EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1534

Uredba Sveta (EGS) št. 1534/91 z dne 31. maja 1991 o uporabi člena 85(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj v zavarovalniškem sektorju

OJ L 143, 7.6.1991, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 08 Volume 002 P. 3 - 5
Special edition in Swedish: Chapter 08 Volume 002 P. 3 - 5
Special edition in Czech: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Estonian: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Latvian: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Lithuanian: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Hungarian Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Maltese: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Polish: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Slovak: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Slovene: Chapter 08 Volume 001 P. 68 - 70
Special edition in Bulgarian: Chapter 08 Volume 001 P. 19 - 21
Special edition in Romanian: Chapter 08 Volume 001 P. 19 - 21
Special edition in Croatian: Chapter 08 Volume 003 P. 8 - 10

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1534/oj

31991R1534Uradni list L 143 , 07/06/1991 str. 0001 - 0003
finska posebna izdaja: poglavje 8 zvezek 2 str. 0003
švedska posebna izdaja: poglavje 8 zvezek 2 str. 0003


Uredba Sveta (EGS) št. 1534/91

z dne 31. maja 1991

o uporabi člena 85(3) Pogodbe za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj v zavarovalniškem sektorju

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 87 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker se člen 85(1) Pogodbe v skladu s členom 85(3) lahko razglasi za neuporabnega za skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, če izpolnjujejo zahteve iz člena 85(3);

ker je za uporabo člena 85(3) Pogodbe treba sprejeti podrobna pravila z uredbo na podlagi člena 87 Pogodbe;

ker je sodelovanje med podjetji v zavarovalniškem sektorju do neke mere zaželeno za zagotavljanje pravilnega delovanja tega sektorja, hkrati pa lahko prispeva k varovanju interesov potrošnikov;

ker uporaba Uredbe Sveta (EGS) št. 4064/89 z dne 21. decembra 1989 o nadzoru nad koncentracijami med podjetji [4] omogoča Komisiji natančen nadzor nad vprašanji, ki izhajajo iz koncentracij v vseh sektorjih, tudi zavarovalniškega;

ker izjeme, podeljene v skladu s členom 85(3) Pogodbe, same ne morejo vplivati na predpise prava Skupnosti in prava držav članic o varovanju interesov potrošnikov v tem sektorju;

ker se smejo sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja, ki služijo tem namenom, če sodijo v prepoved iz člena 85(1) Pogodbe, iz te prepovedi pod določenimi pogoji izvzeti; ker to velja zlasti za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja v zvezi z določitvijo skupnih tarif za rizične premije, ki temeljijo na skupno usklajeni statistiki ali številu zahtevkov, določitvijo enotnih splošnih pogojev zavarovanja, skupnim pokritjem določenih vrst tveganja, likvidacijo škod, preskušanjem in potrditvijo naprav za varovanje ter registri in informacijami o povečanem tveganju;

ker je zaradi velikega števila uradnih priglasitev, vloženih v skladu z Uredbo Sveta št. 17 z dne 6. februarja 1962: Prvo uredbo o izvajanju členov 85 in 86 Pogodbe [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pridružitvi Španije in Portugalske, zaželeno, da bi moralo biti Komisiji zaradi olajšanja njene naloge omogočeno z Uredbo razglasiti, da določbe člena 85(1) Pogodbe ne veljajo za nekatere skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj;

ker bi moralo biti določeno, pod kakšnimi pogoji lahko Komisija, v tesni in stalni povezavi s pristojnimi organi držav članic, takšna pooblastila izvaja;

ker pri izvajanju takšnih pooblastil Komisija ne bo upoštevala le tveganja, da bo konkurenca izločena na znatnem delu upoštevnega trga in vseh koristi, ki bi jih zavarovanci lahko pridobili zaradi sporazumov, ampak tudi tveganje, ki bi ga za zavarovance imelo širjenje omejevalnih klavzul in delovanje slamnatih družb;

ker bi vodenje registrov in ravnanje z informacijami o povečanih tveganjih moralo potekati na podlagi ustreznega varstva zaupnosti;

ker lahko Komisija na podlagi člena 6 Uredbe št. 17 določi, da odločba, sprejeta v skladu s členom 85(3) Pogodbe, velja za nazaj; ker bi Komisiji prav tako moralo biti omogočeno, da sprejme določbe s takšnim učinkom v uredbi;

ker se v skladu s členom 7 Uredbe št. 17 sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja z odločbo Komisije lahko izvzamejo iz prepovedi, zlasti če se spremenijo na tak način, da izpolnjujejo zahteve iz člena 85(3) Pogodbe; ker je zaželeno, da bi bilo Komisiji omogočeno z uredbo podeliti enako izjemo za takšne sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, če se spremenijo tako, da sodijo v skupino, določeno v uredbi o izjemah;

ker v nekaterih primerih ni mogoče izključiti možnosti, da pogoji, določeni v členu 85(3) Pogodbe, ne bi bili izpolnjeni; ker mora imeti Komisija pooblastilo, da takšne primere ureja v skladu z Uredbo št. 17 z odločbo, ki bo učinkovala za naprej,

SPREJEL TO UREDBO:

Člen 1

1. Brez poseganja v uporabo Uredbe št. 17 lahko Komisija z uredbo in v skladu s členom 85(3) Pogodbe razglasi, da člen 85(1) ne velja za skupine sporazumov med podjetji, sklepe podjetniških združenj in usklajena ravnanja v zavarovalniškem sektorju, katerih cilj je sodelovanje v zvezi z:

(a) določitvijo skupnih tarif za rizične premije, ki temeljijo na skupno usklajeni statistiki ali številu zahtevkov;

(b) določitvijo enotnih splošnih pogojev zavarovanja;

(c) skupnim kritjem nekaterih vrst tveganja;

(d) likvidacijo škod;

(e) preskušanjem in odobritvijo naprav za varovanje;

(f) registri in informacijami o povečanem tveganju pod pogojem, da se vodenje teh registrov in ravnanje s temi informacijami izvajata ob upoštevanju ustreznega varstva zaupnosti.

