Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R2658

Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

OJ L 256, 7.9.1987, p. 1–675 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Swedish: Chapter 11 Volume 013 P. 22 - 26
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 002 P. 382 - 386
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 004 P. 3 - 7
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 012 P. 3 - 7

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/2658/oj

31987R2658Uradni list L 256 , 07/09/1987 str. 0001 - 0675
finska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0022
švedska posebna izdaja: poglavje 11 zvezek 13 str. 0022


Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87

z dne 23. julija 1987

o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti ter zlasti členov 28, 43, 113 in 235 Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Španije in Portugalske,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker Evropska gospodarska skupnost temelji na carinski uniji, ki vključuje uporabo skupne carinske tarife;

ker je zbiranje in izmenjavo statističnih podatkov o zunanji trgovini Skupnosti najlaže zagotoviti z uporabo kombinirane nomenklature, s katero se nadomestijo obstoječe nomenklature skupne carinske tarife in Nimexe, ter tako istočasno izpolniti zahteve carinske tarife in statistike;

ker je Skupnost podpisnica Mednarodne konvencije o harmoniziranem poimenovanju in šifrskih oznakah blaga, poznani kot "harmonizirani sistem", ki naj bi nadomestila Konvencijo z dne 15. decembra 1950 o nomenklaturi za uvrstitev blaga v carinske tarife;

ker mora biti zato navedena kombinirana nomenklatura določena na podlagi harmoniziranega sistema;

ker je treba državam članicam dovoliti, da uvedejo nacionalne statistične pododdelke;

ker nekaterih posebnih ukrepov Skupnosti ni mogoče uvesti v okviru kombinirane nomenklature; ker je zato treba vnesti dodatne pododdelke Skupnosti in jih vključiti v integrirano tarifo Evropskih skupnosti (Taric); ker je za uspešno upravljanje Tarica potreben sistem takojšnjega sprotnega posodabljanja; ker mora biti zato Skupnost pooblaščena za upravljanje Tarica;

ker Španija in Portugalska zaradi prehodnih tarifnih ukrepov, predvidenih v Aktu o pristopu, Tarica ne bosta mogli uporabljati na enak način kakor druge države članice; ker je treba tema državama članicama dovoliti, da ne uporabljata Tarica v obdobju uporabe prehodnih ukrepov;

ker se zdi primerno, da lahko države članice za podštevilkami Tarica vnesejo dodatne pododdelke in tako upoštevajo dodatne nacionalne zahteve; ker je treba te pododdelke označiti z ustreznimi številčnimi oznakami v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2793/86 z dne 22. julija 1986 o določitvi oznak, ki se uporabljajo na obrazcih, predvidenih v uredbah (EGS) št. 678/85, (EGS) št. 1900/85 in (EGS) št. 222/77 [4];

ker je bistvenega pomena, da se kombinirana nomenklatura in vsaka druga nomenklatura, ki v celoti ali delno temelji na njej ali se ji dodajajo pododdelki, uporablja enotno v vseh državah članicah; ker se morajo v ta namen sprejeti določbe na ravni Skupnosti; ker se določbe Skupnosti, s katerimi se zagotavlja enotna uporaba nomenklature skupne carinske tarife, vsebovane v Sklepu 86/98/ESPJ [5], uporabljajo za izdelke v pristojnosti Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo;

ker je za pripravo in uporabo teh določb potrebno tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo; ker mora izvajanje teh določb zaradi resnih gospodarskih posledic, ki bi utegnile nastati zaradi zamude, potekati hitro;

ker je za zagotavljanje enotne uporabe kombinirane nomenklature potrebno, da Komisiji pomaga odbor, pristojen za vsa vprašanja v zvezi s kombinirano nomenklaturo, Taricom in vsemi drugimi nomenklaturami, ki temeljijo na kombinirani nomenklaturi; ker je treba ta odbor še pred začetkom uporabe kombinirane nomenklature usposobiti za delovanje;

ker je za opredelitev področja uporabe kombinirane nomenklature treba določiti ustrezne predhodne predpise, dodatne opombe k oddelkom ali poglavjem in druge ustrezne opombe;

