Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986R2392

Uredba Sveta (EGS) št. 2392/86 z dne 24. julija 1986 o vzpostavitvi registra vinogradov Skupnosti

OJ L 208, 31.7.1986, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 021 P. 173 - 176
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 021 P. 173 - 176
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 60 - 63
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 60 - 63
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 60 - 63
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 60 - 63
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 60 - 63
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 60 - 63
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 60 - 63
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 60 - 63
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 60 - 63
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 181 - 184
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 181 - 184
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 069 P. 3 - 6

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2008; razveljavil 32008R0479

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1986/2392/oj

31986R2392Uradni list L 208 , 31/07/1986 str. 0001 - 0004
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0173
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0173


Uredba Sveta (EGS) št. 2392/86

z dne 24. julija 1986

o vzpostavitvi registra vinogradov Skupnosti

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) 337/79 z dne 5. februarja 1979 o skupni ureditvi trga za vino [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) 3805/85 [2], in zlasti členov 64(2) in 64a Uredbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker skladno s členom 64a Uredbe (EGS) 337/79 Svet sprejme splošne predpise o vzpostavitvi registra vinogradov Skupnosti za zagotovitev pogojev za popolno izvajanje ukrepov, predvidenih z navedeno uredbo;

ker je tak register potreben za pridobitev bistvenih informacij o obsegu vinogradniških površin in trendih, da bi tako zagotovili nemoteno delovanje skupne ureditve trga za vino in zlasti ureditev Skupnosti glede intervencij in zasaditev ter ukrepov za spremljanje in nadzor;

ker iz gospodarskih in tehničnih razlogov vzpostavitev registra vinogradov ni potrebna v državah članicah, v katerih je skupno območje, zasajeno z vinsko trto, majhno;

ker morajo biti v registru vinogradov zajeti osnovni podatki glede strukture, njenih sprememb in proizvodnje posameznega kmetijskega gospodarstva; ker je za zagotovitev praktične koristnosti registra treba poskrbeti, da se vsi podatki združijo v eno datoteko kmetijskih gospodarstev; kadar nacionalne določbe o zaščiti osebnih podatkov onemogočajo takšno združevanje, je treba dovoliti ločeno razvrstitev po kmetijskih gospodarstvih, če s takšnim ločevanjem niso ogroženi cilji, ki jih je treba doseči z vzpostavitvijo registra;

ker mora register zajemati zapise s podatki o proizvodnji glede predelave in trženja proizvodov iz vina in grozdja;

ker morajo države članice sprejeti zaščitne določbe za varovanje vseh zadevnih oseb, da se izključi vsak poseg v zasebno sfero; ker je zato posebno pomembno, da se podatki, ki so zbrani izključno za statistične namene, ne morejo uporabiti za druge namene in da lahko zadevne osebe iz računalniških datotek zbrišejo podatke, ki jih ni upravičeno hraniti po izteku potrebnih rokov za izvajanje predpisov, na podlagi katerih se ti podatki vnašajo;

ker je na eni strani zaželeno, da so podatki za vnos v register čimprej na voljo; ker je po drugi strani treba glede na količino upravnega dela, potrebnega za vzpostavitev registra, določiti šestletno obdobje za dokončanje naloge vzpostavitve registra; ker pa se lahko izkaže, da je zaradi posebnega pomena nekaterih podatkov v nekaterih pridelovalnih regijah za dobro upravljanje trga treba določiti krajše časovne omejitve za te regije;

ker se lahko države članice lotijo dela po stopnjah, da bi dokončale vzpostavitve registra v šestih letih; ker je treba za zbiranje in obdelavo podatkov za te stopnje določiti razumne roke, namreč 18 mesecev za obstoječe podatke in 36 mesecev za druge podatke;

ker je treba predvideti, da države članice skupaj s Komisijo pripravijo programe za vzpostavitev registra; ker se glede na obseg programov in čas, ki je potreben za njihovo izvedbo, ter zaradi potrebe po enotnem registru za celotno Skupnost zdi bistvenega pomena, da Komisija v sodelovanju z nacionalnimi službami, pristojnimi za vzpostavitev in veljavnost registra, prevzame koordiniranje in nadzor nad delom za vzpostavitev registra;

