EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R4056

Uredba Sveta (EGS) št. 4056/86 z dne 22. decembra 1986 o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom

UL L 378, 31.12.1986, p. 4–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/10/2006; razveljavil 32006R1419

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/4056/oj

31986R4056Uradni list L 378 , 31/12/1986 str. 0004 - 0013


Uredba Sveta (EGS) št. 4056/86

z dne 22. decembra 1986

o podrobnih pravilih za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s pomorskim prometom

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 84(2) in 87 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ker pravila konkurence tvorijo del splošnih določb v Pogodbi, ki veljajo tudi za pomorski promet; ker so podrobna pravila za uporabo teh določb podana v tistem poglavju Pogodbe, ki obravnava pravila konkurence, ali pa jih je potrebno določiti po tam predpisanih postopkih;

ker se po Uredbi Sveta št. 141 [3] Uredba Sveta št. 17 [4] ne uporablja za promet; ker se Uredba Sveta (EGS) št. 1017/68 [5] uporablja le za notranji promet; ker zato Komisija sedaj na noben način ne more neposredno preiskovati primerov, ko gre za sum kršitve členov 85 in 86 v pomorskem prometu; ker nadalje Komisija nima pristojnosti, v skladu s katerimi bi sama sprejemala sklepe ali nalagala kazni, potrebne za to, da bi se prekinilos kršitvijo, ki jih ugotovi;

ker takšen položaj zahteva sprejetje uredbe o uporabi pravil konkurence v zvezi s pomorskim prometom; ker bo Uredba Sveta (EGS) št. 954/79 z dne 15. maja 1979 o ratifikaciji ali pristopu držav članic h Konvenciji Združenih narodov o Kodeksu vedenja linijskih konferenc [6] pripeljala do tega, da bo Kodeks vedenja uporabljalo znatno število konferenc, ki služijo Skupnosti; ker naj uredba o uporabi pravil konkurence v zvezi s pomorskim prometom, predvidena v zadnjem recitalu Uredbe (EGS) št. 954/79, upošteva sprejetje Kodeksa; ker naj glede konferenc, ki jih zadeva Kodeks vedenja, uredba dopolni Kodeks ali ga dodatno pojasni;

ker se zdi bolj smiselno, da se storitve v izrednem ladijskem prometu izključi iz področja uporabe te uredbe, saj so cene teh storitev predmet prostega dogovarjanja od primera do primera skladno s pogoji ponudbe in povpraševanja;

ker naj ta uredba upošteva, da je, po eni strani, potrebno predvideti pravila za izvajanje, ki bodo Komisiji omogočila, da zagotovi, da na skupnem trgu ne bo prihajalo do zaskrbljujočega izkrivljanja konkurence, in, po drugi strani, da se izogne pretiranemu zakonodajnemu urejanju tega sektorja;

ker naj ta uredba opredeli področje uporabe določb iz členov 85 in 86 Pogodbe, ob upoštevanju posebnosti pomorskega prometa; ker lahko omejevalna ravnanja in zlorabe v mednarodnem pomorskem prometu, vključno s prometom znotraj Skupnosti, iz pristanišč Skupnosti ali vanje, prizadenejo trgovino med državami članicami; ker taka omejevalna ravnanja ali zlorabe lahko vplivajo na konkurenco, prvič, med pristanišči v različnih državah članicah, s tem ko spreminjajo meje področij, ki jim služijo posamezna pristanišča, in, drugič, med posameznimi dejavnostmi v teh področjih ter motijo vzorce trgovanja znotraj skupnega trga;

ker se lahko določene vrste tehničnih sporazumov, sklepov in usklajenih ravnanj izvzame iz prepovedi, ki velja za omejevalna ravnanja, ker praviloma ne omejujejo konkurence;

ker je za linijske konference treba predvideti skupinsko izjemo; ker imajo linijske konference, s tem ko se prevozniki lahko zanesejo na njihove storitve, stabilizacijski učinek; ker na splošno prispevajo k zagotavljanju zadostnih učinkovitih rednih storitev v pomorskem prometu in primerno upoštevajo interese uporabnikov; ker taki rezultati niso možni brez sodelovanja, ki ga ladijski prevozniki gojijo znotraj konferenc glede cen prevoza in, kadar je to primerno, glede razpoložljivosti zmogljivosti ali porazdelitve tovora, ki ga je treba prepeljati, ter dohodka; ker konference v večini primerov ostajajo podvržene učinkoviti konkurenci tako s strani nekonferenčnih ponudnikov rednih storitev in, v določenih okoliščinah, tudi s strani ponudnikov izrednih storitev in drugih načinov prevoza; ker mobilnost ladjevij, ki je značilna za strukturo razpoložljivosti v ladjarskem sektorju, sili konference v stalno konkurenco, ki je praviloma ne morejo odstraniti, vsaj kar zadeva znaten delež zadevnih prevoznih storitev;

ker je obenem, zato da bi preprečili konferencam, da bi ravnale nezdružljivo s členom 85(3) Pogodbe, izjemo treba povezati z določenimi pogoji in obveznostmi;

