EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31987R0680

Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87 z dne 23. februarja 1987 o spremembi Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

OJ L 72, 14.3.1987, p. 15–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 05 Volume 004 P. 105 - 118
Special edition in Swedish: Chapter 05 Volume 004 P. 105 - 118
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 153 - 166
Special edition in Bulgarian: Chapter 05 Volume 002 P. 59 - 72
Special edition in Romanian: Chapter 05 Volume 002 P. 59 - 72
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 016 P. 48 - 61

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1987/680/oj

31987R0680Uradni list L 072 , 14/03/1987 str. 0015 - 0028
finska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 4 str. 0105
švedska posebna izdaja: poglavje 5 zvezek 4 str. 0105


Uredba Sveta (Euratom, ESPJ, EGS) št. 680/87

z dne 23. februarja 1987

o spremembi Uredbe (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1365/75 z dne 26. marca 1975 o ustanovitvi Evropske fundacije za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer [1] in zlasti člena 17 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 1860/76 z dne 29. junija 1976 o pogojih za zaposlitev uslužbencev v Evropski fundaciji za zboljšanje življenjskih in delovnih razmer [2], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ESPJ, EGS, Euratom) št. 510/82 [3],

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker je Svet pristojen, da na predlog Komisije spremeni in dopolni pogoje za zaposlitev;

ker je treba pogoje za zaposlitev uslužbencev fundacije bolj uskladiti s tistimi, ki veljajo za začasno zaposlene v institucijah Evropskih skupnostih,

SPREJEL TO UREDBO:

Člen 1

"Pogodba o zaposlitvi za določen čas ne sme biti sklenjena za obdobje, daljše od petih let; pogodba o zaposlitvi za določen čas se na isti osnovi lahko obnovi le enkrat. Vsaka naslednja obnovitev pogodbe je obnovitev za nedoločen čas."

Člen 2

"Skupina | Razred | Osnovno delovno mesto |

A | A 4 | predstojnik |

A 5 |

A 6 | vodja |

A 7 |

A 8 | pomočnik vodje |

B | B 1 | upravni delavec - vodja |

B 2 | višji upravni, tehnični in administrativni delavci |

B 3 |

B 4 | upravni, tehnični in administrativni delavci |

B 5 |

C | C 1 | strokovni tajnik |

glavni referent |

C 2 | strojepisec/stenotipist referent |

C 3 |

C 4 | strojepisec administrator |

C 5 |

D | D 1 | vodja enote |

D 2 | kvalificirani delavec |

D 3 |

D 4 | nekvalificirani delavec" |

Člen 3

"Uslužbenec, razporejen na delovno mesto v višji razred od tistega, v katerega je bil razporejen ob zaposlitvi, ima v novem razredu položaj, ustrezen navidezni stopnji, ki je enaka ali je tik nad navidezno stopnjo, doseženo v prejšnjem razredu. K temu se prišteje znesek dveh letnih poviškov za novi razred.

Za namen te določbe se vsak razred razdeli na navidezne stopnje, ki se ujemajo s številom mesecev službe in navideznimi plačami. Te se zvišajo za eno štiriindvajsetino dveh letnih poviškov za razred, kar velja za celoten razpon dejanskih stopenj. Uslužbenec, razporejen v novi razred, nikakor ne more dobivati manjše osnovne plače, kakor bi jo prejemal v prejšnjem razredu.

Uslužbenec, razporejen na delovno mesto v višjem razredu od tistega, v katerega je bil razporejen ob zaposlitvi, je uvrščen na stopnjo, ki ni nižja od začetne stopnje za ta razred."

Člen 4

"Člen 5a

O sposobnosti, učinkovitosti in obnašanju vsakega uslužbenca pri delu se vsaj vsaki dve leti pripravi poročilo kot predvidi direktor v soglasju s Komisijo Evropskih skupnosti, po posvetovanju z odborom uslužbencev fundacije."

Člen 5

"Člen 11

Uslužbenec, ki kandidira za izvolitev v javno funkcijo, prosi za dopust iz osebnih razlogov, ta ne sme presegati treh mesecev.

Direktor preuči primer vsakega v tako funkcijo izvoljenega uslužbenca. Z upoštevanjem pomembnosti funkcije, v katero je bil uslužbenec izvoljen, in z njo povezanih delovnih dolžnosti odloči, ali je ta uslužbenec lahko še naprej aktivno zaposlen ali mora prositi za dopust iz osebnih razlogov. V tem primeru je dolžina dopusta enaka trajanju mandata funkcije, v katero je bil izvoljen. Če gre za zaposlenega uslužbenca, ki je sklenil pogodbo za določen čas, trajanje dopusta iz osebnih razlogov ne sme presegati časa, ki bi ga po pogodbi še moral prebiti na delu."

Člen 6

"Če je po opravljenem zdravniškem pregledu, predvidenem v prvem odstavku, izdano negativno zdravniško mnenje, lahko kandidat v dvajsetih dneh po tem, ko ga fundacija z mnenjem seznani, prosi za strokovno mnenje zdravniškega sveta, sestavljenega iz treh zdravnikov, ki jih med zdravstvenimi delavci Skupnosti izbere direktor. Zdravniški svet zasliši zdravnika, ki je izdal negativno mnenje. Kandidat lahko zdravniškemu svetu predloži mnenje zdravnika, ki ga sam izbere. Če zdravniški svet potrdi ugotovitve zdravniškega pregleda, predvidenega v prvem odstavku, kandidat plača 50 % honorarja in spremljajočih stroškov."

Člen 7

"Člen 25

Uslužbenec lahko opravlja poskusno delo, vendar ne sme trajati več kakor šest mesecev.

Če med poskusnim delom uslužbenec zaradi bolezni ali nesreče en mesec ali dlje ne more opravljati svojega dela, lahko direktor poskusno delo ustrezno podaljša.