ker morajo podatki v registru vedno ustrezati dejanskemu stanju na področju trga za vino; ker je zato treba predvideti stalno posodabljanje teh podatkov in stalen nadzor tega posodabljanja;

ker na podlagi vsebovanih podatkov register predstavlja nujno potrebni instrument za upravljanje in spremljanje ter nadzor trga; ker morajo imeti dostop do podatkov v registru službe, pristojne za upravljanje trga, pa tudi tiste za spremljanje in nadzor;

ker so ukrepi, gledano kot celota, v interesu Skupnosti; ker bi bilo zato treba predvideti, da Skupnost finančno prispeva k vzpostavitvi registra; ker se višina stroškov denarnega prispevka Skupnosti ocenjuje na 59 milijonov ECU,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. V skladu s to uredbo države članice, proizvajalke grozdja na prostem, vzpostavijo register vinogradov Skupnosti, v nadaljevanju register, ki zajema njihovo območje. Register vsebuje vse podatke iz člena 2.

2. Za države članice, v katerih je skupno območje, zasajeno z vinsko trto na prostem, manjše od 500 ha, obveznost iz odstavka 1 ne velja.

Člen 2

1. Da bi države članice vzpostavile register:

(a) za vsako kmetijsko gospodarstvo, ki goji vinsko trto, zbirajo podatke o:

- identiteti in stanju gospodarstva,

- parcelah, zasajenih z vinsko trto,

- splošnih značilnostih gospodarstva in

- značilnostih vinske trte in na njej pridelanih proizvodov.

Države članice lahko zberejo tudi dopolnilne podatke, ki so koristni za izpopolnjevanje znanja o pridelavi in tržnih možnostih, še zlasti v zvezi s površinami pod steklom in obstoječih zmogljivostih za proizvodnjo vina;

(b) za vsakega vinogradnika, od katerega se zahteva priprava prijav, ki jih predpiše Skupnost ali nacionalne določbe o vinu in vinogradništvu, zbirajo vse podatke, ki izvirajo iz teh prijav in se nanašajo zlasti na pridelavo, spremembo obsega površin pridelave grozdja, intervencijske ukrepe in dodeljene premije;

(c) zbirajo vse podatke za vsako fizično ali pravno osebo ali združenje takih oseb, od katerega se zahteva priprava kakršnih koli prijav, ki jih predpiše Skupnost ali nacionalne določbe o vinu in vinogradništvu, in ki predeluje surovine iz vinogradništva v enega od proizvodov, zajetih v členu 1 Uredbe (EGS) 337/79, razen v grozdni sok, kis in stranske proizvode pridelave vina, in jih tudi trži. Podatki, ki izvirajo iz teh prijav, se nanašajo zlasti na dodeljene premije, predelane proizvode in enološke postopke.

Poleg tega lahko države članice zbirajo podatke, ki zadevajo neko fizično ali pravno osebo ali združenje teh oseb, ki se ukvarjajo z destilacijo.

2. Na podlagi iz odstavka 1 pridobljenih podatkov države članice uvedejo:

(a) datoteko o kmetijskem gospodarstvu za vsakega vinogradnika iz odstavka 1(b). Datoteka o kmetijskem gospodarstvu zajema vse podatke, dobljene v skladu z odstavkoma 1(a) in (b), če je pridelovalec hkrati predelovalec, kjer je to primerno, pa tudi s (c);

(b) datoteko o proizvodnji za vsako osebo ali združenje iz odstavka 1(c). Zajema vse podatke, pridobljene v skladu z odstavkom 1(c).

Datoteke o kmetijskih gospodarstvih ali o proizvodnji ne vsebujejo vseh podatkov iz prvega pododstavka, kadar nacionalne določbe o zaščiti osebnih podatkov ne dovoljujejo združevanja v eno datoteko. V takem primeru država članica zagotovi, da se podatki, ki jih ni v datoteki o kmetijskem gospodarstvu ali o proizvodnji, pojavijo v razvrstitvi, ki jo naredi oseba, od katere se zahteva priprava prijav, in je hranjena v eni ali več službah, ki so jih določile države članice.

