EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0618

Direktiva Sveta z dne 27. novembra 1989 o obveščanju prebivalstva o ukrepih zdravstvenega varstva, ki jih je treba sprejeti, in o pravilih ravnanja v primeru radiološkega izrednega dogodka

OJ L 357, 7.12.1989, p. 31–34 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 009 P. 137 - 140
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 009 P. 137 - 140
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 001 P. 366 - 370
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 001 P. 366 - 370
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 001 P. 366 - 370
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 001 P. 366 - 370
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 001 P. 366 - 370
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 001 P. 366 - 370
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 001 P. 366 - 370
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 001 P. 366 - 370
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 001 P. 366 - 370
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 001 P. 280 - 284
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 001 P. 280 - 284
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 002 P. 6 - 9

No longer in force, Date of end of validity: 05/02/2018; razveljavil 32013L0059

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/618/oj

31989L0618Uradni list L 357 , 07/12/1989 str. 0031 - 0034
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 9 str. 0137
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 9 str. 0137


Direktiva Sveta

z dne 27. novembra 1989

o obveščanju prebivalstva o ukrepih zdravstvenega varstva, ki jih je treba sprejeti, in o pravilih ravnanja v primeru radiološkega izrednega dogodka

(89/618/Euratom)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 31 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije, ki ga je predložila po posvetovanju s skupino oseb, ki jih je imenoval Znanstveno-tehnični odbor izmed znanstvenih izvedencev iz držav članic, kot je določeno v zgoraj navedenem členu Pogodbe,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker člen 2(b) Pogodbe določa, da Skupnost vzpostavi enotne varnostne standarde za varovanje zdravja delavcev in prebivalstva,

ker je Svet 2. februarja 1959 sprejel direktive o določitvi temeljnih standardov za varovanje zdravja delavcev in prebivalstva pred nevarnostmi, ki izhajajo iz ionizirajočih sevanj [3], kakor so bile nazadnje spremenjene z direktivama 80/836/Euratom [4] in 84/467/Euratom [5],

ker morajo na podlagi člena 24 Direktive 80/836/Euratom vse države članice zagotoviti, da izpostavljeni delavci prejmejo ustrezne informacije o varovanju pred sevanji,

ker mora vsaka država članica na podlagi člena 45(4) navedene direktive v primeru nesreče določiti intervencijske nivoje in ukrepe, ki jih morajo sprejeti pristojni organi, ter ustrezno osebje in opremo, da se omogoči sprejetje intervencijskih ukrepov za varovanje in vzdrževanje zdravja prebivalstva,

ker bi bilo treba na ravni Skupnosti dodati nadaljnje elemente informiranja javnosti z dodatnih področij, kot jih že urejata člen 6(2) Direktive Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje [6] in člen 8(1) Direktive Sveta 82/501/EGS z dne 24. junija 1982 o nevarnostih hudih nesreč pri nekaterih industrijskih dejavnostih [7], kakor je bila spremenjena z Direktivo 88/610/EGS [8],

ker so vse države članice podpisale Konvencijo o zgodnjem obveščanju o jedrski nesreči Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA),

ker Odločba Sveta 87/600/Euratom z dne 14. decembra 1987 o dogovorih Skupnosti o zgodnji izmenjavi informacij v primeru radiološkega izrednega dogodka [9] od vseh držav članic, ki se zaradi nenormalno visokih ravni radioaktivnosti v okolju ali nesreče, ki povzroči ali utegne povzročiti pomembnejše sproščanje radioaktivnih snovi, odločijo za sprejetje izrednih ukrepov za zaščito prebivalstva, zahteva, da Komisijo in države članice, ki so ali bi lahko bile prizadete, obvestijo o sprejetih ali načrtovanih zaščitnih ukrepih, kot tudi o vseh drugih sprejetih ali načrtovanih ukrepih, vključno z ukrepi za obveščanje prebivalstva,

ker so nekatere države članice že podpisale dvostranske sporazume o obveščanju, usklajevanju in vzajemni pomoči v primeru jedrske nesreče,

ker bi bilo treba v primeru nesreče v jedrskem objektu države članice prizadeto prebivalstvo spodbujati k ustreznemu ravnanju, za katerega je verjetno, da bi povečalo učinkovitost sprejetih ali načrtovanih izrednih ukrepov,

ker bi bilo treba skupine prebivalstva, ki bi jih lahko prizadel radiološki izredni dogodek, že vnaprej ustrezno in neprekinjeno obveščati o predvidenih ukrepih zdravstvenega varstva in o ukrepih, ki naj bi jih sami sprejeli v primeru radiološkega izrednega dogodka; ker bi bilo treba v ta namen na ravni Skupnosti pripraviti določena skupna načela in posebne določbe za obveščanje takšnih skupin prebivalstva,

ker bi bilo treba pripraviti tudi skupna načela in posebne določbe za obveščanje prebivalstva, dejansko prizadetega ob resničnem radiološkem izrednem dogodku;

ker je treba pri posredovanju informacij upoštevati tudi prebivalstvo, ki živi v obmejnih območjih,

ker si je treba tudi na nacionalni ravni prizadevati za krepitev že veljavnih ukrepov in dejavnosti za primer radiološkega izrednega dogodka,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

NASLOV I

Cilji in opredelitve pojmov

Člen 1

Namen te direktive je, da na ravni Skupnosti določi skupne cilje glede ukrepov in postopkov za obveščanje prebivalstva z namenom izboljšanja neposredne zdravstvene zaščite v primeru radiološkega izrednega dogodka.