Najpozneje en mesec pred iztekom poskusnega dela se pripravi poročilo o sposobnostih uslužbenca za opravljanje del na delovnem mestu, na katero je razporejen, ter o njegovi učinkovitosti in obnašanju pri delu. To poročilo dobi tudi uslužbenec in ima pravico predložiti pisne pripombe. Uslužbenec na poskusnem delu, ki ne ustreza zahtevam delovnega mesta, je odpuščen.

Poročilo o uslužbencu na poskusnem delu se lahko pripravi kadarkoli med trajanjem poskusnega dela, če je očitno, da njegovo delo ni zadovoljivo. Poročilo predložijo uslužbencu, ki lahko da pisne pripombe. Na podlagi poročila se direktor lahko odloči, da uslužbenca odpusti pred iztekom poskusnega dela z enomesečnim odpovednim rokom; vendar trajanje zaposlitve ne sme preseči običajnega trajanja poskusnega dela.

Odpuščeni uslužbenec, ki je bil na poskusnem delu, dobi nadomestilo v višini ene tretjine svoje osnovne plače za vsak dopolnjen mesec poskusnega dela."

Člen 8

"Člen 29a

Izjemoma lahko direktor po obrazloženi prošnji odobri uslužbencu, da dela s polovičnim delovnim časom, če meni, da je to v korist fundacije.

Postopek za tako odobritev je določen v Prilogi VII.

Uslužbenec, ki lahko dela s polovičnim delovnim časom, opravi vsak mesec polovico običajnih delovnih ur na način, ki ga določi direktor."

Člen 9

"Vendar pa plačani bolniški dopust ne sme biti daljši od treh mesecev ali od dolžine uslužbenčeve zaposlitve, če je ta daljša. Dopust ne traja dlje, kot določajo pogoji iz pogodbe o zaposlitvi."

Člen 10

"Člen 33

V izjemnih okoliščinah lahko uslužbenec na svojo prošnjo dobi neplačani dopust zaradi nujnih osebnih razlogov. Direktor določi trajanje takega dopusta, ki ne presega ene četrtine časa, ki ga je uslužbenec že prebil pri zaposlitvi, ali:

- treh mesecev za uslužbence, ki imajo manj kakor štiri leta delovne dobe,

- šestih mesecev v vseh ostalih primerih.

Med dopustom uslužbenec ni zavarovan za primer bolezni ali nesreče, kakor določata člena 38 in 38a.

Vendar pa lahko uslužbenec, ki dokaže, da se ne more vključiti v kakšen drug javni program zavarovanja za primere iz členov 38 in 38a, najpozneje mesec dni po mesecu, v katerem je nastopil neplačani dopust, prosi, da ostane še naprej zavarovan po zgoraj omenjenih členih, če za čas neplačanega dopusta plača polovico prispevkov za pokritje tveganj iz členov 38 in 38a; prispevek se izračuna na podlagi njegove zadnje osnovne plače.

Poleg tega lahko uslužbenec, ki dokaže, da se ne more vključiti v drug sistem pokojninskega zavarovanja, prosi, da ostane med neplačanim dopustom še naprej vključen v običajni sistem, če sam nosi stroške za prispevke v višini trikratne stopnje iz člena 41(h); prispevki se izračunajo z upoštevanjem osnovne plače za njegov razred in stopnjo.

Katero koli obdobje neplačanega dopusta ali dopusta iz osebnih razlogov se ne upošteva, kadar se uporabi drugi odstavek člena 35."

Člen 11

"Člen 34

Uslužbencu, ki ga pokličejo na služenje vojaškega roka, na civilno služenje vojaškega roka ali na vojaške vaje ali ki ga ponovno pokličejo na služenje v oboroženih silah, se dodeli status "dopust za služenje vojaškega roka"; če gre za uslužbenca, ki je zaposlen za določen čas, ta status nikakor ne sme trajati dlje kot določa pogodba.

Uslužbenec na služenju vojaškega roka ali na civilnem služenju vojaškega roka ne prejema prejemkov iz dela, obdrži pa pravico do napredovanja v višjo stopnjo in zvišanja po teh pogojih za zaposlitev. Zadrži tudi pravico do starostne pokojnine, če po vojaškem ali civilnem služenju plača pokojninske prispevke za nazaj.

Uslužbenec, ki ga pokličejo na vojaške vaje ali ga ponovno pokličejo na služenje v oboroženih silah, med vajami ali ponovnim služenjem še naprej prejema prejemke iz dela, od katerih se odšteje znesek, ki ga prejema kot plačilo za služenje vojski."

Člen 12

V členu 38 pogojev za zaposlitev:

(a) se pododstavek 1 odstavka 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Uslužbenec, njegov zakonec, če ni upravičen do dajatev iste vrste in na enaki ravni na podlagi kakršnih koli drugih zakonskih določb ali ureditev, njegovi otroci in drugi vzdrževani družinski člani v skladu s členom 7 Priloge IV so med uslužbenčevo zaposlitvijo, bolniškim dopustom, dopustom iz osebnih razlogov po členu 11 in neplačanim dopustom po členu 33 zavarovani pod pogoji, navedenimi v teh členih in v pravilih ter v členu 1 Priloge V za primer bolezni do višine 80 % nastalih stroškov. Stopnja se poveča na 85 % za naslednje storitve: posvetovanje in obiski, kirurške operacije, hospitalizacija, farmacevtski proizvodi, radiologija, analize, laboratorijski testi in proteze na recept razen zobnih. Stopnja se poveča na 100 % ob tuberkulozi, otroški paralizi, raku, duševni bolezni in drugih boleznih, ki jih Komisija Evropskih skupnosti šteje med enako težke; ista stopnja velja za zgodnje odkrivanje bolezni in ob porodu. Vendar pa povračilo v višini 100 % ne velja ob poklicni bolezni ali nesreči pri delu, ker se takrat uporabi člen 38a.";

(b) se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

"2. Če uslužbenec predloži dokazila, da se ne more vključiti v kakšno drugo zakonsko ali s predpisi določeno shemo zavarovanja za primer bolezni, lahko najpozneje mesec dni po prenehanju pogojev za zaposlitev zaprosi, da se mu za največ šest mesecev po zaposlitvi podaljša zavarovanje za primer bolezni, kakor predvideva prvi pododstavek odstavka 1. Prispevek, omenjen v pravilih iz člena 1(2) Priloge V, se izračuna glede na uslužbenčevo osnovno plačo, uslužbenec pa nosi polovico stroškov.