3. Na podlagi podatkov iz odstavka 1(a) in po njihovem preverjanju države članice zlasti zagotovijo, da:

- vse fizične ali pravne osebe ali združenja teh oseb, ki morajo na podlagi določb Skupnosti o vinu in vinogradništvu pripraviti prijave, to zahtevo upoštevajo,

- so podatki zanesljivi, še posebno tisti, ki se nanašajo na strukturo kmetijskega gospodarstva.

Člen 3

1. Države članice zagotovijo, da:

- se podatki v registru hranijo toliko časa, kolikor je potrebno za ukrepe, na katere se nanašajo. V vsakem primeru se podatki hranijo vsaj pet vinskih let po letu, na katero se nanašajo,

- se register uporablja samo za izvajanje predpisov o vinu in vinogradništvu, ali pa za statistične namene, ali strukturne ukrepe. Če to dopuščajo nacionalni predpisi, lahko države članice predvidijo, da se register uporablja tudi za druge namene, še zlasti za kazenske ali davčne,

- se podatki, zbrani izključno v statistične namene, ne morejo uporabiti v kakršenkoli drug namen,

- da se sprejmejo ukrepi za zagotovitev varovanja podatkov, še zlasti pred krajo in nedovoljenim poseganjem,

- imajo osebe, ki morajo pripraviti prijave, v razumnem roku in brez čezmernih stroškov dostop do datotek, ki jih zadevajo,

- imajo osebe, ki morajo pripraviti prijave, pravico do katere koli upravičene spremembe podatkov, ki jih zadevajo, še zlasti to velja za pravico, da se redno brišejo podatki, ki niso več zanimivi.

2. Vinogradniki:

- ne smejo ovirati zbiranja podatkov po pooblaščenih zastopnikih, ki so usposobljeni za ta namen, in

- morajo takim zastopnikom dati vse podatke, ki se zahtevajo v skladu s to uredbo.

Člen 4

1. Register se v celoti vzpostavi najpozneje v šestih letih po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

Pri upravnih enotah, ki morajo za upravljanje trga poznati nekatere nujno potrebne podatke, zlasti glede lastnosti, ali glede obsega pridelav, ali glede posega po intervencijskih ukrepih Skupnosti, se rok za vzpostavitev registra skrajša na obdobje, ki ga je treba določiti.

2. Kjer se register vzpostavi na podlagi geografskega načrta, je v vsaki upravni enoti podatke iz:

- člena 2(1)(a) treba zbrati in obdelati v največ 36 mesecih od začetka del,

- člena 2(1)(b) in (c) treba zbrati in obdelati v največ 18 mesecih od začetka del.

Kjer se register vzpostavi z zaporednim zbiranjem in obdelavo različnih podatkov iz člena 2, je treba te postopke izvesti:

- pri podatkih iz člena 2(1)(a) v največ 36 mesecih od začetka del,

- pri podatkih iz člena 2(1)(b) in (c) v največ 18 mesecih od začetka del.

3. Države članice v povezavi s Komisijo v šestih mesecih od začetka veljavnosti te uredbe pripravijo program za vzpostavitev registra.

Ta program:

- vsebuje roke za izvedbo raznih postopkov, prednostna območja za vzpostavitev registra, zagotovljena sredstva in razdelitev izdatkov po fazah na vzpostavitveno obdobje,

- lahko predvidi udeležbo organizacij proizvajalcev pri vzpostavitvi celotnega registra ali pa dela registra,

- se posreduje Komisiji, brž ko je vpeljan.

Člen 5

1. Države članice zagotovijo potrebno opremo za računalniško vodenje registra.

2. Datoteke o kmetijskih gospodarstvih in o proizvodnji vodi ena ali več služb, ki jih v ta namen določijo države članice.

Države članice sporočijo ime službe ali služb iz prvega pododstavka tega odstavka in drugega pododstavka člena 2(2) v dveh mesecih od začetka veljavnosti te uredbe.

