EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3986

Uredba Komisije (EGS) št. 3986/87 z dne 22. decembra 1987 o spremembi različnih uredb o izvajanju skupne ureditve trgov za perutninsko meso zaradi uvedbe kombinirane nomenklature

OJ L 376, 31.12.1987, p. 7–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 025 P. 151 - 163
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 025 P. 151 - 163
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 331 - 343
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 331 - 343
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 331 - 343
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 331 - 343
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 331 - 343
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 331 - 343
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 331 - 343
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 331 - 343
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 331 - 343
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 006 P. 129 - 141
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 006 P. 129 - 141
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 063 P. 13 - 25

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3986/oj

31987R3986Uradni list L 376 , 31/12/1987 str. 0007 - 0019
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 25 str. 0151
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 25 str. 0151


Uredba Komisije (EGS) št. 3986/87

z dne 22. decembra 1987

o spremembi različnih uredb o izvajanju skupne ureditve trgov za perutninsko meso zaradi uvedbe kombinirane nomenklature

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o carinski in statistični nomenklaturi in skupni carinski tarifi [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3985/87 [2], in zlasti drugega pododstavka člena 15(1) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 3907/87 z dne 22. decembra 1987 o spremembi Uredbe (EGS) št. 2777/75 o skupni ureditvi trgov v sektorju perutninskega mesa [3] in zlasti člena 2 Uredbe,

ker Komisija v skladu z drugim pododstavkom člena 15(1) Uredbe (EGS) št. 2658/87 izvaja tehnične prilagoditve predpisov Skupnosti, ki se nanašajo na kombinirano nomenklaturo; ker se vsebinske spremembe izvajajo v skladu s postopkom, določenim v členu 17 Uredbe Sveta (EGS) št. 2777/75 [4], na podlagi člena 2 Uredbe (EGS) št. 3907/87;

ker morajo biti številne uredbe v sektorju perutninskega mesa tehnično prilagojene in ker morajo glede nekaterih vsebinskih točk, upoštevati uporabo nove kombinirane nomenklature, ki temelji na harmoniziranem sistemu poimenovanj in šifrskih oznak blaga, ki naj bi nadomestil Konvencijo z dne 15. decembra 1950 o nomenklaturi za razvrščanje blaga v carinske tarife;

ker je treba zaradi števila in vsebine besedil, ki jih je treba tako prilagoditi, vse uredbe, ki jih je treba prilagoditi, uvrstiti v eno uredbo o spremembah;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Člen 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 565/68 z dne 24. aprila 1968 o nedoločitvi dodatnih zneskov za zaklane kokoši, race in gosi, uvožene iz Poljske [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2039/73 [6], se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

Prelevmani, določeni v skladu s členom 3 Uredbe (EGS) št. 2777/75, se ne povečajo za dodatni znesek za uvoz naslednjih proizvodov, ki se uvrščajo v podštevilko iz 2007 kombinirane nomenklature, ki imajo poreklo in prihajajo iz Poljske:

(a) Kokoši vrste Gallus domesticus, nerazrezane na kose:

- oskubljene in očiščene, z glavami in nogami, znane kot "83 % piščanci",

- oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot "70 % piščanci",

- oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "65 % piščanci" ali pod drugim nazivom;

(b) Race, nerazrezane na kose:

- oskubljene, izkrvavljene, očiščene, vendar z drobovjem, z glavami in nogami, znane kot "85 % race",

- oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot "70 % race",

- oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "63 % race" ali pod drugim nazivom;

(c) Gosi, nerazrezane na kose:

- oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot "82 % gosi",

- oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot "75 % gosi" ali pod drugim nazivom."

Člen 2

Člen 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 2261/69 z dne 13. novembra 1969 o nedoločitvi dodatnih zneskov za zaklane race in gosi, uvožene iz Romunije [7], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2039/73, se nadomesti:

"Člen 1

Prelevmani, določeni v skladu s členom 3 Uredbe (EGS) št. 2777/75, se ne povečajo za dodatni znesek za uvoz naslednjih proizvodov, ki sodijo v podštevilko iz 0207 kombinirane nomenklature, ki imajo poreklo in prihajajo iz Romunije:

(a) Race, nerazrezane na kose:

- oskubljene, izkrvavljene, očiščene, vendar z drobovjem, z glavami in nogami, znane kot "85 % race",

- oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot "70 % race",

- oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "63 % race" ali pod drugim nazivom;

(b) Gosi, nerazrezane na kose:

- oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot "82 % gosi",

- oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot "75 % gosi" ali pod drugim nazivom."