Direktor po posvetovanju z zdravnikom, ki ga imenuje fundacija, lahko odloči, da se obdobje enega meseca za vložitev prošnje in šestmesečni rok iz prvega pododstavka ne upoštevata, če ima oseba hudo ali dolgotrajno bolezen, ki jo je dobila med zaposlitvijo in o kateri je obvestila center pred iztekom šestmesečnega obdobja, opredeljenega v prejšnjem pododstavku, če opravi zdravniški pregled, ki ga pripravi fundacija.";

(c) se odstavku 4 doda naslednja alinea:

"— če uslužbenčev bivši zakonec, otrok, ki ni več nepreskrbljen, ali tisti, ki ne šteje več za nepreskrbljenega otroka v smislu člena 7(4) Priloge IV, predloži dokazila, da se ne more vključiti v nobeno drugo shemo zavarovanja za primer bolezni, je lahko še naprej, največ pa za eno leto, vključen v zavarovanje za primer bolezni, kakor predvideva odstavek 1, in sicer kot upravičenec, zavarovan po uslužbencu; tako zavarovanje ne zahteva odmere prispevka. To enoletno obdobje se začne na dan pravnomočnosti odločbe o razvezi ali z izgubo statusa nepreskrbljenega otroka oziroma osebe, ki šteje za nepreskrbljenega otroka.";

(d) se prvi pododstavek odstavka 6 nadomesti z naslednjim:

"6. Osebe, upravičene do zgoraj omenjenih dajatev, prijavijo znesek kakršnega koli izplačanega povračila ali povračila, ki ga zase ali za osebe, zavarovane po njih, lahko zahtevajo iz kakšnega drugega zavarovanja za primer bolezni predvidenega v zakonu ali s predpisi."

Člen 13

"Člen 40

Zakoncu ali nepreskrbljenemu otroku ali kakšni drugi vzdrževani osebi v skladu s členom 7 Priloge IV, ki je član gospodinjstva uslužbenca, fundacija v primeru uslužbenčeve smrti povrne stroške za prevoz trupla iz kraja zaposlitve v matični kraj.

V primeru smrti na službeni poti pa fundacija nosi stroške za prevoz trupla iz kraja, v katerem je smrt nastopila, do matičnega kraja."

Člen 14

"2. (a) Če smrt, poškodbo ali bolezen osebe, za katero veljajo ti pogoji za zaposlitev, povzroči tretja oseba, dobijo Skupnosti glede obveznosti določenih v teh pravilih, izhajajočih iz dogodka, ki je povzročil tako smrt, poškodbo ali bolezen, od žrtve ali tistih, ki so po njej zavarovani proti tretji osebi, subrogacijsko pravico, vključno s pravico tožbe.

(b) Subrogacija, predvidena v prejšnjem odstavku, se med drugim razširi na:

- neprekinjeno izplačevanje prejemkov iz dela uslužbencu na podlagi člena 30 med začasno nesposobnostjo za delo,

- izplačila na podlagi člena 36 po smrti uslužbenca ali bivšega uslužbenca, upravičenega do pokojnine,

- izplačila dajatev na podlagi členov 38 in 38a in Priloge V, ki se nanašajo na zavarovanje za primer bolezni in nesreče,

- plačilo stroškov za prevoz trupla iz člena 40,

- dopolnilne družinske dodatke, izplačane na podlagi člena 9(2) ter člena 7(3) in (5) Priloge IV za nepreskrbljene otroke, ki so hudo bolni, nesposobni skrbeti zase ali invalidni,

- invalidsko pokojnino, izplačano v primeru nesreče ali bolezni, ki povzroči trajno invalidnost in uslužbencu onemogoča opravljanje dela,

- družinsko pokojnino, ki se izplačuje v primeru smrti uslužbenca, ali bivšega uslužbenca, ali uslužbenčevega zakonca, ali zakonca bivšega uslužbenca, upravičenega do pokojnine, če zakonec ni uslužbenec fundacije.

- pokojnino po starših, izplačano ne glede na starost otroku uslužbenca ali bivšega uslužbenca, ki zaradi hude bolezni, nesposobnosti ali invalidnosti po smrti osebe, ki ga je vzdrževala, ne more sam zaslužiti za svoje preživetje.

(c) Vendar pa Skupnosti nimajo subrogacijske pravice do odškodnine v zvezi s povsem osebnim oškodovanjem, kakršna je nematerialna škoda, odškodnina za bolečine in trpljenje ali odškodnina za popačenje in izgubo privlačnosti, ki so višja od nadomestil po členu 38a.

(d) Določbe odstavkov (a), (b) in (c) ne smejo predstavljati ovire za neposredno tožbo Skupnosti."

Člen 15

"Če je razlog za invalidnost kak drug, se invalidska pokojnina izračuna glede na uslužbenčevo zadnjo osnovno plačo in znaša 2 % za vsako leto med datumom nastopa dela in tistim, ko dopolni 65 let starosti; stopnja se poveča za 2 % za vsako leto pokojninske dobe, ki se upošteva na podlagi člena 10(2) in (3) Priloge VI, in za 25 % zneska pokojninskih pravic, ki bi jih pridobil ob dopolnitvi 60 let starosti, pri čemer skupni znesek ne sme presegati 70 % njegove zadnje osnovne plače."

Člen 16

"Mesečni znesek družinske pokojnine, ki se izplačuje vdovi uslužbenca, umrlega na služenju ali med dopustom za služenje vojaškega roka, je enak 35 % zadnje osnovne plače, ki jo je uslužbenec prejel, in ne sme biti nižji od zneska, določenega kot meje za preživetje v členu 5 Priloge VI, niti nižja od 60 % starostne pokojnine, do katere bi bil uslužbenec upravičen ob smrti ne glede na delovno dobo ali starost.

