EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991L0067

Direktiva Sveta z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg

OJ L 46, 19.2.1991, p. 1–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 154
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 036 P. 137 - 154
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 011 P. 128 - 145
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 009 P. 126 - 143
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 009 P. 126 - 143

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; razveljavil 32006L0088 . Latest consolidated version: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1991/67/oj

31991L0067Uradni list L 046 , 19/02/1991 str. 0001 - 0018
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 36 str. 0137
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 36 str. 0137


Direktiva Sveta

z dne 28. januarja 1991

o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg

(91/67/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker so živali in proizvodi iz ribogojstva vključeni v seznam Priloge II Pogodbe;

ker so razmnoževanje in gojitev živali iz ribogojstva ter dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg vir dohodka za osebe, ki so zaposlene v sektorju ribištva;

ker je za zagotavljanje racionalnega razvoja tega sektorja in povečanja produktivnosti treba sprejeti zdravstvene predpise za ta sektor na ravni Skupnosti;

ker je v tem smislu treba prispevati k dokončni vzpostavitvi notranjega trga in se izogniti širjenju nalezljivih ali kužnih bolezni;

ker razmere v zvezi z zdravstvenim stanjem živali iz ribogojstva niso enake na celotnem ozemlju Skupnosti; ker je torej treba, ko obravnavamo posamezne dele ozemlja uporabiti koncept con;

ker je treba predpisati merila in postopke za podelitev, ohranjanje, začasni odvzem, ponovno podelitev in odvzem statusa odobrene cone;

ker je treba uporabiti tudi koncept gojilnic, ki imajo poseben status glede na zdravstveno stanje živali;

ker je treba predpisati merila in postopke za podelitev, ohranjanje, začasni odvzem, ponovno podelitev in odvzem statusa takim gojilnicam;

ker je treba določiti zahteve Skupnosti, ki se uporabljajo pri uvozu živali in proizvodov iz ribogojstva iz tretjih držav; ker morajo te zahteve predvidevati ustrezne varnostne ukrepe;

ker je treba uvesti inšpekcijski sistem na ravni Skupnosti, ki bo preverjal usklajenost z določbami te direktive;

ker je treba vzpostaviti inšpekcijski sistem Skupnosti, da bi lahko v prihodnje dopolnjevali pravila, ki jih določa ta direktiva;

ker je treba poskrbeti za postopek, ki v okviru Stalnega veterinarskega odbora uvaja tesno in učinkovito sodelovanje med Komisijo in državami članicami,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

POGLAVJE 1

Splošne določbe

Člen 1

Ta direktiva opredeljuje pogoje v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg.

Določbe direktive se uporabljajo brez vpliva na določbe Skupnosti ali na nacionalne predpise posameznih držav o ohranitvi vrst.

Člen 2

V tej direktivi se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. "živali iz ribogojstva" pomenijo žive ribe, rake ali mehkužce iz gojilnic, vključno s prosto živečimi živalmi, ki so namenjene za gojitev;

2. "proizvodi iz ribogojstva" so proizvodi, ki jih dobimo od živali iz ribogojstva, ne glede na to, ali so namenjeni gojenju, npr. ikre in gamete, ali prehrani ljudi;

3. "ribe, raki ali mehkužci" so vse ribe, raki ali mehkužci na katerikoli stopnji razvoja;

4. "gojilnica" je vsaka ustanova, ali na splošno, vsak geografsko opredeljen objekt, v katerem se gojijo ali zadržujejo živali iz ribogojstva, namenjene trgu;

5. "odobrena gojilnica" je gojilnica, ki izpolnjuje zahteve ustreznih razdelkov (I, II ali III) Priloge C, in ki ji je priznan status v skladu z določbami člena 6;

6. "odobrena cona" je cona, ki izpolnjuje zahteve ustreznih razdelkov (I, II ali III) Priloge B, in ki ji je priznan status v skladu z določbami člena 5;

7. "odobreni laboratorij" je laboratorij, ki je na ozemlju države članice, in ki ga je imenoval pristojni, za laboratorij odgovorni organ. Tak laboratorij opravlja diagnostične teste, predpisane v tej direktivi;

8. "uradna služba" pomeni veterinarsko službo ali drugo službo na enakovredni ravni, ki jo imenuje pristojni organ države članice ali tretje države in ki je odgovorna za opravljanje nadzora, predpisanega v tej direktivi;

9. "zdravstvena inšpekcija" pomeni obisk uradne službe oz. služb z namenom opraviti zdravstvene preglede gojilnice ali cone;

10. "dajanje na trg" je posedovanje ali razstavljanje za namen prodaje, ponujanje v prodajo, prodaja, dobava, prenos ali kaka druga oblika dajanja na trg v Skupnosti, razen maloprodaje.

POGLAVJE 2

Dajanje na trg živali in proizvodov iz ribogojstva iz Skupnosti

Člen 3

1. Za dajanje živali iz ribogojstva na trg veljajo naslednje splošne zahteve:

(a) živali na dan natovarjanja ne smejo imeti nobenih kliničnih znakov bolezni;

(b) živali ne smejo biti namenjene uničenju ali usmrtitvi po programu za izkoreninjenje bolezni, navedenih v Prilogi A;

(c) živali ne smejo biti iz gojilnice, za katero velja prepoved, vpeljana v okviru zdravstvenih ukrepov, in niso smele biti v stiku z živalmi iz take gojilnice.

2. Proizvodi iz ribogojstva, ki se dajo na trg za namene razmnoževanja (ikre in gamete), morajo izvirati od živali, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1(a).

3. Proizvodi iz ribogojstva, ki se dajo na trg za prehrano ljudi, morajo izvirati od živali, ki izpolnjujejo zahteve iz odstavka 1a.

Člen 4

Živali iz ribogojstva je treba čim hitreje poslati do namembnega kraja s prevoznimi sredstvi, ki so bila očiščena in, če je to potrebno, vnaprej razkužena z dezinfekcijskim sredstvom, ki je uradno dovoljeno v državi članici pošiljateljici.

Če se pri kopenskem prevozu uporablja voda, morajo biti vozila tako oblikovana, da voda med prevozom ne more uhajati iz vozila. Prevoz se opravi tako, da se učinkovito varuje zdravje živali, zlasti z menjavo vode. Menjava vode se opravi na mestih, ki izpolnjujejo zahteve iz Priloge D. Seznam teh mest in vsa kasnejša dopolnila seznama mora vsaka država predložiti Komisiji, ki te informacije posreduje drugim državam članicam.

