EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0594

Direktiva Sveta z dne 1. decembra 1986 o emisijah hrupa, ki ga povzročajo gospodinjski aparati

OJ L 344, 6.12.1986, p. 24–27 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 153 - 156
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 153 - 156
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 008 P. 227 - 230
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 007 P. 214 - 217
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 007 P. 214 - 217

No longer in force, Date of end of validity: 10/08/2005; razveljavil 32005L0032

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/594/oj

31986L0594

Direktiva Sveta z dne 1. decembra 1986 o emisijah hrupa, ki ga povzročajo gospodinjski aparati

Uradni list L 344 , 06/12/1986 str. 0024 - 0027
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 7 str. 0153
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 7 str. 0153
CS.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 227
ET.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 227
HU.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 227
LT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 227
LV.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 227
MT.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 227
PL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 227
SK.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 227
SL.ES poglavje 13 zvezek 008 str. 227


Direktiva Sveta

z dne 1. decembra 1986

o emisijah hrupa, ki ga povzročajo gospodinjski aparati

(86/594/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker akcijski programi Evropskih skupnosti iz leta 1973 [4] in 1977 [5] na področju okolja poudarjajo pomembnost problema obremenjenosti s hrupom in posebno potrebo po ukrepanju glede na izvor hrupa;

ker mora biti javnost lahko razumljivo in čim bolj enotno obveščena o ravni hrupa, ki ga povzročajo gospodinjski aparati; ker lahko natančne, ustrezne in primerljive informacije pripomorejo k temu, da se javnost odloči za izbiro manj hrupnih gospodinjskih aparatov; ker bodo zato morali proizvajalci sprejeti ukrepe za zmanjšanje emisij hrupa gospodinjskih aparatov, ki jih proizvajajo;

ker morajo biti iz praktičnih razlogov in zaradi izogibanja prevelikemu številu nalepk na gospodinjskih aparatih podatki o ravni hrupa vključeni na nalepkah, ki jih predvidevajo izvedbene direktive, sprejete na podlagi Direktive Sveta 79/530/EGS z dne 14. maja 1979 o označevanju porabe energije gospodinjskih aparatov na nalepkah [6], kadar greza isto družino gospodinjskih aparatov;

ker je treba v tem primeru usklajevanje zakonodaje omejiti na zahteve, potrebne za merjenje emisij hrupa, ki ga povzročajo gospodinjski aparati, in za izvajanje kontrole deklarirane ravni; ker morajo te zahteve nadomestiti ustrezne nacionalne predpise na tem področju;

ker ta direktiva določa le najnujnejše ukrepe; ker se predvideva, da bodo te zahteve izpolnjene, dokler veljajo usklajeni standardi; ker morajo zato ti standardi o meritvah in preverjanju deklarirane ravni emisij hrupa, ki jih povzročajo gospodinjski aparati med delovanjem, biti na voljo;

ker sta Evropski odbor za standardizacijo (CEN) in Evropski odbor za elektrotehnično standardizacijo (CENELEC) priznana organa, pristojna za določanje in sprejemanje usklajenih standardov (evropski standardi ali dokumenti o usklajevanju) po navodilih Komisije, v skladu z Direktivo Sveta 83/189/EGS z dne 28. marca 1983, ki določa postopek za zbiranje informacij na področju tehničnih standardov in predpisov [7], ter v skladu s splošnimi smernicami za sodelovanje med Komisijo in tema organoma, ki so bile podpisane 13. novembra 1984;

ker bo do sprejetja usklajenih standardov prosti pretok blaga zagotovljen s sprejemanjem proizvodov, ki izpolnjujejo nacionalne standarde in tehnične predpise, za katere je z nadzornim postopkom ugotovljeno, da ustrezajo zahtevam te direktive;

ker bi bilo imenovanje Stalnega odbora, ki ga določa člen 5 Direktive 83/189/EGS, primerno za zagotavljanje preverjanja skladnosti usklajenih standardov ter nacionalnih standardov in tehničnih predpisov,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

1. Ta direktiva vsebuje določbe, ki se nanašajo na:

- splošna načela glede objavljanja informacij o emisijah hrupa, ki ga povzročajo gospodinjski aparati,

- merilne metode za določanje emisij hrupa, ki ga povzročajo gospodinjski aparati,

- urejanje nadzora ravni emisij hrupa, ki ga povzročajo gospodinjski aparati.

2. Ta direktiva se ne uporablja za:

- naprave, opremo ali stroje, namenjene izključno za industrijske ali profesionalne namene,

- naprave, vgrajene v stavbo ali njeno napeljavo, kakršne so klimatske naprave, oprema za ogrevanje in prezračevanje (razen gospodinjskih ventilatorjev, kuhinjskih nap in prosto stoječih grelnih aparatov), oljne peči za centralno kurjavo, vodovodne črpalke in črpalke v kanalizacijskem omrežju,

- sestavne dele opreme, kakršni so motorji,

- elektroakustične aparate.