Člen 3

Člen 1 Uredbe Komisije (EGS) št. 2474/70 z dne 7. decembra 1970 o nedoločitvi dodatnega zneska za zaklane purane, uvožene iz Poljske [8], se nadomesti z naslednjim:

"Člen 1

Prelevmani, določeni v skladu s členom 3 Uredbe (EGS) št. 2777/75, se ne povečajo za dodatni znesek za uvoz zaklanih puranov, ki se uvrščajo v podštevilke 02071031, 02071039 in 020722 kombinirane nomenklature, ki imajo poreklo in prihajajo iz Poljske."

Člen 4

Prilogi I in II k Uredbi Sveta (EGS) št. 2778/75 z dne 29. oktobra 1975, ki določata pravila za izračunavanje prelevmana in pragovne cene za perutninsko meso [9], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3233/86 [10], se nadomestita s prilogama I in II k tej uredbi.

Člen 5

Priloga k Uredbi Komisije (EGS) št. 3011/79 z dne 20. decembra 1979 o določitvi koeficientov za izračun prelevmanov za proizvode, ki izvirajo iz perutninskega mesa, in o razveljavitvi Uredbe št. 199/67/EGS [11], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1507/82 [12], se nadomesti s Prilogo III k tej uredbi.

Člen 6

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1988.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 1987

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[2] UL L 376, 31.12.1987, str. 1.

[3] UL L 370, 30.12.1987, str. 14.

[4] UL L 282, 1.11.1975, str. 77.

[5] UL L 107, 8.5.1968, str. 7.

[6] UL L 207, 28.7.1973, str. 30.

[7] UL L 286, 14.11.1969, str. 24.

[8] UL L 265, 8.12.1970, str. 13.

[9] UL L 282, 1.11.1975, str. 84.

[10] UL L 301, 25.10.1986, str. 3.

[11] UL L 337, 29.12.1979, str. 65.

[12] UL L 168, 15.6.1982, str. 9.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

"

PRILOGA I

Oznaka KN | Poimenovanje blaga | Količina v kg | Sestava |

0105 | Živa perutnina, in sicer kokoši vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke: | | |

| – Ki tehtajo manj kot 185 g: | | |

01051100 | – – Kokoši vrste Gallus domesticus | 0,343 enota | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

010519 | – – Drugo: | | |

01051910 | – – – Gosi in purani | 1,001 enota | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

01051990 | – – – Race in pegatke | 0,343 (enota) | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

0207 | Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno: | | |

020710 | – Perutnina, nerazrezana na kose, sveža ali ohlajena: | | |

| – – Kokoši vrste Gallus domesticus: | | |

02071011 | – – – Oskubljene in očiščene, z glavami in nogami, znane kot "83 % piščanci" | 1,847 | koruza 80 % |

| | | ječmen 20 % |

02071015 | – – – Oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot "70 % piščanci" | 2,100 | koruza 80 % |

| | | ječmen 20 % |

02071019 | – – – Oskubljene in očiščene, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "65 % piščanci" ali pod drugim nazivom | 2,288 | koruza 80 % |

| | | ječmen 20 % |

| – – Purani: | | |

02071031 | – – – Oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot "80 % purani" | 2,341 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02071039 | – – – Oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znani kot "73 % purani"ali pod drugim nazivom | 2,566 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

| – – Race: | | |

02071051 | – – – Oskubljene, izkrvavljene, očiščene, vendar z drobovjem, z glavami in nogami, znane kot "85 % race" | 2,853 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02071055 | – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot "70 % race" | 3,464 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02071059 | – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "63 % race" ali pod drugim nazivom | 3,849 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

| – – Gosi: | | |

02071071 | – – – Oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot "82 % gosi" | 3,284 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02071079 | – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot "75 % gosi" ali pod drugim nazivom | 3,591 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02071090 | – – Pegatke | 3,423 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

| – Perutnina, nerazrezana na kose, zamrznjena | | |

020721 | – – Kokoši vrste Gallus domesticus: | | |

02072110 | – – – Oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot "70 % piščanci" | 2,100 | koruza 80 % |

| | | ječmen 20 % |

02072190 | – – – Oskubljene in očiščene, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "65 % piščanci" ali pod drugim nazivom | 2,288 | koruza 80 % |

| | | ječmen 20 % |

020722 | – – Purani: | | |

02072210 | – – – Oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot "80 % purani" | 2,341 | koruza 60 % ječmen 30 % oves 10 % |

