EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986L0363

Direktiva Sveta z dne 24. julija 1986 o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora

OJ L 221, 7.8.1986, p. 43–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 021 P. 226 - 230
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 021 P. 226 - 230
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 007 P. 80 - 84
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 007 P. 80 - 84
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 007 P. 80 - 84
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 007 P. 80 - 84
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 007 P. 80 - 84
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 007 P. 80 - 84
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 007 P. 80 - 84
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 007 P. 80 - 84
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 007 P. 80 - 84
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 005 P. 201 - 206
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 005 P. 201 - 206

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; razveljavil 32005R0396 . Latest consolidated version: 14/03/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1986/363/oj

31986L0363Uradni list L 221 , 07/08/1986 str. 0043 - 0047
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0226
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 21 str. 0226


Direktiva Sveta

z dne 24. julija 1986

o določitvi mejnih vrednosti ostankov pesticidov v in na živilih živalskega izvora

(86/363/EGS)

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti členov 43 in 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker imata rastlinska in živalska proizvodnja zelo pomembno vlogo v Skupnosti;

ker škodljivi organizmi in plevel neprenehoma vplivajo na njun donos;

ker je bistveno varovati rastline, rastlinske proizvode in živino pred temi organizmi, ne le zaradi preprečitve zmanjšanja donosa, ampak tudi zaradi povečanja kmetijske proizvodnje;

ker je ena od najpomembnejših metod varstva rastlin, rastlinskih proizvodov in živine pred učinki teh škodljivih organizmov uporaba kemičnih pesticidov;

ker pa ti pesticidi nimajo samo ugodnega učinka na rastlinsko in živalsko proizvodnjo, saj so to večinoma strupene snovi in pripravki z nevarnimi stranskimi učinki;

ker utegne imeti veliko število teh pesticidov in njihovih metabolitov ali razgradnih produktov škodljive učinke na potrošnike rastlinskih in živalskih proizvodov;

ker ti pesticidi in kontaminanti, ki jih utegnejo spremljati, lahko pomenijo nevarnost za okolje in posredno prek živalskih proizvodov vplivajo na ljudi;

ker je zaradi preprečevanja teh nevarnosti nekaj držav članic že določilo mejne vrednosti za nekatere ostanke pesticidov v in na živilih živalskega izvora;

ker lahko obstoječe razlike med državami članicami glede dovoljenih mejnih vrednosti ostankov pesticidov pripomorejo k nastanku ovir pri trgovanju in s tem ovirajo prost pretok blaga znotraj Skupnosti;

ker je iz teh razlogov treba v začetnem obdobju določiti mejne vrednosti za posamezne organske klorove spojine v mesu in mesnih proizvodih ter v mleku in mlečnih proizvodih, ki jih je treba nadzorovati pri dajanju proizvodov v promet;

ker bo nadzorovanje mejnih vrednosti zagotovilo prost pretok blaga in primerno varovanje zdravja potrošnikov;

ker bi morale države članice imeti možnost istočasno odobriti spremljanje mejnih vrednosti ostankov pesticidov v živilih živalskega izvora, proizvedenih in potrošenih na njihovem ozemlju, s sistemom spremljanja in ustreznimi ukrepi za zagotovitev varovanja, enakovrednega tistemu iz predpisanih mejnih vrednosti;

ker je navadno dovolj, da se izvaja kontrolno vzorčenje svežega mleka ali zamrznjene smetane v mlekarni ali ko se dá v prodajo končnemu potrošniku; ker bi morale imeti države članice možnost kontrolnega vzorčenja svežega mleka in smetane tudi v zgodnejših fazah;

ker te direktive ni treba uporabiti za proizvode, namenjene izvozu v tretje države;

ker bi moralo biti državam članicam dovoljeno, da začasno znižajo predpisane mejne vrednosti, če se nepričakovano izkaže, da so te mejne vrednosti škodljive za zdravje ljudi ali živali;

ker je v tem primeru ustrezno vzpostaviti tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo znotraj Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin;

ker morajo države članice zaradi zagotavljanja skladnosti s to direktivo zagotoviti ustrezne nadzorne ukrepe pri dajanju zadevnih živil v promet;

ker je treba uvesti metode vzorčenja in analize Skupnosti, da se uporabijo vsaj kot referenčne metode;