Člen 5

1. Da bi cona dobila status odobrene cone glede na eno ali več bolezni naštetih v Prilogi A, stolpcu 1, seznamu I in II, morajo države članice Komisiji sporočiti naslednje podatke:

- vse ustrezne utemeljitve v zvezi s pogoji predpisanimi v Prilogi B, pod I B, II B ali III B,

- nacionalne predpise, ki zagotavljajo skladnost s pogoji predpisanimi v Prilogi B, pod I C, II C ali III C.

2. Komisija natančno preuči informacije, navedene v odstavku 1. Komisija te informacije uporabi kot podlago za podelitev oz. ponovno podelitev statusa conam v skladu s postopkom, predpisanim v členu 26.

Če uradna služba v skladu s prilogo B pod točkami I D 5, II D ali III D 5 začasno odvzame status coni, Komisija prekliče odločitev o podelitvi statusa.

3. Komisija sestavi seznam odobrenih con. Seznam se dopolnjuje, tako da se upoštevajo nove odobritve ali odvzemi statusa. Komisija posreduje seznam in vse dopolnitve seznama državam članicam.

Člen 6

1. Če država članica želi, da bi gojilnica v zvezi z eno ali več boleznimi iz Priloge A, stolpca 1, seznama I in II dobila status odobrene gojilnice v coni brez statusa odobrene cone, mora država Komisiji predložiti:

- vse utemeljitve v skladu s pogoji, ustrezno z navedenimi v Prilogi C, v točkah I A, II A ali III A,

- nacionalne predpise, ki zagotavljajo skladnost s pogoji, navedenimi v Prilogi C, v točkah I B, II B ali III B.

2. Ko Komisija prejme dosje z zahtevo za odobritev ali ponovno odobritev gojilnice v coni, ki nima statusa odobrene cone, ima Komisija na voljo mesec dni časa, da preuči dosje. Primer preuči ob upoštevanju informacij, omenjenih v odstavku 1, in če je to ustrezno, ob upoštevanju inšpekcij na kraju samem, ki se opravijo v skladu z določbami člena 17.

Če Komisija pri preučevanju primera sprejme ugodne zaključke, jih sporoči državam članicam. Države imajo na voljo dva tedna časa, da lahko objavijo svoje pripombe.

Če po preteku tega roka ni bilo nobenih pripomb ali če pripombe držav članic ne nasprotujejo zaključkom Komisije, Komisija gojilnici podeli ali ponovno podeli status odobrene gojilnice.

Če obstajajo bistvene razlike med zaključki Komisije in pripombami držav članic ali če Komisija po preučitvi dosjeja sodi, da ni primerno podeliti ali ponovno podeliti status odobrene gojilnice, ima Komisija na voljo dva meseca časa, da zadevo preda Stalnemu veterinarskemu odboru in pridobi mnenje Stalnega Veterinarskega Odbora. V tem primeru se status odobrene gojilnice podeli ali ponovno podeli v skladu s postopkom iz člena 26.

Če uradna služba v skladu s Prilogo C, točkami I C, II C ali III C odvzame status odobrene gojilnice, Komisija prekliče odločitev o podelitvi statusa odobrene gojilnice.

3. Komisija sestavi seznam odobrenih gojilnic. Seznam dopolnjuje, tako da se upoštevajo nove podelitve ali odvzemi statusa. Komisija posreduje seznam in vse dopolnitve seznama državam članicam.

Člen 7

1. Preden se dajo na trg žive ribe, ki spadajo med dovzetne vrste, navedene v Prilogi A, stolpcu 2, seznamu I in II, njihove ikre ali gamete, morajo biti dana naslednja dodatna jamstva:

(a) če se ribe, ikre ali gamete vnašajo v odobreno cono, jih mora v skladu z določbami člena 11 spremljati zdravstveni certifikat, ki ustreza vzorcu iz Priloge E, poglavja 1 ali 2 in ki potrjuje, da so iz odobrene cone ali iz odobrene gojilnice. Med čakanjem na rezultat ponovnega pregleda, predpisanega v členu 28, se po postopku iz člena 26 določijo dodatna jamstva, potrebna za vnos rib iz odobrene gojilnice v coni brez statusa v odobreno cono. Med čakanjem na odločitev se uporabljajo nacionalni predpisi, ki morajo biti v skladu s splošnimi določbami Pogodbe;

(b) če se ribe, ikre ali gamete vnašajo v gojilnico, ki ni v odobreni coni, vendar izpolnjuje zahteve iz Priloge C I, jih mora v skladu s členom 11 spremljati zdravstveni certifikat, ki ustreza vzorcu iz Priloge E, poglavje 1 in 2 in ki potrjuje, da so iz odobrene cone ali iz gojilnice, ki ima enak zdravstveni status kot namembna gojilnica.

2. Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 26 prilagodi ali črta dodatna jamstva, omenjena v odstavku 1, in sicer glede na razvoj zdravstvenega stanja živali v Skupnosti, zlasti da bi se upoštevali rezultati ukrepov za izkoreninjenje bolezni iz Priloge A, stolpca 1, seznama I.

Člen 8

1. Preden se dajo na trg živi mehkužci, navedeni v Prilogi A, stolpcu 2, seznama I in II, morajo biti dana naslednja dodatna jamstva:

(a) če se mehkužci ponovno vnašajo v odobreno obalno cono, jih mora v skladu z določbami člena 11 spremljati zdravstveni certifikat, ki ustreza vzorcu iz Priloge E, poglavja 3 ali 4 in ki potrjuje, da so iz odobrene obalne cone ali iz odobrene gojilnice v obalni coni brez statusa odobrene cone;

(b) če se mehkužci ponovno vnašajo v gojilnico, ki sicer ni v odobreni obalni coni, vendar izpolnjuje pogoje iz Priloge C III, morajo mehkužci v skladu z določbami člena 11 biti opremljeni z zdravstvenim certifikatom, ki ustreza vzorcu iz Pri- loge E, poglavja 3 ali 4 in ki potrjuje, da so iz odobrene obalne cone ali iz gojilnice, ki ima enak zdravstveni status kot namembna gojilnica.

2. Komisija lahko v skladu s postopkom iz člena 26 prilagodi ali črta dodatna jamstva iz odstavka 1, in sicer glede na razmere v zvezi z zdravjem živali v Skupnosti.

Člen 9

Preden se v odobreni coni dajo na trg za človekovo prehrano, živali in proizvodi iz ribogojstva, ki izvirajo iz cone brez statusa, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

1. Ribe, dovzetne za bolezni iz Priloge A, stolpca 1, seznama I in II, je treba pred odpošiljanjem usmrtiti in jim odstraniti drobovje.