02072290 | – – – Oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znani kot "73 % purani"ali pod drugim nazivom | 2,566 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

020723 | – – Race, gosi in pegatke: | | |

| – – – Race: | | |

02072311 | – – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot "70 % race" | 3,464 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02072319 | – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "63 % race" ali pod drugim nazivom | 3,849 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

| – – – Gosi: | | |

02072351 | – – – – Oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot "82 % gosi" | 3,284 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02072359 | – – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot "75 % gosi" ali pod drugim nazivom | 3,591 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02072390 | – – – Pegatke | 3,423 | koruza 60 % |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA II

"

PRILOGA II

Oznaka KN | Poimenovanje blaga | Količina v kg | Sestava | Standardni znesek v ekujih |

0105 | Živa perutnina, in sicer kokoši vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke: | | | |

| – Mase manj kot 185 g: | | | |

01051100 | – – Kokoši vrste Gallus domesticus | 0,364 (enota) | koruza 60 % | 0,1926 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

010519 | – – Drugo: | | | |

01051910 | – – – Gosi and purani | 1,071 (enota) | koruza 60 % | 0,9000 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

01051990 | – – – Race in pegatke | 0,364 (enota) | koruza 60 % | 0,1926 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

0207 | Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno: | | | |

020710 | – Perutnina, nerazrezana na kose, sveža ali ohlajena: | | | |

| – – Kokoši vrste Gallus domesticus: | | | |

02071011 | – – – Oskubljene in očiščene, z glavami in nogami, znane kot "83 % piščanci" | 1,602 | koruza 80 % | 0,8355 |

| | | ječmen 20 % |

02071015 | – – – Oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot "70 % piščanci" | 1,822 | koruza 80 % | 0,9500 |

| | | ječmen 20 % |

02071019 | – – – Oskubljene in očiščene, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "65 % piščanci" ali pod drugim nazivom | 1,985 | koruza 80 % | 1,0351 |

| | | ječmen 20 % |

| – – Purani: | | | |

02071031 | – – – Oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot "80 % purani" | 2,194 | koruza 60 % | 1,2825 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02071039 | – – – Oskubljeni in očiščeni, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znani kot "73 % purani" ali pod drugim nazivom | 2,404 | koruza 60 % | 1,4059 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

| – – Race: | | | |

02071051 | – – – Oskubljene, izkrvavljene, očiščene, vendar z drobovjem, z glavami in nogami, znane kot "85 % race" | 2,647 | koruza 60 % | 0,8042 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02071055 | – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot "70 % race" | 3,214 | koruza 60 % | 0,9766 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02071059 | – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "63 % race" ali pod drugim nazivom | 3,571 | koruza 60 % | 1,0851 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

| – – Gosi: | | | |

02071071 | – – – Oskubljene, izkrvavljene, neočiščene, z glavami in nogami, znane kot "82 % gosi" | 3,100 | koruza 60 % | 1,3548 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02071079 | – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot "75 % gosi" ali pod drugim nazivom | 3,389 | koruza 60 % | 1,2394 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02071090 | – – Pegatke | 3,051 | koruza 60 % | 1,4415 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

| – Perutnina, nerazrezana na kose, zamrznjena | | | |

020721 | – – Kokoši vrste Gallus domesticus: | | | |

02072110 | – – – Oskubljene in očiščene, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot "70 % piščanci" | 1,822 | koruza 80 % | 0,9500 |

| | | ječmen 20 % |

02072190 | – – – Oskubljene in očiščene, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "65 % piščanci" ali pod drugim nazivom | 1,985 | koruza 80 % | 1,0351 |

| | | ječmen 20 % |

020722 | – – Purani: | | | |

02072210 | – – – Oskubljeni in očiščeni drobovja, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znani kot "80 % purani" | 2,194 | koruza 60 % | 1,2825 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02072290 | – – – Oskubljeni in očiščeni drobovja, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znani kot "73 % purani" ali pod drugim nazivom | 2,404 | koruza 60 % | 1,4059 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

