EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R4056

Uredba Komisije (EGS) št. 4056/87 z dne 22. decembra 1987 o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določbah, potrebnih za izvajanje Uredbe (EGS) št. 3035/80 o splošnih pravilih za dodeljevanje izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi II k Pogodbi, ter o merilih za določitev zneskov takšnih nadomestil

OJ L 379, 31.12.1987, p. 29–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 025 P. 221 - 222
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 025 P. 221 - 222
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 381 - 382
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 173 - 174
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 173 - 174

No longer in force, Date of end of validity: 07/10/2008; razveljavil 32008R0904 . Latest consolidated version: 18/02/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/4056/oj

31987R4056Uradni list L 379 , 31/12/1987 str. 0029 - 0030
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 25 str. 0221
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 25 str. 0221


Uredba Komisije (EGS) št. 4056/87

z dne 22. decembra 1987

o določitvi analiznih metod in drugih tehničnih določbah, potrebnih za izvajanje Uredbe (EGS) št. 3035/80 o splošnih pravilih za dodeljevanje izvoznih nadomestil za nekatere kmetijske proizvode v obliki blaga, ki ni zajeto v Prilogi II k Pogodbi, ter o merilih za določitev zneskov takšnih nadomestil

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3985/87 [2], in zlasti člena 9 Uredbe,

ker je za zagotovitev enotnega obravnavanja izvoza iz Skupnosti blaga, ki je zajeto v Uredbi Sveta (EGS) št. 3035/80 [3], nazadnje spremenjeni z Uredbo (EGS) št. 4055/87 [4], nujno opredeliti analizne metode in druge določbe tehnične narave;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo v skladu z mnenjem Odbora za nomenklaturo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ta uredba določa analizne metode, ki so potrebne za izvajanje Uredbe (EGS) št. 3033/80 [5], spremenjene z Uredbo (EGS) št. 3743/87 [6], ali če analizne metode ni, vrsto analiznih postopkov, ki jih je treba izvesti, oziroma princip metode, ki jo je treba uporabiti.

Člen 2

Skladno z opombami k Prilogi D k Uredbi (EGS) št. 3035/80 in za izvajanje te Priloge se "rezultati analize", določeni v stolpcu 3, dobiju z uporabo metod, postopkov in formul iz tega člena:

1. Sladkorji

Tekočinska kromatografija visoke ločljivosti (HPLC) se uporabi za določitev posameznih sladkorjev.

A. Vsebnost saharoze iz stolpca 3 Priloge D je enaka:

(a) S + (2F) x 0,95,

če vsebnost glukoze ni nižja od vsebnosti fruktoze,

ali

(b) S + (G + F) x 0,95,

če je vsebnost glukoze nižja od vsebnosti fruktoze,

pri čemer je:

S vsebnost saharoze, določene s HPLC

F vsebnost fruktoze, določene s HPLC

G vsebnost glukoze, določene s HPLC

Kadar se javi prisotnost hidrolizata laktoze in/ali se ugotovijo količine laktoze ali galaktoze, se vsebnost glukoze, ki je enaka vsebnosti galaktoze (določene s HPLC), odšteje od vsebnosti glukoze (G), preden se izračuna kar koli drugega.

B. Vsebnost glukoze iz stolpca 3 Priloge D je enaka:

(a) G–F,

kadar je vsebnost glukoze višja od vsebnosti fruktoze,

(b) 0 (nič),

kadar je vsebnost glukoze enaka ali nižja od vsebnosti fruktoze.

Kadar se javi prisotnost hidrolizata laktoze in/ali se ugotovijo količine laktoze ali galaktoze, se vsebnost glukoze, ki je enaka vsebnosti galaktoze (določene s HPLC), odšteje od vsebnosti glukoze (G), preden se izračuna kar koli drugega.

2. Škrob (ali dekstrin)

(dekstrin je izražen kot škrob)

A. Pri vseh tarifnih številkah in podštevilkah razen podštevilk 35051010, 35051090, 35052010 do 35052090 in 38091010 do 38091090 kombinirane nomenklature se vsebnost škroba (ali dekstrina) iz stolpca 3 Priloge D izračuna z uporabo formule:

(Z–G) × 0,9;

pri čemer je:

Z vsebnost glukoze, določene z metodo iz Priloge I k Uredbi Komisije (EGS) št. 4154/87 [7];

G vsebnost glukoze, določene s HPLC.

B. Za tarifne podštevilke 35051010, 35051090, 35052010 do 35052090 in 38091010 do 38091090 kombinirane nomenklature se vsebnost škroba (ali dekstrina) določi z metodo iz Priloge II k Uredbi (EGS) št. 4154/87.

3. Mlečne maščobe

Za kvantitativno določitev vsebnosti mlečne maščobe iz stolpca 3 Priloge D se uporabi metoda, ki temelji na ekstrakciji s petroletrom po hidrolizi s klorovodikovo kislino in ki ji sledi plinska kromatografija metilnih estrov maščobnih kislin. Če se odkrije prisotnostmlečnih maščob, se njihov odstotni delež izračuna z množenjem odstotne koncentracije metil-butirata s faktorjem 23, pri čemer se ta vrednost pomnoži s celotnim masnim odstotkom vsebnosti maščobe v blagu in deli s 100.

Člen 3

Za izvajanje Priloge C k Uredbi (EGS) št. 3035/80 se odstotna vsebnost manitola v sorbitolu določi z metodo HPLC.

Člen 4

1. Sestavi se poročilo o preskusu.

2. Poročilo o preskusu vključuje naslednje navedbe:

- vse podatke, ki so potrebni za kvalitativno določitev vzorca,

- uporabljeno metodo in točni sklic na pravni predpis, v katerem je navedena, ali, kjer je to primerno, podroben sklic na metodo, z navedbo vrste analiznih postopkov, ki jih je treba izvesti, ali principa metode, ki jo je treba uporabiti, kakor je opredeljeno v tej uredbi,

- vse dejavnike, ki so lahko vplivali na rezultate,

- rezultate analize, ob ustreznem upoštevanju načina, kako so izraženi v uporabljeni metodi, in skladnosti izraza s potrebami carine ali upravnih služb, ki so zahtevale analizo.

Člen 5

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1988.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 1987

Za Komisijo

Cockfield

Podpredsednik

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 376, 31.12.1987, str. 1.

[3] UL L 323, 29.11.1980, str. 27.

[4] UL L 379, 31.12.1987, str.1.

[5] UL L 323, 29.11.1980, str. 1.

[6] UL L 352, 15.12.1987, str. 29.

[7] UL L 392, 31.12.1987.

--------------------------------------------------

Top