Ta znesek tudi ne sme biti nižji od 42 % zadnje osnovne plače, ki jo je uslužbenec dobil, če je vzrok smrti ena od okoliščin iz drugega odstavka člena 41b.

Določbe tega člena veljajo smiselno tudi za vdovca."

Člen 17

Členu 41d pogojev za zaposlitev:

1. se doda naslednji odstavek:

"3a. Ob smrti bivšega uslužbenca, ki je prenehal delati, preden je dopolnil šestdeset let starosti in je zahteval odlog izplačila starostne pokojnine do prvega dne v koledarskem mesecu po mesecu, v katerem bo dopolnil šestdeset let, so njegovi nepreskrbljeni otroci, kot jih opredeljuje člen 7 Priloge IV, upravičeni do pokojnine po starših pod enakimi pogoji, kakor jih določajo odstavki 1, 2 in 3."

2. Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

"4. Vsak v skladu s členom 7 Priloge IV nepreskrbljen otrok uslužbenca, čigar zakonec (ki ni uradnik Skupnosti ali začasno zaposlen v skladu s členom 2(a), (c) ali (d) pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Skupnosti in na katerega se ne nanašajo ti pogoji za zaposlitev ali pogoji za zaposlitev v Evropskem centru za razvoj poklicnega izpopolnjevanja) umre, ima pravico do pokojnine po starših v višini dvakratnega zneska otroškega dodatka za nepreskrbljenega otroka."

Člen 18

"Člen 41f

1. Ne glede na druge določbe, zlasti določbe o minimalnih zneskih, ki se izplačajo upravičencem do družinske pokojnine, skupni znesek za vdovo ali drugega upravičenca kot družinska pokojnina, ki se ji prištejejo družinski dodatki ter odštejejo davki in drugi obvezni odtegljaji, ne sme presegati:

(a) ob smrti aktivno zaposlenega uslužbenca, ki je na neplačanem dopustu iz nujnih osebnih razlogov, na dopustu iz osebnih razlogov ali na dopustu zaradi služenja vojaškega roka, zneska osnovne plače, ki bi jo dobival za svoj razred in stopnjo, če bi še živel, z vsemi dodatki, ki bi jih prejemal, ter odštetimi davki in drugimi obveznimi odtegljaji;

(b) za obdobje po datumu, ko bi uslužbenec iz (a) dopolnil petinšestdeset let, zneska starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen, če bi še živel, na podlagi razreda in stopnje v času smrti s prištetimi družinskimi dodatki, ki bi jih prejemal, ter odštetimi davki in drugimi obveznimi odtegljaji;

(c) ob smrti bivšega uslužbenca, upravičenega do starostne ali invalidske pokojnine, zneska pokojnine, ki bi mu pripadal, če bi še živel, z upoštevanjem dodatkov in odtegljajev iz (b);

(d) ob smrti bivšega uslužbenca, ki je prenehal delati pred dopolnjenim šestdesetim letom in je zahteval odlog izplačevanja starostne pokojnine do prvega dne koledarskega meseca po mesecu, v katerem bi dopolnil šestdeset let, zneska pokojnine, do katerega bi bil upravičen, če bi še živel, z upoštevanjem dodatkov in odtegljajev iz (b).

2. Za namene odstavka 1 se ponderiranje ne uporabi.

3. Najvišji znesek, opredeljen v pododstavkih (a), (b), (c) in (d), se porazdeli med upravičence do družinske pokojnine v razmerju z njihovimi pravicami, odstavek 1 se pri tem ne uporabi.

Člen 41g se uporablja za tako porazdeljene zneske."

Člen 19

"Ponderirajo se po stopnji, določeni za državo v Skupnosti ali zunaj nje, za katero prejemnik dokaže, da ima v njej stalno bivališče.

Če se prejemnik stalno naseli v državi, za katero ponderji niso določeni, se uporabi ponder 100."

Člen 20

V členu 45 pogojev za zaposlitev:

1. se v odstavku 1(b):

(a) zadnji stavek se nadomesti:

"Tak odpovedni rok ne sme presegati treh mesecev in ne sme biti krajši od enega meseca.";

(b) doda naslednji novi stavek:

"Če je bila pogodba o zaposlitvi obnovljena, velja za uslužbenca odpovedni rok, ki ne sme biti krajši od enega meseca za vsako dopolnjeno leto službe, vendar ne manj kot en mesec in ne več kot šest mesecev.";

2. se odstavek 2(b) nadomesti z naslednjim:

"(b) - samodejno zadnji dan v mesecu, v katerem uslužbenec dopolni petinšestdeset let starosti,

- na željo uslužbenca zadnji dan v mesecu, za katerega je uslužbenec vložil prošnjo, če je star vsaj šestdeset let ali je med petdesetim in šestdesetim letom starosti ter izpolnjuje zahteve za takojšnje izplačilo pokojnine na podlagi člena 8 Priloge VI."

Člen 21

"Člen 46

Zaposlitev za določen ali nedoločen čas lahko fundacija prekine brez odpovednega roka:

(a) med poskusno dobo ali ob njenem koncu v skladu s členom 25;

(b) če uslužbenec ne izpolnjuje pogojev iz člena 23(2)(a) in (d).Vendar se pogodba o zaposlitvi, če uslužbenec ne izpolnjuje pogojev iz člena 23(2)(d), lahko razdre v skladu s členom 41b;

(c) če uslužbenec po plačanem bolniškem dopustu iz člena 30 ne more ponovno začeti delati. V tem primeru uslužbenec dobi nadomestilo v višini svoje osnovne plače, ki se ji prištejejo družinski dodatki, po stopnji dva dni za vsak dopolnjen mesec dela."

