EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31989L0336

Direktiva Sveta z dne 3. maja 1989 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo

OJ L 139, 23.5.1989, p. 19–26 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 018 P. 241 - 248
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 018 P. 241 - 248
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 009 P. 481 - 488
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 009 P. 481 - 488
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 009 P. 481 - 488
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 009 P. 481 - 488
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 009 P. 481 - 488
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 009 P. 481 - 488
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 009 P. 481 - 488
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 009 P. 481 - 488
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 009 P. 481 - 488
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 009 P. 163 - 170
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 009 P. 163 - 170

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2007; razveljavil 32004L0108 . Latest consolidated version: 02/08/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1989/336/oj

31989L0336Uradni list L 139 , 23/05/1989 str. 0019 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 18 str. 0241
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 18 str. 0241


Direktiva Sveta

z dne 3. maja 1989

o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z elektromagnetno združljivostjo

(89/336/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

v sodelovanju z Evropskim parlamentom [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je treba sprejeti ukrepe s ciljem postopnega oblikovanja notranjega trga do 31. decembra 1992; ker notranji trg obsega območje brez notranjih meja, na katerem je zagotovljen prosti pretok blaga, oseb, storitev in kapitala;

ker je naloga država članic, da poskrbijo za ustrezno zaščito radiokomunikacij ter naprav, aparatov in sistemov pred slabšim delovanjem zaradi elektromagnetnih motenj, ki jih proizvajajo električni in elektronski aparati;

ker je naloga držav članic tudi zagotavljanje zaščite omrežij za distribucijo električne energije pred elektromagnetnimi motnjami, ki lahko vplivajo nanje in kot posledica tega tudi na opremo, ki jo napaja omrežje;

ker Direktiva Sveta 86/361/EGS z dne 24. julija 1986 o začetni fazi priznavanja odobritve tipa za opremo telekomunikacijskih terminalov [4] obravnava še zlasti signale, ki jih oddaja takšna oprema pri svojem običajnem delovanju, in zaščito javnih telekomunikacijskih omrežij pred okvaro; ker je zato še vedno treba poskrbeti za zadostno zaščito teh omrežij, vključno z opremo, priključeno nanje, pred začasnimi motnjami zaradi naključnih signalov, ki jih lahko oddaja ta oprema;

ker v nekaterih državah članicah obvezujoči predpisi določajo zlasti dovoljene ravni elektromagnetnih motenj, ki jih utegne povzročati oprema, in njihovo stopnjo zaščite pred temi signali; ker ni nujno, da ti obvezujoči predpisi privedejo do različnih ravni zaščite v različnih državah članicah, res pa je, da njihovo neskladje ovira trgovanje v Skupnosti;

ker morajo biti nacionalni predpisi, ki zagotavljajo takšno zaščito, usklajeni, da bi jamčili prosti pretok električnih in elektronskih aparatov, ne da bi zmanjšali sedanje in utemeljene ravni zaščite v državah članicah;

ker sedanja zakonodaja Skupnosti določa, da je treba kljub temeljnim pravilom Skupnosti, to je prosti pretok blaga, ovire pri trgovanju v Skupnosti, ki izvirajo iz neskladij med nacionalnimi zakonodajami pri trženju proizvodov, sprejeti toliko, kolikor se ti predpisi lahko priznajo kot nujni za izpolnjevanje bistvenih zahtev; ker se mora usklajevanje zakonodaj v tem primeru omejiti na tiste predpise, ki so potrebni za izpolnjevanje zahtev glede zaščite v zvezi z elektromagnetno združljivostjo; ker morajo te zahteve zamenjati ustrezne nacionalne predpise;

