EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991R1274

Uredba Komisije (EGS) št. 1274/91 z dne 15. maja 1991 o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1907/90 o določenih tržnih standardih za jajca

OJ L 121, 16.5.1991, p. 11–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 037 P. 131 - 144
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 037 P. 131 - 144
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 249 - 262
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 249 - 262
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 249 - 262
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 249 - 262
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 249 - 262
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 249 - 262
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 249 - 262
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 249 - 262
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 249 - 262

No longer in force, Date of end of validity: 26/12/2003; razveljavil 32003R2295

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/1274/oj

31991R1274Uradni list L 121 , 16/05/1991 str. 0011 - 0024
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 37 str. 0131
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 37 str. 0131


Uredba Komisije (EGS) št. 1274/91

z dne 15. maja 1991

o uvedbi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (EGS) št. 1907/90 o določenih tržnih standardih za jajca

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1907/90 z dne 26. junija 1990 o nekaterih tržnih standardih za jajca [1] in zlasti členov 5(3), 10(3), 11(2), 20(1) in 22(2) Uredbe,

ker vsebuje Uredba (EGS) št. 1907/90 temeljito revizijo teh tržnih standardov, kot so se izvajali na podlagi prejšnjih uredb; ker predvideva podrobna pravila, potrebna za izvedbo teh standardov, ki jih je treba sprejeti v skladu s členom 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2771/75 [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1235/89 [3]; ker je treba določiti zlasti pravila v zvezi s pogoji za registracijo zbiralnic in pakirnih centrov, identifikacijo, pogostost zbiranja in dostave jajc ter ravnanja z njimi, kriterije kakovosti in razvrščanje po masi, podatke glede navedb na jajcih in pakiranjih za jajca, pogoje, ki naj se uporabljajo za navedbe o vrsti reje, in kriterije v zvezi s izvorom jajc ter izjeme glede obveznega pakiranja jajc v velika pakiranja, v primeru majhnih količin;

ker je zdaj tako glede na tehnološki razvoj kot glede na zahteve potrošnikov primerno predvideti hitrejšo dostavo, zbiranje, razvrščanje in pakiranje jajc; ker lahko nekateri proizvajalci jamčijo vzdrževanje temperature, pri kateri shranjujejo jajca, tako da bi bila mogoča trajna izjema od splošne obveznosti dnevnega zbiranja in dostave jajc, namenjenih za označevanje "ekstra" jajc, kot je predvideno v členu 12 Uredbe (EGS) št. 1907/90, in ker je v prehodnem obdobju primerno predvideti splošno izjemo v korist vseh nosilcev dejavnosti;

ker zahtevajo trgi, do katerih je dostop omejen na pooblaščena pakirna in predelovalna podjetja, jamstva za pravilno ravnanje, tako da bi tem podjetjem lahko dovolili dostavo jajc naslednji delovni dan po sprejemu;

ker je treba v primeru, ko pakirni center dostavlja nesortirana jajca v drug pakirni center, preprečiti namerno kopičenje različnih časovnih omejitev na škodo svežosti jajc;

ker lahko dobijo dovoljenje za zbiranje ali razvrščanje jajc po kakovosti in masi samo podjetja, ki imajo objekte in tehnično opremo, primerno obsegu svojega poslovanja, ki jim omogoča ustrezno ravnanje z jajci;

ker je treba za namene uveljavitve te uredbe vsakemu pakirnemu centru dodeliti razlikovalno registrsko številko po enotnem kodirnem sistemu, da bi se izognili zmedi in omogočili identifikacijo pošiljk jajc;

ker je treba zaradi zagotavljanja oskrbe potrošnika z izdelki dobre kakovosti za vsak kakovostni razred določiti kriterije visokega standarda;

ker je treba opredeliti kakovostne lastnosti svežih jajc, znanih tudi kot jajca razreda "A", tako da so omejene na jajca najvišje kakovosti; ker je nekatera jajca mogoče šteti za "posebno sveža", če veljajo za njihovo zbiranje in nadaljnje razpošiljanje posebno strogi režimi;

ker morajo biti jajca navadne kakovosti, katerih lastnosti ne dovoljujejo vključitve med "sveža jajca", opisana kot "jajca druge kakovosti" in tako tudi razvrščena; ker je treba jajca, pri katerih se uporablja postopek čiščenja, ohlajevanja z namakanjem ali konzerviranja, praviloma uvrstiti v ta razred;

ker je treba uvesti tretji kakovostni razred za jajca, ki ne izpolnjujejo zahtev za višje razrede, vendar so še vedno primerna za prehrano ljudi;

ker so v praksi ta jajca namenjena v glavnem za neposredno dobavo živilski industriji, vključno s podjetji živilske industrije, ki imajo dovoljenje v skladu z Direktivo Sveta 89/437/EGS z dne 20. junija 1989 o higienskih in zdravstvenih težavah, ki vplivajo na proizvodnjo jajčnih izdelkov in njihovo dajanje na trg [4], kakor je bila spremenjena z Direktivo 89/662/EGS [5], in pod pogojem, da so škatle, ki jih vsebujejo, označene s tem namembnim krajem, in ker v tem primeru ni potrebno, da imajo razločevalni znak, ki bi jih opredeljeval kot jajca razreda "C";

ker se lahko ta izjema pod enakimi pogoji razširi tudi na jajca razreda "B"; ker takšno označevanje v primeru jajc, ki niso primerna za prehrano ljudi, ne sme omogočati zamenjave, bodisi naključne ali namerne, z jajci, ki se lahko dostavijo le neživilski industriji;

ker je treba, glede na to, da se razvrščena jajca med transportom hitro kvarijo, uveljaviti visoke standarde v zvezi s pakiranjem, shranjevanjem in transportom; ker je takšna tveganja, vključno z mikrobiološko okužbo, mogoče znatno zmanjšati z uvedbo strogih omejitev pri uporabi embalaže; ker je treba natančno določiti pogoje, da bi uveljavili nekatere izjeme, predvidene v primeru neposrednih lokalnih dobav za maloprodajo jajc brez posebne embalaže, sicer znano kot prodaja na kilo;

ker se potrošniku, poleg obveznega datuma pakiranja, ki se uporablja na pakiranjih za jajca, in datuma razvrščanja v primeru prodaje v razsutem stanju, lahko zagotovi ustrezne dodatne informacije z neobveznimi navedbami na jajcih ali na pakiranjih o priporočenem roku uporabnosti in/ali roku trajanja in/ali datumu znesitve; ker se zdi primerno povezati priporočeni rok uporabnosti in rok trajanja s kriteriji kakovosti za jajca; ker je ob upoštevanju nekaterih zaščitnih ukrepov primerno določiti, da se lahko jajca žigosajo z datumom znesitve tudi na kmetiji;