Člen 2

Za namene te direktive izraz "radiološki izredni dogodek" pomeni kakršno koli stanje,

1. ki sledi:

(a) nesreči na ozemlju države članice, ki vključuje naprave ali dejavnosti, navedene v točki 2, ki povzročijo ali utegnejo povzročiti pomembnejše sproščanje radioaktivnih snovi; ali

(b) zaznavi nenormalnih ravni radioaktivnosti na ali izven ozemlja države članice, ki bi lahko bile škodljive za javno zdravje te države članice; ali

(c) nesrečam, ki jih ne določa točka (a) in ki vključujejo naprave ali dejavnosti, na katere se nanaša točka 2, in ki povzročijo ali utegnejo povzročiti znatno sproščanje radioaktivnih snovi; ali

(d) drugim nesrečam, ki povzročijo ali utegnejo povzročiti znatno sproščanje radioaktivnih snovi;

2. ki ga je mogoče pripisati napravam ali dejavnostim, na katere se nanaša točka 1(a) in (c). To je:

(a) vsak jedrski reaktor, ne glede na lokacijo;

(b) katera koli druga naprava jedrskega gorivnega cikla;

(c) katera koli naprava za ravnanje z radioaktivnimi odpadki;

(d) prevoz in skladiščenje jedrskega goriva ali radioaktivnih odpadkov;

(e) izdelava, uporaba, skladiščenje, odlaganje in prevoz radioaktivnih izotopov za kmetijske, industrijske, zdravstvene in z njim povezane znanstvene ter raziskovalne namene; in

(f) uporaba radioaktivnih izotopov za proizvodnjo energije v vesoljskih plovilih.

Člen 3

Za namen uporabe te direktive je izraza "znatno sproščanje radioaktivnih snovi" in "nenormalne ravni radioaktivnosti, ki bi lahko bile škodljive za javno zdravje" treba razumeti kot stanja, ki se bodo verjetno pokazala pri posameznikih iz prebivalstva, ki so bili izpostavljeni dozam, ki presegajo mejne doze, dovoljene po direktivah o določitvi temeljnih standardov Skupnosti za varstvo pred sevanji [10].

Člen 4

Za namene te direktive se naslednjim izrazom pripisujejo takšni pomeni:

(a) prebivalstvo, za katerega je verjetno, da bo prizadeto v primeru radiološkega izrednega dogodka:

katera koli skupina prebivalstva, za katero so države članice pripravile intervencijske načrte za primer radiološkega izrednega dogodka;

(b) dejansko prizadeto prebivalstvo v primeru radiološkega izrednega dogodka:

katera koli skupina prebivalstva, za katero se sprejmejo posebni varnostni ukrepi takoj, ko pride do radiološkega izrednega dogodka.

NASLOV II

Predhodno obveščanje

Člen 5

1. Države članice zagotovijo, da je prebivalstvo, za katerega je verjetno, da bo prizadeto v primeru radiološkega izrednega dogodka, obveščeno o njim namenjenih ukrepih zdravstvenega varstva in o tem, kako naj ukrepa v takšnih primerih.

2. Posredovane informacije vsebujejo najmanj podatke, določene v Prilogi I.

3. Prebivalstvu iz odstavka 1 se te informacije posredujejo brez kakršne koli zahteve.

4. Države članice posodabljajo in razpošiljajo te informacije v rednih časovnih presledkih ter kadar koli pride do pomembnih sprememb glede predvidenih ukrepov. Te informacije morajo biti javnosti stalno dostopne.

NASLOV III

Obveščanje v primeru radiološkega izrednega dogodka

Člen 6

1. Države članice zagotovijo, da je ob nastopu radiološkega izrednega dogodka dejansko prizadeto prebivalstvo brez odlašanja obveščeno o dejstvih glede izrednega dogodka, o ukrepih, ki jih je treba sprejeti, in, če je to primerno za konkretni primer, o njim namenjenih ustreznih ukrepih zdravstvenega varstva.

2. Posredovane informacije zajemajo v Prilogi II navedene točke, ki ustrezajo vrsti radiološkega izrednega dogodka.

NASLOV IV

Obveščanje oseb, ki bi bile lahko vključene v organizacijo nujne pomoči v primeru radiološkega izrednega dogodka

Člen 7

1. Države članice zagotovijo, da se vsem osebam, ki niso del osebja naprav in/ali niso vključene v dejavnosti, določene v členu 2(2), vendar pa bi lahko bile vključene v organizacijo nujne pomoči v primeru radiološkega izrednega dogodka, posredujejo ustrezne in redno posodobljene informacije o tveganjih za njihovo zdravje, ki jih takšno posredovanje lahko vključuje, in o preventivnih ukrepih, ki jih je v takšnem primeru treba sprejeti; te informacije upoštevajo vrsto možnih primerov radioloških izrednih dogodkov.