ker torej ta direktiva določa samo zahteve glede zaščite v zvezi z elektromagnetno združljivostjo; ker je zaradi lajšanja dokazil glede skladnosti s temi zahtevami pomembno, da obstajajo harmonizirani standardi v zvezi z elektromagnetno združljivostjo na evropski ravni, tako da se lahko razume, da proizvodi, ki izpolnjujejo te zahteve, izpolnjujejo tudi zahteve za zaščito; ker te na evropski ravni harmonizirane standarde pripravljajo zasebni organi in morajo ostati neobvezujoča besedila; ker je zato Evropski odbor za standardizacijo v elektrotehniki (CENELEC) priznan kot pristojni organ na področju te direktive pri sprejemanju harmoniziranih standardov v skladu s splošnimi smernicami sodelovanja med Komisijo in Evropskim odborom za standardizacijo (CEN) in CENELEC, podpisanimi 13. novembra 1984; ker je v tej direktivi harmonizirani standard tehnična specifikacija (evropski standard ali harmonizacijski dokument), ki jo je sprejel CENELEC po pooblastilu Komisije v skladu z določbami Direktive Sveta 83/189/EGS z dne 28. marca 1983 o določitvi postopka za zagotavljanje informacij na področju tehničnih standardov in predpisov [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 88/182/EGS [6], in na podlagi zgoraj navedenih splošnih smernic;

ker naj bi se do sprejetja harmoniziranih standardov za namene te direktive prosti pretok blaga poenostavil s prehodnim ukrepom, to je s sprejetjem instrumentov na ravni Skupnosti, ki ustrezajo takšnim nacionalnim standardom, sprejetim v skladu z nadzornimi postopki Skupnosti, ki zagotavljajo, da nacionalni standardi izpolnjujejo zaščitne cilje te direktive;

ker ES-izjava o skladnosti aparatov pomeni domnevo o skladnosti s to direktivo; ker morajo biti takšne izjave v najpreprostejši možni obliki;

ker mora biti za aparate, zajete v Direktivi 86/361/EGS, za doseganje učinkovite zaščite v zvezi z elektromagnetno združljivostjo skladnost z določbami te direktive kljub vsemu potrjena z oznakami ali certifikati skladnosti, izdanimi od organov, ki so jih priglasile države članice; ker je zaradi lažjega medsebojnega priznavanja oznak in certifikatov, izdanih od teh organov, treba uskladiti merila, ki jih je treba upoštevati pri njihovem določanju;

ker je kljub vsemu možno, da utegne ta oprema motiti radiokomunikacije in telekomunikacijska omrežja; ker je zato treba pripraviti postopek, ki bi zmanjšal to nevarnost;

ker ta direktiva velja za naprave in opremo, zajete v direktivah 76/889/EGS [7] in 76/890/EGS [8], zadevajočih približevanje zakonodaj držav članic v zvezi z radijskimi motnjami, ki jih povzročajo električni gospodinjski aparati, prenosno orodje in podobna oprema, in odpravljanje radijskih motenj v zvezi s svetili s fluorescenčno svetlobo z vgrajenim zaganjalnikom; ker je zato navedeni direktivi treba razveljaviti,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

V tej direktivi:

1. "Aparat" pomeni vsak električni ali elektronski aparat skupaj z opremo in napeljavami, ki vsebujejo električne in/ali elektronske sestavne dele.

2. "Elektromagnetna motnja" pomeni vsak elektromagnetni pojav, ki lahko poslabša delovanje naprave, enote opreme ali sistema. Elektromagnetna motnja je lahko elektromagnetni šum, neželeni signal ali sprememba v samem sredstvu razširjanja.

3. "Odpornost" pomeni sposobnost naprave, enote opreme ali sistema, da deluje ob elektromagnetni motnji, ne da bi se poslabšala kakovost njegovega delovanja.

4. "Elektromagnetna združljivost" pomeni sposobnost naprave, enote opreme ali sistema, da zadovoljivo deluje v svojem elektromagnetnem okolju, ne da bi v njem na kar koli vplivala z nevzdržnimi elektromagnetnimi motnjami.

5. "Pristojni organ" pomeni vsak organ, ki izpolnjuje merila iz Priloge II in je priznan kot takšen.

6. "Certifikat o ES-pregledu tipa" pomeni dokument, v katerem priglašeni organ, naveden v členu 10(6), potrjuje, da je tip preskušene opreme v skladu z določbami te direktive, ki veljajo zanj.

Člen 2

1. Ta direktiva velja za aparate, ki lahko ustvarjajo elektromagnetne motnje, ali na delovanje katerih lahko takšne motnje vplivajo.