ker je treba zaradi preprečevanja tveganja prevare uvesti ne le dnevno zbiranje in takojšnje razvrščanje in označevanje, temveč tudi posebno stroge postopke registracije, evidenc in spremljanja stanja pri jajcih, ki so namenjena za žigosanje z datumom znesitve;

ker se lahko v primeru jajc, ki so žigosana z datumom znesitve na kmetiji, omili pravilo o dnevnem zbiranju, da bi se izognili diskriminaciji proizvodnih obratov, drugačnih od tistih, ki oskrbujejo pakirne centre, locirane na istem mestu;

ker se zdi v luči sedanje komercialne prakse nepotrebno, da bi določili posebne navedbe za jajca kokoši nesnic v baterijski reji; ker pa je potrebna določba glede omejenega števila označb za jajca kokoši, ki niso bile zrejene v kletkah, da bi se izognili zmedi med potrošniki glede glavnih nebaterijskih proizvodnih sistemov;

ker je zaradi varstva potrošnikov pred zavajujočimi označbami, do katerih bi lahko prišlo s sleparskimi nameni doseganja cen, višjih od tistih, ki sicer prevladujejo za jajca kokoši, zrejenih v kletkah, treba v primeru poljubne uporabe označb, ki se nanašajo na nekatere vrste nebaterijske prireje, določiti minimalne živinorejske kriterije, ki jih je treba upoštevati, pa tudi posebno stroge postopke registracije, evidenc in spremljanja stanja;

ker je zaradi zagotavljanja enotne uporabe določb Uredbe (EGS) št. 1907/90 in zlasti tistih, ki se nanašajo na nadzor, vključno s posebnimi režimi, ki naj se izvajajo za spremljanje uporabe datuma znesitve in navedb o določenih vrstah nebaterijske prireje in tistih, ki se nanašajo na izvor jajc, potrebna določba o stalni izmenjavi informacij med državami članicami in Komisijo;

ker morajo trakovi in nalepke omogočati enostavno prepoznavanje škatel in njihove vsebine;

ker je treba posvetiti posebno pozornost velikim in malim pakiranjem, ki vsebujejo industrijska jajca, in po drugi strani "ekstra" jajcem;

ker naj bi bili pakirni centri zmožni prepakirati jajca, če je to potrebno, zlasti, če je poškodovana embalaža, če želi trgovec prodajati jajca pod svojim imenom ali če je treba jajca prepakirati iz velikih pakiranj v manjše; ker je treba tudi v takih primerih v obvestilih, ki se dodajo na trakove, nalepke in pakiranja, navesti izvor in starost jajc; ker naj ta obvestila pokažejo, da so bila jajca uvrščena v drug razred ali prepakirana;

ker je treba v interesu pravilnih in nedvoumnih informacij za kupce na debelo in drobno ter za končne potrošnike urediti posebne dogovore glede označevanja jajc, ki so bila prepakirana, in zlasti za primere, ko se pakiranja ponovno uporabijo, pa tudi kadar so jajca uvrščena v nižji kakovostni razred;

ker je zaradi dodatne zamude, ki jo povzroči prepakiranje, bistveno, da se pri prepakiranih jajcih prepove uporaba navedbe "ekstra";

ker je za učinkovit nadzor usklajenosti s tržnimi standardi potreben pregled zadostnega števila jajc, izbranih tako, da tvorijo reprezentativni vzorec serije, ki se pregleduje; ker naj se pregledana serija po končanem postopku preverjanja označi z odločitvijo kontrolorja;

ker je treba parametre vzorčenja po določbi o prodaji v razsutem stanju in njeni opredelitvi iz Uredbe (EGS) št. 1907/90, razširiti tudi na tako prodajo;

ker bi bilo treba, glede na to da metode, ki se uporabljajo za razvrščanje jajc po kakovosti in masi, niso povsem natančne, v postopku dovoliti določena odstopanja; ker je poleg tega, glede na to, da lahko pogoji skladiščenja in transporta vplivajo na kakovost in maso serije, priporočljivo, da se tolerance razlikujejo glede na stopnjo trženja;

ker bi bila zaradi lažjega trženja in kontrole jajc, razvrščenih po kakovosti in masi, vsebovanih v velikih škatlah, potrebna določba o povprečni minimalni neto masi za vsak utežni razred;

ker prenaša Uredba (EGS) št. 1907/90 sprejetje številnih določb, ki jih je prej vsebovala Uredba (EGS) št. 2772/75, na Komisijo, da bi omogočila prihodnje spremembe; ker je zaradi tega potrebno veliko število sprememb in dopolnitev Uredbe Komisije (EGS) št. 95/69 [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3906/86 [7], za katero bi bilo zaradi jasnosti potrebno narediti nov osnutek;

ker je torej treba razveljaviti Uredbo (EGS) št. 95/69, kot tudi Uredbo Komisije (EGS) št. 1295/70 [8], kakor je bila spremenjena z Uredbo (EGS) št. 36/85 [9];

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Proizvajalci dostavljajo jajca podjetjem, navedenim v členu 4(1)(a) Uredbe (EGS) št. 1907/90, ali jih ta zbirajo pri proizvajalcih najmanj vsak tretji delovni dan.

Vendar lahko poteka dostava v pakirne centre ali zbiranje pri proizvajalcih le enkrat na teden v primerih, ko sobna temperatura, pri kateri se shranjujejo jajca, ne presega 18 °C.

2. Jajca, namenjena za trženje kot "ekstra", kot je predvideno v členu 12 Uredbe (EGS) št. 1907/90, se dostavljajo ali zbirajo za pakirne centre vsak delovni dan pri vsakem proizvajalcu. Vendar lahko taka dostava ali zbiranje potekata vsak drugi delovni dan v tistih primerih, kjer sobna temperatura, pri kateri se shranjujejo jajca na kmetiji, ne presega 18 °C.

V prehodnem obdobju do 31. decembra 1992, lahko dostava in zbiranje teh jajc na splošno potekata vsak drugi delovni dan.

3. Jajca, namenjena za navedbo datuma znesitve v skladu s členom 17, dostavi vsak proizvajalec ali zbira vsak pakirni center na dan znesitve.

Jajca, na katera je datum znesitve žigosan pri proizvajalcu, se dostavijo ali zbirajo najpozneje naslednji delovni dan po znesitvi.

4. Vse zbiralnice dostavijo jajca v pakirne centre najpozneje naslednji delovni dan po sprejemu.

Vendar lahko izvajalci na trgu v smislu člena 2(2)(a) Uredbe (EGS) št. 1907/90 dostavijo jajca najpozneje drugi delovni dan po sprejemu na trgu.

