Help Print this page 

Document 31988D0540

Title and reference
Odločba Sveta z dne 14. oktobra 1988 o sklenitvi Dunajske konvencije o varstvu ozonskega plašča in Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč
 • In force
OJ L 297, 31.10.1988, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 014 P. 146 - 147
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 014 P. 146 - 147
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 206 - 207
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 86 - 87
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 86 - 87
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 037 P. 3 - 4

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1988/540/oj
Multilingual display
Authentic language
 • Authentic language: španščina, danščina, nemščina, grščina, angleščina, francoščina, italijanščina, nizozemščina, portugalščina
Dates
 • Date of document: 14/10/1988
 • Date of effect: 25/10/1988; začetek veljavnosti datum obvestila
 • Date of notification: 25/10/1988
 • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
 • Author: Svet Evropske unije
 • Form: Sklep
 • Addressee: države članice
 • Internal reference: COM/88/0058-01
Procedure
 • Procedure number:
  Internal procedure
 • Co author: DG21/X/00, DG03/X/00, DG01/X/00, DG12/X/00
 • Department responsible: DG11/X/00
Text

31988D0540Uradni list L 297 , 31/10/1988 str. 0008 - 0009
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 14 str. 0146
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 14 str. 0146


Odločba Sveta

z dne 14. oktobra 1988

o sklenitvi Dunajske konvencije o varstvu ozonskega plašča in Montrealskega protokola o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč

(88/540/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 130s Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker je Skupnost skupaj z mnogimi državami članicami 22. marca 1985 podpisala Dunajsko konvencijo o varstvu ozonskega plašča;

ker je ugotovljeno, da lahko stalne emisije nekaterih klorofluoroogljikovodikov in halonov pri sedanjih vrednostih precej poškodujejo ozonski plašč; ker obstaja mednarodno soglasje o tem, da je potrebno precejšnje zmanjšanje proizvodnje in porabe takšnih snovi; ker odločbi 80/372/EGS [3] in 82/795/EGS [4] predvidevata kontrole z omejenimi učinki in ki pokrivata le dve taki snovi (CFC 11 in CFC 12);

ker je bil dopolnilni protokol k Dunajski konvenciji – Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, izpogajan in sprejet 16. septembra 1987; ker so Skupnost in mnoge države članice podpisale Protokol;

ker je za varstvo, spodbujanje in izboljšanje okolja treba uveljaviti Dunajsko konvencijo in Montrealski protokol, ki temelji na načelu preventivnega ukrepanja, da bi se izognili nadaljnjim poškodbam ozonskega plašča, in na znanstvenih in tehničnih podatkih, ki so bili na voljo v času njegovega sprejema;

ker mora Skupnost zato odobriti navedeno Konvencijo in Protokol;

ker je še posebej pomembno za Skupnost, da postane pogodbenica Protokola, ker se lahko nekatere določbe Protokola izvajajo le, če Skupnost in vse države članice postanejo pogodbenice;

ker morajo vse države članice postati pogodbenice, da bi se vse obveznosti Konvencije in Protokola ustrezno izvajale;

ker se bodo poleg tega nekatere določbe Protokola, še zlasti člen 2(8), uporabljale v Skupnosti samo, če bodo vse države članice postale pogodbenice navedenega protokola;

ker morajo vse države članice čim hitreje zaključiti svoje postopke za pristop in ratifikacijo Konvencije in Protokola, da bi se Skupnosti in državam članicam dovolilo deponiranje, po možnosti sočasno, listin o odobritvi, sprejetju, ratifikaciji ali pristopu,

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Dunajska konvencija o varstvu ozonskega plašča in Montrealski protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, se s tem odobri v imenu Skupnosti.

Besedili Konvencije in Protokola sta v Prilogi I k tej odločbi.

Člen 2

Predsednik Sveta v imenu Skupnosti deponira listini o odobritvi Dunajske konvencije in Montrealskega protokola pri generalnem sekretarju Združenih narodov v skladu s členom 13 Dunajske konvencije, kot se bere v povezavi s členoma 14 in 16 Montrealskega protokola.

Predsednik sočasno predloži izjavo o pristojnosti, ki je podana v Prilogi II k tej odločbi, v skladu s členom 13(3) Dunajske konvencije, kot se bere v povezavi s členom 14 Montrealskega protokola.

Člen 3

1. Države članice, ki še niso opravile, sprejmejo najkasneje do 31. oktobra 1988 potrebne ukrepe za deponiranje, po možnosti sočasno, listin o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu Skupnosti in držav članic k Dunajski konvenciji.

Države članice bodo čim prej obvestile Komisijo o svoji odločitvi glede pristopa h Konvenciji ali njeni ratifikaciji ali o možnem datumu dokončanja teh postopkov. Komisija se v sodelovanju z državami članicami dogovori za datum sočasnega deponiranja listin, kar je v vsakem primeru pred 1. januarjem 1989.

2. Države članice sprejmejo potrebne ukrepe, da omogočijo deponiranje, po možnosti sočasno, listin o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi Montrealskega protokola s strani Skupnosti in držav članic pred 1. januarjem 1989.

Države članice bodo pred 1. novembrom 1988 obvestile Komisijo o svoji odločitvi glede ratifikacije ali o možnem datumu dokončanja njihovih postopkov za ratifikacijo. Komisija se v sodelovanju z državami članicami dogovori za datum sočasnega deponiranja listin, kar je v vsakem primeru pred 1. januarjem 1989.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 14. oktobra 1988

Za Svet

Predsednik

V. Papandreou

[1] UL C 187, 18.7.1988, str. 46.

[2] UL C 208, 8.8.1988, str. 3.

[3] UL L 90, 3.4.1980, str. 45.

[4] UL L 329, 25.11.1982, str. 29.

--------------------------------------------------

Top