Določa zahteve v zvezi z zaščito in ustrezne nadzorne postopke.

2. Če so zaščitne zahteve, določene v tej direktivi, za nekatere aparate usklajene s posebnimi direktivami, ta direktiva ne bo veljala ali bo nehala veljati za te aparate ali zaščitne zahteve od začetka veljavnosti teh posebnih direktiv.

3. Radijska oprema, ki jo uporabljajo radioamaterji v smislu opredelitve 53 iz člena 1 pravilnika o radijski službi, ki je del Mednarodne konvencije o telekomunikacijah, se izključi s področja uporabe te direktive, razen če je aparat v prosti prodaji.

Člen 3

Države članice ukrenejo vse potrebno za zagotovitev, da se aparat, naveden v členu 2, lahko dá na trg ali začne uporabljati, samo če ustreza zahtevam, določenim s to direktivo, kadar je ustrezno nameščen in vzdrževan ter kadar se uporablja za namene, za katere je izdelan.

Člen 4

Aparat, naveden v členu 2, je izdelan tako, da:

(a) elektromagnetne motnje, ki jih ustvarja, ne presegajo ravni, ki omogoča radijski in telekomunikacijski opremi ter drugim aparatom, da delujejo, kakor je predvideno;

(b) ima ustrezno raven vgrajene odpornosti pred elektromagnetnimi motnjami, ki mu omogoča, da deluje, kakor je predvideno.

Bistvene zaščitne zahteve so navedene v Prilogi III.

Člen 5

Države članice ne smejo na svojem ozemlju ovirati dajanja v promet ali začetka uporabe aparata, ki je predmet te direktive in ki izpolnjuje njene zahteve, iz razlogov, povezanih z elektromagnetno združljivostjo.

Člen 6

1. Zahteve te direktive ne smejo preprečiti, da se v državah članicah ne bi uporabljali naslednji posebni ukrepi:

(a) ukrepi v zvezi z začetkom uporabe in rabo aparata, sprejeti za posebno lokacijo, da bi rešili problem obstoječe ali predvidene elektromagnetne združljivosti;

(b) ukrepi v zvezi z nameščanjem aparata, sprejeti, da bi zavarovali javna telekomunikacijska omrežja ali sprejemne ali oddajne postaje, ki se uporabljajo v varnostne namene.

2. Brez poseganja v Direktivo 83/189/EGS države članice obvestijo Komisijo in druge države članice o posebnih ukrepih, sprejetih v skladu z odstavkom 1.

3. Posebni ukrepi, ki so priznani kot upravičeni, se vključijo v ustrezno obvestilo Komisije v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 7

1. Države članice predpostavljajo, da je aparat usklajen z zaščitnimi zahtevami, navedenimi v členu 4, če je v skladu z:

(a) ustreznimi nacionalnimi standardi, ki prevzemajo harmonizirane standarde in katerih referenčne številke so objavljene v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Države članice objavijo referenčne številke takšnih nacionalnih standardov;

(b) ustreznimi nacionalnimi standardi, navedenimi v odstavku 2, če na področjih, ki jih pokrivajo ti standardi, ni harmoniziranih standardov.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila svojih nacionalnih standardov, navedenih v odstavku 1(b), za katere menijo, da ustrezajo zaščitnim zahtevam, navedenim v členu 4. Komisija ta besedila takoj sporoči drugim državam članicam. V skladu s postopkom, predvidenim v členu 8(2), obvesti Komisija države članice o tistih nacionalnih standardih, za katere obstaja domneva o skladnosti z zaščitnimi zahtevami, navedenimi v členu 4.

Države članice objavijo referenčne številke teh standardov. Komisija jih tudi objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

3. Države članice sprejmejo, če proizvajalec ni uporabljal ali je samo delno uporabljal standarde, navedene v odstavku 1, ali kjer takšni standardi sploh ne obstajajo, to, da so bile zaščitne zahteve potrjene z atestom, določenim v členu 10(2).