5. Vsaka dostava se identificira po imenu in naslovu proizvajalca ali zbiralnice in po datumu odpreme.

6. Pakirni centri naj razvrstijo in pakirajo jajca najpozneje drugi delovni dan po tem, ko so jajca sprejeta v pakirni center, razen v primerih ko:

- so jajca sprejeta od proizvajalcev ali dostavljena v druge pakirne centre najpozneje naslednji delovni dan po sprejemu,

- se namerava na jajca navesti datum znesitve in se v tem primeru razvrščajo in pakirajo na dan znesitve.

7. Navedbe, predvidene v členih 7 in 10(1) in (2)(c) Uredbe (EGS) št. 1907/90, se uporabijo najpozneje na dan razvrščanja in pakiranja.

Člen 2

Jajca se med shranjevanjem v objektih proizvajalca in med transportom od proizvajalca do zbiralnice ali pakirnega centra vzdržujejo na temperaturi, ki je najustreznejša za optimalno vzdrževanje njihove kakovosti.

Člen 3

1. Samo podjetja in proizvajalci, ki izpolnjujejo pogoje iz odstavkov 2 do 4, dobijo dovoljenje kot zbiralnice ali pakirni centri v smislu Uredbe (EGS) št. 1907/90.

2. Prostori zbiralnic in pakirnih centrov morajo:

(a) imeti dovolj veliko površino glede na obseg opravljenega dela;

(b) biti tako zgrajeni in opremljeni, da:

- omogočajo ustrezno zračenje in razsvetljavo,

- se lahko ustrezno čistijo in razkužujejo,

- so jajca zavarovana pred velikimi nihanji zunanje temperature;

(c) biti namenjeni za ravnanje z jajci in njihovo shranjevanje; vendar se lahko del prostorov uporablja za shranjevanje drugih izdelkov, pod pogojem, da ti ne prenašajo na jajca tujega vonja.

3. Tehnična oprema pakirnih centrov mora zagotavljati pravilno ravnanje z jajci in vključevati zlasti:

(a) ustrezno opremo za presvetljevanje, s stalno zasedbo, ki omogoča preverjanje kakovosti vsakega jajca posebej. Kadar se uporablja avtomatska naprava za presvetljevanje, sortiranje in razvrščanje, mora oprema vključevati neodvisno svetilko za presvetljevanje;

(b) naprave za merjenje višine zračnega prostora;

(c) stroj za razvrščanje jajc po masi;

(d) eno ali več preciznih tehtnic za tehtanje jajc;

(e) opremo za žigosanje jajc, pri kateri se uporabijo določbe členov 7 in 8 Uredbe (EGS) št. 1907/90.

4. Prostori in tehnična oprema morajo biti čisti in v dobrem stanju ter brez tujega vonja.

Člen 4

1. Vloga za odobritev zbiralnice ali pakirnega centra se predloži pristojnemu organu države članice, na ozemlju katere so locirani prostori zbiralnice ali centra.

2. Organ dodeli centru, ki ga odobri, registrsko številko, v kateri je prva števka, kot sledi:

Belgija | 1 |

Nemčija | 2 |

Francija | 3 |

Italija | 4 |

Luksemburg | 5 |

Nizozemska | 6 |

Danska | 7 |

Irska | 8 |

Združeno kraljestvo | 9 |

Grčija | 10 |

Španija | 11 |

Portugalska | 12. |

3. Dovoljenje za pakiranje jajc razreda "A" z oznako "ekstra" ali za navedbo datuma znesitve v skladu s členom 17 ali pod pogoji iz člena 18 lahko dobijo samo pakirni centri s posebno registracijo.

4. Vsaka država članica do 1. junija 1991 priskrbi drugim državam članicam in Komisiji seznam odobrenih centrov na svojem ozemlju s prikazom imena in naslova ter številke, ki je dodeljena vsakemu centru. Vsaka sprememba tega seznama se sporoči na začetku vsakega koledarskega četrtletja drugim državam članicam in Komisiji.

Člen 5

1. Jajca razreda "A" imajo naslednje minimalne značilnosti:

lupina in povrhnjica: | normalna, čista, nepoškodovana; |

zračni mehurček: | višina ne presega 6 mm, negibljiv; vendar pri jajcih, ki naj se označijo kot "ekstra", ne presega 4 mm v času pakiranja ali v času carinskega pregleda v primeru uvoza; |

beljak: | bister, prozoren, želatinasto čvrst, brez kakršnih koli tujih snovi; |

rumenjak: | pri presvetlitvi viden le kot senca z nejasnimi obrisi, pri obračanju jajca negibljiv oziroma neznatno gibljiv od sredine, brez kakršnih koli tujih snovi; |

zarodna celica: | ni zaznavno razvita; |

vonj: | brez tujega vonja. |

2. Jajca razreda "A" se pred razvrščanjem ali po njem ne umivajo in ne čistijo z nobenimi sredstvi.

3. Jajca razreda "A" se v prostorih ali objektih, v katerih se umetno vzdržuje temperatura pod + 5 °C, ne konzervirajo in ne ohlajujejo. Vendar se jajca, ki so bila več kot 24 ur na temperaturi pod + 5 °C med transportom ali v drobnoprodajnih prostorih in njihovih prizidkih, ne štejejo za ohlajena, če količina, zalog v teh prostorih ne presega zahtev za tridnevno maloprodajo v zadevnih prostorih.

Člen 6

1. Jajca razreda "B" imajo naslednje minimalne značilnosti:

lupina: | normalna in nepoškodovana; |

zračni mehurček: | višina ne presega 9 mm; |

beljak: | bister, prozoren, brez kakršnih koli tujih snovi; |

rumenjak: | pri presvetlitvi viden le kot senca z nejasnimi obrisi, ta značilnost se ne zahteva za jajca, konzervirana v apnu,brez kakršnih koli tujih snovi; |

zarodna celica: | ni vidno razvita; |

vonj: | brez tujega vonja. |

2. Razred "B" vključuje tri vrste jajc:

(a) jajca, ki niso niti hlajena niti konzervirana:

Jajca razreda "B", ki niso bila niti konzervirana niti ohlajena v prostorih ali objektih, kjer se temperatura umetno vzdržuje na manj kot + 5 °C.

Vendar se jajca, ki so bila več kot 24 ur na temperaturi pod + 5 °C med transportom ali v drobnoprodajnih prostorih in njihovih prizidkih, ne štejejo za ohlajena, če količina zalog, shranjena v teh prizidkih ne presega zahtev za tridnevno maloprodajo v zadevnih prostorih;

(b) hlajena jajca:

Jajca razreda "B", ki so bila ohlajena v prostorih, v katerih se umetno vzdržuje temperatura pod + 5 °C;

(c) konzervirana jajca:

Jajca razreda "B", ki so bila konzervirana v mešanici plinov drugačne sestave od atmosferskega zraka, bodisi hlajena ali ne, in jajca, ki so bila konzervirana na kakršenkoli drug način.