ker skupne carinske tarife ne sestavljajo le konvencionalne in avtonomne dajatve ter druge ustrezne dajatve, določene v Prilogi I te uredbe, ki temelji na kombinirani nomenklaturi, temveč tudi tarifni ukrepi, ki jih vsebuje Taric in druga zakonodaja Skupnosti;

ker je pri določitvi konvencionalnih stopenj dajatve treba upoštevati pogajanja GATT (Splošni sporazum o tarifah in trgovini);

ker bi lahko prehod s stare nomenklature na kombinirano nomenklaturo povzročil težave glede uporabe pravil o poreklu v okviru nekaterih preferencialnih sistemov, zlasti kadar vpletena tretja država ne bi sprejela harmoniziranega sistema; ker je primerno v teh primerih predvideti ustrezne ukrepe za rešitev teh težav;

ker je treba kljub temu, da nomenklatura in carinske stopnje za izdelke, ki jih zajema Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo, niso del skupne carinske tarife, kot informacijo v to uredbo vključiti konvencionalne carinske stopnje za te izdelke;

ker bo treba po uvedbi kombinirane nomenklature uskladiti številne pravne akte Skupnosti, zlasti na področju skupne kmetijske politike, in tako zagotoviti uporabo te nomenklature; ker te uskladitve praviloma ne zahtevajo kakršne koli spremembe vsebine; ker je treba zaradi poenostavitve predvideti, da Komisija sprejme potrebne tehnične spremembe navedenih aktov;

ker je za začetek veljavnosti te uredbe treba razveljaviti Uredbo Sveta (EGS) št. 950/68 z dne 28. junija 1968 o skupni carinski tarifi [6] in Uredbo Sveta (EGS) št. 97/69 z dne 16. januarja 1969 o potrebnih ukrepih za enotno uporabo nomenklature skupne carinske tarife [7], nazadnje spremenjeno z Uredbo (EGS) št. 2055/84 [8],

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Določi se nomenklatura blaga, v nadaljevanju "kombinirana nomenklatura" ali skrajšano "KN", ki sočasno izpolnjuje zahteve skupne carinske tarife in zunanjetrgovinske statistike Skupnosti.

2. Kombinirana nomenklatura vsebuje:

(a) nomenklaturo harmoniziranega sistema;

(b) pododdelke Skupnosti te nomenklature, imenovane "podštevilke KN", če jim je določena ustrezna stopnja dajatve;

(c) predhodne predpise, dodatne opombe k oddelkom ali poglavjem in opombe, ki se nanašajo na podštevilke KN.

3. Kombinirano nomenklaturo vsebuje Priloga I.

V tej prilogi so določene avtonomne in konvencionalne stopnje dajatev skupne carinske tarife, dodatne statistične merske enote in drugi potrebni podatki.

Člen 2

Komisija določi integrirano tarifo Evropskih skupnosti, v nadaljevanju "Taric", ki temelji na kombinirani nomenklaturi. Ta vsebuje:

(a) dodatne pododdelke Skupnosti, imenovane "podštevilke Tarica", potrebne za poimenovanje blaga, za katero veljajo posebni ukrepi Skupnosti, navedeni v Prilogi II;

(b) carinske stopnje in druge dajatve, ki se uporabljajo;

(c) številčne oznake, navedene v členu 3(3) in (4);

(d) vse druge podatke, ki so potrebni za uporabo ali izvajanje zadevnih ukrepov Skupnosti.

Člen 3

1. Vsaka podštevilka KN ima osemmestno številčno oznako:

(a) prvih šest mest označuje številčne oznake, ki se nanašajo na številke in podštevilke nomenklature harmoniziranega sistema;

(b) sedmo in osmo mesto označujeta podštevilke KN. Če številka ali podštevilka harmoniziranega sistema za potrebe Skupnosti nista razčlenjeni naprej, sta sedmo in osmo mesto označena z "00".

2. Deveto mesto je rezervirano za države članice za nacionalne statistične pododdelke in se vnese v skladu s členom 5(3).

3. Podštevilke Tarica so označene z desetim ali enajstim mestom, ki skupaj s številčno oznako iz odstavka 1 tvorijo številčno oznako Tarica. Če pododdelkov Skupnosti ni, sta deseto in enajsto mesto označena z "00".

4. Izjemoma se lahko za uporabljanje posebnih ukrepov Skupnosti, ki niso opredeljeni ali v celoti opredeljeni z desetim in enajstim mestom, uporabi dodatna štirimestna oznaka Tarica.

