EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31991D0178

Sklep Sveta z dne 25. marca 1991 o sprejetju pravilnika mednarodne študijske skupine za kositer

OJ L 89, 10.4.1991, p. 33–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 016 P. 251 - 256
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 016 P. 251 - 256
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 017 P. 273 - 278
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 017 P. 273 - 278
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 017 P. 273 - 278
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 017 P. 273 - 278
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 017 P. 273 - 278
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 017 P. 273 - 278
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 017 P. 273 - 278
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 017 P. 273 - 278
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 017 P. 273 - 278
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 006 P. 206 - 211
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 006 P. 206 - 211
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 110 P. 66 - 71

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1991/178/oj

31991D0178Uradni list L 089 , 10/04/1991 str. 0033 - 0038
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 16 str. 0251
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 16 str. 0251


Sklep Sveta

z dne 25. marca 1991

o sprejetju pravilnika mednarodne študijske skupine za kositer

(91/178/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 113 in 116 te pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je bil pravilnik mednarodne študijske skupine za kositer sprejet na Konferenci Združenih narodov za kositer v Ženevi 7. aprila 1989;

ker so bile države in mednarodne organizacije, ki so sodelovale na konferenci, zaprošene, da obvestijo generalnega sekretarja Združenih narodov o svojem sprejetju pravilnika v skladu z odstavkom 21(b);

ker bo študijska skupina izvajala pomembno dejavnost analize in nadzora trga in trgovine s kositrom;

ker institucionalna struktura mednarodne študijske skupine za kositer, kot jo določa njen pravilnik, predvideva skupno sodelovanje Skupnosti in tistih držav članic, ki soglašajo s pravilnikom;

ker so nekatere države članice navedle svoj namen sodelovati v študijski skupini;

ker bi torej morali Skupnost in tiste države članice, ki so se odločile za sodelovanje v postopkih študijske skupine, na podlagi skupnega stališča hkrati deponirati svoje listine o sprejetju,

SKLENIL:

Člen 1

Evropska gospodarska skupnost sprejema pravilnik mednarodne študijske skupine za kositer.

Skupnost in tiste države članice, ki so se na tej stopnji odločile, da sodelujejo v postopkih študijske skupine, hkrati deponirajo svoje listine o sprejetju pri Generalnem sekretarju Združenih narodov, takoj ko se končajo potrebni notranji postopki.

Besedilo pravilnika je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta se pooblasti, da imenuje osebe, pooblaščene za deponiranje listine o sprejetju v imenu Skupnosti.

V Bruslju, 25. marca 1991

Za Svet

Predsednik

R. Steichen

--------------------------------------------------

PRILOGA

PRAVILNIK MEDNARODNE ŠTUDIJSKE SKUPINE ZA KOSITER

Ustanovitev

1. Ustanovi se študijska skupina za kositer za upravljanje določb in nadzor izvajanja tega pravilnika.

Namen

2. Namen skupine je zagotoviti okrepljeno mednarodno sodelovanje pri zadevah v zvezi s kositrom z izboljšanjem razpoložljivih informacij o mednarodnem gospodarstvu kositra in zagotavljanjem foruma za medvladna posvetovanja o kositru.

Opredelitve

3. (a) "Skupina" pomeni mednarodno študijsko skupino za kositer, kakor je določena v tem pravilniku.

(b) "Kositer" pomeni kositrno kovino, vsak drug prečiščen kositer, sekundarni kositer ali vsebnost kositra v koncentratih ali kositrno rudo, ki je pridobljena iz naravnega nahajališča in tiste kositrne proizvode, ki jih določi skupina. Za namene te opredelitve velja, da "ruda" izključuje (i) material, ki je bil pridobljen iz rudne mase za namene, ki niso obdelava, in (ii) material, ki je izločen v procesu obdelave.

(c) "Članice" pomenijo vse države in medvladne organizacije iz odstavka 5, ki dajo uradno obvestilo o svojem sprejetju na podlagi odstavka 21.