Člen 7

Jajca razreda "C" so jajca, ki ne izpolnjujejo zahtev, ki veljajo za jajca razredov "A" in "B". Posredujejo se lahko samo podjetjem živilske industrije, ki imajo dovoljenje v skladu s členom 6 Direktive 89/437/EGS, ali podjetjem neživilske industrije.

Člen 8

Jajca razreda "A" se razvrstijo po masi, kot sledi:

- razred 0: 75 g in več,

- razred 1: od 70 g do 75 g,

- razred 2: od 65 g do 70 g,

- razred 3: od 60 g do 65 g,

- razred 4: od 55 g do 60 g,

- razred 5: od 50 g do 55 g,

- razred 6: od 45 g do 50 g,

- razred 7: pod 45 g.

Člen 9

V primeru žigosanja jajc razreda "A" v skladu členom 7 Uredbe (EGS) št. 1907/90, velja naslednje:

- Označba razred "A" je krog s premerom najmanj 12 mm,

- označba za razred glede na maso je številka znotraj zgoraj omenjenega kroga, visoka med 2 in 3 mm,

- številka pakirnega centra so tri števke ali več, visoke vsaj 5 mm,

- navedba datumov je sestavljena iz črk in številk, visokih vsaj 5 mm, ki kažejo pogoje, navedene v Prilogi I, tem pa sledita dan in mesec iz člena 14.

Člen 10

1. Označba, ki kaže uvrstitev jajc razreda "B", je, kot sledi:

(a) za "jajca, ki niso niti ohlajena niti konzervirana" krog premera najmanj 12 mm, v katerem je najmanj 5 mm visoka latinska črka B;

(b) za "hlajena jajca" enakostranični trikotnik z najmanj 10 mm dolgimi stranicami;

(c) za "konzervirana jajca" romb z diagonalami 16 mm in 7 mm.

Vsakdo, ki ohlaja ali kakorkoli drugače konzervira jajca, naj jih pred tem označi, kot je navedeno pod (b) ali (c).

Pri jajcih, konzerviranih v apnu, se lahko te oznake uporabijo potem, ko je izveden postopek.

2. Označba za kakovostno razvrščanje jajc razreda "C" je krog premera najmanj 12 mm, v katerem je latinska črka C, visoka vsaj 5 mm.

3. Ne glede na zgoraj navedeno jajc razreda "B" in "C" ni treba označevati v primeru neposredne dostave živilski industriji, pod pogojem, da so pakiranja, ki jih vsebujejo, jasno označene s tem namembnim krajem.

Člen 11

1. Označbe, uporabljene v skladu s členoma 9 in 10, in navedbe na jajcih, predvidene v členih 16, 17, 18 in 19, morajo biti jasno čitljive.

2. Jajca se označijo z neizbrisno barvo, odporno na kuhanje. Uporabljeni proizvod mora ustrezati veljavnim določbam glede barvil, ki se smejo uporabljati v živilih, namenjenih za prehrano ljudi.

Člen 12

1. Pakiranja, vključno z notranjo embalažo, morajo biti odporna proti udarcem, suha, čista in v dobrem stanju ter izdelane iz materialov, ki varujejo jajca pred tujim vonjem in tveganjem poslabšanja kakovosti.

2. Velika pakiranja, ki se uporabljajo za prevoz in razpošiljanje jajc, vključno z notranjo embalažo, se ne smejo ponovno uporabiti, razen če so kot nove in izpolnjujejo tehnične zahteve iz odstavka 1. Na ponovno uporabljenih velikih škatlah ne sme biti nobenih prejšnjih označb, ki bi lahko povzročile zmedo.

3. Mala pakiranja se ne smejo ponovno uporabiti.

4. Odstopanje, navedeno v členu 11(2) Uredbe (EGS) št. 1907/90, se uporablja v primeru dostave v območju 20 km od pakirnega centra in za dnevne količine manj kot 3600 jajc na dobavo in manj kot 360 na kupca. Ime, naslov in številka pakirnega centra, kakor tudi število jajc, kakovostni in utežni razredi ter datum razvrščanja se navedejo na spremljajočih dokumentih.

Člen 13

1. Jajca morajo biti skladiščena v čistih, suhih prostorih brez tujega vonja.

2. Jajca morajo biti med prevozom in skladiščenjem čista, suha in brez tujega vonja ter učinkovito zavarovana pred udarci, vremenskimi vplivi in svetlobo.

3. Jajca morajo biti med skladiščenjem in prevozom zavarovana pred skrajnimi temperaturami.

Člen 14

Navedba datuma pakiranja iz členov 7 in 10 Uredbe (EGS) št. 1907/90 vsebuje eno ali več od naslednjih besedil:

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- ,

- .

V ta namen se datum navede z dvema nizoma številk, ki predstavljajo v naslednjem vrstnem redu:

- dan od 01 do 31,

- mesec od 01 do 12.

Člen 15

Poleg datuma pakiranja kot datuma lahko izvajalec v času pakiranja označi tudi priporočeni rok uporabnosti in/ali rok trajanja in/ali datum znesitve. Datum znesitve pa se lahko žigosa na jajca tudi na kmetiji.

Člen 16

Priporočeni rok uporabnosti je navedba zadnjega datuma, ko se jajca še lahko ponudijo v prodajo potrošniku, po katerem ostaja razumno obdobje vsaj sedmih dni za shranjevanje doma. Določen mora biti na tak način, da bodo jajca razreda "A" ohranila lastnosti, opisane v členu 5(1) te uredbe, do konca tega časa shranjevanja, če se pravilno shranjujejo. Rok trajanja ustreza koncu tega časa shranjevanja.

Označba mora biti izražena na tak način, da je pomen teh datumov jasen.

Člen 17

1. Kadar je datum znesitve označen na jajcih in na pakiranjih, ki jih vsebujejo, pakirni centri vodijo ločene evidence:

- o imenih in naslovih proizvajalcev, ki dobavljajo taka jajca, ki se vpišejo v register po inšpekciji pristojnega organa države članice,

- na zahtevo tega organa o številu nesnic, ki jih ima vsak proizvajalec.

2. Proizvajalci iz odstavka 1 imajo pozneje redne inšpekcijske preglede. Voditi morajo sprotne evidence o:

- datumu vhlevljanja, starosti ob vhlevljanju in številu nesnic, ločeno po hlevih,

- dnevni proizvodnji jajc za vsak hlev,

- številu ali masi dostavljenih jajc, ki so namenjena za navedbo datuma znesenja ali na katera je bil datum znesenja žigosan že na kmetiji, ločeno po kupcih in vključno z njihovim imenom, naslovom in številko pakirnega centra.