Člen 8

1. Če država članica ali Komisija meni, da harmonizirani standardi, navedeni v členu 7(1)(a), ne izpolnjujejo v celoti zahtev, opisanih v členu 4, ta država članica ali Komisija predloži zadevo Stalnemu odboru, ustanovljenemu z Direktivo 83/189/EGS, v nadaljevanju "Odbor", in navede razloge za obravnavo. Odbor predloži svoje mnenje brez odlašanja.

Na podlagi mnenja Odbora obvesti Komisija države članice, kakor hitro je to mogoče, ali je treba iz objave, navedene v členu 7(1)(a), zadevne standarde umakniti v celoti ali samo delno.

2. Po prejemu obvestila, navedenega v členu 7(2), se Komisija posvetuje z Odborom. Na podlagi njegovega mnenja čimprej obvesti države članice, ali za zadevne nacionalne standarde še velja domneva o skladnosti ali ne. Ob potrditvi se referenčne številke teh standardov objavijo na nacionalni ravni.

Če Komisija ali država članica meni, da neki nacionalni standard ne izpolnjuje več potrebnih pogojev za domnevo o skladnosti z zaščitnimi zahtevami, navedenimi v členu 4, se Komisija posvetuje z Odborom, ta pa nemudoma predloži svoje mnenje o tem. Na podlagi mnenja Odbora Komisija čimprej obvesti države članice, ali za zadevne standarde še vedno velja domneva o skladnosti, in če ne, da jih je treba v celoti ali samo delno umakniti iz objave, navedene v členu 7(2).

Člen 9

1. Če država članica ugotovi, da aparat, h kateremu je priložen eden od možnih načinov atesta, določen v členu 10, ne ustreza zaščitnim zahtevam, navedenim v členu 4, ukrene vse potrebno, da umakne aparat iz prodaje, prepove njegovo dajanje v promet ali omeji njegov prosti pretok.

Zadevna država članica takoj obvesti Komisijo o vsakem takšnem ukrepu, tako da navede razloge za takšno odločitev, zlasti če ta neusklajenost izhaja iz:

(a) neizpolnjevanja zaščitnih zahtev, navedenih v členu 4, če aparat ne ustreza standardom, navedenim v členu 7(1);

(b) napačne uporabe standardov, navedenih v členu 7(1);

(c) pomanjkljivosti samih standardov, navedenih v členu 7(1).

2. Komisija se čimprej posvetuje z zadevnimi strankami. Če po tem posvetovanju ugotovi, da je ukrep upravičen, o tem takoj obvesti državo članico, ki je dala pobudo za ukrep, in druge države članice.

Če odločitev, navedena v odstavku 1, temelji na pomanjkljivostih standardov, Komisija po posvetovanju s strankami zadevo predloži Odboru v dveh mesecih, če namerava država članica, ki je sprejela ukrepe, te ukrepe še vedno izvajati, in uvede postopke, navedene v členu 8.

3. Če je k aparatu, ki ni ustrezen, priložen eden od možnih atestov, navedenih v členu 10, pristojna država članica sprejme ustrezne ukrepe proti izdajatelju atesta ter o tem obvesti Komisijo in druge države članice.

4. Komisija zagotovi, da so države članice obveščene o poteku in o izidu tega postopka.

Člen 10

1. Pri aparatu, pri katerem je proizvajalec uporabil standarde, navedene v členu 7(1), se skladnost aparata s to direktivo potrdi z ES-izjavo o skladnosti, ki jo izda proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti. Izjava je na voljo pristojnim organom 10 let od datuma začetka prodaje aparata na trgu.

Proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti pritrdi znak ES o skladnosti na aparat, ali če to ni mogoče, na njegovo embalažo, navodila za uporabo ali garancijski list.

Če ne proizvajalec ne njegov pooblaščeni zastopnik nima sedeža v Skupnosti, je za navedeno obveznost ohranjanja razpoložljivosti ES-izjave o skladnosti odgovorna oseba, ki aparat dá na trg Skupnosti.

Določbe, ki urejajo ES-izjavo in znak ES, so navedene v Prilogi I.

