Help Print this page 

Document 31989R3403

Title and reference
Uredba Komisije (EGS) št. 3403/89 z dne 13. novembra 1989 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2159/89 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje posebnih ukrepov za oreške in rožiče, kakor predvideva naslov IIa Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72
  • No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009
OJ L 328, 14.11.1989, p. 23–32 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 030 P. 193 - 202
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 030 P. 193 - 202
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 009 P. 192 - 201
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 180 - 189
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 180 - 189

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1989/3403/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 13/11/1989
  • Date of effect: 17/11/1989; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 2
  • Date of end of validity: 06/02/2009; glej 31989R2159
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31989R3403Uradni list L 328 , 14/11/1989 str. 0023 - 0032
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0193
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 30 str. 0193


Uredba Komisije (EGS) št. 3403/89

z dne 13. novembra 1989

o spremembi Uredbe (EGS) št. 2159/89 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje posebnih ukrepov za oreške in rožiče, kakor predvideva naslov IIa Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72 z dne 18. maja 1972 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1119/89 [2], in zlasti člena 14g Uredbe,

ker Uredba (EGS) št. 2159/89 [3] določa pogoje za odobritev pomoči, do katere so pod določenimi pogoji lahko upravičene organizacije proizvajalcev oreškov in rožičev;

ker je zato, da bi olajšali način delovanja teh organizacij proizvajalcev in pospešili izvajanje načrtov za izboljšanje kakovosti in trženja, treba predpisati plačevanje predujmov;

ker je treba opredeliti pogoje za odobritev takih predujmov in njihovo višino; ker mora biti plačilo predujma pogojeno s pologom varščine, ki zagotavlja izpolnjevanje obveznosti prejemnikov; ker je treba opredeliti pogoje za polog in sprostitev varščine;

ker je treba določiti začasno menjalno razmerje, ki velja za najvišjo višino letne pomoči, v primeru izplačila predujmov na pomoč za izvajanje načrtov za izboljšanje kakovosti in trženja;

ker so ukrepi, predvideni v tej uredbi, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sadje in zelenjavo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EGS) št. 2159/89 se spremeni:

1. Členu 19 se doda naslednji odstavek:

"Razen v primerih višje sile ima zahtevek, ki je bil vložen po zgoraj navedenem obdobju, za posledico 5 % znižanje pomoči; po zakasnitvi več kot 30 dni se zahtevki ne sprejemajo več."

2. Vstavi se naslednji člen 22a:

"Člen 22a

1. Države članice lahko organizacijam proizvajalcev na podlagi zahtevka odobrijo predujem na pomoč za oblikovanje obnovljivega sklada in na pomoč za izvajanje načrtov za izboljšanje kakovosti in trženja.

2. V primeru pomoči za oblikovanje obnovljivega sklada se predujem lahko izplača samo enkrat:

- za zahtevek, ki je bil vložen najkasneje v roku 18 mesecev po posebni odobritvi in v obliki, ki je predpisana v Prilogi V,

- če organizacija proizvajalcev- vlagateljica predloži dokaz, da je bil kapital sklada oblikovan v skladu z določbami člena 14c(3) Uredbe (EGS) št. 1035/72.

Znesek predujma ne presega 60 % celotnega finančnega prispevka države članice in Skupnosti k financiranju obnovljivega sklada, oblikovanega na podlagi ocen podatkov o prodaji za tržno leto po posebni odobritvi, v skladu s točko 6 Priloge V.

V primeru izplačila predujma se zahtevek za preostanek pomoči vloži v obliki, ki je določena v Prilogi VI.

3. V primeru pomoči za izvajanje načrta, se zahtevki za izplačilo predujma lahko vložijo v obliki iz Priloge VII po odobritvi načrta. Za vsako leto izvajanja načrta se lahko vloži samo en zahtevek, ob predložitvi dokaza, da se je začela letna faza izvajanja. Dokaz, ki mu morajo biti priložena dokazila, se mora nanašati na vsaj 20 % ocene iz točke 7 Priloge VII.

Znesek predujma ne sme presegati 80 % celotnega finančnega prispevka države članice in Skupnosti k letnim stroškom izvajanja načrta, kot so jih ocenile organizacije proizvajalcev in so omenjeni v točki 7 Priloge VII.

Vendar pa tak predujem ne sme presegati 90 % zneska iz člena 2 Uredbe (EGS) št. 790/89. V ta namen je treba kot razmerje za pretvorbo zgoraj navedene najvišje višine v nacionalno valuto uporabiti kmetijsko menjalno razmerje, ki je veljalo dne 1. septembra pred zahtevkom za predujem.

Zahtevek za izplačilo preostalega zneska pomoči, glede na letno fazo izvajanja načrta, se vloži v obliki, ki je določena v Prilogi VIII.

4. Za izplačilo predujma iz odstavkov 2 in 3 je treba predložiti dokaz o pologu varščine v višini 110 % predujma.

Varščina se položi v skladu z naslovom VIII Uredbe Komisije (EGS) št. 2220/85 [1] UL L 205, 3.8.1985, str. 5..

5. Varščina se nemudoma sprosti:

(a) za predujem na pomoč iz odstavka 2, ob plačilu preostalega zneska pomoči;

(b) za predujem na pomoč iz odstavka 3, ob plačilu preostalega zneska letnega obroka pomoči.

6. Varščina se deloma zaseže, če predujem presega znesek pomoči, ki se plača v letu; varščina se zaseže do zneska, ki je bil plačan pomotoma.

7. Varščina se zaseže v celoti:

- za pomoč za oblikovanje obnovljivega sklada, če zahtevek za pomoč ni bil vložen v roku štirih mesecev po koncu drugega tržnega leta po datumu posebne odobritve organizacije proizvajalcev,

- za pomoč za načrt, če zahtevek za plačilo preostalega zneska pomoči za leto ni bil vložen v skladu s tretjim pododstavkom člena 19.

Brez poseganja v odstavek 6, če so zahtevki za preostali znesek pomoči vloženi po preteku zgoraj navedenega roka, vendar zamuda ne presega 15 dni, se zaseže 10 % varščine."

3. Doda se Priloga k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 1989

Za Komisijo

Ray Mac Sharry

Član Komisije

[1] UL L 118, 20.5.1972, str. 1.

[2] UL L 118, 29.4.1989, str. 12.

[3] UL L 207, 19.7.1989, str. 19.

--------------------------------------------------

PRILOGA

"

PRILOGA V

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

PRILOGA VI

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

PRILOGA VII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

PRILOGA VIII

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

"

--------------------------------------------------

Top