EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R1915

Uredba Sveta (EGS) št. 1915/87 z dne 2. julija 1987 o spremembi Uredbe št. 136/66/EGS o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti

OJ L 183, 3.7.1987, p. 7–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 023 P. 224 - 228
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 023 P. 224 - 228
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 250 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/1915/oj

31987R1915Uradni list L 183 , 03/07/1987 str. 0007 - 0011
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 23 str. 0224
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 23 str. 0224


Uredba Sveta (EGS) št. 1915/87

z dne 2. julija 1987

o spremembi Uredbe št. 136/66/EGS o vzpostavitvi skupne ureditve trga za olja in masti

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je pomoč za proizvodnjo oljčnega olja namenjena zagotovitvi primernega dohodka proizvajalcem; ker je treba, glede na možnosti porabe oljčnega olja, proizvedenega v Skupnosti, destimulirati proizvodnjo, kadar ta preseže količino, ki ustreza možnostim trga; ker je zato treba enoto zneska izplačane pomoči znižati, če proizvodnja preseže določeno največjo količino; ker je prav tako treba črtati določbo, ki z istim namenom omejuje površine, zasajene z oljkami, katerih proizvodnja je upravičena do proizvodne pomoči;

ker omejitev pomoči ne velja za male proizvajalce, ki svojega olja običajno ne tržijo in zato ne prispevajo k presežkom na trgu; ker takšne ukrepe zahteva tudi zdravo upravljanje trga; ker je treba tem proizvajalcem omogočiti višjo pomoč;

ker so izkušnje pokazale, da, glede na položaj na trgu z oljčnim oljem, mesečna povišanja, namesto da bi spodbujala trženje oljčnega olja, ovirajo normalno prodajo proizvodnje; ker je treba zato mesečna povišanja ukiniti;

ker je intervencija sredstvo, ki zagotavlja dohodek proizvajalcem, kadar tržni mehanizmi ne delujejo učinkovito; ker bi delovanje intervencij v celotnem tržnem letu oviralo normalno prodajo proizvodov na trgu; ker je treba intervencije omejiti na določen del tržnega leta;

ker morajo intervencijske agencije po členu 12(2) Uredbe št. 136/66/EGS [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1454/86 [5], odkupljeno oljčno olje ponuditi v prodajo na trgu Skupnosti; ker so izkušnje pokazale, da je treba sprejeti določbe za brezplačno razpolaganje z oljem za humanitarne namene kot del posebnih nujnih ukrepov za pomoč v hrani;

ker je učinkovitost takih operacij odvisna od hitrosti izvedbe; ker je treba sprejeti določbe za najprimernejši postopek v takih primerih;

ker se v zdajšnjih tržnih pogojih lahko proizvedeno seme oljne repice in sončnično seme le izjemoma prodata intervencijskim agencijam; ker je zaradi zdravega delovanja trga priporočljivo spodbujati prodajo te proizvodnje predelovalcem in preprečevati stroške Skupnosti, ki bi nastali zaradi špekulativnih transakcij; ker je treba odkup omejiti na nekaj zadnjih mesecev tržnega leta;

ker lahko pri sistemu največjih zajamčenih količin semena oljne repice in sončničnega semena iz člena 27a Uredbe št. 136/66/EGS le majhna prekoračitev teh količin povzroči znatno znižanje izplačanega zneska pomoči; ker lahko omejitev znižanja, v nasprotju z namenom tega sistema, povzroči povečanje proizvodnje; ker je, zaradi večje učinkovitosti sistema, priporočljivo povišati znižanje za tržno leto 1987/88;

ker je, zaradi lažjega trženja oljčnega olja v praksi, priporočljivo prilagoditi poimenovanja in definicije iz Priloge k Uredbi št. 136/66/EGS; ker je za uvedbo novih določb potrebno prehodno obdobje;

ker je treba za izboljšanje trženja olj in masti in za povišanje njihove dobičkonosnosti pripraviti določbe za uvajanje tržnih standardov; ker morajo države članice uvesti kontrolne postopke za zagotovitev skladnosti s temi standardi,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba št. 136/66/EGS se spremeni:

1) Člen 5(1) in (2) se nadomesti z naslednjim:

"1. Uvede se pomoč za proizvodnjo oljčnega olja. Namen pomoči je prispevati k zagotovitvi primernega dohodka proizvajalcev.