Člen 2

Za namene te direktive::

(a) "gospodinjski aparat" pomeni vsako napravo, del naprave ali napeljave, ki je proizvedena predvsem za uporabo v bivalnih prostorih, vključno s kletmi, garažami in drugimi pritiklinami, predvsem pa gospodinjske aparate za vzdrževanje, čiščenje, pripravo in shranjevanje živil, proizvajanje in distribucijo toplote ali hladu, klimatske naprave in druge aparate, ki se uporabljajo v neprofesionalne namene;

(b) "družina" gospodinjskih aparatov pomeni vse modele (ali tipe) raznih gospodinjskih aparatov, ki imajo isti namen in jih poganja enak vir energije. V skupino je običajno vključenih več modelov (ali tipov);

(c) "serija" gospodinjskih aparatov pomeni vse gospodinjske aparate, ki pripadajo istemu modelu (ali tipu), ki imajo določene značilnosti in jih izdeluje isti proizvajalec;

(d) "skupina" gospodinjskih aparatov pomeni določeno količino aparatov iz posamezne serije, izdelane ali proizvedene pod enotnimi pogoji;

(e) "emisija hrupa" pomeni vrednoteno raven zvočne moči (LwA) gospodinjskega aparata, ki se izraža v decibelih (dB) in vrednoti glede na referenčno zvočno moč enega pikovata (1 pW) ter se prenaša po zraku.

Člen 3

1. Države članice lahko za nekatere družine aparatov zahtevajo podatke o emisijah hrupa, ki ga ti povzročajo.

Te podatke mora priskrbeti proizvajalec, oziroma, če ima ta sedež zunaj Skupnosti, uvoznik s sedežem v Skupnosti.

V tem primeru velja:

(a) raven hrupa, ki je predmet postopka informiranja, se mora določiti v skladu s pogoji, ki jih določa člen 6(1);

(b) podatki se lahko preverijo na podlagi načel, določenih v členu 6(2). Vsaka država članica lahko sprejme ustrezne ukrepe, s katerimi zagotovi, da dobljeni podatki izpolnjujejo zahteve te direktive;

(c) proizvajalec ali uvoznik je odgovoren za točnost danih podatkov.

2. Tudi če država članica ne zahteva obvezne objave emisij hrupa, lahko proizvajalec ali uvoznik te podatke kljub temu objavi, (a), (b) in (c) tretjega pododstavka odstavka 1 pa ostanejo v veljavi.

Člen 4

Če je za isto družino gospodinjskih aparatov določeno, da morajo biti opremljeni z nalepko z raznimi podatki, na primer tistimi, ki jih predvideva posamična direktiva, sprejeta na podlagi Direktive 79/530/EGS, se na nalepki navedejo tudi podatki o emisijah hrupa.

Člen 5

1. Države članice ne morejo zavrniti, prepovedati ali omejiti prodaje gospodinjskih aparatov zaradi podatkov o emisijah hrupa, ki jih ti aparati povzročajo, če so podatki o slednjih navedeni v skladu z zahtevami te direktive.

2. Ne glede na rezultate katerega koli preverjanja, ki se izvede po tem, ko gredo gospodinjski aparati v prodajo, morajo države članice sprejeti objavo podatkov o emisijah hrupa kot izpolnjevanje te direktive.

Člen 6

1. (a) Splošna preskusna metoda, ki se uporablja za določanje emisij hrupa gospodinjskih aparatov, mora biti dovolj natančna, da napake pri merjenju in vrednotenju zvočnih moči ne povzročijo standardnih odklonov, večjih od 2 dB.

Standardni odkloni, navedeni v prvem pododstavku, predstavljajo kumulativne vplive vseh vzrokov za nenatančnost meritev, razen razlik v zvočni moči stroja, ki se pojavijo pri različnih preskusih.

(b) Splošno preskusno metodo iz točke (a), je za vsako vrsto aparatov treba dopolniti z opisom lokacije, montaže, obremenitve in preskusnih pogojev, ki zagotavljajo čim bolj normalno delovanje aparata pri preskusnih pogojih, tako da zagotovimo ustrezno ponovljivost in primerljivost rezultatov. Za vsako vrsto aparatov je treba navesti standardni odklon primerljivosti.

2. Za statistično preverjanje deklarirane zvočne moči družine aparatov uporabimo več vzorčnih meritev posamezne družine, rezultate pa obdelamo s primerno statistično metodo.