ker je pogoje treba postaviti s ciljem, da se konferencam prepreči, da bi konkurenco omejevale z ravnanjem, ki ni nujno potrebno za doseganje ciljev, na podlagi katerih je izjema priznana; ker naj, da bi bil ta cilj dosežen, konference, na določeni progi ne posegajo po kakršnemkoli razlikovanju pri cenah ali prevoznih pogojih zgolj na podlagi države porekla oziroma namembne države in tako v Skupnosti povzročajo preusmerjanje trgovinskih tokov v škodo določenim pristaniščem, ladijskim prevoznikom, prevoznim podjetjem ali ponudnikom prometu pomožnih storitev, razen če takega razlikovanja ni mogoče gospodarsko opravičiti; ker naj bodo, nadalje, dogovori o zvestobi dopustni le v skladu s pravili, ki enostransko ne omejujejo svobode uporabnikov in, posledično, konkurence v prometni dejavnosti, vendar brez poseganja v pravico konference, da sme naložiti pogodbeno kazen uporabnikom, ki se skušajo z neprimernimi sredstvi izogniti obveznostim glede zvestobe, ki jo zahteva v zameno za priznane popuste, znižane tovornine ali provizijo; ker morajo uporabniki prosto odločati o izbiri podjetij, kar zadeva storitve v notranjem prometu ali pristaniške storitve, ki jih tovornina ali druga plačila, za katera se dogovorijo z ladijskim prevoznikom, ne zajemajo;

ker je treba izjemo povezati tudi z določenimi obveznostmi; ker naj imajo s tega vidika uporabniki ves čas možnost, da se seznanijo s cenami in prevoznimi pogoji članov konference, saj v primeru notranjih prevozov, ki jih organizirajo prevozniki, slednji ostajajo zavezani pogojem iz Uredbe (EGS) št. 1017/68; ker je treba predvideti, da mora biti Komisija nemudoma obveščena o arbitražnih odločbah in priporočilih spraviteljev, s katerimi se strani strinjata, zato da bi lahko preverila, ali niso konference s tem izvzete iz uporabe pogojev, določenih s to uredbo in tako ne kršijo členov 85 in 86 Pogodbe;

ker so posvetovanja med uporabniki ali združenji uporabnikov in konferencami lahko zagotovilo učinkovitejšega opravljanja storitev v pomorskem prometu, ki v večji meri upošteva zahteve uporabnikov; ker naj bo zaradi tega določenim omejevalnim ravnanjem kot mogočemu izidu takih posvetovanj priznana izjema;

ker nikakršna izjema ni možna, če pogoji, opredeljeni v členu 85(3) niso izpolnjeni; ker mora zato Komisija imeti pristojnosti za sprejetje ustreznih ukrepov, kadar se izkaže, da ima sporazum ali usklajeno ravnanje zaradi posebnih okoliščin učinke, ki so nezdružljivi s členom 85(3); ker naj se Komisija, v luči posebne vloge, ki jo imajo konference v sektorju linijskih prevoznih storitev, odziva postopno in proporcionalno; ker naj ima zaradi tega Komisija pristojnosti, da najprej izda priporočilo, nato pa še odločbo;

ker ničnost, ki jo predvideva člen 85(3) za sporazume ali sklepe, ki jim ni bila priznana izjema po členu 85(3) zaradi diskriminatornih ali drugih lastnosti, velja le za tiste dele sporazuma, ki jih ureja prepoved iz člena 85(1) ter se uporablja v zvezi s celotnimi sporazumi le, če le-teh delov ni mogoče ločiti od celote sporazuma; ker naj Komisija zato, če naleti na kršitev skupinske izjeme, bodisi izpostavi, katere dele sporazuma zadeva ta prepoved in so zaradi tega nični, ali navede razloge, zakaj teh delov ni mogoče ločiti od preostanka sporazuma in zakaj je torej sporazum v celoti ničen;

ker je v luči značilnosti mednarodnega pomorskega prometa treba upoštevati dejstvo, da uporaba te uredbe v zvezi z določenimi omejevalnimi ravnanji ali zlorabami lahko pripelje do kolizije z zakoni in predpisi določenih tretjih držav in se zanjo lahko izkaže, da je v škodo pomembnim interesom Skupnosti na področju trgovine in prevozništva; ker posvetovanja in po potrebi pogajanja, za katera izda pooblastilo Svet, s temi državami vodi Komisija, skladno s pomorsko prometno politiko Skupnosti;

ker naj se s to uredbo predvidijo postopki, pristojnosti za sprejemanje odločitev in kazni, ki so potrebne zato, da bi zagotovili spoštovanje prepovedi, določenih v členu 85(1) in v členu 86, prav tako pa tudi pogojev, ki urejajo uporabo člena 85(3);

ker je v tem pogledu treba upoštevati postopkovne določbe Uredbe (EGS) št. 1017/68, ki se uporablja za prevoze v notranjem prometu in ki upošteva posebne lastnosti prevozništva kot celote;

ker so, še posebej v luči posebnosti pomorskega prometa, podjetja sama tista, ki so prva odgovorna za to, da poskrbijo, da s svojimi sporazumi, sklepi in usklajenimi ravnanji upoštevajo pravila konkurence, in zaradi tega ni potrebno, da bi bila njihova priglasitev Komisiji obvezna;

ker lahko od Komisije podjetja v določenih okoliščinah vseeno želijo potrditev, da so njihovi sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja skladna z veljavnimi določbami; ker je za take primere treba določiti poenostavljen postopek,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

ODDELEK I

Člen 1

Predmet in področje uporabe te uredbe

1. Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo členov 85 in 86 Pogodbe v zvezi s storitvami v pomorskem prometu.

2. Uporablja se le za storitve v mednarodnem pomorskem prometu iz ali v enega ali več pristanišč Skupnosti, vendar ne za storitve v izrednem ladijskem prometu.

