EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31988R3498

Uredba Komisije (EGS) št. 3498/88 z dne 9. novembra 1988 o spremembi uredb (EGS) št. 391/68 in (EGS) št. 1092/80 v zvezi s pogoji, ki jih je treba izpolnjevati v sektorju prašičjega mesa za intervencijski nakup in dodeljevanje pomoči za zasebno skladiščenje

OJ L 306, 11.11.1988, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 027 P. 201 - 202
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 027 P. 201 - 202
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 008 P. 147 - 148
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 008 P. 147 - 148
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 008 P. 147 - 148
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 008 P. 147 - 148
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 008 P. 147 - 148
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 008 P. 147 - 148
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 008 P. 147 - 148
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 008 P. 147 - 148
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 008 P. 147 - 148
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 007 P. 23 - 24
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 007 P. 23 - 24
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 008 P. 43 - 44

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/3498/oj

31988R3498Uradni list L 306 , 11/11/1988 str. 0032 - 0033
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 27 str. 0201
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 27 str. 0201


Uredba Komisije (EGS) št. 3498/88

z dne 9. novembra 1988

o spremembi uredb (EGS) št. 391/68 in (EGS) št. 1092/80 v zvezi s pogoji, ki jih je treba izpolnjevati v sektorju prašičjega mesa za intervencijski nakup in dodeljevanje pomoči za zasebno skladiščenje

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2759/75, z dne 29. oktobra 1975, o skupni ureditvi trga za prašičje meso [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3906/87 [2] in zlasti člena 5(4) Uredbe,

ker sta intervencijsko in zasebno skladiščenje namenjena temu, da se proizvode začasno odstrani z neuravnoteženega trga, z namenom, da se jih odproda, takoj ko se položaj na trgu izboljša; ker morajo biti zato proizvodi, uskladiščeni ali tisti, ki so ponujeni za intervencijski nakup, primerni za prehrano ljudi in živali;

ker Uredba Sveta (Euratom) št. 3954/87 z dne 22. decembra 1987, ki določa najvišje dovoljene stopnje radioaktivnosti živil in krmil, kot posledico jedrske nesreče ali kakšne druge oblike radiološke nevarnosti [3], določa postopek, ki ga je treba upoštevati v primeru radiološke nevarnosti, za določanje stopenj radioaktivnega onesnaženja, ki jim morajo ustrezati živila in krma, če se jih ponuja za prodajo; ker se zaradi tega kmetijskih proizvodov, v katerih so te stopnje radioaktivnega onesnaženja presežene, ne sme odkupovati in se zanje ne sme sklepati pogodb o skladiščenju;

ker člen 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 1707/86, z dne 30. maja 1986 o pogojih, ki urejajo uvažanje kmetijskih proizvodov, s poreklom iz tretjih držav, po nesreči v černobilski jedrski elektrarni [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 624/87 [5], določa najvišje dovoljene stopnje radioaktivnosti; ker so bile po prenehanju veljavnosti Uredbe (EGS) št. 1707/86 enake najvišje stopnje vključene v člen 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 3955/87 [6], ki jo je nadomestila; ker se za kmetijske proizvode, ki presegajo najvišje dovoljene stopnje radioaktivnosti, ne more šteti, da so neoporečni in takšne kakovosti, da bi bili primerni za prodajo;

ker je bilo ugotovljeno, da je bil del kmetijske proizvodnje Skupnosti kot posledica zgoraj navedene nesreče v različnih merah izpostavljen radioaktivnemu onesnaženju; ker je treba nesporno zagotoviti, da se kmetijskih proizvodov, s poreklom iz Skupnosti, in ki presegajo vrednosti, določene v členu 3 Uredbe (EGS) št. 3955/87, ne sme odkupovati in se zanje ne sme sklepati pogodb o skladiščenju;

ker člen 5 Uredbe Komisije (EGS) št. 391/68 [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 4160/87 [8], določa pogoje, na podlagi katerih se sme odkupovati prašičje meso; ker člen 2 Uredbe Komisije (EGS) št. 1092/80 [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 201/85 [10], določa pogoje za sklepanje pogodb o skladiščenju tega proizvoda; ker je treba te pogoje jasno opredeliti; ker je treba zaradi tega navedene uredbe ustrezno spremeniti;

ker se stopnja radioaktivnega onesnaženja živil kot posledice radiološke nesreče razlikuje glede na značilnosti nesreče in vrsto proizvodov; ker je treba odločitev glede tega, ali je potrebno nadzorovanje, in glede samega nadzora, zaradi tega prilagoditi vsakemu posameznemu primeru in mora upoštevati na primer značilnosti regij, proizvodov in zadevnih radioaktivnih nuklidov;

ker Upravljalni odbor za prašičje meso ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Členu 5 (2) Uredbe (EGS) št. 391/68 se doda naslednja točka (d):

"(d) ki presegajo najvišje stopnje radioaktivnosti, ki jih dovoljujejo pravila Skupnosti. Stopnje, ki veljajo za proizvode, s poreklom iz Skupnosti in so onesnaženi zaradi nesreče v černobilski jedrski elektrarni, so tiste, ki jih določa člen 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 3955/87 [11]. Stopnja radioaktivnega onesnaženja proizvoda se spremlja, če okoliščine to zahtevajo in samo v potrebnem časovnem obdobju. Po potrebi se določi trajanje in obseg preverjanj, skladno s postopkom iz člena 24 Uredbe (EGS) št. 2759/75."

2. Drugemu pododstavku člena 2(2) Uredbe (EGS) št. 1092/80 se doda naslednje besedilo:

"Tudi za proizvode, katerih stopnja radioaktivnosti presega najvišje stopnje radioaktivnosti, dovoljene na podlagi pravil Skupnosti, se ne sme sklepati pogodb o skladiščenju. Stopnje, ki veljajo za proizvode, s poreklom iz Skupnosti in so onesnaženi zaradi nesreče v černobilski jedrski elektrarni, so tiste, ki jih določa člen 3 Uredbe Sveta (EGS) št. 3955/87 [*] UL L 371, 30.12.1987, str. 14. Stopnjo radioaktivnega onesnaženja proizvoda se spremlja, če okoliščine to zahtevajo in samo v potrebnem časovnem obdobju. Po potrebi se določi trajanje in obseg preverjanj, skladno s postopkom iz člena 24 Uredbe (EGS) št. 2759/75."

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. novembra 1988

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 282, 1.11.1975, str. 1.

[2] UL L 370, 30.12.1987, str. 11.

[3] UL L 371, 30.12.1987, str. 11.

[4] UL L 146, 31.5.1986, str. 88.

[5] UL L 58, 28.2.1987, str. 101.

[6] UL L 371, 30.12.1987, str. 14.

[7] UL L 80, 2.4.1968, str. 5.

[8] UL L 392, 31.12.1987, str. 46.

[9] UL L 114, 3.5.1980, str. 22.

[10] UL L 23, 26.1.1985, str. 19.

[11] UL L 371, 30.12.1987, str. 14

--------------------------------------------------

Top