Vendar med čakanjem na izid ponovnega pregleda, predvidenega v členu 28, odstranitev drobovja ni obvezna, če ribe izvirajo iz odobrene gojilnice v coni brez statusa. Odstopanja od tega načela se sprejmejo v skladu s postopkom, predpisanim v členu 26.

Med čakanjem na odločitev se uporabljajo nacionalni predpisi, ki morajo biti v skladu s splošnimi določbami Pogodbe.

2. Žive mehkužce, dovzetne za bolezni iz Priloge A, stolpca 1, seznama I in II, je treba dostaviti za neposredno prehrano ljudi ali živilsko-predelovalnim obratom za konzerviranje in se jih ne sme vnesti v cono, če niso izpolnjeni naslednji pogoji:

- živi mehkužci prihajajo iz odobrene gojilnice v coni brez statusa, ali

- živi mehkužci se začasno vložijo v bazene za shranjevanje ali v čistilne centre, ki so posebej opremljeni in jih je v ta namen odobril pristojni organ, in ki vključujejo zlasti sistem za obdelavo in razkuževanje odpadnih voda. Pogoje za omenjeno podelitev statusa določi Komisija v skladu s postopkom iz člena 26.

3. Komisija v skladu s postopkom iz člena 26 po potrebi sprejme ustrezne ukrepe za zagotavljanje enotnega upoštevanja tega člena.

Člen 10

1. Ko država članica sestavi oz. je sestavila program, ki naj bi omogočal sprožiti postopke, določene v členu 5(1) in členu 6(1), program predloži Komisiji in ob tem podrobno navede:

- geografsko cono in gojilnico ali gojilnice,

- ukrepe uradnih služb, s katerimi se zagotovi pravilno izvajanje programa,

- postopke, ki jih morajo upoštevati odobreni laboratoriji, njihovo število in lokacije,

- razširjenost ene ali več bolezni, navedenih v Prilogi A, stolpcu 1, seznamu I in II,

- predpisane ukrepe za boj proti tem boleznim, če jih odkrijejo.

2. Komisija natančno preuči programe, ki jih predložijo države članice. Programi se odobrijo v skladu s postopkom, predpisanim v členu 26. Po sprejemu programov se bodo pri vnosu živali in proizvodov iz ribogojstva v cone ali gojilnice, ki spadajo pod te programe, upoštevala pravila, navedena v členu 7 in 8.

3. Programe, ki jih predložijo države članice, je mogoče spremeniti oziroma dopolniti po postopku, določenim v členu 26. V skladu z istim postopkom lahko Komisija odobri spremembo oz. dopolnitev odobrenega programa ali jamstev, ki so predvidena v pravilih, omenjenih v odstavku 2.

Člen 11

1. 48 ur pred nalaganjem mora uradna služba na kraju izvora živali oz. proizvodov sestaviti zdravstvene certifikate, omenjene v členu 7 in 8, v uradnem jeziku ali jezikih, ki se uporabljajo v namembnem kraju. Certifikati morajo biti na enem samem listu papirja in izstavljeni za posamičnega prejemnika blaga. Veljavnost dokumentov je deset dni.

2. Vsaka pošiljka živali ali proizvodov iz ribogojstva mora biti jasno identificirana oz. označena, tako da je mogoče pošiljki slediti do gojilnice izvora in po potrebi preveriti, kako se stanje živali oz. proizvodov ujema z informacijami v zdravstvenem certifikatu. Te informacije so lahko neposredno na prevoznem sredstvu ali na oznaki, ki je pritrjena na prevozno sredstvo, ali pa v zdravstvenem certifikatu.

Člen 12

1. Če država članica sestavi ali je sestavila neobvezni ali obvezni program nadzora za eno od bolezni iz Priloge A, stolpca 1, seznama III, program predloži Komisiji in pri tem posebej označi:

- porazdelitev bolezni v državah članicah,

- utemeljitev programa ob upoštevanju pomembnosti bolezni in predvidene koristi programa glede na stroške programa,

- geografsko območje, v katerem se bo program izvajal,

- prihodnji status gojilnic in standarde, ki jih morajo izpolnjevati gojilnice v vsaki kategoriji, vključno s testnimi postopki,

- pravila, ki se uporabljajo pri vstopu živali z nižjim zdravstvenim statusom v gojilnico,

- ukrepe, ki se uporabijo, če gojilnica iz kakršnega koli razloga izgubi svoj status,

- postopke, po katerih se spremlja in nadzoruje izvajanje programa.

2. Komisija natančno preuči programe, ki jih predložijo države članice. Programe odobri v skladu s postopkom, predpisanim v členu 26. Dodatna jamstva, splošna ali posebna, ki se lahko zahtevajo za vnos živali ali proizvodov iz ribogojstva v uradno pregledane cone ali gojilnice, se opredeli v skladu z istim postopkom.

3. Programi, ki jih predložijo države članice, se lahko spremenijo ali dopolnijo v skladu s postopkom, predpisanim v členu 26. Po istem postopku lahko Komisija odobri spremembo oziroma dopolnitev programa, ki je bil odobren, ali jamstev, ki so bila opredeljena v skladu z določbami odstavka 2.

Člen 13

1. Če država članica meni, da na njenem ozemlju ali na delu ozemlja ni ene od bolezni, navedenih v Prilogi A, stolpcu 1, seznamu III, Komisiji predloži ustrezne utemeljitve in pri tem posebej navede:

- ime bolezni in zgodovino pojavljanja le-te v državi članici,

- rezultate nadzornega testiranja, ki temeljijo na ustreznih seroloških, viroloških, mikrobioloških ali patoloških ugotovitvah, ter na dejstvu, da je o bolezni treba obvezno obvestiti pristojne organe,

- časovno obdobje, v katerem se je izvajal nadzor,

- nadzorne postopke, s katerimi se preverja, da območje ostane prosto bolezni.

2. Komisija obravnava utemeljitve, ki ji jih je predložila država članica. Morebitna dodatna jamstva, splošna ali posebna, ki se jih lahko zahteva za vnos živali ali proizvodov ribogojstva v določene cone ali območja, kot tudi za določene oblike izkoriščanja, se določi v skladu s postopkom iz člena 26.

3. Obravnavana država članica obvesti Komisijo o vsaki spremembi podatkov, določenih v prvem odstavku, ki se nanašajo na bolezen. Zaradi takega obvestila se lahko jamstva, opredeljene v skladu z določbami drugega odstavka, spremenijo ali umaknejo v skladu s postopkom iz člena 27.