Člen 22

"Člen 46a

1. Bivši uslužbenec, ki je po prenehanju dela v fundaciji brezposeln in:

- ne prejema starostne ali invalidske pokojnine od fundacije ali Evropskih skupnosti,

- ni nehal delati zaradi odpovedi ali preklica pogodbe iz disciplinskih razlogov,

- je delal najmanj šest mesecev,

- ima stalno bivališče v državi članici Skupnosti,

ima pravico do mesečnega denarnega nadomestila za brezposelnost pod spodaj določenimi pogoji.

Če je upravičen do nadomestila za brezposelnost v okviru nacionalnega sistema, mora to prijaviti fundaciji, ki o tem nemudoma obvesti Komisijo. V takih primerih se znesek teh nadomestil odšteje od denarnega nadomestila, izplačanega po odstavku 3.

2. Da uslužbenec pridobi pravico do denarnega nadomestila za brezposelnost, mora:

(a) biti na lastno zahtevo vpisan v register službe za zaposlovanje države članice, v kateri ima stalno bivališče, kot iskalec zaposlitve;

(b) izpolnjevati zakonske obveznosti države članice, ki veljajo za prejemnike nadomestila za brezposelnost;

(c) fundaciji vsak mesec poslati potrdilo, ki ga izda pristojna državna služba za zaposlovanje in iz katerega je razvidno, ali izpolnjuje obveznosti in pogoje iz (a) in (b); potrdilo fundacija nemudoma pošlje Komisiji.

Nadomestilo dodeli ali izplačuje Skupnost, tudi če niso izpolnjene državne obveznosti iz (b), ob bolezni, nesreči, materinstvu, invalidnosti ali podobnih situacijah ali če državni organ, pristojen za njihovo izpolnjevanje, te obveznosti opusti.

Komisija sprejme določbe, potrebne za izvajanje tega odstavka, po tem, ko pridobi mnenje Odbora strokovnjakov

3. Denarno nadomestilo za primere brezposelnosti se določi ob upoštevanju osnovne plače, ki jo je imel uslužbenec ob prenehanju zaposlitve. Znesek se določi v višini:

- 60 % osnovne plače za začetno obdobje dvanajstih mesecev,

- 45 % osnovne plače med trinajstim in osemnajstim mesecem,

- 30 % osnovne plače od devetnajstega do štiriindvajsetega meseca.

Tako izračunani zneski ne sme biti manjši od 30000 belgijskih frankov in ne večji od 60000 belgijskih frankov.

Svet, na predlog Komisije, vsako leto preuči najnižji in najvišji znesek iz drugega pododstavka.

4. Denarno nadomestilo za brezposelnost se izplačuje bivšemu uslužbencu največ štiriindvajset mesecev od datuma prenehanja zaposlitve. Če v tem obdobju bivši uslužbenec preneha izpolnjevati pogoje iz prvega in drugega odstavka, se izplačilo denarnega nadomestila za brezposelnost prekine. Če bivši uslužbenec pred iztekom tega obdobja ponovno izpolnjuje pogoje in ne pridobi pravice do državnega nadomestila za brezposelnost, se začne denarno nadomestilo ponovno izplačevati.

5. Bivši uslužbenec, upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, ima pravico do družinskih dodatkov, predvidenih v členih 6, 7 in 8 Priloge IV; gospodinjski dodatek se izračuna na podlagi denarnega nadomestila za brezposelnost po pogojih, določenih v členu 6 Priloge IV.

Bivši uslužbenec mora prijaviti kakršno koli nadomestilo iste vrste, ki ga dobiva on ali njegov zakonec iz drugih virov; taka nadomestila se odštejejo od nadomestil, izplačanih po tem členu.

Bivši uslužbenec, upravičen do denarnega nadomestila za brezposelnost, ima pravico, kakor predvideva člen 38, do zavarovanja za primer bolezni, pri čemer je oproščen prispevkov.

6. Denarno nadomestilo za brezposelnost in družinski dodatki se ponderirajo, kakor je določeno za državo članico, v kateri bivši uslužbenec dokazano prebiva. Pri denarnem nadomestilu za brezposelnost se vedno uporabijo ponderji iz zadnjega letnega pregleda. Zneske izplača Komisija v valuti države stalnega prebivališča; uporabi se menjalni tečaj, predviden v drugem odstavku člena 63 Kadrovskih predpisov.

7. Uslužbenci s prispevki financirajo eno tretjino zavarovanja za primer brezposelnosti. Prispevek je 0,4 % osnovne plače uslužbenca, pri čemer se ne upošteva ponderiranje iz člena 64 kadrovskih predpisov za uslužbence institucij Evropskih skupnostih. Ta prispevek se mesečno odteguje od osebnega dohodka posameznega uslužbenca in se skupaj s preostalima tretjinama, ki ju krije fundacija, vplača v poseben sklad za brezposelnost. Fundacija in institucije Skupnosti imajo skupen sklad, prispevke mesečno plačujejo Komisiji najpozneje osem dni po izplačilu prejemkov iz dela. Vse stroške, ki nastanejo pri uporabi tega člena, odobri in poravna Komisija skladno z določbami finančnih predpisov, ki veljajo za proračun Evropskih skupnosti.

8. Za denarna nadomestila za brezposelnost, izplačana bivšemu brezposelnemu uslužbencu se uporablja Uredba (EGS, Euratom, ESPJ) št. 260/68 o pogojih in postopku obdavčevanja v korist Evropskih skupnosti.

9. Nacionalne službe, odgovorne za zaposlovanje in brezposelnost ter delujoče skladno z notranjo zakonodajo, in Komisija učinkovito sodelujejo pri zagotavljanju pravilne uporabe tega člena.

10. Podrobna navodila za uporabo tega člena se predpiše s pravili, določenimi sporazumno med institucijami Skupnosti na podlagi mnenja odbora za kadrovske predpise in brez vpliva na določbe tretjega pododstavka odstavka 2.

11. Eno leto po uvedbi te zavarovalne sheme za primer brezposelnosti in nato vsaki dve leti predloži Komisija poročilo o finančnem stanju sheme Svetu. Ne glede na to poročilo lahko Komisija Svetu predlaga, da prilagodi prispevke iz odstavka 7, če je to potrebno zaradi uporabe sheme. Svet se na predlog odzove skladno s pogoji iz tretjega pododstavka odstavka 3."