2. Pri aparatu, pri katerem proizvajalec ni uporabil standardov, navedenih v členu 7(1), ali jih je uporabil samo delno ali če teh standardov ni, proizvajalec ali njegov pooblaščeni zastopnik s sedežem v Skupnosti takoj na začetku prodaje aparata na trgu pripravi njegovo tehnično dokumentacijo in jo dá na voljo ustreznim pristojnim oblastem. V tej dokumentaciji so opis aparata, določitev ukrepov za zagotavljanje skladnosti aparata z zaščitnimi zahtevami, navedenimi v členu 4, in tehnično poročilo ali certifikat, ki se pridobi pri pristojnem organu.

Tehnična dokumentacija mora biti na voljo pristojnim oblastem 10 let od datuma začetka prodaje aparata na trgu.

Če ne proizvajalec ne njegov pooblaščeni zastopnik nima sedeža v Skupnosti, je za obveznost ohranjanja razpoložljivosti tehnične dokumentacije odgovorna oseba, ki dá aparat na trg Skupnosti.

Skladnost aparata z aparatom, ki je opisan v tehnični dokumentaciji, se potrdi v skladu s postopkom iz odstavka 1.

Države članice izhajajo iz določb tega odstavka, da aparat ustreza zaščitnim zahtevam, navedenim v členu 4.

3. Če standardov, navedenih v členu 7(1), še ni, se lahko zadevni aparat brez poseganja v določbe odstavka 2 tega člena na podlagi prehodnega obdobja najpozneje do 31. decembra 1992 še vedno obravnava v okviru nacionalnih ureditev, ki veljajo na dan sprejetja te direktive, če te ureditve ustrezajo določbam Pogodbe.

4. Skladnost aparata, zajetega v členu 2(2) Direktive 86/361/EGS, z določbami te direktive se potrdi v skladu s postopkom iz odstavka 1, potem ko je eden od priglašenih organov, opisanih v odstavku 6 tega člena, proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku s sedežem v Skupnosti izdal certifikat o ES-pregledu tipa za ta aparat.

5. Skladnost aparata za oddajanje radijskih zvez, kakor jo določa Zveza mednarodne konvencije o telekomunikacijah, z določbami te direktive se potrdi v skladu s postopkom odstavka 1, potem ko je eden od priglašenih organov, opisanih v odstavku 6, proizvajalcu ali njegovemu pooblaščenemu zastopniku s sedežem v Skupnosti izdal certifikat o ES-pregledu tipa za ta aparat.

Ta določba ne velja za zgoraj navedene aparate, kadar so zasnovani in namenjeni izključno za uporabo radioamaterjev v smislu člena 2(3).

6. Vsaka država članica obvesti Komisijo in druge države članice o pristojnih oblasteh, navedenih v tem členu, in o organih, ki so v skladu z odstavkoma 4 in 5 odgovorni za izdajo certifikatov o ES-pregledu tipa. Komisija zaradi obveščanja objavi seznam teh oblasti in organov v Uradnem listu Evropskih skupnosti in zagotovi, da je seznam sproti ažuriran.

V tem obvestilu je navedeno, ali so ti organi pristojni za vse aparate, ki so predmet te direktive, ali pa je njihova pristojnost omejena na neko specifično področje.

Države članice pri ocenjevanju organov, ki jih je treba priglasiti, uporabljajo merila, našteta v Prilogi II.

Za organe, ki ustrezajo ocenjevalnim merilom, določenim z ustreznimi harmoniziranimi standardi, se predpostavlja, da izpolnjujejo zgoraj navedena merila.

Država članica, ki je priglasila organ, mora umakniti svojo odobritev, če ugotovi, da ta organ ne ustreza več merilom, naštetim v Prilogi II. O tem takoj obvesti Komisijo in druge države članice.

Člen 11

Direktiva 76/889/EGS in Direktiva 76/890/EGS se razveljavita dne 1. januarja 1992.

Člen 12

1. Države članice pred 1. julijem 1991 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. O tem obvestijo Komisijo.

Države začnejo uporabljati te predpise dne 1. januarja 1992.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila določb nacionalne zakonodaje, sprejete za področje, ki ga obravnava ta direktiva.