Člen 14

1. Ne da bi to vplivalo na zahteve glede bolezni, navedenih v Prilogi A, stolpcu 1, seznamu III, ki so bile določene v skladu s členom 12 in 13, veljajo za dajanje na trg živih gojenih rib (mehkužcev ali rakov), ki ne spadajo med dovzetne vrste iz Priloge A, stolpca 2, seznama I in II ter njihovih iker in gamet, naslednje dodatne zahteve:

(a) če se vnašajo v odobreno cono, morajo biti v skladu z določbami člena 11 opremljene z zdravstvenim certifikatom, ki ustreza vzorcu, sestavljenemu v skladu s postopkom iz člena 26 in ki potrjuje, da prihajajo iz cone z enakim zdravstvenim statusom, iz odobrene gojilnice v coni brez statusa ali iz gojilnice, ki je lahko v coni brez statusa, pod pogojem, da v gojilnici ni nobenih rib, mehkužcev ali rakov, ki spadajo med dovzetne vrste, navedene v Prilogi A, stolpcu 2, seznamu I in II, in da gojilnica nima stika z vodotokom ali z obalnimi vodami ali z vodami rečnega ustja.

Vendar pa smejo države članice po postopku iz člena 26 med čakanjem na rezultate ponovnega pregleda, predvidenega v členu 28, zahtevati omejitev veljavnosti zgornjega odstavka, zlasti za preprečitev tega, da bi se v odobreno cono vnašale ribe, mehkužci ali raki iz zgornjega odstavka, ki prihajajo iz odobrene gojilnice v coni brez statusa, pod pogojem, da v gojilnici ni nobenih rib, mehkužcev ali rakov, ki spadajo med dovzetne vrste, navedene v Prilogi A, stolpcu 2, seznamu I in II in da gojilnica nima stika z vodotokom ali z obalnimi vodami ali z vodami rečnega ustja. Da bi zagotovili enotno uporabo te določbe, se po postopku iz člena 26 predpišejo ustrezni pogoji in ukrepi. Med čakanjem na omenjene odločitve se uporabljajo ustrezni nacionalni predpisi, ki pa morajo biti usklajeni s splošnimi določbami Pogodbe;

(b) če se vnašajo v gojilnico, ki se nahaja v coni brez statusa, vendar gojilnica izpolnjuje pogoje Priloge C, morajo biti po določbah člena 11 opremljene z zdravstvenim certifikatom, ki ustreza vzorcu, sestavljenemu v skladu s postopkom iz člena 26 in ki potrjuje, da prihajajo iz odobrene cone, iz gojilnice z enakim zdravstvenim statusom ali iz gojilnice, ki je lahko v coni brez statusa, pod pogojem, da v gojilnici ni nobenih rib, mehkužcev ali rakov, ki spadajo med dovzetne vrste, navedene v Prilogi A, stolpcu 2, seznamu I in II in da gojilnica nima stika z vodotokom ali z obalnimi vodami ali z vodami rečnega ustja.

2. Ne da bi to vplivalo na zahteve glede bolezni, navedenih v Prilogi A, stolpcu 1, seznamu III, ki so bile določene v skladu s členom 12 ni 13, veljajo za dajanje na trg prosto živečih rib, mehkužcev ali rakov, ter njihovih jajčec in gamet, naslednje dodatne zahteve:

(a) če se vnašajo v odobreno cono, morajo biti v skladu z določbami člena 11 opremljeni z zdravstvenim certifikatom, ki ustreza vzorcu, sestavljenem v skladu s postopkom iz člena 26 in ki potrjuje, da živali oz. gamete prihajajo iz cone z enakim zdravstvenim statusom;

(b) če se vnašajo v gojilnico, ki se nahaja v coni brez statusa, vendar gojilnica izpolnjuje pogoje iz Priloge C, morajo biti živali oz. gamete po določbah člena 11 opremljene z zdravstvenim certifikatom, ki ustreza vzorcu, sestavljenemu v skladu s postopkom iz člena 26 in ki potrjuje, da prihajajo iz odobrene cone;

Člen 15

Načrti za vzorčenje in diagnostične metode, ki se uporabijo za odkrivanje in potrditev prisotnosti bolezni iz Priloge A, stolpca 1, se določijo po postopku iz člena 26. Načrti za vzorčenje morajo upoštevati prisotnost prosto živečih rib, rakov in mehkužcev v vodnem okolju.

Člen 16

1. Pravila, predpisana v Direktivi Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih zdravstvenih pregledih v zvezi s proizvodi iz ribogojstva za prehrano ljudi v okviru trgovanja znotraj Skupnosti z namenom dokončnega oblikovanja notranjega trga [4], ter pravila, predpisana v Direktivi Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih pri trgovanju z določenimi živimi živalmi in proizvodi znotraj Skupnosti z namenom dokončnega oblikovanja notranjega trga [5], kar zadeva živali in proizvode iz ribogojstva na trgu, se uporabljajo, zlasti v zvezi z organizacijo in ukrepi po inšpekcijskih pregledih, ki jih izvaja namembna država članica, ter v zvezi z varnostnimi ukrepi, ki se uporabijo.

2. Direktiva 89/662/EGS se spremeni kot sledi:

(a) v Prilogi A se doda naslednja alineja:

"— Direktiva Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (UL L 46, 19.2.1991, str. 1)";

(b) V Prilogi B se črta naslednja alinea:

"— proizvodi iz ribogojstva, namenjeni za prehrano ljudi."

3. V Prilogi A, točki I Direktive 90/425/EGS se doda naslednja referenca:

"Direktiva Sveta 91/67/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg (UL L 46, 19.2.1991, str. 1)"

.

Člen 17

1. Veterinarski strokovnjaki Komisije lahko, če je to potrebno za enotno uporabo določb te direktive, opravljajo inšpekcijske preglede na kraju samem skupaj s pristojnimi organi. Država članica, na katere ozemlju se opravlja inšpekcijski pregled, mora strokovnjakom nuditi vso pomoč, ki jo potrebujejo za izvršitev nalog. Komisija obvesti države članice o izidu takšnih inšpekcijskih pregledov.

2. Splošne določbe v zvezi z uporabo tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom, predpisanim v členu 26.

Pravila za izvedbo inšpekcijskega pregleda iz tega člena se sestavijo v skladu z istim postopkom.