020723 | – – Race, gosi in pegatke: | | | |

| – – – Race: | | | |

02072311 | – – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, vendar z vratovi, srčki, jetri in želodčki, znane kot "70 % race" | 3,214 | koruza 60 % | 0,9766 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02072319 | – – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog ter vratov, src, jeter in želodčkov, znane kot "63 % race" ali pod drugim nazivom | 3,571 | koruza 60 % | 1,0851 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

| – – – Gosi: | | | |

02072351 | – – – – Oskubljene, izkrvavljene, z drobovjem, z glavami in nogami, znane kot "82 % gosi" | 3,100 | koruza 60 % | 1,3548 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02072359 | – – – – Oskubljene in očiščene drobovja, brez glav in nog, s srčki in želodčki ali brez njih, znane kot "75 % gosi" ali pod drugim nazivom | 3,389 | koruza 60 % | 1,2394 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

02072390 | – – – Pegatke | 3,051 | koruza 60 % | 1,4415 |

| | | ječmen 30 % |

| | | oves 10 % |

"

--------------------------------------------------

PRILOGA III

"

PRILOGA

Oznaka KN | Poimenovanje deriviranih proizvodov | Koeficienti | Poimenovanje proizvodov, uporabljenih za derivacijo |

0105 | Živa perutnina,, in sicer kokoši vrste Gallus domesticus, race, gosi, purani in pegatke: | | |

| – Drugo: | | |

01059100 | – – Kokoši vrste Gallus domesticus | 0,70 | 70 % piščanci |

010599 | – – Drugo: | | |

01059910 | – – – Race | 0,70 | 70 % race |

01059920 | – – – Gosi | 0,70 | 82 % gosi |

01059930 | – – – Purani | 0,70 | 80 % purani |

01059950 | – – – Pegatke | 0,70 | Zaklane pegatke |

| – Perutninski kosi in drobovje (vključno z jetri), sveže ali ohlajeno: | | |

020739 | – – Drugo (razen perutninskih jeter, drugačnih od mastnih jeter gosi ali rac, ki se uvrščajo v tar. št. 02073990) | | |

| – – – Kokoši vrste Gallus domesticus | | |

| – – – – Kosi: | | |

02073911 | – – – – – Brez kosti | 2,10 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | Zaklane pegatke |

| – – – – – S kostmi: | | |

02073913 | – – – – – – Polovice ali četrti | 1,10 | 65 % piščanci |

02073915 | – – – – – – Cela krila, z vršički ali brez | 0,65 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

02073917 | – – – – – – Hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril | 0,45 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

02073921 | – – – – – – Prsa in kosi prs | 1,65 | 70 % piščanci |

02073923 | – – – – – – Noge in kosi nog | 1,55 | 70 % piščanci |

02073925 | – – – – – – Drugo | 2,00 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

02073927 | – – – – Drobovje, razen jeter | 0,45 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

| – – – Puranov: | | |

| – – – – Kosi: | | |

02073931 | – – – – – Brez kosti | 2,10 | 80 % purani |

| – – – – – S kostmi: | | |

02073933 | – – – – – – Polovice ali četrti | 1,10 | 73 % purani |

02073935 | – – – – – – Cela krila, z vršički ali brez | 0,65 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 80 % purani |

| | | 75 % gosi |

| | | Zaklane pegatke |

02073937 | – – – – – – Hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril | 0,45 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 80 % purani |

| | | 75 % gosi |

| | | Zaklane pegatke |

02073941 | – – – – – – Prsa in kosi prs | 1,60 | 80 % purani |

| – – – – – – Noge in kosi nog: | | |

02073943 | – – – – – – – Bedra in kosi beder | 0,75 | 80 % purani |

02073945 | – – – – – – – Drugo | 1,35 | 80 % purani |

02073947 | – – – – – – Drugo | 2,00 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 80 % purani |

