Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R3367

Uredba Sveta (EGS) št. 3367/87 z dne 9. novembra 1987 o uporabi Kombinirane nomenklature za statistiko trgovine med državami članicami in o spremembah Uredbe (EGS) št. 1736/75 o statistiki zunanje trgovine Skupnosti in statistiki trgovine med državami članicami

OJ L 321, 11.11.1987, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 016 P. 169 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 016 P. 169 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 016 P. 169 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 016 P. 169 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 016 P. 169 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 016 P. 169 - 171
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 016 P. 169 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 016 P. 169 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 016 P. 169 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 005 P. 57 - 59
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 005 P. 57 - 59
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 007 P. 192 - 194

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/1996; implicitno zavrnjeno 31995R1172

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/3367/oj

31987R3367Uradni list L 321 , 11/11/1987 str. 0003 - 0005


Uredba Sveta (EGS) št. 3367/87

z dne 9. novembra 1987

o uporabi Kombinirane nomenklature za statistiko trgovine med državami članicami in o spremembah Uredbe (EGS) št. 1736/75 o statistiki zunanje trgovine Skupnosti in statistiki trgovine med državami članicami

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi in skupni carinski tarifi [3] določila nomenklaturo blaga imenovano "Kombinirana nomenklatura" (KN), ki med drugim izpolnjuje zahteve sistema statistike zunanje trgovine Skupnosti; ker Skupnost in države članice za te statistike uporabljajo Kombinirano nomenklaturo;

ker je dobro, zlasti zaradi primerljivosti, da se statistika zunanje trgovine Skupnosti in statistika trgovine med državami članicami pripravlja na podlagi iste nomenklature; ker je zato potrebno, da Skupnost in njene države članice za te statistike tudi uporabljajo Kombinirano nomenklaturo;

ker je zaradi uporabe Kombinirane nomenklature tako za statistiko zunanje trgovine Skupnosti kot za statistiko trgovine med državami članicami neveljavna Uredba Sveta (EGS) št. 1445/72 z dne 24. aprila 1972 glede nomenklature blaga za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami (NIMEXE) [4]; ker je zato treba navedeno uredbo razveljaviti;

ker mora razveljavitev Uredbe Sveta (EGS) št. 1445/72 spremljati prilagoditev nekaterih določb v Uredbi Sveta (EGS) št. 1736/75 z dne 24. junija 1975 o statistiki zunanje trgovine Skupnosti in statistiki trgovine med državami članicami [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3396/84 [6];

ker je primerno, da se državam članicam dovoli, da oblikujejo nacionalne statistične pododdelke;

ker je primerno, da se istočasno ukrepa, da se določijo obveznosti držav članic glede razčlenitve statističnih podatkov o uvozu iz držav nečlanic, ki jih pošiljajo Komisiji, v skladu z integrirano tarifo Evropske skupnosti (TARIC), določeno z Uredbo (EGS) št. 2658/87,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Skupnost in države članice uporabljajo Kombinirano nomenklaturo (KN), ki jo uvaja Uredba (EGS) št. 2658/87, za statistiko trgovine med državami članicami.

2. Države članice lahko v tarifne podštevilke KN v smislu člena 1(2)(b) Uredbe (EGS) št. 2658/87 uvedejo pododdelke, usklajene z nacionalnimi statističnimi zahtevami. V skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2793/86 z dne 22. julija 1986 o določitvi oznak, ki jih je treba uporabljati v obrazcih, predpisanih v uredbah Sveta (EGS) št. 678/85, (EGS) št. 1900/85 in (EGS) št. 222/77 [7], se tem pododdelkom doda oznaka identifikacijske številke z deveto številko, ki je rezervirana za ta namen.

Člen 2

Uredba (EGS) št. 1736/75 se spremeni, kot sledi:

1. Člen 5 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 5

1. Na nosilcu statističnih podatkov je blago opisano v skladu s poimenovanjem, predpisanim v določbah za blagovno menjavo, tako da se brez poseganja v odstavek 2 lahko brez težav in točno razvrstijo v ustrezno podštevilko Kombinirane nomenklature (KN), ki jo uvaja Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 [8].

2. Blago mora biti opisano v skladu z odstavkom 1, tudi če druge uredbe Skupnosti zahtevajo, da je istočasno opisano v skladu z drugimi nomenklaturami.

3. Za vsako vrsto blaga mora biti navedena osemmestna oznaka, predpisana v Kombinirani nomenklaturi."

2. V členu 7(1) se "Za vsako številko NIMEXE" nadomesti z:"Brez poseganja v člen 5(1) in (2) Uredbe (EGS) št. 2658/87 za vsako podštevilko KN,".