Člen 23

V členu 54 pogojev za zaposlitev se tistim členom, ki se po analogiji uporabijo za direktorja in pomočnika direktorja, dodajo naslednji: 38, 38a, 39, 40, 40a do 41h.

Člen 24

1. Poimenovanje naslova VII pogojev za zaposlitev se nadomesti z: "Končne določbe".

2. "Člen 56a

Nobenih dajatev in izplačil, predvidenih v teh pogojih za zaposlitev, se ne sme izplačati poleg drugih dajatev in izplačil enake vrste, ki se izplačujejo iz splošnega proračuna Evropskih skupnosti.

Uslužbenec mora direktorja takoj seznaniti z vsakim primerom dvojnega izplačila."

Člen 25

"Člen 4

Osnovne mesečne plače se določijo za vsak razred in stopnjo, kakor je predvideno v tabeli:

Razredi | Stopnje |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

A 4 | 195848 | 206827 | 217806 | 228785 | 239764 | 250743 | 261722 | 272701 |

A 5 | 161470 | 171036 | 180602 | 190168 | 199734 | 209300 | 218866 | 228432 |

A 6 | 139537 | 147151 | 154765 | 162379 | 169993 | 177607 | 185221 | 192835 |

A 7 | 120115 | 126092 | 132069 | 138046 | 144023 | 150000 | | |

A 8 | 106232 | 110514 | | | | | | |

B 1 | 139537 | 147151 | 154765 | 162379 | 169993 | 177607 | 185221 | 192835 |

B 2 | 120903 | 126570 | 132237 | 137904 | 143571 | 149238 | 154905 | 160572 |

B 3 | 101408 | 106122 | 110836 | 115550 | 120264 | 124978 | 129692 | 134406 |

B 4 | 87711 | 91798 | 95885 | 99972 | 104059 | 108146 | 112233 | 116320 |

B 5 | 78399 | 81709 | 85019 | 88329 | | | | |

C 1 | 89462 | 93069 | 96676 | 100283 | 103890 | 107497 | 111104 | 114711 |

C 2 | 77810 | 81117 | 84424 | 87731 | 91038 | 94345 | 97652 | 100959 |

C 3 | 72586 | 75418 | 78250 | 81082 | 83914 | 86746 | 89578 | 92410 |

C 4 | 65579 | 68238 | 70897 | 73556 | 76215 | 78874 | 81533 | 84192 |

C 5 | 60479 | 62956 | 65433 | 67910 | | | | |

D 1 | 68345 | 71333 | 74321 | 77309 | 80297 | 83285 | 86273 | 89261 |

D 2 | 62319 | 64972 | 67625 | 70278 | 72931 | 75584 | 78237 | 80890 |

D 3 | 58003 | 60484 | 62965 | 65446 | 67927 | 70408 | 72889 | 75370 |

D 4 | 54688 | 56930 | 59172 | 61414" | | | | |

Člen 26

"Člen 4a

Določbe člena 66a kadrovskih predpisov Evropskih skupnosti, ki uvajajo posebno začasno obdavčitev neto plač, pokojnin in odpravnin, se uporabljajo po analogiji za uslužbence fundacije, njenega direktorja in pomočnika direktorja."

Člen 27

V členu 6 Priloge IV k pogojem za zaposlitev:

1. odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

"1. Gospodinjski dodatek znaša 5 % osnovne plače, zanj velja minimum, določen v členu 1(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti."

2. Doda se naslednji novi odstavek:

"5. Če uslužbencu pripada gospodinjski dodatek le na podlagi odstavka 2(b) in če je druga oseba po zakonu, ali odločbi sodišča, ali pristojnih upravnih organov skrbnik vseh uslužbenčevih nepreskrbljenih otrok, kakor jih opredeljuje člen 7(2) in (3) spodaj, se gospodinjski dodatek v imenu in za račun uslužbenca izplača tej drugi osebi. Šteje se, da je ta pogoj izpolnjen, če gre za polnoletne nepreskrbljene otroke, ki običajno prebivajo pri drugem roditelju.

Če za otroke uslužbenca skrbijo različne osebe, se gospodinjski dodatek razdeli mednje glede na število otrok, za katere skrbijo.

Če je oseba na podlagi zgoraj zapisanega upravičena do prejemanja gospodinjskega dodatka, ki se izplačuje v uslužbenčevem imenu, in če je upravičena do dodatka tudi zaradi svojega lastnega statusa uslužbenca fundacije, ali uslužbenca Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja, ali ker je uradnik ali uslužbenec institucij Evropskih skupnosti dobiva le višjega od obeh dodatkov."

Člen 28

V členu 7 Priloge IV k Pogojev za zaposlitev se:

1. odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

"1. Uslužbenec, ki ima enega ali več vzdrževanih otrok, prejema na podlagi odstavkov 2 in 3 dodatek v višini, določeni v členu 2(1) Priloge VII h kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti.";

2. doda naslednji novi odstavek:

"7. Če je po zakonu, odločbi sodišča ali drugega pristojnega upravnega organa skrbništvo nad nepreskrbljenim otrokom v skladu z drugim in tretjim odstavkom dodeljeno drugi osebi, se otroški dodatek za nepreskrbljenega otroka v imenu in za račun uslužbenca izplačuje tej osebi."

Člen 29

V členu 8 Priloge IV k pogojem za zaposlitev se:

1. v prvem odstavku besedilo "do največ 1772 belgijskih frankov na mesec za vsakega nepreskrbljenega otroka" nadomesti z "za vsakega nepreskrbljenega otroka do največ takega zneska, kakršen je določen v prvem odstavku člena 3 Priloge VII h kadrovskim predpisom za uradnike Evropskih skupnosti.";

2. doda naslednji odstavek:

"Če je skrbništvo nad otrokom, ki dobiva dodatek za šolanje, po zakonu ali po odločbi sodišča ali pristojnega upravnega organa dodeljeno drugi osebi, se dodatek za šolanje v imenu in za račun uslužbenca izplačuje tej osebi. V takih primerih se razdalja najmanj petdesetih kilometrov iz prejšnjega odstavka izračuna od kraja stalnega bivališča otrokovega skrbnika."