Pred 1. avgustom vsako leto določi Svet za tržno leto, ki se začenja v naslednjem koledarskem letu, enoto zneska pomoči proizvajalcem v skladu s postopkom iz člena 43(2) Pogodbe. Posebna enota zneska se določi za proizvajalce, katerih letna proizvodnja olja ne presega 200 kg.

Po enakem postopku določi Svet za določeno časovno obdobje, prvo obdobje sta tržni leti 1987/88 do 1990/91, največjo količino oljčnega olja, za katerega se izplača pomoč. Za prvo tržno leto tega obdobja se največja količina določi sočasno z višino pomoči.

Pomoč se določi, upoštevajoč učinek pomoči za porabo iz člena 11, samo za del proizvodnje. Pri določitvi največje količine oljčnega olja, za katero se izplača pomoč, je treba zlasti upoštevati povprečno proizvodnjo v primerjalnem obdobju in pričakovani obseg proizvodnje.

Če je dejansko proizvedena količina v tržnem letu:

(a) nižja od največje količine, določene za to tržno leto, skupaj s preneseno količino, kakor je opisano spodaj, se razlika prenese in doda največji količini, za katero se enota zneska pomoči izplača v naslednjem tržnem letu;

(b) višja od največje količine, določene za to tržno leto, skupaj s preneseno količino, se enota zneska pomoči, plačljive za 100 kg dejansko proizvedenega olja, pomnoži s koeficientom, ki ga dobimo, če delimo največjo količino, povečano za preneseno količino, kakor je opisano zgoraj, z dejansko količino, upravičeno do pomoči.

Enota zneska pomoči, ki se izplača proizvajalcem s povprečno proizvodnjo do 200 kg oljčnega olja v tržnem letu, se ne pomnoži s tem koeficientom.

2. Pomoč se odobri:

- pridelovalcem, ki so člani organizacije proizvajalcev, priznanih s to uredbo, s povprečno proizvodnjo najmanj 200 kg oljčnega olja v tržnem letu na osnovi količine, ki jo dejansko sami proizvedejo,

- drugim pridelovalcem na podlagi števila in možnosti pridelave gojenih oljk, njihovega izkoristka, določenega s standardnimi metodami, in pod pogojem, da so bile pridelane oljke dejansko obrane."

2) Člen 10 se črta.

3) V členu 12(1) se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

"Intervencijske agencije, ki jih pooblastijo države članice proizvajalke, odkupijo v juliju, avgustu, septembru in oktobru vsakega tržnega leta, v skladu z določbami odstavka 4, oljčno olje s poreklom v Skupnosti, ki ga ponudijo proizvajalci, njihove skupine ali združenja, ki so priznani z Uredbo (EGS) št. 1360/78, na intervencijskih mestih proizvodnih območij."

4) V člen 12 se vstavi naslednji odstavek:

"2a. Ne glede na določbe odstavka 2 se lahko odloči, da so nekatere količine oljčnega olja v skladiščih intervencijskih agencij brezplačno na razpolago kot del posebnih takojšnjih ukrepov za pomoč. Ta odločitev lahko tudi podrobno določi pogoje predelave in dobave upravičencem."

5) Člen 12(4) se nadomesti:

"4. Podrobna pravila za uporabo tega člena, zlasti glede odločitve iz odstavka 2a in določitve intervencijskih mest, se sprejmejo po postopku iz člena 38."