3. Za namene te uredbe:

(a) "storitve v izrednem ladijskem prometu" pomenijo prevoz blaga v razsutem ali zbirnem stanju s plovilom, ki je bilo deloma ali v celoti oddano v zakup enemu ali več prevoznikov na podlagi določene poti ali časovnega zakupa ali katerakoli druga oblika pogodbe o plovbi izven rednega voznega reda ali o plovbi, ki ni bila oglaševana, ob tovorninah, ki so predmet prostega dogovarjanja od primera do primera skladno s pogoji ponudbe in povpraševanja;

(b) "linijska konferenca" pomeni skupino dveh ali več prevoznikov, ki upravljajo z ladjami in zagotavljajo storitve prevoza blaga v mednarodnem pomorskem ladijskem prometu na določeni progi ali na določenih progah v določenih geografskih okvirih, in ki imajo sporazum ali dogovor, ne glede na njegovo naravo, v okviru katerega pri zagotavljanju storitev v pomorskem ladijskem prometu delujejo po enotnih ali skupnih tovorninah in pod morebitnimi drugimi dogovorjenimi pogoji;

(c) "uporabnik prometnih storitev" pomeni podjetje (npr. prevozniško, odpremno, dostavno), ki je sklenilo pogodbo ali pokazalo namero, da se s pogodbo ali kakorkoli drugače dogovori s konferenco ali ladijskim prevoznikom o prevozu blaga, ali kakršnokoli združenje prevoznikov.

Člen 2

Tehnični sporazumi

1. Prepoved, določena v členu 85(1) Pogodbe, ne velja za sporazume, sklepe in usklajena ravnanja, katerih edini namen in učinek so tehnične izboljšave ali sodelovanje:

(a) z uvedbo enotne uporabe vseh vrst standardov, kar zadeva plovila in druga prevozna sredstva, opremo, preskrbo ali nepremične naprave;

(b) z izmenjavo ali združevanjem plovil, prostora na plovilih ali slotov ter drugih prevoznih sredstev, osebja, opreme ali nepremičnih naprav;

(c) z organizacijo in izvedbo nadaljnjih ali dodatnih prevozov v pomorskem prometu in vzpostavitev ter uporaba cen ter pogojev, ki vključujejo tudi te prevoze;

(d) z usklajevanjem časov prevozov glede na priključne proge;

(e) z združevanjem posameznih odprem;

(f) z vzpostavitvijo ali uporabo enotnih pravil v zvezi s strukturo in pogoji, ki urejajo uporabo prometnih tarif.

2. Svetu Komisija, če je potrebno, predloži predloge za spremembo seznama iz odstavka 1.

Člen 3

Izjema za sporazume med prevozniki glede opravljanja storitev v pomorskem prometu

Sporazumom, sklepom in usklajenim ravnanjem vseh ali nekaterih članov ene ali več linijskih konferenc je priznana izjema iz prepovedi v členu 85(1) Pogodbe, če izpolnjujejo pogoje, ki jih nalaga člen 4 te uredbe, kadar je njihov cilj določanje cen in prevoznih pogojev, morebiti pa tudi eden ali več od spodaj navedenih ciljev:

(a) uskladitev ladijskih voznih redov, dni plovbe ali dni vmesnih postankov;

(b) določitev pogostnosti plovbe ali vmesnih postankov;

(c) uskladitev ali porazdelitev plovbe ali vmesnih postankov med člani konference;

(d) ureditev tovorne zmogljivosti vsakega člana;

(e) porazdelitev tovora ali prihodka med člani.

Člen 4

Pogoji, povezani z izjemo

Izjema, ki jo predvidevata člena 3 in 6 se prizna pod pogojem, da sporazum, sklep ali usklajeno ravnanje na skupnem trgu ne povzroča škode določenim pristaniščem, uporabnikom prometnih storitev ali prevoznikom s tem, ko za prevoz istega blaga in na področju, ki ga pokriva sporazum, sklep ali usklajeno ravnanje, uporabljajo cene in pogoje prevoza, ki se razlikujejo glede na državo porekla ali namembnosti ali glede na pristanišče, kjer se blago naklada ali razklada, razen če teh cen ali pogojev ni mogoče gospodarsko opravičiti.

Vsak sporazum ali sklep ali, če ga je mogoče ločevati, vsak del takega sporazuma ali sklepa, ki ni v skladu s predhodnim odstavkom, je ničen po členu 85(2) Pogodbe.

Člen 5

Obveznosti, povezane z izjemo

Z izjemo, ki jo predvideva člen 3, so povezane naslednje obveznosti:

1. Posvetovanja

2. Dogovori o zvestobi

Dogovori o zvestobi morajo biti skladni z naslednjimi pogoji:

(a) Vsaka konferenca nudi uporabnikom prometnih storitev sistem neposrednih popustov ali izbiro med takšnim sistemom in sistemom zbirnih popustov:

- v okviru sistema neposrednih popustov sme vsaka stran kadarkoli odpovedati dogovor o zvestobi brez pogodbene kazni in ob spoštovanju odpovednega roka največ šestih mesecev; ta rok se skrajša na tri mesece, kadar je predmet spora konferenčna cena;

- v okviru sistema zbirnih popustov obdobje zvestobe, ki je bilo podlaga za izračun popusta, niti obdobje zvestobe, ki temu sledi in je potrebno za izplačilo popusta, ne sme biti daljše od šest mesecev; ta rok se skrajša na tri mesece, kadar je predmet spora konferenčna cena.