3. Jajca, namenjena za navedbo datuma znesenja, se dostavijo v pakirne centre v zapečatenih zabojnikih. Pošiljke teh jajc in jajc, na katera je bil datum znesenja žigosan že na kmetiji, se opredelijo z:

- datumom znesenja,

- imenom, naslovom in številko proizvajalca skupaj s kodnim sklicem na hlev, iz katerega prihajajo jajca,

- datumom odpreme,

- številom ali maso jajc v pošiljki.

Ti podatki se prikažejo na zabojniku in na spremljajočih dokumentih, ki jih mora pakirni center shranjevati 12 mesecev.

4. Zabojniki, navedeni v odstavku 3, se odprejo v pakirnem centru, tik preden se začne razvrščanje. Vsa jajca iz posameznega zabojnika se razvrščajo in pakirajo brez prekinitve. Datum znesenja se žigosa med razvrščanjem ali takoj po njem na tista jajca, ki so namenjena za takšno označevanje. V pakirnih centrih, ki jih oskrbujejo lastne proizvodne enote, locirane na istem mestu, se jajca žigosajo in/ali razvrščajo in pakirajo na dan znesenja ali dostave v druge pakirne centre.

5. Pakirni centri vodijo posebne evidence o:

- dnevnih količinah po proizvajalcih za jajca, ki prihajajo v center in so namenjena za navedbo datuma znesenja ali na katera je bil datum znesenja žigosan že na kmetiji, vključno z imenom proizvajalca, naslovom in registrsko številko,

- številu in/ali masi prodanih jajc po utežnih razredih in kupcih, skupaj z njihovimi imeni in naslovi, pa tudi sklicnimi številkami za mala pakiranja in v primeru prodaje v razsutem stanju za velika pakiranja, ki vsebujejo ta jajca. Te sklicne številke so v neprekinjenem naraščajočem številčnem zaporedju.

6. Kadar se pakirni centri oskrbujejo iz lastnih proizvodnih enot, lociranih na istem mestu, se uporabljajo prva in druga alinea odstavka 2, samo tretji in četrti stavek odstavka 4 in odstavek 5.

7. Proizvodne enote in pakirni centri iz odstavka 1 se inšpekcijsko pregledajo najmanj vsaka dva meseca.

Člen 18

1. Na jajcih razreda "A", kot tudi na malih pakiranjih, ki vsebujejo taka jajca, je lahko, če je primerno, eden od naslednjih izrazov, ki navaja vrsto prireje, kot je navedena v členu 10(3) Uredbe (EGS) št. 1907/90:

| na pakiranjih: | na jajcih: |

(a) | Huevos de gallinas camperas | Camperas |

Æg fra fritgående høns | Fritgående |

Eier aus Freilandhaltung | Freiland |

Αυγά ελεύθερης βοσκής | Ελεύθερης βοσκής |

Free range eggs | Free range |

Œufs de poules élevées en libre parcours | Libre parcours |

Uova di allevamento all'aperto — sistema estensivo | Aperto estensivo |

Eieren van hennen met vrije uitloop — extensief systeem | Vrije uitloop — extensief |

Ovos de galina criada ao ar livre | Ar livre; |

(b) | Huevos de gallinas criadas en parque | Parque |

Æg fra fritgående høns — intensivt system | Fritgående — int. |

Eier aus intensiver Auslaufhaltung | Auslauf |

Αυγά περιορισμένης βοσκής | Περιορισμένης βοσκής |

Semi–intensive eggs | Semi–intensive |

Œufs de poules élevées en plein air | Plein air |

Uova di allevamento all'aperto | Aperto |

Eieren van hennen met vrije uitloop | Vrije uitloop |

Ovos de galinha criada em parque | Parque; |

(c) | Huevos de gallinas explotadas en el suelo | Suelo |

Skrabeæg | Skrabeæg |

Eier aus Bodenhaltung | Bodenhaltung |

Αυγά δαπέδου με στρωμνή | Δαπέδου-στρωμνή |

Deep litter eggs | Deep litter |

Œufs de poules élevées au sol | Poules au sol |

Uova di galline allevate a terra | Allevate a terra |

Scharreleieren | Scharrelei |

Ovos de cama | Cama; |

(d) | Huevos de gallinas criadas en aseladero | Aseladero |

Æg fra volierehønsehold | Voliere |

Eier aus Volierenhaltung | Voliere |

Αυγά κλιμακωτής σχάρας | Κλιμακωτής σχάρας |

Perchery eggs (Barn eggs) | Perchery (Barn) |

Œufs de poules élevées sur perchoirs | Perchoirs |

Uova di galline allevate in voliera | Voliera |

Volière–eieren | Volière |

Ovos de capoeira | Capoeira. |

Navedeni izrazi se lahko uporabljajo samo za jajca, proizvedena v perutninskih obratih, ki izpolnjujejo kriterije, navedene v Prilogi.

V primeru prodaje v razsutem stanju se lahko te navedbe o vrsti prireje uporabljajo samo, če so s temi izrazi označena posamezna jajca.

2. Pakirni centri, pooblaščeni za uporabo izrazov, navedenih v odstavku 1, vodijo posebno evidenco po načinu reje:

- o imenih in naslovih proizvajalcev takih jajc, ki se vpišejo v register po inšpekciji pristojnega organa države članice,

- na zahtevo tega organa o številu nesnic, ki jih ima vsak proizvajalec.

Navedeni proizvajalci imajo pozneje redne inšpekcijske preglede. Voditi morajo evidence o datumu vhlevljanja, starosti ob vhlevljanju in številu nesnic po vrsti perutninskega sistema, tako da so prikazani tudi dnevno število proizvedenih in dostavljenih jajc, datum odpreme in imena kupcev.

3. V skladu s členom 4(4) priskrbi vsaka država članica drugim državam članicam in Komisiji seznam tako evidentiranih pakirnih centrov na svojem ozemlju in spremembe tega seznama.

4. Jajca, navedena v odstavku 1, se dostavljajo v pakirne centre v zabojnikih, na katerih so izrazi iz odstavka 1 v enem ali več jezikih Skupnosti. Pošiljke se opredelijo z imenom in naslovom proizvajalca, vrsto, številom ali maso jajc ter datumom odpreme in dostave, ažurni podatki o tem in tedenskih zalogah pa se vodijo v pakirnem centru.

5. Jajca, kot so navedena v odstavku 1, se razvrščajo in pakirajo le ob dnevih, ki so sporočeni vsaj en delovni dan vnaprej pristojnemu organu države članice. Med skladiščenjem, razvrščanjem in pakiranjem se jasno ločijo od vseh drugih jajc.

6. Pakirni centri, navedeni v odstavku 2, vodijo ločene evidence o dnevnem razvrščanju po kakovosti in masi ter o prodaji jajc in malih pakiranjih, označenih v skladu z odstavkom 1, vključno z imenom in naslovom kupca, številom pakiranj, številom in/ali maso prodanih jajc po utežnih razredih in datumih dostave, namesto vodenja prodajnih evidenc pa lahko vodijo arhiv računov ali dobavnic z oznakami, navedenimi v odstavku 1.