6) Prvi odstavek člena 25 se nadomesti:

"Da se omogoči ustrezna razporeditev prodaje, se ciljna in intervencijska cena povišata za enak znesek vsak mesec v obdobju zadnjih pet mesecev, začenši s petim mesecem tržnega leta za seme oljne ogrščice in repno seme in s četrtim mesecem za sončnično seme."

7) Prvi pododstavek člena 26(1) se nadomesti:

"1. Če je cena teh semen na trgu Skupnosti nižja od intervencijske cene oziroma intervencijske cene, znižane po členu 27a, bo intervencijska agencija od 1. oktobra do 31. maja odkupovala seme s poreklom v Skupnosti, ponujeno na intervencijskih mestih, pod pogoji iz odstavkov 2 in 3. Ne glede na določbe člena 27a bo intervencijska agencija odkupovala po ceni 94 % intervencijske cene."

8) Člen 27a se nadomesti:

"Člen 27a

1. Svet določi po postopku iz člena 43(2) Pogodbe za vsako tržno leto, začenši z letom 1986/87, največje zajamčene količine semena oljne repice in sončničnega semena, proizvedenega v Skupnosti.

2. Največje zajamčene količine semena oljne repice in sončničnega semena se določijo z upoštevanjem proizvedenih količin v referenčnem obdobju in pričakovanega povpraševanja.

3. Če proizvodnja semena oljne repice in sončničnega semena, ocenjena pred začetkom tržnega leta, presega največje zajamčene količine tega semena v tem letu, se znesek pomoči zniža za znesek, ki je enak zmnožku koeficienta razlike s ciljno ceno.

Za tržno leto 1987/88 znižanje zneska pomoči za proizvodnjo ne sme presegati 10 % ciljne cene.

Če določbe prvega pododstavka ne bi znižale pomoči za enak znesek, kakor bi ga pri dejansko proizvedeni količini namesto pri količini, ocenjeni na začetku tržnega leta, se največja zajamčena količina za naslednje tržno leto ustrezno popravi.

4. Pri uporabi določb odstavka 3 se odkupna cena zniža za enak znesek kakor pomoč.

5. Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme pravila za določanje koeficienta iz prvega pododstavka odstavka 3.

6. Podrobna pravila za uporabo tega člena se sprejmejo po postopku, določenem v členu 38."

9) Člen 35 se nadomesti:

"Člen 35

1. Uporaba poimenovanj in opredelitev oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin iz Priloge je obvezna pri trženju teh proizvodov v vsaki državi članici, med državami članicami in v trgovini s tretjimi državami.

2. V maloprodaji je dovoljeno tržiti le olja iz točk 1(a) in (b), 3 in 6 Priloge.

3. Do 31. decembra 1989 lahko države članice dovolijo:

- uporabo opredelitev in poimenovanj, ki so v vsaki posamezni državi članici v uporabi dne 31. oktobra 1987 pri trženju oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin na njenem območju,

- uporabo opisa "čisto oljčno olje" za olje iz točke 3 Priloge, namenjeno za izvoz.

4. Svet lahko na predlog Komisije s kvalificirano večino dopolni poimenovanja in opredelitve iz Priloge.

5. Če pri trženju proizvodov iz Priloge v Skupnosti nastanejo težave, se lahko po postopku iz člena 38 za enega ali več teh proizvodov podaljša rok 31. december 1989, določen v odstavku 3. Podaljšanje ne sme preseči dveh let."

10) Vstavi se naslednji člen:

"Člen 35a

1. Za proizvode iz člena 1 se lahko določijo tržni standardi zlasti glede kakovosti, pakiranja in predstavitve.

Ko so standardi določeni, se smejo proizvodi, za katere veljajo, tržiti le v skladu z njimi.

2. Države članice za proizvode, za katere veljajo tržni standardi, preverijo, ali ustrezajo tem standardom. Države članice obvestijo Komisijo o predpisih, ki so jih sprejele za uveljavitev tega odstavka.