Naloge

4. Skupina ima naslednje naloge:

(a) vzpostaviti trajno spremljanje svetovnega gospodarstva kositra in njegovih trendov, zlasti s postavitvijo, vzdrževanjem in nenehnim posodabljanjem statističnega sistema o svetovni proizvodnji, zalogah, trgovini in porabi vseh oblik kositra in po potrebi tudi z razširjanjem tako dobljenih informacij;

(b) voditi posvetovanja in izmenjavo informacij o razvojnih dosežkih in trendih v zvezi s proizvodnjo, zalogami, trgovino in porabo vseh oblik kositra;

(c) pripravljati študije, po potrebi v širšem obsegu, o uvoznih vprašanjih v zvezi s kositrom v skladu z odločitvami skupine.

Članstvo

5. Članstvo v skupini je na voljo vsem državam, ki so zainteresirane za proizvodnjo ali porabo ali mednarodno trgovino s kositrom, in vsem medvladnim organizacijam, ki imajo odgovornosti v zvezi s pogajanji, sklepanjem in uporabo mednarodnih sporazumov, zlasti sporazumov o osnovnih proizvodih.

Pooblastila skupine

6. (a) Skupina izvaja taka pooblastila in sprejme ali organizira sprejem takih ukrepov, ki so potrebni za izvajanje in uporabo določb tega pravilnika.

(b) Skupina nima pooblastila, neposrednega ali posrednega, za sklepanje pogodb za namene trgovanja s kositrom ali katerim koli drugim osnovnim proizvodom ali izdelkom ali pogodb za terminske posle niti nima pooblastila za prevzemanje kakršnih koli finančnih obveznosti za take namene.

(c) Skupina sprejme pravila, za katera meni, da so potrebna za izvajanje njenih nalog in so predmet tega pravilnika ter niso neskladna z njim.

(d) Skupina nima pooblastil in je njene članice ne morejo pooblastiti za prevzemanje obveznosti zunaj obsega tega pravilnika ali poslovnika.

Sedež

7. Sedež skupine je na lokaciji, ki si jo izbere na območju države članice, razen če skupina odloči drugače. Skupina se z vlado gostiteljico dogovori za sporazum o sedežu, ki se sklene čim prej po začetku veljavnosti tega pravilnika.

Odločanje

8. (a) Največja pooblastila skupine, oblikovana na podlagi tega pravilnika, se dodelijo generalnemu zasedanju.

(b) Skupina, stalni odbor iz odstavka 9 in odbori ter pomožna telesa, ki se lahko ustanovijo, sprejemajo sklepe soglasno in brez glasovanja, razen v primeru sklepov, za katere je v tem pravilniku ali poslovniku določena posebna večina glasov.

(c) Vsaka država članica je upravičena do enega glasu.

Stalni odbor

9. (a) Skupina ustanovi stalni odbor, ki ga sestavljajo tiste članice skupine, ki izrazijo željo, da bi sodelovale pri njegovem delu.

(b) Stalni odbor prevzame naloge, ki mu jih dodeli skupina, in poroča skupini o zaključku ali o napredovanju svojega dela.

Odbori in pomožna telesa

10. Skupina lahko ustanovi industrijski svetovalni odbor za spremljanje razvoja kositrne industrije. Skupina lahko poleg stalnega odbora ustanovi tudi druge odbore ali pomožna telesa pod pogoji, kot jih določi.

Sekretariat

11. (a) Skupina ima sekretariat, ki ga sestavljajo generalni sekretar in osebje, ki je potrebno.

(b) Generalni sekretar vodi skupino in ji je odgovoren za upravljanje in delovanje tega pravilnika v skladu s sklepi skupine.

Sodelovanje z drugimi

12. (a) Skupina lahko sklene dogovore za posvetovanja ali sodelovanje z Združenimi narodi, njihovimi organi ali specializiranimi agencijami in drugimi medvladnimi institucijami, če je to primerno.