(b) Konferenca, potem ko se je posvetovala z zadevnimi uporabniki prometnih storitev, določi:

(i) seznam tovora in vsak del tovora, o katerem se je dogovorila z uporabniki prometnih storitev, ki je izrecno izključen iz dogovora o zvestobi; mogoče je ponuditi 100 % dogovor o zvestobi, ni ga pa mogoče enostransko vsiliti;

(ii) seznam okoliščin, v katerih so uporabniki prometnih storitev odvezani obveznosti glede zvestobe; te vključujejo:

- okoliščine, ko se pošiljke odpremljajo iz pristanišča ali v pristanišče na področju, ki ga pokriva konferenca, a brez oglaševanja in kadar je zahtevo za odvezo mogoče opravičiti, ter

- kadar čakalna doba v pristanišču preseže dobo, ki mora biti določena za vsako pristanišče in za vsak proizvod ali razred proizvoda po posvetovanjih z uporabniki prometnih storitev, ki jih dobro delovanje pristanišča neposredno zadeva.

Vendar mora konferenco uporabnik prometnih storitev v točno določenem roku vnaprej obvestiti o tem, da namerava pošiljko odpremiti iz pristanišča, ki ga konferenca ne oglašuje, ali uporabiti plovilo, ki ne pripada konferenci v pristanišču, kjer je konferenca prisotna, takoj ko more na podlagi objavljenega ladijskega voznega reda ugotoviti, da bo skrajna čakalna doba presežena.

3. Storitve, ki jih tovornine ne zajemajo

4. Razpoložljivost tarif

5. Obveščanje Komisije o arbitražnih odločbah in priporočilih

Člen 6

Izjema za sporazume med uporabniki prometnih storitev in konferencami glede uporabe storitev v rednem pomorskem prometu

Sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja med uporabniki prometnih storitev z ene strani in konferencami z druge ter sporazumi med uporabniki prometnih storitev, ki so morda potrebni v ta namen, glede cen, pogojev in kakovosti storitev v linijskem pomorskem prometu, kolikor so predvideni v členu 5(1) in (2), se izvzamejo iz prepovedi po členu 85(1) Pogodbe.

Člen 7

Spremljanje sporazumov, ki uživajo izjemo

1. Kršitev obveznosti

Ko zadevne osebe kršijo obveznost, na katero je po členu 5 vezana izjema, predvidena v členu 3, lahko Komisija, zato da bi se prekinilo takšno kršitev in pod pogoji, predpisanimi v Oddelku II:

- na zadevne osebe naslovi priporočila;

- v slučaju, da te osebe ne spoštujejo teh priporočil in odvisno od teže zadevne kršitve, sprejme odločbo, s katero jim prepove ali naloži opravo določenih dejanj ali jim, ob tem da jim odvzame ugodnosti po skupinski izjemi, ki so jih uživale, prizna posamično izjemo skladno s členom 11(4), ali jim odvzame ugodnosti skupinske izjeme, ki so jih uživali.

2. Učinki, ki so nezdružljivi s členom 85(3)

(a) Kadar imajo, zaradi posebnih okoliščin opisanih spodaj, sporazumi, sklepi in usklajena ravnanja, ki so upravičena do izjeme, ki je predvidena v členih 3 in 6 vseeno učinke, ki so nezdružljivi s pogoji, določenimi v členu 85(3) Pogodbe, Komisija, po prejemu pritožbe ali na lastno pobudo, pod pogoji iz oddelka II, sprejme ukrepe iz (c) spodaj. Strogost teh ukrepov mora biti sorazmerna resnosti položaja.

(b) Posebne okoliščine med drugim nastopijo, s tem ko:

(i) imajo dejanja konferenc ali sprememba pogojev na trgu na določenem področju prometa za izid odsotnost ali odstranitev obstoječe ali potencialne konkurence, npr. omejevalna ravnanja, ko je dostop konkurenci na to področje zaprt; ali

(ii) dejanja konference lahko preprečijo tehnični ali gospodarski napredek ali udeležbo uporabnikov pri ugodnostih;

(iii) dejanja tretjih držav, ki:

- preprečujejo delovanje drugih prevoznikov na določenem področju prometa,

- vsiljujejo nepoštene tarife članom konference,

- vsiljujejo rešitve, ki še drugače ovirajo tehnični ali gospodarski napredek (delitev tovora, omejitve glede tipa plovil).

(c) (i) Če je obstoječa ali potencialna konkurenca odsotna ali je lahko odstranjena zaradi ravnanja tretje države, Komisija, zato da bi težave odpravili, začne posvetovanja s pristojnimi organi zadevne tretje države, čemur, če je potrebno, sledijo pogajanja po smernicah, ki jih izda Svet.

Če imajo posebne okoliščine za izid odsotnost ali odstranitev obstoječe ali potencialne konkurence v nasprotju s členom 85(3)(b) Pogodbe, Komisija odvzame ugodnosti skupinske izjeme. Obenem se izreče, ali naj bo - in če je tako, ob katerih dodatnih pogojih in obveznostih - zadevnemu konferenčnemu sporazumu priznana posamična izjema, med drugim z namenom, da bi dostop do trga dobili nekonferenčni prevozniki.

(ii) Če kot izid posebnih okoliščin, opredeljenih v (b) nastopijo učinki, vendar ne tisti, ki so omenjeni v (i), Komisija sprejme enega ali več ukrepov, opisanih v odstavku 1.