3. V členu 11(a) se druga alinea "v Poglavju 99 NIMEXE" nadomesti z:"v Poglavju 97 Kombinirane nomenklature".

4. Člen 34 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 34

Podatki iz člena 22(1) se pripravljajo:

(a) v primeru izvoza v države nečlanice in trgovine med državami članicami na podlagi podštevilk KN v veljavni različici Kombinirane nomenklature v skladu s členom 12 Uredbe (EGS) št. 2658/87;

(b) v primeru uvoza iz držav nečlanic na podlagi podštevilk TARIC, kot je opredeljeno v členu 2 navedene uredbe, in za ta namen se uporabljajo oznake iz člena 3(3) in (4) navedene uredbe.

Vendar se te določbe uporabljajo brez poseganja v člene 5(4) in 13 Uredbe (EGS) št. 2658/87."

5. Člen 36 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 36

Komisija v Uradnem listu Evropskih skupnosti objavi nomenklaturo držav za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami v različici, ki se uporablja od 1. januarja vsako leto, kot izhaja iz odločitev, sprejetih na podlagi člena 41."

6. Člen 38(1) in (2) se nadomesti z naslednjim:

"1. Države članice Komisiji brez zamud in najpozneje šest tednov po koncu referenčnega meseca pošljejo kumulativne mesečne rezultate svoje statistike zunanje trgovine. Ti rezultati dajo podatke, navedene v členu 22(1), pripravljene v skladu s členom 34.

Vendar se lahko rezultati, pripravljeni na podlagi oznake iz člena 3(4) Uredbe EGS št. 2658/87, pošljejo v ločenem poročilu in jih pripravi nacionalni organ, ki ni isti kot organ, odgovoren za pripravo rezultatov na podlagi oznake iz člena 3(3) navedene uredbe.

2. Po potrebi se s predpisi uredi naslednje na podlagi postopka iz člena 41:

- dogovori o pošiljanju vključno z — za ločeno poročilo, sestavljeno v skladu z drugim pododstavkom odstavka 1 — referenčnim obdobjem, periodičnostjo, časovnim razmikom pošiljanja in, kjer je to primerno, s pogoji za njihovo pripravo za namene pošiljanja,

- zagotavljanje posebnih rezultatov."

7. V členu 39(3)(a) se "analitske tabele, ki temeljijo na NIMEXE" nadomesti z "analitske tabele, ki temeljijo na Kombinirani nomenklaturi".

8. Člena 40 in 41 se nadomestita z naslednjim:

"Člen 40

1. Ustanovi se odbor za metodologijo statistike zunanje trgovine Skupnosti in statistike trgovine med državami članicami, ki se imenuje "Odbor za statistiko zunanje trgovine", v nadaljnjem besedilu "odbor", ki je sestavljen iz predstavnikov držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik.

3. Odbor lahko preuči katerokoli vprašanje v zvezi z uporabo te uredbe, ki ga sproži predsednik na svojo pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice.

Člen 41

1. Potrebne določbe se sprejmejo v skladu s postopkom, določenim v naslednjih odstavkih za:

(a) uporabo te uredbe,

(b) letno posodabljanje nomenklature držav za statistiko zunanje trgovine Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami.

2. Predsednik odboru predloži osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o tem osnutku v roku, ki ga lahko določi predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje se poda z večino, ki je predpisana v členu 148(2) Pogodbe za sprejemanje odločitev, ki jih Svet sprejme na predlog Komisije. Pri glasovanju v odboru se glasovi predstavnikov držav članic tehtajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. Komisija sprejme ukrepe s takojšnjim začetkom veljavnosti. Če pa ti ukrepi niso v skladu z mnenjem, ki ga je izrazil odbor, jih Komisija takoj posreduje Svetu. V takšnih primerih Komisija odloži izvajanje ukrepov, za katere se je odločila, za tri mesece od datuma obvestila.

4. Svet lahko s kvalificirano večino odloči drugače v obdobju, opredeljenem v odstavku 3."

Člen 3

Uredba (EGS) št. 1445/72 se razveljavi.

Člen 4

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1988.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. novembra 1987

Za Svet

Predsednik

B. Haakonsen

[1] UL C 185, 15.7.1987, str. 4.

[2] Mnenje podano dne 16. oktobra 1997 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

[4] UL L 161, 17.7.1972, str. 1.

[5] UL L 183, 14.7.1975, str. 3.

[6] UL L 314, 4.12.1984, str. 10.

[7] UL L 263, 15.9.1986, str. 74.

[8] UL L 256, 7.9.1987, str. 1.

--------------------------------------------------

Top