(b) Skupina lahko sklene tudi dogovore, ki jih šteje za primerne za ohranjanje stika z zainteresiranimi vladami nečlanic, z drugimi mednarodnimi nevladnimi organizacijami ali z institucijami zasebnega sektorja, če je to primerno.

(c) Skupina lahko povabi katero koli državo nečlanico in katero koli primerno medvladno ali nevladno organizacijo, ki se resno zanima za problematiko kositra, da jo na njenih sestankih zastopa opazovalec, pod pogojem da bo ta organizacija dodelila skupini enake pravice. Če skupina ne odloči drugače, se lahko ti opazovalci udeležujejo vseh sestankov skupine glede vseh ali katerega koli dela posameznega sestanka, vendar se ne morejo udeleževati sestankov stalnega odbora ali katerega koli odbora ali pododbora, na katerem niso zastopane vse članice skupine.

(d) Predsednik lahko povabi opazovalce, da sodelujejo v razpravah skupine, vendar nimajo pravice voliti ali vlagati predlogov.

Povezanost s Skupnim skladom

13. Skupina lahko zaprosi za imenovanje v Mednarodni organ za osnovne proizvode (ICB) na podlagi člena 7(9) Sporazuma o ustanovitvi Skupnega sklada za osnovne proizvode za namene sponzoriranja projektov o kositru, ki bi se financirali iz Sklada preko njegovega drugega računa po pogojih, ki jih lahko skupina določi le soglasno. Vendar pa skupina ne prevzema nikakršnih finančnih obveznosti v zvezi s takimi projekti in ne nastopa kot izvedbena agencija za nobenega od teh projektov.

Pravni status

14. (a) Skupina je mednarodna pravna oseba.

(b) Status skupine na ozemlju vlade gostiteljice ureja sporazum o sedežu med vlado gostiteljico in skupino.

(c) Skupina ima pravno sposobnost za izvajanje svojih nalog in zlasti, vendar ob upoštevanju odstavka 6(b) zgoraj, sposobnost za sklepanje pogodb, pridobitev ali razpolaganje s premičninami in sprožanje sodnih postopkov.

Prispevki v proračun

15. (a) Vsaka članica prispeva v letni proračun, ki ga odobri skupina. Prispevek vsake članice v proračun sestavlja enak delež 50 % proračuna, saldo se porazdeli med države članice v sorazmerju z njihovim deležem v skupnem trgovanju držav članic s primarnim kositrom in koncentrati, ki vsebujejo kositer, ki predstavlja za države proizvajalke skupen izvoz minus skupen uvoz in za države porabnice skupen uvoz. V ta namen se države, v katerih proizvodnja koncentratov, ki vsebujejo kositer, presega navedeno porabo primarnega kositra, uvrstijo med države proizvajalke in države, katerih navedena poraba primarnega kositra presega njihovo proizvodnjo koncetratov s kositrom, uvrstijo med države porabnice. Izračun temelji na zadnjih treh koledarskih letih, za katere je na voljo statistika.

(b) Skupina določi prispevek vsake članice za vsako finančno leto v enotni valuti, ki jo skupina določi v skladu z določbami o prispevkih, opredeljenih v poslovniku. Vsaka članica izvede plačilo prispevka v skladu s svojimi ustavnimi postopki.

Statistika in informacije

16. (a) Skupina zbira, primerja in daje na voljo članicam tiste statistične informacije o proizvodnji, trgovini, zalogah in porabi kositra, ki jih šteje kot primerne za učinkovito izvajanje tega pravilnika, pa tudi informacije iz pododstavka (b) spodaj.