2. Uredba Komisije, navedena v odstavku 1, opredeljuje skupine sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, za katere velja, podrobneje pa določa zlasti:

(a) omejitve ali določbe, ki se smejo ali ne smejo pojaviti v teh sporazumih, sklepih in usklajenih ravnanjih;

(b) določbe, ki jih sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja morajo vsebovati ali druge pogoje, ki morajo biti izpolnjeni.

Člen 2

Vsaka uredba, sprejeta v skladu s členom 1, bo imela omejeno trajanje.

Lahko se razveljavi ali spremeni, če so se spremenile okoliščine glede kakršnih koli dejstev, ki so bila pomembna za njeno sprejetje; v takem primeru se določi rok za spremembo sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj, za katere velja prejšnja uredba.

Člen 3

Uredba, sprejeta v skladu s členom 1, lahko določa, da velja za nazaj za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, za katera bi na datum začetka veljavnosti omenjene uredbe veljala Odločba, sprejeta z veljavnostjo za nazaj v skladu s členom 6 Uredbe št. 17.

Člen 4

1. Uredba, sprejeta v skladu s členom 1, lahko določa, da prepoved iz člena 85(1) Pogodbe ne velja za obdobje, določeno v tej uredbi, za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, že obstoječa na dan 13. marca 1962, ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 85(3), če:

- se v šestih mesecih od začetka veljavnosti omenjene uredbe spremenijo, tako da izpolnjujejo omenjene pogoje v skladu z določbami omenjene uredbe in

- je Komisija opozorjena o spremembah v roku, ki ga določa omenjena uredba.

Določbe prvega pododstavka veljajo enako za tiste sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, obstoječa na dan pristopa novih držav članic, za katere zaradi pristopa velja člen 85(1) Pogodbe in ki ne izpolnjujejo pogojev iz člena 85(3).

2. Odstavek 1 velja za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, ki jih je bilo treba priglasiti pred 1. februarjem 1963 v skladu s členom 5 Uredbe št. 17 le v primeru, če so bili priglašeni pred tem datumom.

Odstavek 1 ne velja za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, obstoječa na dan pristopa novih držav članic, za katere zaradi pristopa velja člen 85(1) Pogodbe in ki jih je bilo treba priglasiti v šestih mesecih od datuma pristopa v skladu s členoma 5 in 25 Uredbe št. 17, če njihova priglasitev v omenjenem roku ni bila opravljena.

3. V pravnih sporih, ki ob začetku veljavnosti uredbe, sprejete v skladu s členom 1, potekajo, ni mogoče uveljavljati določb, izhajajočih iz odstavka 1, prav tako jih ni mogoče uveljavljati kot razlog v odškodninskih zahtevkih proti tretjim osebam.

Člen 5

Če Komisija predlaga sprejetje uredbe, objavi njen osnutek in tako vsem zainteresiranim osebam in organizacijam omogoči, da ji pošljejo svoje pripombe v roku, ki ga določi in ki ni krajši od enega meseca.

Člen 6

1. Komisija se posvetuje s Svetovalnim odborom za omejevalna ravnanja in monopole:

(a) pred objavo osnutka uredbe;

(b) pred sprejetjem uredbe.

2. Uporabi se člen 10(5) (6) Uredbe št. 17, ki se nanaša na posvetovanje s svetovalnim odborom. Vendar pa skupni sestanki s Komisijo ne potekajo prej kot en mesec po odpošiljanju obvestila o njihovem sklicu.

Člen 7

Če Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo države članice ali fizičnih ali pravnih oseb, ki izkazujejo pravni interes, ugotovi, da imajo sporazumi, sklepi ali usklajena ravnanja, za katere velja uredba, sprejeta v skladu s členom 1, v katerem koli primeru kljub temu določene učinke, ki so nezdružljivi s pogoji, določenimi v členu 85(3) Pogodbe, lahko odvzame ugodnost uporabe te uredbe in izda odločbo v skladu s členoma 6 in 8 Uredbe št. 17, pri čemer se ne zahteva uradna priglasitev iz člena 4(1) Uredbe št. 17.

Člen 8

Najkasneje v šestih letih od začetka veljavnosti uredbe Komisije, predvidene v členu 1, Komisija pošlje Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo o izvajanju te uredbe, skupaj s takšnimi predlogi za njene spremembe, kakor je glede na izkušnje potrebno.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 31. maja 1991

Za Svet

Predsednik

A. Bodry

[1] UL C 16, 23.1.1990, str. 13.

[2] UL C 260, 15.10.1990, str. 57.

[3] UL C 182, 23.7.1990, str. 27.

[4] UL L 395, 30.12.1989, str. 1.

[5] UL 13, 21.2.1962, str. 204/62.

--------------------------------------------------

Top