Člen 4

1. Kombinirana nomenklatura, skupaj s stopnjami dajatev in drugimi dajatvami, ter tarifni ukrepi, ki so vključeni v Taric ali druge aranžmaje Skupnosti, sestavljajo skupno carinsko tarifo iz člena 9 Pogodbe, ki se uporablja pri uvozu blaga v Skupnost.

2. Kombinirana nomenklatura, vključno s številčnimi oznakami in po potrebi pripadajoče dodatne statistične merske enote, se uporabljajo v Skupnosti in v državah članicah za statistiko zunanje trgovine Skupnosti.

Člen 5

1. Komisija in države članice uporabljajo Taric za uporabo ukrepov Skupnosti, ki se nanašajo na uvoz ter, če je potrebno, izvoz in trgovino med državami članicami.

2. Številčne oznake Tarica se uporabljajo za ves uvoz blaga, ki je zajet z ustreznimi podštevilkami. Če je potrebno, se uporabljajo tudi pri izvozu in trgovini med državami članicami.

3. Države članice lahko vnesejo pododdelke za podštevilkami KN za namene nacionalnih statistik in za podštevilkami Tarica za druge nacionalne namene.

Tem pododdelkom so v skladu z Uredbo (EGS) št. 2793/86 dodeljene identifikacijske številčne oznake.

4. Države članice, ki sprejmejo pododdelke za druge nacionalne namene kakor statistične, lahko na podlagi predhodnega obvestila Komisije najpozneje do 31. decembra 1989 odložijo uporabo podštevilk Tarica ter ustrezne številke na desetem in enajstem mestu.

Člen 6

Komisija je odgovorna za upravljanje in objavo Tarica. Predvsem pa sprejme ukrepe, ki so potrebni za:

(a) integriranje ukrepov, navedenih v Prilogi II, v Taric;

(b) dodelitev številčnih oznak Tarica;

(c) posodabljanje Tarica;

(d) takojšnje obveščanje držav članic o spremembah podštevilk Tarica in številčnih oznak.

Člen 7

1. Komisiji pomaga Odbor za tarifno in statistično nomenklaturo, imenovan "Odbor za nomenklaturo", v nadaljevanju "odbor", ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 8

Odbor lahko preuči vsa vprašanja, ki jih nanj na lastno pobudo ali na zahtevo predstavnika države članice naslovi njegov predsedujoči glede:

(a) kombinirane nomenklature;

(b) nomenklature Tarica in katere koli druge nomenklature, ki v celoti ali delno temelji na kombinirani nomenklaturi ali so ji dodani kakršnikoli pododdelki in je bila določena na podlagi posebnih pravnih aktov Skupnosti za izvajanje tarifnih ali drugih ukrepov, ki se nanašajo na trgovino z blagom.

Člen 9

1. V skladu s postopkom, določenim v členu 10, se sprejmejo ukrepi, ki se nanašajo na naslednja vprašanja:

(a) uporaba kombinirane nomenklature in Tarica zlasti glede:

- uvrščanja blaga v nomenklature iz člena 8,

- pojasnil;

b) sprememb(e kombinirane nomenklature ob upoštevanju sprememb v zahtevah statistike ali trgovinske politike;

(c) spremembe Priloge II;

(d) spremembe kombinirane nomenklature in usklajevanje dajatev v skladu s sklepi Sveta ali Komisije;

(e) spremembe kombinirane nomenklature zaradi uskladitve s tehnološkim razvojem ali razvojem trgovine ali zaradi uskladitve ali razčiščenja besedila jezikovnih različic;

(f) spremembe kombinirane nomenklature, ki izhajajo iz sprememb nomenklature harmoniziranega sistema;

(g) vprašanja, ki se nanašajo na uporabo, delovanje in upravljanje harmoniziranega sistema ter naj bi se obravnavala v okviru Sveta za carinsko sodelovanje.

2. Ukrepi, sprejeti v skladu z odstavkom 1, ne smejo povzročiti sprememb:

- carinskih stopenj,

- kmetijskih prelevmanov, nadomestil ali drugih zneskov, ki se uporabljajo v okviru skupne kmetijske politike ali v okviru posebnih aranžmajev, ki se uporabljajo za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov,

- količinskih omejitev iz določb Skupnosti,

- nomenklatur, sprejetih v okviru skupne kmetijske politike.