(b) Skupina sklepa take dogovore, ki jih šteje za primerne in s katerimi je mogoča izmenjava informacij z zainteresiranimi vladami nečlanic in ustreznimi nevladnimi in medvladnimi organizacijami, ki omogočajo razpoložljivost najnovejših in zanesljivih podatkov o proizvodnji, porabi, zalogah, mednarodni trgovini, mednarodno priznanih objavljenih cenah kositra in drugih dejavnikih, ki vplivajo na porabo in povpraševanje po kositru.

(c) Skupina si prizadeva zagotoviti, da nobena od objavljenih informacij ne vpliva na zaupnost dejanj vlad ali oseb ali podjetij, ki proizvajajo, predelujejo, tržijo ali uporabljajo kositer.

Letno ocenjevanje in poročila

17. (a) Skupina izvede letno ocenjevanje svetovnega stanja kositra in povezanih vprašanj glede na informacije, ki jih dostavijo članice, in dopolnilne informacije iz vseh drugih ustreznih virov. Letna ocena vključuje pregled pričakovane proizvodne zmogljivosti kositra za prihodnja leta in predvidevanja o proizvodnji, porabi in trgovini s kositrom za naslednje koledarsko leto v pomoč članicam pri njihovem posamičnem ocenjevanju razvoja mednarodnega gospodarstva kositra.

(b) Skupina pripravi poročilo, ki vključuje rezultate letne ocene, in jih razpošlje članicam. Če skupina meni, da je to primerno, se lahko to poročilo, kakor tudi druga poročila in študije, ki so poslane članicam, dajo na voljo drugim zainteresiranim strankam v skladu s poslovnikom.

Študije

18. (a) Skupina pripravi ali sprejme ustrezne dogovore za pripravo priložnostnih študij v zvezi z mednarodnim gospodarstvom kositra, vključno s študijami o posebnih problemih ali težavah, ki obstajajo ali se pričakuje, da se bodo pojavile.

(b) Študije lahko vsebujejo splošna priporočila ali predloge, vendar taka priporočila ali predlogi ne odstopajo od pravice vsake članice, da upravlja vse vidike svojega domačega gospodarstva kositra in ne posegajo v pristojnosti mednarodnih organizacij pri zadevah, ki spadajo v njihovo sodno pristojnost.

Obveznosti članic

19. Članice si po najboljših močeh prizadevajo, da sodelujejo in pospešujejo uresničevanje ciljev skupine, zlasti z zagotavljanjem podatkov o gospodarstvu kositra iz odstavka 16(a).

Sprememba

20. Ta pravilnik se lahko spremeni samo s soglasjem skupine.

Začetek veljavnosti

21. (a) Ta pravilnik začne veljati, ko države, ki predstavljajo najmanj 70 % trgovine s kositrom, kakor je določeno v Prilogi k temu pravilniku, uradno obvestijo generalnega sekretarja Združenih narodov (v nadaljnjem besedilu "depozitarja") na podlagi pododstavka (b) spodaj o svojem sprejetju tega pravilnika.

(b) Vsaka država ali medvladna organizacija iz odstavka 5, ki želi postati članica skupine, obvesti depozitarja, da sprejema ta pravilnik bodisi začasno, do zaključka svojih notranjih postopkov, ali dokončno. Vsaka država ali medvladna organizacija, ki pošlje obvestilo o začasnem sprejetju tega pravilnika, si prizadeva čim prej dokončati postopke in obvesti depozitarja o njihovem zaključku.

(c) Če pogoji za začetek veljavnosti tega pravilnika niso izpolnjeni do 31. decembra 1989, depozitar povabi tiste države in medvladne organizacije, ki so poslale obvestilo o svojem sprejetju tega pravilnika na podlagi pododstavka (b) zgoraj, da se odločijo, ali naj ta pravilnik začne veljati med njimi.

(d) Potem ko začne veljati ta pravilnik, depozitar čim prej skliče ustanovni sestanek skupine. Članice so o sestanku, če je to mogoče, obveščene najmanj en mesec prej.

Odstop

22. (a) Članica lahko kadar koli odstopi iz skupine s pisnim obvestilom o odstopu depozitarju in generalnemu sekretarju skupine.