7. Na velikih pakiranjih, ki vsebujejo jajca, ali majhnih škatlah, označenih v skladu z odstavkom 1, so navedbe iz odstavka 1.

8. Določbe iz odstavkov 1 do 7 se uporabljajo brez vpliva na nacionalne tehnične ukrepe, ki presegajo minimalne zahteve, določene v Prilogi, ki se uporabljajo le za proizvajalce zadevne države članice, pod pogojem, da so združljivi z zakonodajo Skupnosti in v skladu s splošnimi standardi trženja za jajca.

9. Nacionalni ukrepi iz odstavka 8 se sporočijo Komisiji.

10. Države članice kadarkoli in na zahtevo Komisije priskrbijo vse informacije, ki so potrebne za ocenjevanje združljivosti ukrepov iz tega člena z zakonodajo Skupnosti in njihovo usklajenost s splošnimi standardi trženja za jajca.

Člen 19

1. Za navedbo izvora jajc razreda "A" ali malih pakiranj, ki vsebujejo jajca, v skladu s členom 10(3) Uredbe (EGS) št. 1907/90, se lahko uporabijo izrazi in/ali simboli, ki se nanašajo na državo članico in/ali na upravno ali drugo območje, ki ga opredeli pristojni organ države članice, v kateri so bila jajca proizvedena. V primeru prodaje jajc v razsutem stanju se lahko te navedbe o izvoru jajc uporabijo le, če so z ustreznimi izrazi in/ali simboli označena posamezna jajca.

2. Pakirni centri, ki uporabljajo izraze in/ali simbole iz odstavka 1, vodijo natančno evidenco o pošiljkah po izvoru, s prikazom imena in naslova proizvajalca, števila ali mase jajc in datum dostave. Proizvajalec vodi sprotne evidence o številu in starosti nesnic in prikaže tudi število proizvedenih in dostavljenih jajc, datum odpreme in imena kupcev.

3. Pakirni centri, navedeni v odstavku 2 vodijo ločene evidence o dnevnem razvrščanju po kakovosti in masi ter o prodaji malih pakiranj in jajc, označenih z izrazi in/ali simboli iz odstavka 1, vključno z imenom in naslovom kupca, številom škatel, številom ali maso prodanih jajc in datumom dostave, kakor tudi o tedenskih zalogah.

Namesto vodenja evidenc lahko vodijo arhiv računov ali dobavnic z oznakami, navedenimi v odstavku 1.

4. Velika pakiranja, ki vsebujejo jajca, ali majhne škatle, označene z izrazi in/ali simboli, navedenimi v odstavku 1, imajo enake izraze in/ali simbole.

Člen 20

1. Vsaka država članica sporoči drugim državam članicam in Komisiji:

- metode spremljanja, ki se uporabljajo za izvajanje členov 17, 18 in 19,

- letno, do 1. aprila, povprečno število navzočih nesnic [10], število ali maso dostavljenih jajc, kot je evidentirano v skladu s členom 18(2) in (4), pa tudi število ali maso prodanih jajc, evidentiranih v skladu s členom 18(6), v prejšnjem koledarskem letu.

2. O pregledih, izvedenih v državi članici, se redno razpravlja v skladu s postopkom iz člena 18 Uredbe (EGS) št. 2771/75.

Člen 21

1. Trakovi in nalepke, predvideni v členu 11 Uredbe (EGS) št. 1907/90, so beli, označbe pa so natisnjene v črni barvi.

2. Ne glede na informacije, predvidene v členu 10 Uredbe (EGS) št. 1907/90, imajo ti trakovi in nalepke, ki so lahko oštevilčeni, uradno oznako, ki jo določi pristojni organ. Vsaka država članica do 1. junija 1991 posreduje enega ali več primerkov trakov in nalepk drugim državam članicam in Komisiji.

Člen 22

1. V pakiranjih označenih z rumenim trakom ali nalepko, ki se ne more ponovno uporabiti, potem ko je škatla odprta se lahko trži:

(a) jajca, navedena v členu 2(2)(b) Uredbe (EGS) št. 1907/90, ki niso razreda "A", "B" ali "C";

(b) jajca razreda "A" ali "B", ki nimajo več lastnosti teh razredov, temveč so bila ponovno razvrščena;

(c) jajca razreda "C".

2. Trakovi ali nalepke, navedeni v odstavku 1, se ujemajo z modelom, ki ga določi pristojni organ. Vsaka država članica do 1. junija 1991 posreduje enega ali več primerkov trakov in nalepk drugim državam članicam in Komisiji. Z jasno vidnim in čitljivim črnim napisom prikazujejo:

(a) ime in priimek ali firmo in naslov podjetja, ki je odpremilo jajca;

(b) število ali neto maso pakiranih jajc;

(c) navedbo "JAJCA ZA ŽIVILSKO INDUSTRIJO" s črnimi velikimi tiskanimi črkami, visokimi 2 cm, v enem ali več jezikih Skupnosti.

Člen 23

1. Industrijska jajca v smislu člena 1(2) Uredbe (EGS) št. 19078/90 se tržijo v pakiranjih z rdečim trakom ali nalepko.

2. Trak in nalepka, omenjena v odstavku 1, se ujemata z modelom, ki ga določi pristojni organ. Vsaka država članica do 1. junija 1991 posreduje enega ali več primerkov trakov in nalepk drugim državam članicam in Komisiji. Na traku in nalepki so:

(a) ime in priimek ali firma in naslov podjetja, ki se mu pošiljajo jajca;

(b) ime in priimek ali firma in naslov podjetja, ki je odpremilo jajca;

(c) navedba "industrijska jajca" s črnimi velikimi tiskanimi črkami, visokimi 2 cm, in navedba "neprimerno za prehrano ljudi" s črnimi črkami, visokimi vsaj 0,8 cm, v enem ali več jezikih Skupnosti.

Člen 24

1. Tablica ali nalepka, omenjena v členu 12 Uredbe (EGS) št. 1907/90 morata biti pritrjena na tak način, da ni z nameščanjem traku ali nalepke na škatlo zakrit noben podatek.

2. Beseda "ekstra" je natisnjena z belimi, 1 cm visokimi poševnimi črkami na rdeči podlagi.

3. Velike škatle, ki vsebujejo majhne škatle z oznako "ekstra", se označijo z velikimi tiskanimi črkami, visokimi 2 cm, z napisom "PAKIRANJE VSEBUJE MALA PAKIRANJA "EKSTRA"" v enem ali več jezikih Skupnosti.