POGLAVJE 3

Pravila, ki urejajo uvoz iz tretjih držav

Člen 18

Živali in proizvodi iz ribogojstva, ki se uvažajo v Skupnost, morajo izpolnjevati zahteve, predpisane v členih 19, 20 in 21.

Člen 19

1. Živali in proizvodi iz ribogojstva morajo izvirati iz tretjih držav ali njihovih delov, ki so na seznamu, ki ga sestavi Komisija v skladu s postopkom iz člena 26. Seznam se lahko spreminja oz. dopolnjuje v skladu z istim postopkom.

2. Pri odločanju o tem, ali se lahko tretjo državo ali kak njen del vključi v seznam iz odstavka 1, je treba posebej upoštevati:

(a) zdravstveno stanje živali iz ribogojstva, pri čemer je treba biti posebej pozoren na eksotične bolezni in na okoljsko zdravstveno situacijo v tretji državi, ki bi lahko ogrozile zdravje gojenih živali iz ribogojstva v državah članicah;

(b) rednost in hitrost informacij, ki jih pošilja tretja država, o obstoju nalezljivih ali kužnih bolezni živali iz ribogojstva na njenem ozemlju, zlasti bolezni iz seznama B Mednarodnega urada za epizootije;

(c) predpise tretje države za preprečevanje in nadzor nad boleznimi živali iz ribogojstva;

(d) strukturo uradnih služb tretje države in njihova pooblastila;

(e) organizacijo in izvajanje ukrepov za preprečevanje in nadzor nad nalezljivimi ali kužnimi boleznimi živali iz ribogojstva;

(f) jamstva, ki jih lahko nudi tretja država v zvezi s predpisi oz. zahtevami te direktive.

3. Seznam, omenjen v odstavku 1, in vse njegove spremembe seznama se objavijo v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 20

1. Za vsako tretjo državo morajo živali in proizvodi iz ribogojstva izpolnjevati zahteve v zvezi z zdravjem živali, sprejete v skladu s postopkom, predpisanim v členu 26.

2. Glede na razmere v zvezi z zdravstvenim stanjem živali v obravnavani tretji državi lahko zahteve iz odstavka 1 vključujejo še zlasti:

- omejitev uvoza iz dela tretje države,

- omejitev uvoza določene vrste na katerikoli stopnji razvoja,

- predpisovanje obravnave proizvodov, na primer dezinfekcije iker,

- predpisovanje uporabe, ki ji smejo biti namenjeni take živali in proizvodi,

- ukrepe, ki se uporabijo po uvozu, na primer karantena ali dezinfekcija iker.

Člen 21

1. Živali in proizvodi iz ribogojstva morajo biti opremljeni z zdravstvenim certifikatom, ki ga sestavijo uradne službe tretje države izvoznice. Ta certifikat:

(a) mora biti izdan na dan natovarjanja pošiljke, ki se bo odpravila v namembno državo članico;

(b) mora spremljati pošiljko v originalu;

(c) mora potrjevati, da živali iz ribogojstva in določeni ribiški proizvodi izpolnjujejo zahteve te direktive in zahteve, predpisane v skladu s to direktivo, ki zadevajo uvoz iz tretje države;

(d) mora biti veljaven deset dni;

(e) mora biti na enem samem listu papirja;

(f) mora biti izdan enemu samemu prejemniku.

2. Certifikat, omenjen v odstavku 1, mora ustrezati vzorcu, ki se sestavi v skladu s postopkom iz člena 26.

Člen 22

Inšpekcijske preglede na kraju samem opravijo veterinarski strokovnjaki držav članic in Komisije, da bi preverili, ali se v praksi izvajajo določbe te direktive, zlasti člena 19 in 20.

Strokovnjake držav članic, ki se jim poveri naloga opravljanja inšpekcijskih pregledov, imenuje Komisija na predlog držav članic.

Inšpekcijski pregledi se opravljajo v imenu Skupnosti, ki nosi s tem povezane stroške.

Pogostnost pregledov in postopki za opravljanje inšpekcijskih pregledov se določijo v skladu s postopkom, predpisanim v členu 26.

Člen 23

1. Med pregledi proizvodov iz ribogojstva, uvoženih iz tretjih držav, se uporabijo splošna pravila in načela iz Direktive Sveta 90/675 z dne 10. decembra 1990 o načelih organizacije veterinarskih pregledov na proizvodih vnesenih v Skupnost iz tretjih držav [6];

2. Med pregledi živih živali iz ribogojstva, uvoženih iz tretjih držav, se uporabijo splošna pravila in načela iz člena 7 Direktive 90/425/EGS.

Člen 24

Če obstaja verjetnost, da kužna ali nalezljiva bolezen živali iz ribogojstva ogroža zdravje živali države članice, izbruhne ali se razširi v tretjo državo, ali če to zahtevajo drugi razlogi povezani z zdravjem živali, se uporabijo pravila, postopki in ukrepi iz člena 17 Direktive 90/425/EEC.

POGLAVJE 4

Končne določbe

Člen 25

Prilogi C in E se lahko spremenita v skladu s postopkom, predpisanim v členu 26.

Priloge A, B in C sme spremeniti le Svet, ki ukrepa s kvalificirano večino na predlog Komisije, zlasti tako, da se vsebino prilog prilagodi tehnološkemu napredku.

Člen 26

1. Kjer se je treba ravnati po postopku, predpisanem v tem členu, predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice zadevo nemudoma preda Stalnemu veterinarskemu odboru, ki je bil oblikovan v skladu s Sklepom 68/361/EGS [7] (v nadaljnjem besedilu "Odbor").

2. (a) Predstavnik Komisije Odboru predloži osnutek ukrepov, ki naj bi jih sprejeli. Odbor da svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino, ki je predpisana v členu 148(2) Pogodbe za sklepe Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v Odboru se ponderirajo na način, ki je naveden v omenjenem členu. Predsednik ne glasuje.

Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem Odbora.

(b) Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem Odbora ali če Odbor ne da nobenega mnenja, Komisija nemudoma predloži Svetu predlog v zvezi z ukrepi, ki naj bi jih sprejeli. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če v treh mesecih po tem, ko je bila zadeva predložena Svetu, ta ne sprejme ukrepa, Komisija sprejme predlagane ukrepe, razen če se Svet z navadno večino izreče proti temu.