2. Takoj, ko nastopi radiološki izredni dogodek, se te informacije ustrezno dopolnijo glede na posebne okoliščine.

NASLOV V

Postopki za izvajanje

Člen 8

Pri informacijah iz členov 5, 6 in 7 je treba navesti tudi organe, ki so pristojni za izvajanje ukrepov iz teh členov.

Člen 9

Postopke posredovanja informacij iz členov 5, 6 in 7 ter krog njihovih prejemnikov (fizične in pravne osebe) določi vsaka država članica.

Člen 10

1. Informacije iz člena 5 se sporočijo Komisiji, če ta tako zahteva, brez poseganja v pravico države članice, da te informacije sporoči tudi drugim državam.

2. Informacije, ki jih država članica da v skladu s členom 6, je treba sporočiti Komisiji in tistim državam članicam, ki so ali utegnejo biti prizadete.

3. Glede informacij iz člena 7 je treba Komisiji na njeno zahtevo takoj, ko je to mogoče in če je to izvedljivo, posredovati tiste podatke, ki so pomembni za radiološki izredni dogodek.

NASLOV VI

Končne določbe

Člen 11

Državam članicam je prepuščeno, da uporabljajo ali sprejemajo ukrepe, ki predvidevajo obveščanje, ki dopolnjuje obveščanje, določeno v tej direktivi.

Člen 12

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje 24 mesecev po njenem sprejetju. O teh ukrepih kot tudi o njihovih morebitnih nadaljnjih spremembah takoj obvestijo Komisijo.

Člen 13

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 27. novembra 1989

Za Svet,

Predsednik

R. Dumas

[1] UL C 158, 26.6.1989, str. 403.

[2] UL C 337, 31.12.1988, str. 67.

[3] UL 11, 20.2.1959, str. 221/59.

[4] UL L 246, 17.9.1980, str. 1.

[5] UL L 265, 5.10.1984, str. 4.

[6] UL L 175, 5.7.1985, str 40.

[7] UL L 230, 5.8.1982, str 1.

[8] UL L 336, 7.12.1988, str. 14.

[9] UL L 371, 30.12.1987, str. 76.

[10] Glej predvsem člen 12 Direktive 80/836/Euratom.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Predhodno obveščanje iz člena 5

1. Osnovna dejstva o radioaktivnosti in njenih učinkih na ljudi in na okolje.

2. Različne vrste primerov radioloških izrednih dogodkov in njihove posledice za prebivalstvo in okolje.

3. Izredni ukrepi, predvideni za alarmiranje, zaščito in pomoč prebivalstvu v primeru radiološkega izrednega dogodka.

4. Ustrezne informacije o ravnanju prebivalstva v primeru radiološkega izrednega dogodka.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Obveščanje v primeru radiološkega izrednega dogodka iz člena 6

1. Na podlagi intervencijskih načrtov, ki jih predhodno pripravijo države članice, bo prebivalstvo, ki je dejansko prizadeto v primeru radiološkega izrednega dogodka, hitro in redno prejemalo:

(a) informacije o vrsti izrednega dogodka, do katerega je prišlo, in kjer je to mogoče, tudi njegove značilnosti (kot npr. njegov izvor, obseg in verjetni razvoj);

(b) nasvete glede zaščite, ki v odvisnosti od vrste izrednega dogodka lahko:

- pokrivajo naslednje vsebine: omejitve porabe določenih živil, za katere je verjetno, da so kontaminirana, preprosta pravila za higieno in dekontaminacijo, priporočila o zadrževanju v zaprtih prostorih, razdeljevanje in uporaba zaščitnih snovi, evakuacijske načrte,

- vsebujejo dodatna posebna opozorila za nekatere skupine prebivalstva, če je to potrebno;

(c) obvestila s priporočili za sodelovanje in z navodili ali zahtevami pristojnih organov.

2. Če je pred izrednim dogodkom potekala faza predhodnega alarma, bi moralo prebivalstvo, za katerega je verjetno, da bo prizadeto v primeru radiološkega izrednega dogodka, že med to fazo prejeti informacije in nasvete, kot na primer:

- poziv prizadetemu prebivalstvu, da prižge radio ali televizijo,

- pripravljalni nasvet ustanovam s posebnimi skupnimi odgovornostmi,

- priporočila posebej prizadetim poklicnim skupinam.

3. Te informacije in nasveti se bodo dopolnjevali, če to dopušča čas, z opozorili o temeljnih dejstvih o radioaktivnosti in njenih vplivih na ljudi in okolje.

--------------------------------------------------

Top