Člen 8

Učinki, ki so nezdružljivi s členom 86 Pogodbe

1. Zloraba prevladujočega položaja v smislu člena 86 Pogodbe je prepovedana, ne da bi bilo o tem treba sprejeti odločitev.

2. Kadar Komisija, bodisi na lastno pobudo ali na zahtevo države članice ali fizične ali pravne osebe, ki se sklicuje na upravičeni interes, meni, da je v kakem primeru obnašanje konference, ki uživa izjemo, določeno v členu 3, vseeno učinkuje nezdružljivo s členom 86 Pogodbe, lahko odvzame ugodnosti skupinske izjeme in sprejme, skladno s členom 10, vse primerne ukrepe, z namenom, da se prekine kršitve člena 86 Pogodbe.

3. Preden Komisija sprejme odločbo iz odstavka 2, lahko na zadevno konferenco naslovi priporočila za odpravo kršitve.

Člen 9

Mednarodnopravne kolizije

1. Komisija, kadar uporaba te uredbe v zvezi z omejevalnimi ravnanji ali klavzulami lahko povzroči kolizije z določbami zakonov ali predpisov določene tretje države, ki bi lahko ogrozile pomembne interese Skupnosti na področju trgovine in prevozništva, ob prvi priložnosti s pristojnimi organi zadevne tretje države začne posvetovanja za čim večjo uskladitev med omenjenimi interesi in spoštovanjem prava Skupnosti. Komisija svetovalni odbor, omenjen v členu 15, obvesti o izidu teh posvetovanj.

2. Kadar je treba doseči sporazum s tretjimi državami, Komisija pripravi priporočila za Svet, ki nato pooblasti Komisijo, da začne potrebna pogajanja.

Komisija vodi ta pogajanja ob posvetovanjih s svetovalnim odborom, omenjenim v členu 15in v okviru smernic, ki jih ji je izdal Svet.

3. Pri izvajanju pristojnosti, ki jih Svetu daje ta člen, Svet odloča skladno s postopkom za sprejemanje odločitev, določenim v členu 84(2) Pogodbe.

ODDELEK II

POSTOPKOVNA PRAVILA

Člen 10

Postopki na podlagi pritožbe ali na pobudo Komisije

Komisija, potem ko prejme pritožbo ali pa na lastno pobudo, sproži postopek za odpravo kršitev določb iz členov 85(1) ali 86 Pogodbe ali za izvrševanje člena 7 te uredbe.

Pritožbo lahko vložijo:

(a) države članice;

(b) fizične in pravne osebe, ki se sklicujejo na upravičeni interes.

Člen 11

Izid postopkov na podlagi pritožbe ali na pobudo Komisije

1. Kadar Komisija ugotovi kršitev členov 85(1) ali 86 Pogodbe, lahko z odločbo zahteva, da zadevna podjetja ali podjetniška združenja prekinejo s to kršitvijo.

Brez poseganja v druge določbe te uredbe lahko Komisija, preden izda odločbo v skladu s prejšnjim pododstavkom, na zadevna podjetja ali podjetniška združenja naslovi priporočila za odpravo teh kršitev.

2. Odstavek 1 se uporablja tudi v primerih, ki jih ureja člen 7 te uredbe.

3. Če Komisija, ko vodi postopek na podlagi prejete pritožbe, ugotovi da glede na predložene dokaze ni razlogov za posredovanje skladno s členoma 85(1) ali 86 Pogodbe ali členom 7 te uredbe v zvezi z določenim sporazumom, sklepom ali ravnanjem, izda odločbo, s katero pritožbo zavrne kot neutemeljeno.

4. Če Komisija, bodisi ko vodi postopek na podlagi pritožbe ali na lastno pobudo, ugotovi, da določen sporazum, sklep ali usklajeno ravnanje izpolnjuje pogoje tako člena 85(1) kot člena 85(3) Pogodbe, izda odločbo o uporabi člena 85(3). V taki odločbi je naveden datum, s katerim ta stopi v veljavo. Ta datum je lahko pred datumom izdaje odločbe.

Člen 12

Uporaba člena 85(3) - ugovori

1. Podjetja in podjetniška združenja, ki se želijo sklicevati na člen 85(3) Pogodbe v zvezi s sporazumi, sklepi in usklajenimi ravnanji, ki so zajeta v določbah člena 85(1), kjer nastopajo kot stranke, vložijo prošnjo pri Komisiji.

2. Če Komisija presodi, da je prošnja sprejemljiva, in ko razpolaga z vsemi razpoložljivimi dokazi ter se glede zadevnega sporazuma, sklepa ali usklajenega ravnanja ni začel postopek po členu 10, v Uradnem listu Evropskih skupnosti čimprej objavi povzetek prošnje in povabi vse zainteresirane tretje osebe in države članice, naj v roku 30 dni Komisiji predložijo svoje pripombe. Pri taki objavi so upoštevani upravičeni interesi podjetij glede zaščite njihovih poslovnih skrivnosti.

3. Razen v primeru, da Komisija prosilce v 90 dneh od objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti obvesti, da v zvezi z možnostmi za uporabo člena 85(3) obstajajo resni dvomi, se sporazum, sklep ali usklajeno ravnanje šteje, kolikor ustreza opisu, podanemu v prošnji, kot izvzeto iz prepovedi za čas, ki se je že iztekel in za obdobje največ šestih let od dneva objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Če Komisija po izteku 90-dnevnega roka, a pred iztekom šestletnega obdobja, ugotovi, da pogoji za uporabo člena 85(3) niso izpolnjeni, izda odločbo, s katero razglasi, da se prepoved iz člena 85(1) uporabi. Take odločbe imajo lahko retroaktivni učinek, kadar so zadevne stranke predložile netočne podatke ali kadar zlorabljajo izjemo od določb člena 85(1).