Člen 30

V Prilogi IV k pogojem za zaposlitev:

1. se člen 9a nadomesti z naslednjim:

"Člen 9a

Če se po členih 6, 7 in 8 taki družinski dodatki izplačujejo osebi, ki ni uslužbenec fundacije, se izplačujejo v valuti države, v kateri prebiva. Izračun se opravi, kadar je to ustrezno, po menjalnih tečajih iz drugega odstavka člena 63 kadrovskih predpisov za uslužbence institucij Evropskih skupnosti. Dodatek se ponderira, kakor je določeno za to državo, če ponderji niso določeni, se uporabi ponder 100.

Člen 9 se uporablja za osebe, ki prejemajo take družinske dodatke."

2. Prejšnji člen 9a postane člen 9b.

Člen 31

"Člen 9c

Uslužbenec iz skupine C, ki dela kot strojepisec - prepisovalec, stenotipist, kot delavec, ki upravlja teleks, ki je strojepisec, tajnik ali strokovni tajnik, lahko dobi stalni dodatek.

Znesek tega dodatka je enak znesku dodatka iz člena 4a Priloge VII h kadrovskim predpisom za uslužbence institucij Evropskih skupnosti."

Člen 32

V prvi alinei člena 13 Priloge IV k Pogojem za zaposlitev se znesek 5000 belgijskih frankov nadomesti s 37000 belgijskih frankov, v drugi alinei pa znesek 3000 belgijskih frankov z zneskom 22000 belgijskih frankov.

Člen 33

Člen 15(4) Priloge IV k pogojem za zaposlitev se spremeni:

1. V drugem stavku se za besedi "bo upravičen" doda naslednje besedilo: "zase in, če je upravičen do gospodinjskega dodatka, za svojo ženo in druge vzdrževane člane v smislu člena 7".

2. Doda se naslednji novi pododstavek:

"Vendar pa če žena in drugi vzdrževani družinski člani v smislu člena 7(2) ne živijo z uslužbencem v kraju njegove zaposlitve, imajo enkrat v koledarskem letu po predložitvi dodatne dokumentacije pravico do povračila stroškov potovanja od matičnega kraja do kraja zaposlitve ali do povračila stroškov potovanja v drug kraj, če le-to ne presega stroškov prej omenjenega potovanja."

Člen 34

V členu 17 Priloge IV k pogojem za zaposlitev:

1. se spremeni tabela v odstavku 1:

| Upravičen do gospodinjskega dodatka | Ni upravičen do gospodinjskega dodatka |

1. do 15. dan | od 16. dne naprej | 1. do 15. dan | od 16. dne naprej |

belgijskih frankov na koledarski dan | belgijskih frankov na koledarski dan | belgijskih frankov na koledarski dan | belgijskih frankov na koledarski dan |

Skupine A4–A8 in skupina B | 1817 | 824 | 1232 | 644 |

Druge skupine | 1648 | 768 | 1061 | 531 |

Znesek dnevnice se spreminja skladno s spremembo zneska dnevnic, do katerih so upravičeni uradniki Skupnosti, kakor določi Svet.

2. Odstavku 2 se doda naslednji novi pododstavek:

"(c) Vendar ima uslužbenec, ki je zaposlen za določen čas, krajši od enega leta, ali za katerega direktor meni, da bo zaposlen za ekvivalentno časovno obdobje, če je zaposlen za nedoločen čas, s predložitvijo dokazil, da ne more več prebivati v prejšnjem kraju, pravico do dnevnice za ves čas trajanja zaposlitve, vendar najdlje eno leto."

Člen 35

V členu 20 Priloge IV pogojev za zaposlitev:

(a) se tabela v odstavku 1(a) nadomesti:

| "I Skupini A + B | II Skupini C + D |

Belgija | 2335 | 2160 |

Danska | 2865 | 2650 |

Nemčija | 3205 | 2965 |

Grčija | 1650 | 1525 |

Francija | 2990 | 2765 |

Irska | 3060 | 2830 |

Italija | 2570 | 2380 |

Luksemburg | 2500 | 2315 |

Nizozemska | 3060 | 2830 |

Združeno kraljestvo | 4120 | 3810 |

Dnevnice uslužbencev na službeni poti se spreminjajo skladno z dnevnicami uslužbencev institucij Evropskih Skupnosti, kakor določi Svet."

(b) V odstavku 2 se "za 300 oziroma za 315 belgijskih frankov" nadomesti z "za 25 %".

(c) Drugi pododstavek odstavka 7 se nadomesti z naslednjim:

"Dnevnice iz stolpcev I in II se za vsak priskrbljen obrok zmanjšajo za 16 %; dnevnice iz stolpcev I in II se za vsako dnevno priskrbljeno namestitev zmanjšajo za 34 %. Če uslužbencu priskrbi prehrano in namestitev ali povrne stroške ena od institucij Skupnosti, njen organ oziroma nacionalna ali mednarodna uprava ali organizacija, dobi uslužbenec namesto dnevnice dodatek v višini 17 % zneska iz stolpcev I in II."

(d) Črta se odstavek 8.

Člen 36

"Uslužbenec, ki je prenehal delati v fundaciji, v Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja ali v kaki drugi instituciji Skupnosti in se nato znova zaposli v fundaciji ali instituciji Skupnosti, ponovno pridobi pokojninske pravice.

Uslužbenec lahko zaprosi, da se za izračun pokojninskih pravic upošteva celotno obdobje dela v fundaciji, v Evropskem centru za razvoj poklicnega usposabljanja ali v eni od institucij Skupnosti, če vrne izplačano odpravnino ali zneske prejete starostne pokojnine skupaj s 3,5-% letnimi obrestnimi obrestmi."

