981, str. 19.

[8] UL L 229, 30.8.1980, str. 1.

[9] UL L 2, 3.1.1985, str. 22.

[10] UL L 184, 15.7.1988, str. 61.

[11] UL L 84, 27.3.1987, str. 1.

[12] UL L 132, 23.5.1990, str. 19.

[13] UL L 160, 12.6.1989, str. 1.

[14] UL L 40, 11.2.1989, str. 27.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Značilnosti etilnega alkohola, navedenega v členu 3(d)

1.Organoleptične lastnosti: | Ni drugega zaznavnega okusa razen okusa surovine |

2.Minimalni volumenski delež alkohola: | 96,0 % vol |

3.Mejna vrednost ostankov | |

—skupna kislina, izražena v gramih ocetne kisline na hektoliter alkohola s 100 vol. %: | 1,5 |

—estri, izraženi v gramih etilnega acetata na hektoliter alkohola s 100 vol. %: | 1,3 |

—aldehidi, izraženi v gramih acetaldehida na hektoliter alkohola s 100 vol. %: | 0,5 |

—višji alkoholi, izraženi v gramih metil-2-propanola-1 na hektoliter alkohola s 100 vol. %: | 0,5 |

—metanol, izražen v gramih na hektoliter alkohola s 100 vol. %: | 50 |

—suhi ekstrakt, izražen v gramih na hektoliter alkohola s 100 vol. %: | 1,5 |

—hlapne baze, ki vsebujejo dušik, izražene v gramih dušika na hektoliter alkohola s 100 vol. %: | 0,1 |

—furfural: | se ga ne da zaslediti |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Aromatizirane pijače na osnovi vinskih proizvodov

geografske označbe, navedene v členu 6(2)

Nürnberger Glühwein

Vermouth de Chambéry

Vermouth di Torino

--------------------------------------------------

Top