Člen 25

1. Jajca, ki so bila razvrščena v skladu s členom 8(2) Uredbe (EGS) št. 1907/90, se lahko tržijo v pakiranjih, v katerih so bila pred ponovnim razvrščanjem. Če se jajca prepakirajo, sme vsaka škatla vsebovati samo jajca iz iste serije.

2. Na traku ali nalepki na velikih pakiranjih so vsaj naslednje informacije v jasno vidnih in čitljivih črnih črkah:

(a) ime ali firma in naslov podjetja, ki je ponovno razvrstilo jajca ali jih je dalo ponovno razvrstiti;

(b) razlikovalna številka pakirnega centra, ki je prvi pakiral jajca, ali v primeru uvoženih jajc država izvora;

(c) razvrstitev po kakovosti in masi;

(d) število pakiranih jajc;

(e) besedi "datum pakiranja:", ki jima sledi datum prvega pakiranja,

in pod tem besedi "ponovno razvrščeno:" ki jima sledi datum ponovnega razvrščanja na enak način, kot je predvideno v členu 14;

(f) podatki o ohlajevanju ali metodi konzerviranja, nekodirani in v latinskih črkah, za ohlajena ali konzervirana jajca.

3. Na majhnih škatlah, ki vsebujejo ponovno razvrščena jajca, so samo podatki, predvideni v odstavku 2, v jasno vidnih in čitljivih črkah; v primerih, ko se ponovno uporabijo izvirna pakiranja, se podatki, ki ne veljajo več, prekrijejo. Poleg tega je lahko na malih pakiranjih blagovna znamka podjetja, ki je ponovno razvrstilo jajca ali jih je dalo ponovno razvrstiti.

Člen 26

1. Razen v primeru, predvidenem v členu 8(2) Uredbe (EGS) št. 1907/90, lahko pakirana jajca prepakirajo v druge velika ali mala pakiranja samo pakirni centri. Vsako pakiranje vsebuje samo jajca iste serije.

2. Na traku ali nalepki na velikih pakiranjih so vsaj naslednje informacije v jasno vidnih in čitljivih črnih črkah:

(a) ime ali firma in naslov podjetja, ki je prepakiralo jajca ali jih je dalo prepakirati;

(b) razlikovalna številka pakirnega centra, ki je prepakiral jajca;

(c) razvrstitev po kakovosti in masi;

(d) število pakiranih jajc;

(e) besedi "datum pakiranja:", ki jima sledi datum prvega pakiranja, in pod tem beseda "prepakirano:", ki ji sledi datum prepakiranja na enak način, kot je predvideno v členu 14;

(f) podatki o ohlajevanju ali metodi konzerviranja, nekodirani in v latinskih črkah, za ohlajena ali konzervirana jajca;

(g) registrska številka pakirnega centra, ki je prvi pakiral jajca, ali v primeru uvoženih jajc država izvora.

3. Na malih pakiranjih, ki vsebujejo prepakirana jajca, so v jasno vidnih in čitljivih črkah samo podatki, predvideni v odstavku 2. Poleg tega je lahko na malih pakiranjih blagovna znamka podjetja, ki je prepakiralo jajca ali jih je dalo prepakirati. Beseda "ekstra" se ne sme uporabiti.

4. Veljata določbi člena 1(6) in (7).

Člen 27

1. Določbe člena 21 veljajo za trakove in nalepke, omenjene v členih 25 in 26. Primerki se dostavijo do 1. junija 1991.

2. Če se izvirna pakiranja uporabijo za ponovno razvrščanje in prepakiranje, štejejo za ponovno uporabljene v smislu člena 12(2).

3. Podatki na trakovih ali nalepkah na velikih pakiranjih, ki se ponovno uporabijo v skladu s členom 12(2), se popolnoma prekrijejo z novimi trakovi ali novimi nalepkami ali na kak drug način napravijo nečitljivi.

4. Na velikih pakiranjih je lahko en podatek ali več, ki se pojavljajo na trakovih ali nalepkah, s katerimi so pričvrščene. Poleg tega je lahko na velikih pakiranjih blagovna znamka podjetja, ki je prepakiralo jajca ali jih je dalo prepakirati.

Člen 28

Oblika besedila, ki jo določa ta uredba za uporabo na jajcih in pakiranjih, se izrazi vsaj v jeziku ali jezikih države članice, v kateri poteka maloprodaja ali katera koli druga uporaba.

Člen 29

1. Odločitve, predvidene v členu 19(2) Uredbe (EGS) št. 1907/90, se ne sprejmejo, razen če je bil opravljen pregled v skladu z določbami v odstavkih 2 do 5.

2. Kadar so jajca v velikih pakiranjih, ki ne vsebujejo malih pakiranj, se kot vzorec pregleda vsaj naslednje število jajc.

Število jajc v seriji | Število jajc, ki se pregleda |

% v seriji | Minimalno število jajc |

do 180 | 100 | – |

181 do 1800 | 15 | 180 |

1801 do 3600 | 10 | 270 |

3601 do 10800 | 5 | 360 |

10801 do 18000 | 4 | 540 |

18001 do 36000 | 3 | 720 |

36001 do 360000 | 1,5 | 1080 |

nad360000 | 0,5 | 5400 |

3. Kadar so jajca v malih pakiranjih, ne glede na to ali so te znotraj velikih pakiranj ali ne, se kot vzorec pregleda naslednje število malih pakiranj in jajc.

Število jajc v seriji | Odstotek pregledanih malih pakiranj | Število jajc na pakiranje, ki naj se pregleda (%) |

do 180 | 100 | 100 |

181 do1800 | 15 | 100 |

1801 do 3600 | 10 | 100 |

3601 do 10800 | 5 | 100 |

10801 do 18000 | 4 | 100 |

18001 do 36000 | 3 | 100 |

36001 do 360000 | 1,5 | 100 |

nad360000 | 0,5 | 100 |

4. Pri serijah z ne več kot 18000 jajci se jajca za pregled izberejo iz najmanj 20 % velikih pakiranj.

Pri serijah z več kot 18000 jajci se jajca za pregled izberejo iz najmanj 10 % velikih pakiranj in vsaj deset velikih pakiranj.

5. V primeru nepakiranih jajc, ki so razstavljena ali dana na prodaj v maloprodajni trgovini, se kot vzorec pregleda 100 % jajc pri količini do 180 jajc, pri večjih pa 15 % jajc, vendar najmanj 180 jajc.

Člen 30

1. Po pregledu in po vsakem potrebnem popravku serije zaradi skladnosti z Uredbo (EGS) št. 1907/90 pregledovalec pritrdi na pakiranje trak z uradnim žigom in naslednjimi podatki:

(a) "Pregledano (dne)…,

v (kraj)…;"

(b) številko, ki jo je kontrolorju dodelila kontrolna agencija.