3. Tržni standardi se lahko sprejmejo po postopku iz člena 38. Upoštevati je treba tehnične, proizvodne in tržne zahteve ter spremembe v metodah za določanje fizikalnih, kemijskih in organoleptičnih lastnosti proizvodov iz člena 1. Podrobna pravila za uporabo tega člena in po potrebi analitske metode, ki jih je treba uporabljati, se sprejmejo po enakem postopku."

11) Priloga se nadomesti s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se:

- za seme oljne repice od 1. julija 1987,

- za sončnično seme od 1. avgusta 1987,

- za oljčno olje od 1. novembra 1987.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. julija 1987

Za Svet

Predsednik

K. E. Tygesen

[1] UL C 89, 3.4.1987, str. 19.

[2] UL C 156, 15.6.1987.

[3] UL C 150, 9.6.1987, str. 8.

[4] UL 172, 30.8.1966, str. 3025/66.

[5] UL L 133, 21.5.1986, str. 8.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Poimenovanja in opredelitve oljčnih olj in olj iz oljčnih tropin iz člena 35

1. Deviško oljčno olje: olje, pridobljeno iz plodov oljke samo z mehaničnimi in fizikalnimi sredstvi, pod pogoji, zlasti toplotnimi, ki ne povzročajo sprememb olja, in ki ni bilo drugače obdelano kakor oprano, prelito, centrifugirano in filtrirano. Izključena so olja, pridobljena z uporabo topil ali postopkov reesterifikacije in mešanjem z deviškimi olji drugih vrst.

Razvrstitev in poimenovanja so naslednji:

(a) ekstra deviško oljčno olje: deviško oljčno olje z absolutno popolno aromo in vsebnostjo kisline, izražene kot oleinska kislina, ki ni večja od 1 g na 100 g;

(b) deviško oljčno olje (izraz "fino deviško olje" se lahko uporablja v proizvodnji in trgovini na debelo): deviško oljčno olje s popolno aromo in vsebnostjo kisline, izražene kot oleinska kislina, ki ni večja od 2 g na 100 g;

(c) navadno deviško oljčno olje: deviško oljčno olje z dobro aromo in vsebnostjo kisline, izražene kot oleinska kislina, ki ni večja od 3,3 g na 100 g;

(d) lampante deviško oljčno olje: deviško oljčno olje slabše arome s priokusom ali vsebnostjo kisline, izražene kot oleinska kislina, ki je večja od 3,3 g na 100 g.

2. Prečiščeno oljčno olje: oljčno olje, pridobljeno s prečiščenjem deviškega oljčnega olja in z vsebnostjo kisline, izražene kot oleinska kislina, ki ni večja od 0,5 g na 100 g.

3. Oljčno olje: olje, pridobljeno z mešanjem rafiniranega oljčnega olja in deviškega oljčnega olja, razen lampante deviškega oljčnega olja, in z vsebnostjo kisline, izražene kot oleinska kislina, ki ni večja od 1,5 g na 100 g.

4. Surovo olje iz oljčne kaše: olje, pridobljeno z obdelavo oljčnih ostankov s topili. Izključena so olja, pridobljena z reesterifikacijo in mešanjem surovega olja iz oljčnih tropin z drugimi olji.

5. Prečiščeno olje iz oljčnih tropin: olje, pridobljeno s prečiščenjem surovega olja iz oljčnih tropin in z vsebnostjo kisline, izražene kot oleinska kislina, ki ni večja od 0,5 g na 100 g.

6. Olje iz oljčnih tropin: olje, pridobljeno z mešanjem prečiščenega olja iz oljčnih tropin in deviških oljčnih olj, razen lampante deviškega oljčnega olja, in z vsebnostjo kisline, izražene kot oleinska kislina, ki ni večja od 1,5 g na 100 g.

--------------------------------------------------

Top