4. Komisija lahko prosilcem, omenjenim v prvem pododstavku odstavka 3, pošlje obvestilo, in to mora storiti, če od nje tako zahteva država članica v 45 dneh od takrat, ko je bila prošnja posredovana tej državi članici skladno s členom 15(2). Taka zahteva države članice mora temeljiti na razlogih, ki izhajajo iz pravnih pravil konkurence iz Pogodbe.

Če ugotovi, da so pogoji iz člena 85(1) in člena 85(3) izpolnjeni, Komisija izda odločbo o uporabi člena 85(3). V taki odločbi je naveden datum, s katerim ta stopi v veljavo. Ta datum je lahko pred datumom izdaje odločbe.

Člen 13

Trajanje in preklic odločb o uporabi člena 85(3)

1. V vsaki odločbi o uporabi člena 85(3), izdani po členu 11(4) ali po drugem pododstavku člena 12(4), je navedeno obdobje veljavnosti; običajno to obdobje ni krajše od šest let. Z odločbo so lahko povezani pogoji in obveznosti.

2. Odločbo je mogoče obnoviti, če so pogoji za uporabo člena 85(3) še naprej izpolnjeni.

3. Komisija lahko prekliče ali spremeni svojo odločbo ali strankam prepove točno določena dejanja:

(a) kadar se spremeni katerokoli dejstvo, ki je bilo podlaga za izdajo odločbe;

(b) kadar stranke prekršijo kakšno obveznost, povezano z odločbo;

(c) kadar odločba temelji na netočnih podatkih ali je bila pridobljena s prevaro, ali

(d) kadar stranke zlorabljajo izjemo iz določb člena 85(1), ki jim je priznana z odločbo.

V primerih, ki jih zajemajo (b), (c) ali (d), je odločbo mogoče preklicati z retroaktivnim učinkom.

Člen 14

Pristojnost

Ob upoštevanju, da njeno odločbo lahko preveri Sodišče, ima Komisija izključno pristojnost da:

- nalaga obveznosti po členu 7;

- da izdaja odločbe po členu 85(3).

Organi držav članic so še naprej pristojni za odločanje, ali primer spada v področje uporabe člena 85(1) ali člena 86, vse dokler Komisija ne sproži postopka za sprejetje odločbe v zadevnem primeru ali ne pošlje obvestila, predvidenega v prvem pododstavku člena 12(3).

Člen 15

Stiki z organi držav članic

1. Komisija vodi postopke, predvidene v tej uredbi v tesnem in stalnem stiku s pristojnimi organi držav članic; ti organi imajo pravico izraziti svoje mnenje o teh postopkih.

2. Komisija pristojnim organom države članice nemudoma posreduje kopije pritožb in prošenj ter najbolj pomembne dokumentacije, ki ji je bila poslana ali ki jo je poslala v teku teh postopkov.

3. S Svetovalnim odborom za sporazume in prevladujoče položaje v pomorskem prevozu se opravi posvetovanja pred sprejetjem vsake odločbe, ki se navezuje na postopek iz člena 10, ali vsake odločbe, izdane po drugem pododstavku člena 12(3) ali po drugem pododstavku odstavka 4 omenjenega člena. S svetovalnim odborom morajo biti opravljena posvetovanja tudi pred sprejetjem izvedbenih določb, ki jih predvideva člen 26

4. Svetovalni odbor sestavljajo uradniki, ki so pristojni za področje pomorskega prometa ter sporazume in prevladujoče položaje. Vsaka država članica imenuje po dva uradnika, ki jo predstavljata, vsakega od njih pa je v primeru zadržanosti mogoče nadomestiti s katerimkoli drugim uradnikom.

5. Posvetovanje se opravi na skupnem sestanku, ki ga skliče Komisija; tak sestanek se ne sme opraviti prej kot 14 dni po datumu odposlanega obvestila o sklicu sestanka. Obvestilu o sklicu sestanka so priloženi povzetki primerov, ki jih je treba preučiti, skupaj z navedbo najpomembnejših dokumentov in predhodnim osnutkom odločbe.

6. Svetovalni odbor lahko poda mnenje tudi, če je nekaj njegovih članov ali njihovih namestnikov odsotnih. Poročilo o izidu posvetovanja se priloži k osnutku odločbe. Poročilo ni javno.

Člen 16

Zahteve po podatkih

1. Pri opravljanju nalog, ki so Komisiji dodeljene s to uredbo, lahko ta pridobi vse podatke, ki jih potrebuje, od vlad in pristojnih organov države članice ter od podjetij in podjetniških združenj.

2. Ko Komisija pošlje zahtevo za podatke nekemu podjetju ali podjetniškemu združenju, istočasno kopijo te zahteve posreduje tudi pristojnemu organu države članice, na ozemlju katere se nahaja sedež podjetja ali podjetniškega združenja.

3. V svoji zahtevi Komisija navede pravno podlago in namen zahteve, pa tudi kazni, ki so predvidene v členu 19(1)(b) za predložene netočne podatke.