Člen 13

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. maja 1989

Za Svet

Predsednik

P. Solbes

[1] UL C 322, 2.12.1987, str. 4.

[2] UL C 262, 10.10.1988, str. 82, in UL C 69, 20.3.1989, str. 72.

[3] UL C 134, 24.5.1988, str. 2.

[4] UL L 217, 5.8.1986, str. 21.

[5] UL L 109, 26.4.1983, str. 8.

[6] UL L 81, 26.3.1988, str. 75.

[7] UL L 336, 4.12.1976, str. 1.

[8] UL L 336, 4.12.1976, str. 22.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

1. ES-izjava o skladnosti

ES-izjava o skladnosti mora vsebovati naslednje:

- opis aparata ali aparatov, ki jih zadeva,

- napotilo na specifikacije, po katerih se izjavlja skladnost, in kadar je to primerno, na nacionalne ukrepe, ki se izvajajo za zagotovitev skladnosti aparata z določbami Direktive,

- označitev podpisnika, ki zastopa in prevzema obveznosti v imenu proizvajalca ali njegovega pooblaščenega zastopnika,

- kadar je to primerno, napotilo na certifikat o ES-pregledu tipa.

2. Znak ES o skladnosti

- Znak ES o skladnosti sestoji iz kratice CE, kakor je prikazana spodaj, in iz številk leta, v katerem je bil znak pritrjen.

+++++ TIFF +++++

- Ta znak morajo, kadar je to primerno, spremljati razločevalne črke, ki jih uporablja priglašeni organ, izdajajoč certifikat o ES-pregledu tipa.

- Kadar za aparat veljajo druge direktive, ki predvidevajo znak ES o skladnosti, kaže znak ES tudi na skladnost z zadevnimi zahtevami teh drugih direktiv.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Merila ocenjevanja organov za priglasitev

Organi, ki jih določijo države članice, morajo izpolnjevati naslednje minimalne pogoje:

1. razpoložljivost osebja ter potrebnih sredstev in opreme;

2. tehnična usposobljenost in strokovna neoporečnost osebja;

3. neodvisnost vodilnih kadrov in tehničnega osebja pri opravljanju preskusov, pripravi poročil, izdajanju certifikatov in pri izvajanju funkcij preverjanja, ki so določene v tej direktivi, v zvezi z vsemi področji, skupinami ali osebami, posredno ali neposredno povezanimi z zadevnim izdelkom;

4. varovanje poslovnih skrivnosti pri osebju;

5. sklenjeno zavarovanje civilne odgovornosti, razen če za takšno odgovornost jamči država z nacionalno zakonodajo.

Izpolnjevanje pogojev iz točk 1 in 2 v časovnih presledkih preverjajo pristojne oblasti držav članic.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Seznam bistvenih zaščitnih zahtev

Najvišja vrednost elektromagnetnih motenj, ki jih ustvarja aparat, mora biti takšna, da še vedno omogoča nemoteno delovanje zlasti naslednjih aparatov:

(a) hišni radijski in televizijski sprejemniki

(b) industrijska proizvodna oprema

(c) mobilna radijska oprema

(d) mobilna radijska in komercialna radiotelefonska oprema

(e) medicinski in znanstveni aparati

(f) oprema za informacijsko tehnologijo

(g) hišni aparati in gospodinjska elektronska oprema

(h) aeronavtični in pomorski radijski aparati

(i) izobraževalna elektronska oprema

(j) telekomunikacijska omrežja in aparati

(k) radijski in televizijski oddajniki

(l) svetila in fluorescenčne žarnice.

Naprave in zlasti aparati, navedeni v točkah od (a) do (l), morajo biti izdelani tako, da imajo ustrezno stopnjo elektromagnetne odpornosti v običajnem elektromagnetnem združljivem okolju, za katero so namenjeni in ki omogoča njihovo nemoteno delovanje ob upoštevanju vrednosti motenj, ki jih ustvarja aparat, ustrezajoč standardom, določenim v členu 7.

Podatki, potrebni za delovanje, ki je v skladu z namembnostjo aparata, morajo biti navedeni v navodilih, priloženih k aparatu.

--------------------------------------------------

Top