2. Kontrolni trak je bel z rdečim natisom. Če je bila škatla pred pregledom zaprta, se ponovno zapre s kontrolnim trakom, ki se lahko, če je primerno, pritrdi prek izvirnega traku ali nalepke.

3. Po pregledu malih pakiranj z oznako "ekstra" lahko kontrolni trak vključuje tudi podatke iz odstavka 1 in besedo "ekstra" v poševnih, 1 cm visokih črkah.

Člen 31

1. Pri pregledu serije jajc razreda "A" so dovoljene naslednje tolerance:

(a) pri odpremi iz pakirnega centra:

- 5 % jajc s kakovostnimi napakami, pri čemer ni več kot:

- 2 % jajc, ki so razbita ali s počeno lupino, vidno s prostim očesom,

- 1 % jajc z mesnimi ali krvavimi madeži.

Vendar pri pregledovanju jajc, ki se tržijo kot "ekstra", ni dovoljena nobena toleranca za višino zračnega prostora, niti v času pakiranja niti pri carinskem pregledu.

(b) v drugih stopnjah trženja:

- 7 % jajc s kakovostnimi napakami, pri čemer ni več kot:

- 4 % jajc, ki so razbita ali s počeno lupino, vidno s prostim očesom,

- 1 % jajc z mesnimi ali krvavimi madeži.

2. Pri pregledu serije jajc razreda "B" je dovoljena toleanca 7 % jajc s kakovostnimi napakami.

3. Kadar je v pregledani seriji manj kot 180 jajc, se odstotki iz odstavkov 1 in 2 podvojijo.

Člen 32

Pri pregledu serije jajc razreda "A" je dovoljena toleranca glede teže posameznega jajca. Takšna serija ne sme vsebovati več kot 6 % jajc naslednjega nižjega utežnega razreda.

Kadar je v pregledani seriji manj kot 180 jajc, se zgoraj omenjeni odstotek podvoji.

Člen 33

Velike škatle jajc razreda "A", razvrščene v skladu z utežnimi razredi, imajo naslednje minimalne neto mase:

razred 0: 7,5 kg/100 jajc

razred 1: 7,1 kg/100 jajc

razred 2: 6,6 kg/100 jajc

razred 3: 6,1 kg/100 jajc

razred 4: 5,6 kg/100 jajc

razred 5: 5,1 kg/100 jajc

razred 6: 4,6 kg/100 jajc

razred 7: minimalna masa ni določena.

Člen 34

Vsaka država članica, na ozemlju katere se ponovno razvršča serija jajc iz druge države članice, zagotovi, da se odločitev o ponovnem razvrščanju takoj sporoči tej državi članici in na zahtevo te države članice pristojnemu organu, ki ga ta določi.

Člen 35

Države članice do 1. januarja 1992 obvestijo Komisijo o ukrepih, ki jih sprejmejo za uporabo te uredbe.

Člen 36

Uredbi (EGS) št. 95/69 in 1295/70 se s tem razveljavita.

Člen 37

Ta uredba velja od 1. julija 1991. Vendar se členi 4(4), 21(2), 22(2), 23(2) in 27(1) uporabljajo od 1. junija 1991.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 1991

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 173, 6.7.1990, str. 5.

[2] UL L 282, 1.11.1975, str. 49.

[3] UL L 128, 11.5.1989, str. 29.

[4] UL L 212, 22.7.1989, str. 87.

[5] UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

[6] UL L 13, 18.1.1969, str. 13.

[7] UL L 364, 23.12.1986, str. 20.

[8] UL L 145, 3.7.1970, str. 1.

[9] UL L 5, 8.1.1985, str. 5.

[10] Povprečno število navzočih nesnic = število vhlevljenih nesnic x tedni nesnosti.52

--------------------------------------------------

PRILOGA I

1. Datum pakiranja:

emb.

pakket

verp.

συσκ.

packed

emb. le

imb.

verp.

emb.

2. Rok uporabnosti:

vender antes

Sælges til

Verkauf bis

Πώληση

Sell by

à vend. de préf. av.

da vendersi

uit. verk. dat.

Lim. de venda

3. Rok trajanja:

cons. preferente

Mindst holdbar til

Mind.-haltbar

Λήξη

Best before

à cons. de préf. av.

da consumarsi

tenm. houdb. tot

Lim. de consumo

4. Datum znesitve:

puesta

lagt

gelegt

ωοτοκία

laid

pondu le

deposizione

gelegd

post

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Minimalni kriteriji iz člena 18(1)(a), (b), (c) in (d), ki jih morajo izpolnjevati perutninska podjetja, ki proizvajajo jajca

(a) Jajca v majhnih pakiranjih z napisom "jajca iz proste reje" morajo biti proizvedena v perutninskih podjetjih, v katerih:

- imajo kokoši stalni dnevni dostop do ograd na prostem,

- je zemljišče, do katerega imajo kokoši dostop, v glavnem prekrito z rastlinjem,

- maksimalna gostota prireje ni večja od 1000 kokoši na hektar zemljišča, ki je na razpolago kokošim, ali ena kokoš na 10 m2,

- mora notranjost zgradb izpolnjevati pogoje, opredeljene v (c) ali (d).

(b) Jajca v majhnih pakiranjih z napisom "jajca iz polintenzivne reje" morajo biti proizvedena v perutninskih podjetjih, v katerih:

- imajo kokoši stalni dnevni dostop do ograd na prostem,

- je zemljišče, do katerega imajo kokoši dostop, v glavnem prekrito z rastlinjem,

- maksimalna gostota prireje ni večja od 4000 kokoši na hektar zemljišča, ki je na razpolago kokošim, ali ena kokoš na 2,5 m2,

- mora notranjost zgradb izpolnjevati pogoje, opredeljene v (c) ali (d).

(c) Jajca v majhnih pakiranjih z napisom "jajca iz globokega nastilja" morajo biti proizvedena v perutninskih podjetjih, v katerih:

- maksimalna gostota prireje ni večja od sedem kokoši na kvadratni meter talne površine, ki je na razpolago kokošim,

- je najmanj tretjina te talne površine prekrita z materialom za nastilj, kot so slama, lesni ostružki, pesek ali ruša,

- se dovolj velik del talne površine, ki je na razpolago kokošim, uporablja za zbiranje kokošjih iztrebkov.

(d) Jajca v majhnih pakiranjih z napisom "jajca iz reje na gredeh" morajo biti proizvedena v perutninskih podjetjih, v katerih:

- maksimalna gostota prireje ni večja od 25 kokoši na kvadratni meter talne površine, ki je na razpolago kokošim,

- je notranjost zgradbe opremljena z gredmi, ki so dovolj dolge, da zagotavljajo vsaki kokoši vsaj 15 cm prostora na gredi.

--------------------------------------------------

Top