Člen 27

1. Kjer se je treba ravnati po postopku, predpisanem v tem členu, predsednik zadevo nemudoma preda Odboru, na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

2. (a) Predstavnik Komisije Odboru predloži osnutek ukrepov, ki naj bi jih sprejeli. Odbor da svoje mnenje o osnutku v dveh dneh. Mnenje se sprejme z večino, ki je predpisana v členu 148(2) Pogodbe za sklepe Sveta na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v Odboru se ponderirajo na način, ki je naveden v omenjenem členu. Predsednik ne glasuje.

Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem Odbora.

(b) Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem Odbora ali če Odbor ne da nobenega mnenja, Komisija nemudoma predloži Svetu predlog ukrepov, ki naj bi jih sprejeli. Svet odloča s kvalificirano večino.

Če v petnajstih dneh po tem, ko je bila zadeva predložena Svetu, ta ne sprejme ukrepa, Komisija sprejme predlagane ukrepe, razen če se Svet z navadno večino izreče proti temu.

Člen 28

Pred 1. julijem 1992 za bolezni v Prilogi A in pred 1. januarjem 1997 v zvezi z zdravstvenim statusom odobrenih gojilnic v območju brez statusa, mora Svet na podlagi poročila Komisije o pridobljenih izkušnjah (poročilo se sestavi po prejemu mnenja Znanstvenega veterinarskega odbora) in na podlagi morebitnih predlogov v poročilu, o katerih odloča s kvalificirano večino, preuči določbe te direktive in zlasti tiste določbe, ki zadevajo dajanje na trg živih rib, ki prihajajo iz odobrenih gojilnic v območjih brez statusa.

Člen 29

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, do 1. januarja 1993.

2. Države članice se v sprejetih predpisih iz odstavka 1, sklicujejo na to direktivo, oziroma sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 30

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. januarja 1991

Za Svet

predsednik

J.-C. Juncker

[1] UL C 84, 2.4.1990, str. 42

[2] UL C 19, 28.1.1991

[3] UL C 332, 31.12.1990.

[4] UL L 395, 30.12.1989, str. 13.

[5] UL 224, 18.8.1990, str. 29, kakor je bila spremenjena z Direktivo 90/539/EGS (UL L 303, 31.10.1990, str. 6).

[6] UL L 373, 31.12.1990, str. 1

[7] UL L 255, 18.10.1968, str. 23.

--------------------------------------------------

PRILOGA A

BOLEZNI/PATOGENI PRI RIBAH, MEHKUŽCIH IN RAKIH

1 | 2 |

Bolezen/patogen | Dovzetne vrste |

SEZNAM I

Ribe

nalezljiva hematopoetska nekroza (IHN) | Salmo gairdneri |

Oncorhynchus nerka |

Oncorhynchus tschawytscha |

Oncorhynchus rhodurus |

atlantski losos (Salmo salar) |

SEZNAM II

Ribe

VHS (virusna hemoragična septikemija pri postrvih) | Salmo gairdneri |

Salmo trutta |

Salmo salar |

lipan (Thymallus thymallus) |

ozimice (Coregonus sp.) |

ščuka (Esox lucius) |

Mehkužci

Bonamia ostreae | ostriga (Ostrea edulis) |

Marteilla sp. | Ostrea edulis |

Haplosporidium sp. | Ostrea edulis |

Perkinsus sp. | Ruditapes decussatus |

SEZNAM III

Ribe

nalezljiva nekroza trebušne slinavke (IPN) | Salmo gairdneri |

Salmo trutta |

Salmo fontinalis |

Oncorhynchus (dve vrsti) |

spomladanska viremija pri krapih (SVC) | Cyprinus carpio |

Ctenopharyngodon idella |

Hypophtalmichtys sp. |

bakterijski nefritis (BKD) | Vsi salmonidi in predvsem Oncorhynchus |

Furunkuloza (Aeromonas salmonicida) | Salmo salar in drugi salmonidi |

bolezen rdečih ust (ERM) (Renibacterium salmonidarum) | Salmonidi, Anguilla anguilla, Psetta maxima (robec), |

Netropis atherinoides |

Gyrodactylus salaris | Salmo salar |

Myxobolosis (Myxosomiasis) | Salmo salar |

Salmo gairdneri |

Salmo trutta |

Salvelinus fontinalis |

Raki

račja kuga (Aphanomyces astaci) | Astacus sp. |

Austropotamobius pallipes |

Procambarus clarkii |

--------------------------------------------------

PRILOGA B

ODOBRENE CONE

I. Kontinentalne cone za ribe (Priloga A, stolpec 2, seznam I in II)

A. Definicija kontinentalnih con

Kontinentalno cono sestavljajo:

- del ozemlja, ki zajema celotno povodje od izvira do ustja vodotokov, kjer se gojijo, zadržujejo ali lovijo ribe, ali

- del povodja od izvira do mesta, kjer je naravna ali umetna ovira, ki preprečuje selitve rib z nižje ležečih delov vodotoka.

Velikost in goegrafske meje kontinentalne cone morajo biti določene tako, da je možnost okužbe z ribami, ki se selijo, zmanjšana na minimum. To lahko zahteva oblikovanje dodatne varovalne cone, kjer se izvaja program za spremljanje. Taka dodatna varovalna cona ne dobi statusa odobrene cone.

B. Podelitev statusa odobrene cone

Za pridobitev statusa odobrene cone mora kontinentalna cona izpolnjevati naslednje zahteve:

1. nobena riba v coni najmanj štiri leta ni smela imeti kliničnih ali drugih znakov bolezni, omenjenih v Prilogi A stolpcu 1, seznamu I in II;

2. vse gojilnice v kontinentalni coni morajo biti pod nadzorom uradnih služb. Štiri leta zapored je treba izvesti vsaj dve zdravstveni inšpekciji letno.

Zdravstvene inšpekcije se opravljajo ob letnem času, ko je temperatura vode najprimernejša za izbruh bolezni.

Zdravstvene inšpekcija mora zajemati vsaj naslednje:

- pregled rib, ki kažejo abnormalnosti,

- jemanje vzorcev, ki jih je treba čim prej poslati odobrenemu laboratoriju, da jih testira glede na iskane patogene.

Vendar si lahko tak status pridobijo tudi cone, ki imajo evidenco, iz katere je razvidno, da v preteklosti tam ni bilo bolezni, navedenih v Prilogi A, stolpcu 1, seznamu I in II, če sta izpolnjena naslednja pogoja:

(a) geografska konfiguracija ne omogoča lahkega vnosa bolezni;

(b) na območju cone je moral vsaj deset let delovati uradni sistem za nadzor nad boleznimi. V tem obdobju:

- so bile vse gojilnice redno spremljane,

- se je uporabljal sistem prijave izbruhov bolezni,

- ni bil prijavljen noben primer izbruha bolezni,

- iz okuženih con ni bila vnešena nobena riba;

3. če v kontinentalni coni ni nobene gojilnice, ki bi ji bilo treba priznati status, so morale uradne službe opravljati zdravstvene inšpekcije rib iz nižjih delov povodja dvakrat letno vsaj štiri leta zapored, v skladu z odstavkom 2;

4. če so bili rezultati laboratorijskih preiskav rib v okviru zdravstvenih inšpekcij negativni na ustrezne patogene.