(b) Odstop ne posega v nobene že sprejete finančne obveznosti članice, ki odstopa, in ji ne daje pravice do nikakršnih popustov na njen prispevek za leto, v katerem odstopi.

(c) Odstop začne veljati 30 dni potem, ko prejme depozitar obvestilo.

(d) Generalni sekretar skupine takoj obvesti vse članice o vsakem obvestilu, prejetem na podlagi tega odstavka.

Prenehanje veljavnosti

23. (a) Skupina se lahko kadarkoli odloči z dvotretjinsko večino glasov držav članic, da ta pravilnik preneha veljati. Tako prenehanje začne veljati na datum, ki ga določi skupina.

(b) Ne glede na prenehanje tega pravilnika, skupina še naprej obstaja tako dolgo, kakor je potrebno, da izvede njeno likvidacijo, vključno s poravnavo računov.

Pridržki

24. Pridržki do določb tega pravilnika niso možni.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Trgovina s kositrom [1]

Država | Izvoz | Uvoz | Trgovina | Delež (%) |

(1000 ton) | (1000 ton) | (1000 ton) |

Argentina | 0,1 | 0,9 | 1,0 | 0,27 |

Avstralija | 6,5 | 0,4 | 6,9 | 1,84 |

Belgija – Luksemburg | 2,9 | 3,2 | 6,1 | 1,63 |

Bolivija | 12,9 | — | 12,9 | 3,44 |

Brazilija | 20,1 | — | 20,1 | 5,36 |

Kanada | 1,7 | 3,8 | 5,5 | 1,47 |

Kitajska | 17,2 | — | 17,2 | 4,59 |

Danska | 0,9 | 0,9 | 1,8 | 0,48 |

Egipt | — | 0,3 | 0,3 | 0,08 |

Finska | — | 0,1 | 0,1 | 0,03 |

Francija | 0,2 | 7,7 | 7,9 | 2,11 |

Zvezna republika Nemčija | 3,1 | 19,4 | 22,5 | 6,00 |

Grčija | — | 0,4 | 0,4 | 0,11 |

Indija | — | 2,7 | 2,7 | 0,72 |

Indonezija | 25,3 | — | 25,3 | 6,74 |

Irska | — | 0,1 | 0,1 | 0,03 |

Italija | 0,1 | 6,2 | 6,3 | 1,68 |

Japonska | — | 32,1 | 32,1 | 8,56 |

Malezija | 49,2 | 13,1 | 62,3 | 16,61 |

Mehika | — | 4,7 | 4,7 | 1,25 |

Nizozemska | 2,6 | 8,5 | 11,1 | 2,96 |

Nigerija | 0,6 | — | 0,6 | 0,16 |

Norveška | — | 0,5 | 0,5 | 0,13 |

Peru | 3,8 | 0,4 | 4,2 | 1,12 |

Filipini | — | 0,5 | 0,5 | 0,13 |

Poljska | — | 3,1 | 3,1 | 0,83 |

Portugalska | — | 0,6 | 0,6 | 0,16 |

Republika Koreja | — | 5,1 | 5,1 | 1,36 |

Španija | 0,1 | 3,3 | 3,4 | 0,91 |

Švedska | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,19 |

Tajska | 16,5 | — | 16,5 | 4,40 |

Turčija | — | 1,1 | 1,1 | 0,29 |

Zveza sovjetskih socialističnih republik | — | 13,8 | 13,8 | 3,68 |

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske | 16,8 | 14,1 | 30,9 | 8,24 |

Združene države Amerike | 1,4 | 41,4 | 42,8 | 11,41 |

Jugoslavija | — | 1,4 | 1,4 | 0,37 |

Zair | 2,6 | — | 2,6 | 0,69 |

SKUPAJ | 184,7 | 190,4 | 375,1 | 100,00 |

--------------------------------------------------

Top