4. Zahtevane podatke morajo predložiti lastniki podjetij ali njihovi zastopniki ter - kadar gre za pravne osebe, družbe ali za združenja, ki niso pravne osebe - osebe, ki so po zakonu ali po njihovem statutu pooblaščene, da jih zastopajo.

5. Kadar podjetje ali podjetniško združenje ne predloži zahtevanih podatkov v roku, ki ga določi Komisija, ali predloži nepopolne podatke, Komisija zahteva te podatke v predložitev z odločbo. V tej odločbi je točno navedeno, katere podatke se zahteva, določen je primeren rok, v katerem morajo biti predloženi in omenjene so kazni, predvidene v členu 19(1)(b) in členu 20(1)(c), kakor tudi pravica, da odločbo preveri Sodišče.

6. Komisija istočasno posreduje kopijo svoje odločbe pristojnemu organu države članice, na ozemlju katere se nahaja sedež zadevnega podjetja ali zadevnega podjetniškega združenja.

Člen 17

Preiskave, ki jih izvedejo organi držav članic

1. Na zahtevo Komisije pristojni organi države članice opravijo preiskave, ki jih Komisija šteje za potrebne po členu 18(1), ali ki jih je odredila z odločbo skladno s členom 18(3). Uradniki pristojnih organov države članice, ki so odgovorni za vodenje takšnih preiskav, izvršujejo svoja pooblastila, potem ko se izkažejo s pisnim pooblastilom, izdanim s strani pristojnega organa države članice, na ozemlju katere naj bi se opravila preiskava. V tem pooblastilu je točno naveden predmet in namen preiskave.

2. Če tako zahteva Komisija ali pristojni organ države članice, na ozemlju katere naj bi se opravila preiskava, uradniki Komisije lahko pomagajo uradnikom tega organa pri opravljanju njihovih nalog.

Člen 18

Pooblastila Komisije za izvedbo preiskave

1. Komisija lahko pri opravljanju nalog, ki so ji podeljene s to uredbo, izvede vse potrebne preiskave v podjetjih in združenjih podjetij.

S tem namenom so uradniki, ki jih imenuje Komisija, pooblaščeni, da:

(a) pregledajo poslovne knjige in poslovno dokumentacijo;

(b) napravijo kopije ali izpise iz poslovnih knjig in poslovne dokumentacije:

(c) prosijo za ustna pojasnila na kraju samem;

(d) vstopijo v objekte, na zemljišče in vozila podjetij.

2. Uradniki Komisije, ki so imenovani za namene takšnih preiskav, uresničujejo svoja pooblastila, potem ko se izkažejo s pisnim pooblastilom, v katerem je naveden predmet in namen preiskave ter kazni, predvidene v členu 19(1)(c) za primere, ko niso predložene vse zahtevane poslovne knjige in poslovna dokumentacija. Komisija pred preiskavo pravočasno obvesti pristojne organe države članice, na ozemlju katere naj bi se opravila preiskava, o identiteti pooblaščenih uradnikov.

3. Podjetja in podjetniška združenja morajo omogočiti preiskave, ki jih je z odločbo odredila Komisija. V odločbi so opredeljeni predmet in namen preiskave, datum njenega začetka in kazni, ki jih določata člena 22(1)(c) in 23(1)(d), ter pravica, da odločbo preveri Sodišče.

4. Komisija sprejme odločbe, omenjene v odstavku 3, potem ko se je posvetovala s pristojnim organom države članice, na ozemlju katere naj bi se opravila preiskava.

5. Uradniki pristojnega organa države članice, na ozemlju katere naj bi se opravila preiskava, lahko na zahtevo tega organa ali Komisije pomagajo uradnikom Komisije pri opravljanju njihovih nalog.

6. Kadar se podjetje upira preiskavi, ki je bila odrejena skladno s tem členom, zadevna država članica nudi pomoč, ki je potrebna, da bi od Komisije imenovani uradniki lahko opravili svojo preiskavo. Države članice v ta namen po posvetovanju s Komisijo sprejmejo potrebne ukrepe pred 1. januarjem 1989.

Člen 19

Denarne kazni

1. Komisija lahko z odločbo podjetjem ali podjetniškim združenjem naloži kazen v znesku od 100 do 5000 ECU, kadar ta namerno ali iz malomarnosti:

(a) predložijo netočne ali zavajajoče podatke, bodisi v uradnem dopisu po členu 5(5) ali v prošnji po členu 12; ali

(b) predložijo netočne podatke v odgovor na zahtevo na podlagi člena 16(3) ali (5), ali ne predložijo podatkov v roku, določenim z odločbo, sprejeto po členu 16(5); ali

(c) v času preiskav po členu 17ali členu 18 predložijo zahtevane poslovne knjige ali drugo poslovno dokumentacijo v nepopolni obliki ali se upirajo preiskavi, ki je bila odrejena z odločbo v okviru izvajanja člena 18(3).

2. Komisija lahko z odločbo podjetjem ali podjetniškim združenjem naloži kazen v znesku 1000 do enega milijona ECU, ali še višjo vsoto, ki pa ne presega 10 % prometa v predhodnem poslovnem letu vsakega od podjetij, ki sodeluje pri kršitvi, kadar ta bodisi namerno bodisi iz malomarnosti:

(a) kršijo člen 85(1) ali člen 86 Pogodbe, ali ne spoštujejo katere od obveznosti, ki jih nalaga člen 7 te uredbe;

(b) prekršijo katero od obveznosti, ki jih nalaga člen 5 ali člen 13(1).