C. Ohranjanje statusa odobrene cone

Za ohranjanje statusa odobrene cone veljajo naslednje zahteve:

1. ribe, ki se vnašajo v cono, morajo biti iz druge odobrene cone ali iz odobrene gojilnice;

2. v vsaki gojilnici se letno opravita dve zdravstveni inšpekciji v skladu s točko B2, razen v kontinentalni coni, kjer je vzorce treba jemati izmenično 50 odstotkom gojilnic letno;

3. pri zdravstvenih inšpekcijah morajo biti rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev rib negativni na povzročitelje bolezni, navedenih v Prilogi A, stolpcu 1, seznamu I in II;

4. ribogojci ali osebe, odgovorne za vnos rib, morajo voditi evidence z vsemi potrebnimi informacijami, ki omogočajo stalno spremljanje zdravstvenega stanja rib.

D. Začasni odvzem, ponovna podelitev statusa in odvzem statusa odobrene cone

1. Pojav nenadnih poginov ali drugih simptomov, ki dajejo pri ribah sumiti na izbruh bolezni iz Priloge A, stolpca 1, seznama I in II, je treba takoj sporočiti uradni službi. Ta nemudoma začasno odvzame status odobrene cone.

2. Vzorec vsaj desetih obolelih rib je treba poslati v odobreni laboratorij, kjer se preišče na ustrezne patogene. Rezultate testov je treba takoj sporočiti uradni službi.

3. Če so rezultati preiskav na iskane patogene negativni, vendar so rezultati pozitivni iz drugega razloga, uradna služba ponovno podeli status odobrene cone.

4. Vendar pa, če ni mogoče postaviti diagnoze, je treba v 15 dneh od prvega vzorčenja ponovno opraviti zdravstveno inšpekcijo in odvzeti dovolj velik vzorec obolelih rib ter ga poslati v odobreni laboratorij, kjer ga preiščejo glede na iskane patogene.

Če so rezultati znova negativni ali če ni več nobenih obolelih rib, uradna služba ponovno podeli status.

5. Če so rezultati pozitivni, uradna služba odvzame status odobrene cone.

6. Območju se vrne status odobrene cone, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a) pri izbruhu bolezni:

- vse ribe v okuženih gojilnicah se ubije; vse okužene ali kontaminirane ribe se uničijo,

- ribogojnico in opremo je treba razkužiti v skladu s postopkom, ki ga odobrijo uradne službe;

(b) po koncu izbruha bolezni morajo biti zopet izpolnjene zahteve iz točke B.

7. Osrednji pristojni organ mora obvestiti Komisijo in druge države članice o začasnem odvzemu, ponovni podelitvi ali odvzemu statusa odobrene cone.

II. Obalne cone za ribe (priloga A, stolpec 2, seznama I in II)

A. Obalno cono sestavlja del obalnih voda ali morja ali rečnega ustja z natančnimi geografskimi mejami, ki je homogen hidrološki sistem ali niz takih sistemov.

B. Podelitev statusa odobrene cone

Da bi obalna cona za ribe pridobila status odobrene cone, mora izpolnjevati zahteve, predpisane za kontinentalne cone v točki I B.

C. Ohranjanje statusa

Za ohranjanje statusa odobrene cone morajo biti izpolnjene zahteve iz točke I C.

D. Začasni odvzem, ponovna podelitev statusa in odvzem statusa odobrene cone

Pravila so enaka tistim iz točke I D.

III. Obalna cona za mehkužce (školjke) (Priloga A, stolpec 2, seznam I in II)

A. Obalna cona mora biti skladna z opredelitvami, določenimi v točki II A.

B. Podelitev statusa odobrene cone

Da bi obalna gojilnica pridobila status odobrene cone, morajo biti izpolnjene zahteve:

1. noben mehkužec iz cone najmanj dve leti ni smel imeti kliničnih ali drugih znakov bolezni, omenjenih v Prilogi A stolpca 1, seznama I in II;

2. vse gojilnice v kontinentalni coni morajo biti pod nadzorom uradnih služb. Zdravstvene inšpekcije se opravljajo v intervalih, ki so prilagojeni razvoju ustreznih patogenov.

Pri teh pregledih je treba jemati vzorce in jih čim hitreje poslati odobrenemu laboratoriju, kjer se testirajo na ustrezne patogene;

3. če v kontinentalni coni ni nobene gojilnice, so morale uradne službe opravljati zdravstvene inšpekcije mehkužcev v skladu s točko 2 in to v časovnih presledkih, ki so prilagojeni razvoju ustreznih patogenov. Če pa podrobne preiskave favne pokažejo, da v coni ni nobenih mehkužcev, ki pripadajo vektorski vrsti, vrsti, ki prenaša bolezen, ali vrsti, dovzetni za bolezen, lahko uradna služba podeli status odobrene cone pred vnosom mehkužcev v cono;

4. če so bili rezultati laboratorijskih preiskav mehkužcev v okviru zdravstvenih inšpekcij negativni na ustrezne patogene.

Pri conah, kjer imajo evidence, iz katerih je razvidno, da v preteklosti tam ni bilo bolezni, navedenih v Prilogi A, stolpcu 1, seznamu I in II, se lahko ta informacija upošteva pri podelitvi statusa odobrene cone.

C. Ohranjanje statusa odobrene cone

Za ohranjanje statusa odobrene cone veljajo naslednje zahteve:

1. mehkužci, ki se vnašajo v kontinentalno cono, morajo biti iz druge odobrene cone ali iz odobrenih gojilnic, ki so v obalnih conah brez statusa;

2. v vsaki gojilnici se opravi zdravstvena inšpekcija v skladu s točko B 2 in to v časovnih presledkih, ki so prilagojeni razvoju iskanih patogenov;

3. pri zdravstvenih inšpekcijah morajo biti rezultati laboratorijskih preiskav vzorcev mehkužcev negativni na povzročitelje bolezni, navedenih v Prilogi A, stolpcu 1, seznamu I in II;

4. gojitelji ali osebe, odgovorne za vnos mehkužcev, morajo voditi evidence z vsemi potrebnimi informacijami, ki omogočajo stalen nadzor in spremljanje zdravstvenega stanja mehkužcev.