3. Po potrebi se spremembe podštevilk KN takoj vključijo kot podštevilke Tarica. V KN se vključijo samo pod pogoji iz člena 12.

Člen 10

1. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki naj bi se sprejeli. Odbor sprejme mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko določi predsedujoči glede na njihovo nujnost. Mnenje se sprejme z večino, predvideno v členu 148(2) Pogodbe, pri odločitvah, ki jih sprejme Svet na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo v skladu s tem členom. Predsedujoči ne glasuje.

2. Komisija sprejme ukrepe, ki se uporabijo takoj. Če pa ti ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, Komisija to nemudoma sporoči Svetu. V tem primeru Komisija za tri mesece od dneva takega sporočila odloži izvajanje sprejetih ukrepov.

3. Svet s kvalificirano večino lahko v roku iz odstavka 2 sprejme drugačno odločitev.

Člen 11

1. Kjer je na podlagi predpisov Skupnosti za upravičenost blaga do ugodnejšega tarifnega aranžmaja pri uvozu zaradi narave ali končne uporabe treba izpolniti nekatere pogoje, se lahko ti pogoji določijo v skladu s postopki iz člena 10.

2. V odstavku 1 pomeni "Ugodnejši tarifni aranžma" vsako znižanje ali opustitev, tudi v okviru tarifne kvote, carine ali dajatve z enakim učinkom ali kmetijskega prelevmana ali druge uvozne dajatve, predvidene v okviru skupne kmetijske politike ali v okviru posebnih aranžmajev, ki se uporabljajo za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih pridelkov.

Člen 12

Komisija vsako leto z uredbo sprejme dokončno različico kombinirane nomenklature, skupaj z ustreznimi avtonomnimi in konvencionalnimi stopnjami dajatev skupne carinske tarife, kakor izhaja iz ukrepov, ki jih sprejme Svet ali Komisija. Ta uredba se objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti najpozneje do 31. oktobra in se začne uporabljati 1. januarja naslednjega leta.

Člen 13

Kraljevini Španiji in Republiki Portugalski ni treba uporabljati Tarica do izteka obdobja uporabe prehodnih tarifnih ukrepov, predvidenih v Aktu o pristopu.

Člen 14

Če se na podlagi pravil o poreklu, ki temeljijo na nomenklaturi Sveta za carinsko sodelovanje, in so v veljavi od 31. decembra 1987, dodeli tarifni preferencial, se ta pravila naprej uporabljajo v skladu s pravnimi akti Skupnosti, veljavnimi na ta dan.

Člen 15

1. Oznake in poimenovanja blaga, določena na podlagi kombinirane nomenklature, nadomestijo oznake in poimenovanja, določena na podlagi nomenklature skupne carinske tarife in Nimexe, brez poseganja v mednarodne sporazume, ki jih je Skupnost sklenila pred začetkom veljavnosti te uredbe, in v akte, sprejete za njihovo izvajanje, ki se sklicujejo na navedeni nomenklaturi.

Komisija ustrezno spremeni akte Skupnosti, ki vsebujejo carinsko ali statistično nomenklaturo.

2. Sklicevanja na Nimexe v različnih veljavnih pravnih aktih Skupnosti se štejejo kot sklicevanja na kombinirano nomenklaturo.

Člen 16

Uredbi (EGS) št. 950/68 in (EGS) št. 97/69 se razveljavita.

Člen 17

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Členi 1 do 5 in 12 do 16 se ne uporabljajo do 1. januarja 1988.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. julija 1987

Za Svet

Predsednik

K. E. Tygesen

[1] UL C 154, 12.6.1987, str. 6.

[2] UL C 190, 20.7.1987.

[3] Mnenje z dne 1. julija 1987 (še neobjavljeno v Uradnem listu).

[4] UL L 263, 15.9.1986, str. 74.

[5] UL L 81, 26.3.1986, str. 29.

[6] UL L 172, 22.7.1968, str. 1.

[7] UL L 14, 21.1.1969, str. 1.

[8] UL L 191, 19.7.1984, str. 1.

--------------------------------------------------

Top