Pri določanju višine denarne kazni se upošteva tako težo kot tudi trajanje kršitve.

3. Uporablja se člen 15(3) in (4).

4. Odločbe, sprejete skladno z odstavkoma 1 in 2 nimajo kazenskopravne narave.

Denarne kazni, predvidene v odstavku 2(a), niso naložene za dejanja, storjena po obvestilu Komisije in pred njeno odločbo v okviru uporabe člena 85(3) Pogodbe, pod pogojem, da ostajajo znotraj meja dejavnosti, opisane v obvestilu.

Vendar pa ta določba ne velja, kadar je Komisija po predhodni obravnavi zadevno podjetje že obvestila, da je mnenja, da se člen 85(1) Pogodbe uporablja in da uporaba člena 85(3) ne bi bila upravičena.

Člen 20

Periodične denarne kazni

1. Komisija lahko z odločbo podjetjem ali podjetniškim združenjem naloži plačevanje periodične kazni v znesku od 50 do 1000 ECU na dan, ki se izračunava od datuma, določenega v odločbi, zato da bi jih prisilila da:

(a) bi prenehali s kršenjem člena 85(1) ali člena 86 Pogodbe, katere prenehanje je odredila skladno s členom 11, ali da bi izpolnili obveznost iz člena 7;

(b) bi se vzdržali vsakega dejanja, ki je prepovedano po členu 13(3);

(c) bi predložili popolne in točne podatke, ki jih je od njih zahtevala z odločbo po členu 16(5);

(d) se ne bi upirali preiskavi, ki jo je odredila z odločbo, sprejeto po členu 18(3).

2. Če podjetja ali podjetniška združenja izpolnijo obveznost, zaradi katere je bila naložena periodična denarna kazen, lahko Komisija določi nižjo skupno periodično denarno kazen od tiste, ki bi izhajala iz prvotne odločbe.

3. Uporablja se člen 15(3) in (4).

Člen 21

Preverjanje Sodišča

Sodišče ima neomejeno sodno pristojnost v smislu člena 172 Pogodbe, da preverja odločbe, s katerimi Komisija določi denarno kazen ali periodično denarno kazen; naloženo denarno kazen ali periodično denarno kazen lahko prekliče, zmanjša ali poveča.

Člen 22

Obračunska enota

Za namene uporabe členov 19 do 21 velja ECU, kot je sprejet pri sestavljanju proračuna Skupnosti skladno s členi 207 in 209 Pogodbe.

Člen 23

Zaslišanje strank in tretjih oseb

1. Pred sprejetjem odločb, ki so predvidene v členu 11, drugem pododstavku člena 12(3), v členih 12(4), 13(3), 19 in 20, Komisija podjetjem ali podjetniškim združenjem zagotovi možnost, da se izjavijo o zadevah, katerim je ugovarjala.

2. Če Komisija ali pristojni organi države članice štejejo to za potrebno, lahko prav tako zaslišijo druge fizične ali pravne osebe. Zahtevam teh oseb, da bi bile zaslišane, se ugodi, če izkažejo zadosten interes.

3. Kadar namerava Komisija izdati negativni izvid na podlagi člena 85(3) Pogodbe, objavi povzetek ustreznega sporazuma, sklepa ali usklajenega ravnanja, vse zainteresirane tretje osebe pa pozove, da predložijo svoje pripombe v roku, ki ga določi in ki ni krajši od enega meseca. Pri objavi se upošteva upravičen interes podjetij glede varovanja njihovih poslovnih skrivnosti.

Člen 24

Poklicna molčečnost

1. Podatki, pridobljeni na podlagi uporabe členov 17 in 18, se uporabljajo le za namene zadevnih zahtev ali zadevne preiskave.

2. Brez poseganja v člena 23 in 25 Komisija in pristojni organi držav članic, njihovi uradniki in drugi uslužbenci ne smejo razkriti podatkov, pridobljenih na podlagi uporabe te uredbe, ki spadajo med tiste, ki zahtevajo poklicno molčečnost.

3. Določbe odstavkov 1 in 2 ne morejo preprečiti objave splošnih podatkov ali študij, ki ne vsebujejo podatkov o posameznih podjetjih ali podjetniških združenjih.

Člen 25

Objava odločb

1. Komisija odločbe, ki jih sprejme skladno s členi 11, drugim pododstavkom 12(3), 12(4) in 13(3), objavi.

2. V objavi se navedejo imena strank in glavna vsebina odločbe; pri objavi se upošteva legitimni interes podjetij glede varovanja njihovih poslovnih skrivnosti.

Člen 26

Izvedbene določbe

Komisija je pristojna za sprejetje izvedbenih določb o obsegu obveznosti v zvezi z obveščanjem po členu 5(5), obliko, vsebino in drugimi podrobnostmi pritožb po členu 10, prošnjami po členu 12in z zaslišanji, ki jih predvideva člen 23(1) in (2).

Člen 27

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati 1. julija 1987.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. decembra 1986

Za Svet

Predsednik

G. Shaw

[1] UL C 172, 2.7.1984, str. 178; UL C 255, 13.10.1986, str. 169.

[2] UL C 77, 21.3.1983, str. 13; UL C 344, 31.12.1985, p. 31.

[3] UL 124, 28.11.1962, str. 2751/62.

[4] UL 13, 21.2.1962, str. 204/62.

[5] UL L 175, 23.7.1968, str. 1.

[6] UL L 121, 17.5.1979, str. 1.

--------------------------------------------------

Top