Člen 37

"3. Odstavek 2 velja tudi za uslužbence, ki se vrnejo na delo po poteku dopusta iz osebnih razlogov po členu 11 ali neplačanega dopusta po členu 33 pogojev za zaposlitev."

Člen 38

"Člen 13

Če invalidska komisija ugotovi, da za uslužbenca veljajo določbe člena 41b, je samodejno upokojen zadnji dan v mesecu, v katerem direktor prizna njegovo trajno nezmožnost za delo. Upravičenost do invalidske pokojnine začne veljati od prvega dne koledarskega meseca, ki sledi priznanju uslužbenčeve trajne nezmožnosti za delo."

Člen 39

"Če se zadevna oseba ne vrne na delo v fundacijo, prejme:

- ali odpravnino iz člena 11, izračunano glede na obdobje dejanske zaposlitve,

- ali če dopolni petdeset ali več let, starostno pokojnino po členu 41a pogojev za zaposlitev in te priloge."

Člen 40

V členu 15 Priloge VI k pogojem za zaposlitev se besedi "če uslužbenec" nadomestita s "če bivši uslužbenec".

Člen 41

"Ne bo manjši od 60 % starostne pokojnine, do katere bi bil upravičen njen mož, če bi v času smrti izpolnjeval pogoje, ne glede na dolžino delovne dobe ali starost."

Člen 42

"Člen 17a

Če je bivši uslužbenec prejemal invalidsko pokojnino, ima njegova vdova, če je bila z njim poročena v času, ko je postal upravičen do pokojnine, ob upoštevanju člena 21, pravico do vdovske pokojnine v višini 60 % invalidske pokojnine, ki jo je uslužbenec prejemal ob smrti.

Minimalna vdovska pokojnina znaša 35 % zadnje osnovne plače; vendar znesek vdovske pokojnine nikakor ne sme presegati zneska invalidske pokojnine, ki jo je prejemal njen mož ob smrti."

Člen 43

V členu 19 Priloge VI k pogojem za zaposlitev se besedilo "členov 17 in 18" nadomesti s "členov 17, 17a in 18".

Člen 44

Črta se člen 22 Priloge VI k pogojem za zaposlitev.

Člen 45

"Člen 23

Če več kakor eno leto ni znano prebivališče uslužbenca, ali bivšega uslužbenca, ki je upravičen do invalidske ali starostne pokojnine, ali bivšega uslužbenca, ki je prenehal delati pred dopolnjenim šestdesetim letom starosti in je zaprosil za odlog izplačevanja starostne pokojnine do prvega dne v koledarskem mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je dopolnil šestdeset let, lahko njegova žena ali osebe, ki so vzdrževani družinski člani, začasno prejemajo družinsko pokojnino, do katere bi bile upravičene po teh pogojih za zaposlitev.

Določbe prvega odstavka se uporabljajo za osebe, za katere se ugotovi, da jih vzdržuje prejemnik ali upravičenec do družinske pokojnine, čigar bivališče je neznano več kakor eno leto.

Začasna pokojnina po prvem in drugem odstavku se spremeni v trajno, ko je smrt uslužbenca ali upokojenca pravilno ugotovljena ali ko ga uradno razglasijo za pogrešano osebo, ki je verjetno mrtva."

Člen 46

"Člen 27

Razvezana žena uslužbenca ali bivšega uslužbenca ima, kakor določa to poglavje, pravico do družinske pokojnine po njegovi smrti, če lahko dokaže, da je bila po sodni odločbi ali po poravnavi med njo in bivšim možem ob njegovi smrti upravičena do prejemanja preživnine.

Družinska pokojnina pa ne sme presegati zneska preživnine, ki jo je dobivala ob smrti bivšega moža, pri čemer se znesek popravi skladno s členom 41g pogojev za zaposlitev.

Razvezana žena te pravice nima, če se je ponovno poročila, preden je njen bivši mož umrl. Določbe člena 26 se uporabljajo, če se ponovno poroči po smrti bivšega moža."

Člen 47

"Če je imel pokojni uslužbenec več kakor eno razvezano ženo in so vse upravičene do družinske pokojnine ali eno ali več razvezanih žena in vdovo in so vse upravičene do družinske pokojnine, se ta razdeli v sorazmerju s trajanjem zakonskih zvez. Uporabijo se določbe drugega in tretjega odstavka člena 27."

Člen 48

Črta se zadnji odstavek člena 38 Priloge VI k pogojem za zaposlitev.

Člen 49

"

PRILOGA VII

DELO S POLOVIČNIM DELOVNIM ČASOM

Člen 1

Na podlagi uslužbenčeve prošnje se izda dovoljenje iz člena 29a za največ eno leto.

Vendar pa je dovoljenje mogoče obnoviti pod enakimi pogoji. Prošnjo za obnovitev vloži uslužbenec vsaj en mesec pred potekom prej odobrenega obdobja.

Člen 2

Če razlogov, zaradi katerih je bilo dovoljenje iz člena 29a dano, ni več, lahko direktor dovoljenje pred iztekom obdobja odvzame z enomesečnim odpovednim rokom.

Prav tako lahko direktor, na prošnjo uslužbenca, odvzame dovoljenje pred potekom obdobja, za katero je bilo dano.

Člen 3

Uslužbenec v obdobju, v katerem dela s polovičnim delovnim časom, prejema 50 % prejemkov iz dela. Vendar pa še naprej dobiva celoten znesek otroškega dodatka za nepreskrbljenega otroka in celoten znesek dodatka za šolanje.

V tem obdobju ne sme opravljati kakršnega koli drugega plačanega dela.

Izračun prispevkov za zdravstveno in pokojninsko zavarovanje je narejen na osnovi celotne osnovne plače.

"

Člen 50

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti obvezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. februarja 1987

Za Svet

Predsednik

P. de Keersmaeker

[1] UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

[2] UL L 214, 6.8.1976, str. 24.

[3] UL L 64, 8.3.1982, str. 1.

--------------------------------------------------

Top