| | | 75 % gosi |

| | | Zaklane pegatke |

02073951 | – – – – Drobovje, razen jeter | 0,45 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 80 % purani |

| | | 75 % gosi |

| | | Zaklane pegatke |

| – – – Rac, gosi in pegatk: | | |

| – – – – Kosi: | | |

| – – – – – Brez kosti: | | |

02073953 | – – – – – – Gosi | 2,10 | 75 % gosi |

02073955 | – – – – – – Rac in pegatk | | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | Zaklane pegatke |

| – – – – – S kostmi: | | |

| – – – – – – Polovice ali četrti: | | |

02073957 | – – – – – – – Rac | 1,10 | 63 % race |

02073961 | – – – – – – – Gosi | 1,10 | 75 % gosi |

02073963 | – – – – – – – Pegatk | 1,10 | Zaklane pegatke |

02073965 | – – – – – – Cela krila, z vršički ali brez | 0,65 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

02073967 | – – – – – – Hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril | 0,45 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

| – – – – – – Prsa in kosi prs: | | |

02073971 | – – – – – – – Gosi: | 1,50 | 75 % gosi |

02073973 | – – – – – – – Rac in pegatk | 1,65 | 70 % piščanci |

| – – – – – – Noge in kosi nog: | | |

02073975 | – – – – – – – Gosi: | 1,45 | 75 % gosi |

02073977 | – – – – – – – Rac in pegatk | 1,55 | 70 % piščanci |

02073981 | – – – – – – Gosje ali račje perutnice | 1,40 | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

02073983 | – – – – – – Drugo | 2,00 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

02073985 | – – – – Drobovje, razen jeter | 0,45 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

| – Perutninski kosi in drobovina razen jeter, zamrznjena: | | |

020741 | – – Kokoši vrste Gallus domesticus | | |

| – – – Kosi: | | |

02074110 | – – – – Brez kosti | 2,10 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | Zaklane pegatke |

| – – – – S kostmi: | | |

02074111 | – – – – – Polovice ali četrti | 1,10 | 65 % piščanci |

02074121 | – – – – – Cela krila, z vršički ali brez | 0,65 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

02074131 | – – – – – Hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril | 0,45 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

02074141 | – – – – – Prsa in kosi prs | 1,65 | 70 % piščanci |

02074151 | – – – – – Noge in kosi nog: | 1,55 | 70 % piščanci |

02074171 | – – – – – Drugo | 2,00 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

02074190 | – – – Drobovje, razen jeter | 0,45 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

020742 | – – Puranov | | |

| – – – Kosi: | | |

02074210 | – – – – Brez kosti | 2,10 | 80 % purani |

| – – – – S kostmi: | | |

02074211 | – – – – – Polovice ali četrti | 1,10 | 73 % purani |

02074221 | – – – – – Cela krila, z vršički ali brez | 0,65 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 80 % purani |

| | | 75 % gosi |

| | | Zaklane pegatke |

02074231 | – – – – – Hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, škofije in vršički kril | 0,45 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 80 % purani |

| | | 75 % gosi |

| | | Zaklane pegatke |

02074241 | – – – – – Prsa in kosi prs | 1,60 | 80 % purani |

| – – – – – Noge in kosi nog: | | |

02074251 | – – – – – – Bedra in kosi beder | 0,75 | 80 % purani |

02074259 | – – – – – – Drugo | 1,35 | 80 % purani |

02074271 | – – – – – Drugo | 2,00 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 80 % purani |

| | | 75 % gosi |

| | | Zaklane pegatke |

02074290 | – – – Drobovje, razen jeter | 0,45 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 80 % purani |

| | | 75 % gosi |

| | | Zaklane pegatke |

020743 | – – Rac, gosi in pegatk: | | |

| – – – Kosi: | | |

| – – – – Brez kosti: | | |

02074311 | – – – – – Gosi | 2,10 | 75 % gosi |

02074315 | – – – – – Rac in pegatk | 2,10 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | Zaklane pegatke |

| – – – – S kostmi: | | |

| – – – – – Polovice ali četrti: | | |

02074321 | – – – – – – Rac | 1,10 | 63 % race |

02074323 | – – – – – – Gosi | 1,10 | 75 % gosi |

02074325 | – – – – – – Pegatk | 1,10 | Zaklane pegatke |

02074331 | – – – – – Cela krila, z vršički ali brez | 0,65 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