3. Države članice zagotovijo, da se bo register sproti osveževal, kadar bodo na voljo zbrani podatki.

4. Najmanj vsakih pet let, prvič pa najpozneje v petih letih po uvedbi ustrezne datoteke države članice preverijo, da strukturno stanje, prikazano v datoteki o kmetijskem gospodarstvu iz člena 2(1)(a), ustreza dejanskemu stanju na tem gospodarstvu. Datoteke se prilagodijo na podlagi teh preverjanj.

5. Države članice uvedejo postopek za preverjanje zbranih podatkov v posameznih datotekah iz člena 2(2). Preverjanje se izvede:

- z metodami, ki jih je treba določiti na podlagi programa za vzpostavitev iz člena 4(3),

- v obdobju, ki ne presega roka iz člena 4(2) za več kakor 12 mesecev.

Člen 6

1. Komisija v povezavi z nacionalnimi službami, pristojnimi za vzpostavitev registra, zagotovi, da je vzpostavljen, in enotno uporabo te uredbe.

2. Zaradi uporabe te uredbe lahko Komisija, po potrebi na kraju samem, dobi od nacionalnih služb iz odstavka 1 kakršne koli informacije o vzpostavitvi in vodenju registra razen tistih, ki bi omogočile prepoznavo posameznika. Za vzpostavitev in vodenje registra ostajajo pristojne navedene nacionalne službe.

Člen 7

1. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, ki omogočajo njihovim službam, pooblaščenim za uporabo in spremljanje pravil o vinogradništvu, dostop do podatkov iz člena 2.

2. Države članice sporočijo Komisiji seznam služb iz odstavka 1.

Člen 8

Države članice redno poročajo Komisiji o napredku pri delu v zvezi z vzpostavljanjem registra in o upravnih ukrepih, sprejetih v ta namen. V tem poročilu morajo biti navedene kakršne koli težave, na katere so naletele, in morajo, kjer je to ustrezno, predložiti pobude za reorganizacijo dela ali za revizijo rokov.

Komisija posreduje državam članicam programe za vzpostavitev registra in poročila iz prvega odstavka.

Zadevne države članice predložijo dodatne informacije, če tako zahteva Komisija.

Člen 9

1. Skupnost prispeva k financiranju ukrepov, predvidenih v členu 1 in 2, do višine 50 % dejanskih stroškov:

- vzpostavitve registra,

- vlaganja v opremo za obdelavo podatkov iz člena 5(1), potrebno za vodenje registra.

2. Za delo ali vlaganje, ki ga podpira Skupnost na podlagi drugih programov, ta člen ne velja.

3. Prispevek Skupnosti je v obliki povračila, o katerem odloči Komisija v skladu s postopkom iz člena 7(1) Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3769/85 [4]. Lahko pa se odloči o ureditvi, da se državam članicam dodeli predplačilo.

4. Za financiranje Skupnosti iz odstavka 1 tega člena se uporabljata člena 8 in 9 Uredbe (EGS) št. 729/70.

5. Podrobni predpisi za izvajanje odstavkov 1 do 4 tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom, predpisanim v členu 13 Uredbe (EGS) št. 729/70.

Člen 10

Seznam obveznih in neobveznih podatkov iz člena 2(1)(a) in (c) in sklep iz drugega pododstavka člena 4(1) se sprejme v skladu s postopkom iz člena 67 Uredbe (EGS) 337/79.

Druga podrobna pravila za izvajanje te uredbe se določijo v skladu z istim postopkom in vključujejo zlasti:

- pravila, ki omogočajo, da se podatki iz registra uporabljajo v statistične in upravne namene, ter zlasti za sporočanje Komisiji in državam članicam,

- pravila, ki določajo podatke za uporabo zgolj v statistične namene,

- pravila, ki zadevajo izvajanje člena 6,

- pravila, ki zadevajo posebne pogoje za vzpostavitev registra na Portugalskem.

Člen 11

Ta uredba začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. julija 1986

Za Svet

Predsednik

A. Clark

[1] UL L 54, 5.3.1979, str. 1.

[2] UL L 376, 31.12.1985, str. 39.

[3] UL L 94, 28.4.1970, str. 13.

[4] UL L 362, 31.12.1985, str. 17.

--------------------------------------------------

Top