Osnovni statistični parametri statističnih metod iz prvega pododstavka tega člena morajo za skupino gospodinjskih aparatov, v kateri največ 6,5 % strojev oddaja hrup z zvočno močjo, večjo od navedene v oznaki oziroma v informaciji, zagotoviti najmanj 95 % verjetnost sprejemljivosti. Velikost vzorca ali enakovrednega vzorca mora biti 3. Izbrana statistična metoda zahteva uporabo celotnega referenčnega standardnega odklona v velikosti 3,5 dB.

Svet mora do 1. januarja 1991, pri čemer se ravna po predlogu Komisije, za vsako vrsto gospodinjskih aparatov določiti nove velikosti vzorcev in referenčne standardne odklone.

Člen 7

Države članice morajo sprejeti vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da proizvajalec ali uvoznik, ki se ne odloči za umik sporne družine iz prodaje, brez odloga popravi podatke, če se pri preverjanju v skladu s členom 6(2) izkaže, da je raven hrupa, ki ga povzroča skupina aparatov, višja od deklarirane.

Člen 8

1. Države članice menijo, da so navedbe o emisijah hrupa, ki ga povzročajo gospodinjski aparati, v skladu z zahtevami te direktive in da so ustrezno izvedle preverjanje, če so bile meritve ravni emisij hrupa in preverjanje izvedeni v skladu z:

(a) nacionalnimi standardi, ki vključujejo usklajene standarde, objavljene v Uradnem listu Evropskih skupnosti. Države članice morajo za te nacionalne standarde objaviti sklicevanja; ali

(b) nacionalnimi standardi in tehničnimi predpisi, na katere se nanaša odstavek 2, dokler na področjih, ki ga pokrivajo ti nacionalni standardi in predpisi, ni usklajenih standardov.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila svojih nacionalnih standardov in tehničnih predpisov, kakor je navedeno v odstavku 1(b), za katere menijo, da izpolnjujejo zahteve člena 6. Komisija ta besedila takoj pošlje preostalim državam članicam. V skladu s postopkom, določenim v členu 9(2), Komisija obvesti države članice o tistih nacionalnih standardih in tehničnih predpisih, za katere domneva da so v skladu z zahtevami iz člena 6.

Države članice morajo poskrbeti za objavo sklicevanj teh nacionalnih standardov in tehničnih predpisov. Komisija zagotovi, da so objavljeni tudi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 9

1. Če država članica ali Komisija meni, da usklajeni standardi, na katere se nanaša člen 8 (1)(a), ne ustrezajo v celoti zahtevam iz člena 6, mora ta država članica ali Komisija predstaviti zadevo Stalnemu odboru, ki ga določa Direktiva 83/189/EGS, v nadaljevanju "Odbor", in predložiti svoje razloge za to dejanje. Odbor mora dati svoje mnenje prednostno.

Glede na mnenje Odbora, Komisija obvesti države članice, ali je treba zadevne standarde, na katere se nanaša člen 8(1)(a), umakniti iz objav ali ne.

2. Glede nacionalnih standardov in tehničnih predpisov, na katere se nanaša člen 8(2), mora Komisija delovati v skladu z naslednjim postopkom:

(a) Predstavnik Komisije mora predložiti Odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor mora dati svoje mnenje o osnutku v časovnem roku, ki ga predsednik določi na podlagi nujnosti zadeve. Odločitev se sprejme z večino 54 glasov, pri čemer se glasovi držav članic ponderirajo, kakor je to predvideno v členu 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

(b) Komisija sprejme tiste predvidene ukrepe, ki so v skladu z mnenjem Odbora.

(c) Če predvideni ukrepi niso v soglasju z mnenjem Odbora ali če tega mnenja ni, mora Komisija Svetu takoj predložiti predlog ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Svet sprejme odločitev na podlagi kvalificirane večine.

(d) Če po preteku treh mesecev po datumu, ko je bila zadeva predložena Svetu, ta ne sprejme odločitve, predlagane ukrepe sprejme Komisija.

Člen 10

1. Države članice morajo sprejeti ukrepe, potrebne za uskladitev s to direktivo, v 36 mesecih od notifikacije te direktive [8]. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2. Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva

Člen 11

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 1. decembra 1986

Za Svet

Predsednik

A. Clark

[1] UL C 181, 19.7.1982, str. 1, in UL C 334, 10.12.1983, str. 15.

[2] UL C 277, 17.10.1983, str. 166.

[3] UL C 205, 9.8.1982, str. 13.

[4] UL C 112, 20.12.1973, str. 3.

[5] UL C 139, 13.6.1977, str. 3.

[6] UL L 145, 13.6.1979, str. 1.

[7] UL L 109, 26.4.1983, str. 8.

[8] Ta direktiva je bila notificirana državam čalnicam z dne 4. decembra 1986.

--------------------------------------------------

Top