02074341 | – – – – – – Hrbtišča, vratovi, hrbtišča z vratovi, | 0,45 | 70 % piščanci |

| – – – – – škofije in vršički kril | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

| – – – – – Prsa in kosi prs | | |

02074351 | – – – – – – Gosi | 1,50 | 75 % gosi |

02074353 | – – – – – – Rac in pegatk | 1,65 | 70 % piščanci |

| – – – – – Noge in kosi nog: | | |

02074361 | – – – – – – Gosi | 1,45 | 75 % gosi |

02074363 | – – – – – – Rac in pegatk | 1,55 | 70 % piščanci |

02074371 | – – – – – Gosje ali račje perutnice | 1,40 | 70 % race |

| | | 70 % gosi |

02074381 | – – – – – Drugo | 2,00 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

02074390 | – – – Drobovje, razen jeter | 0,45 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

0207 | Meso in užitni odpadki perutnine iz tar. št. 0105, sveže, ohlajeno ali zamrznjeno: | | |

| – Perutninski kosi in drobovje (vključno z jetri), sveže ali ohlajeno: | | |

02073100 | – – Mastna jetra gosi ali rac | 10,00 | 82 % race |

020739 | – – Drugo: | | |

02073990 | – – – Perutninska jetra, razen mastnih jeter gosi ali rac | 1,15 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

020750 | – Perutninska jetra, zamrznjena: | | |

02075010 | – – Mastna jetra gosi ali rac | | 82 % race |

02075090 | – – Drugo | 1,15 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

0210 | Meso in užitni mesni klavnični izdelki, nasoljeni, v slanici, posušeni ali prekajeni; užitna moka in zdrob iz mesa ali iz drugih klavničnih izdelkov: | | |

021090 | – Drugo, vključno z užitno moko in zdrobom iz mesa ali iz drugih klavničnih izdelkov: | | |

| – – Drobovina: | | |

| – – – Drugo: | | |

| – – – – Perutninska jetra: | | |

02079071 | – – – – – Mastna jetra gosi ali rac, nasoljena ali v slanici | 10,00 | 82 % race |

02079079 | – – – – – Drugo | 1,15 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

0209 | Prašičja maščoba in salo očiščena pustega mesa in maščevje perutnine (netopljeno), sveže, ohlajeno, zamrznjeno, nasoljeno, razsoljeno, sušeno ali prekajeno: | | |

02090090 | – Perutninska maščoba | 1,00 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

1501 | Mast, druga prašičja maščoba in perutninska maščoba, topljena, bodisi stiskana ali ne ali ekstrahirana: | | |

| – Drugo: | | |

15010090 | – – Perutninska maščoba | 1,20 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

1602 | Drugo pripravljeno ali konzervirano meso, drobovja ali kri: | | |

| – Iz perutnine iz tar. št. 0105 | | |

160231 | – – Puranov: | | |

| – – – Ki vsebuje 57 mas. % ali več mesa ali drobovine: | | |

16023111 | – – – – Ki vsebuje izključno nekuhano puranje meso | 2,00 | 80 % purani |

16023119 | – – – – Drugo | 2,20 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

16023130 | – – – ki vsebujejo 25 mas. % ali več, vendar manj kot 57 mas. % mesa ali drobovine: | 1,20 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

16023190 | – – – Drugo | 0,70 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

160239 | – – Drugo: | | |

| – – – Ki vsebujejo 57 mas. % ali več perutninskega mesa ali drobovine: | | |

16023911 | – – – – Nekuhano | 2,00 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | Zaklane pegatke |

16023919 | – – – – Drugo | 2,20 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

16023930 | – – – Ki vsebujejo 25 mas. % ali več, vendar manj kot 57 mas. % perutninskega mesa ali drobovine: | 1,20 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

16023990 | – – – Drugo | 0,70 | 70 % piščanci |

| | | 70 % race |

| | | 75 % gosi |

| | | 80 % purani |

| | | Zaklane pegatke |

"

--------------------------------------------------

Top