D. Začasni odvzem, ponovna podelitev statusa in odvzem statusa odobrene cone

1. Pojav nenadnih poginov ali drugih simptomov, ki dajejo pri mehkužcih sumiti na izbruh bolezni iz Priloge A, stolpca 1, seznama II, je treba takoj sporočiti uradni službi. Ta nemudoma začasno odvzame status odobrene cone.

2. Vzorec obolelih mehkužcev je treba poslati v odobreni laboratorij, kjer se preišče na ustrezne patogene.

Rezultate testov je treba takoj sporočiti uradni službi.

3. Če so rezultati preiskav na iskane patogene negativni, vendar so rezultati pozitivni iz drugega razloga, uradna služba ponovno podeli status odobrene cone.

4. Vendar pa, če ni mogoče postaviti diagnoze, je treba v 15 dneh od prvega vzorčenja ponovno opraviti zdravstveno inšpekcijo in odvzeti dovolj velik vzorec obolelih mehkužcev ter ga poslati v odobreni laboratorij, kjer ga preiščejo glede na iskane patogene. Če so rezultati vnovič negativni ali če ni več nobenih bolnih mehkužcev, uradna služba ponovno podeli status odobrene cone.

5. Če so rezultati pozitivni, uradna služba odvzame status odobrene cone.

6. Coni se ponovno podeli status odobrene cone, če so izpolnjene naslednje zahteve:

(a) pri izbruhu bolezni:

- vsi okuženi ali kontaminirani mehkužci se uničijo,

- gojilnico in opremo je treba razkužiti v skladu s postopkom, ki ga odobrijo uradne službe;

(b) po koncu izbruha bolezni morajo biti zopet izpolnjene zahteve iz točke B.

7. Osrednji pristojni organ mora obvestiti Komisijo in druge države članice o začasnem odvzemu, ponovni podelitvi ali odvzemu statusa odobrene cone ali delov con, omenjenih v točki 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA C

ODOBRENE GOJILNICE V CONI, KI NIMA STATUSA ODOBRENE CONE

I. Kontinentalne gojilnice za ribe (Priloga A, stolpec 2, seznama I in II)

A. Podelitev statusa odobrene gojilnice

Da bi gojilnica pridobila status odobrene gojilnice, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

1. gojilnico mora napajati voda iz vodnjaka ali vrtine;

2. tudi na nižje ležečem delu vodotoka mora biti naravna ali umetna zapreka, ki preprečuje vnašanje prosto živečih rib v gojilnico;

3. ustrezati mora zahtevam iz Priloge B I B.

B. Ohranjanje statusa odobrene cone

Za ohranjanje statusa odobrene cone veljajo zahteve iz Priloge B I C. Vendar pa je treba vsako leto enkrat opraviti vzorčenje.

C. Začasni odvzem, ponovna podelitev statusa in odvzem statusa odobrene cone

Uporabljajo se zahteve, navedene v Prilogi B I D.

II. Obalne gojilnice za ribe (Priloga A, stolpec 2, seznam I in II)

A. Podelitev statusa odobrene gojilnice

Da bi obalna gojilnica pridobila status odobrene gojilnice, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

1. gojilnico mora napajati voda iz sistema, ki vključuje opremo za uničenje povzročiteljev bolezni, navedenih v Prilogi A, stolpcu 1, seznamu I in II;

2. gojilnica mora mutatis mutandis izpolnjevati zahteve iz Priloge B II B.

B. Ohranjanje statusa odobrene cone

Za ohranjanje statusa odobrene cone veljajo mutatis mutandis zahteve iz Priloge B II C.

C. Začasni odvzem, ponovna podelitev statusa in odvzem statusa odobrene cone

Mutatis mutandis se uporabljajo zahteve, navedene v Prilogi B II D.

III. Obalne gojilnice za mehkužce (Priloga A, stolpec 2, seznam I in II)

A. Podelitev statusa odobrene gojilnice

Da bi obalna gojilnica pridobila status odobrene gojilnice, mora izpolnjevati naslednje zahteve:

1. gojilnico mora napajati voda iz sistema, ki vključuje opremo za uničenje povzročiteljev bolezni, navedenih v Prilogi A, stolpec 1, seznamu I in II;

2. gojilnica mora mutatis mutandis izpolnjevati zahteve iz Priloge B III B, točke 1, 2 in 4.

B. Ohranjanje statusa odobrene cone

Za ohranjanje statusa odobrene cone veljajo mutatis mutandis zahteve iz Priloge B III C, točke od 1. do 4.

C. Začasni odvzem, ponovna podelitev statusa in odvzem statusa odobrene cone

Uporabljajo se zahteve, navedene v Prilogi B III D.

--------------------------------------------------

PRILOGA D

ZAMENJAVA VODE

Zamenjava vode pri prevozu živali iz ribogojstva se opravi v prevoznih sredstvih, ki jih odobrijo države članice in ki izpolnjujejo naslednje zahteve:

1. Higienske lastnosti vode, ki je na voljo za zamenjavo, morajo biti take, da pri vrsti živali, ki se prevaža, ne pride do spremembe zdravstvenega stanja v zvezi s povzročitelji bolezni iz Priloge A, stolpca 1, seznama I in II.

2. Prevozna sredstva morajo biti opremljena z napravami, ki preprečujejo kakršno koli kontaminacijo gostiteljskega okolja:

- bodisi tako, da povečujejo razkuževanje vode,

- bodisi tako, da zagotavljajo, da pri izpustu vode v nobenem primeru ne more priti do neposrednega izliva v odprto morje ali prosto tekoče vode.

--------------------------------------------------

PRILOGA E

VZORCI ZDRAVSTVENIH CERTIFIKATOV

POGLAVJE 1

ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT ZA ŽIVE RIBE, IKRE IN GAMETE IZ ODOBRENE CONE

+++++ TIFF +++++

POGLAVJE 2

ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT ZA ŽIVE RIBE, IKRE ALI GAMETE IZ ODOBRENE GOJILNICE

+++++ TIFF +++++

POGLAVJE 3

ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT ZA MEHKUŽCE IZ ODOBRENE OBALNE CONE

+++++ TIFF +++++

POGLAVJE 4

ZDRAVSTVENI CERTIFIKAT ZA MEHKUŽCE IZ ODOBRENE GOJILNICE

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Top