ker so metode vzorčenja in analize tehnične in znanstvene zadeve, ki jih je treba določiti s postopkom, vključujočim tesno sodelovanje med državami članicami in Komisijo znotraj Stalnega odbora za zdravstveno varstvo rastlin;

ker Direktiva Sveta 64/433/EGS z dne 26. junija 1964 o zdravstvenih težavah, ki vplivajo na trgovanje s svežim mesom znotraj Skupnosti [4], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3768/85 [5], z Direktivo Sveta 72/462/EGS z dne 12. decembra 1972 o zdravstvenih in veterinarskih težavah, povezanih z uvozom goveda, svinjine in svežega mesa iz tretjih držav [6], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo EGS št. 3768/85 in Direktivo Sveta 85/397/EGS z dne 5. avgusta 1985 o zdravju in težavah živalskega zdravja, ki vplivajo na trgovanje toplotno obdelanega mleka znotraj Skupnosti [7], kakor je bila spremenjena z Uredbo EGS št. 3768/85, zagotavljajo določitev dovoljenih vrednosti pesticidov, in to za sveže meso, poslano iz ene države članice v drugo, sveže meso, uvoženo iz tretjih držav, in toplotno obdelano mleko, poslano iz ene države članice v drugo, in za opredelitev zahtevanih metod analize; in ker se mora mejna vrednost ostankov, opredeljena v tej direktivi, uporabljati tudi za namene teh treh direktiv;

ker je primerno, da država članica pripravi letno poročilo Komisiji o rezultatih svojih nadzornih ukrepov, tako da omogoči zbiranje informacij o vrednostih ostankov pesticidov za celotno Skupnost;

ker bo Svet ponovno pregledal to direktivo pred 30. junijem 1991 zaradi poenotenja sistema Skupnosti,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Ta direktiva zadeva živila živalskega izvora, navedena v Prilogi I, kolikor utegnejo ta živila vsebovati ostanke pesticidov iz Priloge II, brez poseganja v predpise Skupnosti ali v nacionalne predpise o dietetičnih živilih ali otroški hrani.

Člen 2

1. V tej direktivi "ostanki pesticidov" pomenijo ostanke pesticidov in njihovih metabolitov ter razgradnih ali reakcijskih produktov iz Priloge II, ki so navzoči v ali na proizvodih iz člena 1.

2. V tej direktivi "dajanje v promet" pomeni vsakršno odplačno ali neodplačno posredovanje proizvodov iz člena 1.

Člen 3

1. Države članice zagotovijo, da proizvodi iz člena 1 od trenutka, ko so dani v promet, ne pomenijo nevarnosti za človeško zdravje zaradi navzočnosti ostankov pesticidov.

2. Države članice znotraj svojega ozemlja ne smejo prepovedati ali ovirati dajanja v promet proizvodov iz člena 1 zaradi vsebnosti ostankov pesticidov, če njihova količina ne presega najvišjih vrednosti, opredeljenih v Prilogi II.

Člen 4

1. Države članice predpišejo, da proizvodi iz člena 1 od trenutka, ko so dani v promet, ne smejo vsebovati višjih mejnih vrednosti ostankov pesticidov od tistih, ki so določene v Prilogi II.

2. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev skladnosti, vsaj s kontrolnim vzorčenjem, z mejnimi vrednostmi, opredeljenimi v skladu z odstavkom 1 tega člena.

Člen 5

1. Pri proizvodih iz člena 1, razen pri proizvodih, uvoženih iz tretjih držav ali namenjenih za druge države članice, lahko države članice z odstopanjem od člena 4 nadaljujejo uporabo sistema spremljanja, ki je na njihovem ozemlju že v uporabi, za ugotavljanje navzočnosti ostankov pesticidov, skupaj z vsakim drugim ukrepom za zagotavljanje dejanske enakosti ostankov z mejnimi vrednostmi ostankov pesticidov, opredeljenih v Prilogi II, in ocene celotne izpostavljenosti svojega prebivalstva tem ostankom z vnosom s hrano, ne glede na njihov izvor. Takšni ukrepi vključujejo redna reprezentativna raziskovanja vrednosti ostankov pesticidov v značilnih načinih prehrane.

2. Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o izvajanju odstavka 1.

Člen 6

Ne glede na določbe člena 4 se pri proizvodih iz Priloge I, ki sodijo pod tarifno številko 04.01 Skupne carinske tarife, opravi kontrolno vzorčenje v mlekarni, ali če ti proizvodi niso dostavljeni v mlekarno, na točki dobave potrošniku. Države članice lahko kljub temu zagotovijo tudi kontrolno vzorčenje od trenutka, ko so ti proizvodi prvič dani v promet.

Člen 7

Države članice vsako leto do 1. avgusta za Komisijo pripravijo poročilo o rezultatih uradnega nadzora, opravljenega spremljanja in drugih ukrepov, ki so bili sprejeti v skladu s členom 4, in kjer je to ustrezno, s členom 5, v obdobju preteklega leta.

Člen 8

1. Metode vzorčenja in analize, nujno potrebne za opravljanje nadzora, spremljanja in drugih ukrepov, določenih v členu 4, in kjer je to ustrezno, v členu 5, se določijo v skladu s postopkom, opredeljenim v členu 12. Obstoječe metode analize v Skupnosti, ki naj se uporabljajo v spornih primerih, ne izključujejo uporabe drugih znanstveno potrjenih metod držav članic, z uporabo katerih se lahko dosežejo primerljivi rezultati.

2. Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o uporabi drugih metod v skladu z odstavkom 1.

3. Odstavka 1 in 2 se uporabljata brez poseganja v ukrepe veterinarske inšpekcije Skupnosti za preverjanje ostankov pesticidov v proizvodih iz člena 1, še zlasti v ukrepe, sprejete v skladu z direktivami 64/433/EGS, 72/462/EGS in 85/397/EGS.

Člen 9

1. Če država članica meni, da mejna vrednost, določena v Prilogi II, ogroža zdravje ljudi in posledično zahteva hitro ukrepanje, lahko država članica začasno zniža vrednost na svojem ozemlju. V tem primeru takoj uradno obvesti druge države članice in Komisijo o sprejetih ukrepih in priloži izjavo o njihovih vzrokih.

2. Če nastopijo okoliščine, predvidene v odstavku 1, se v skladu s postopkom, predpisanim v členu 13, odloči ali naj se mejne vrednosti, predpisane v Prilogi II, spremenijo. Dokler se Svet ali Komisija v skladu s prej navedenim postopkom ne odloči, lahko država članica ohrani ukrepe, ki jih je uvedla.

Člen 10

Brez poseganja v člen 9 sprejme Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije spremembe mejnih vrednosti, določenih v Prilogi II, ki so nastale kot rezultat razvoja znanstvenih ali tehničnih spoznanj.

Člen 11

Svet na predlog Komisije z direktivami soglasno sprejme vsak nov seznam proizvodov ali vsak nov seznam ostankov pesticidov v in na proizvodih, navedenih v členu 1, in njihove mejne vrednosti.

Člen 12

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobudo ali pa na zahtevo države članice brez odlašanja preda zadevo Stalnemu odboru za zdravstveno varstvo rastlin, v nadaljevanju imenovanemu "odbor".

2. V odboru se glasovi držav članic ponderirajo, kakor določa člen 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

3. Predstavnik Komisije predloži osnutek potrebnih ukrepov. Odbor predloži svoje mnenje o teh ukrepih v roku, ki ga določi predsednik, glede na nujnost obravnavane zadeve. Mnenja so predložena z večino 54 glasov.

4. Če so ukrepi v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija takoj sprejme in izvaja. Če ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni predloženo, Komisija Svetu takoj predloži predlog potrebnih ukrepov. Svet sprejme ukrepe s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v treh mesecih po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija, razen če je Svet glasoval z navadno večino proti navedenim ukrepom.

Člen 13

1. Če je treba ravnati po postopku iz tega člena, predsednik na lastno pobudo ali na zahtevo države članice brez odlašanja preda zadevo odboru.

2. V odboru se glasovi držav članic ponderirajo, kakor določa člen 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

3. Predstavnik Komisije predloži osnutek potrebnih ukrepov. Odbor predloži svoje mnenje o teh ukrepih v dveh dneh. Mnenja so predložena z večino 54 glasov.

4. Če so ukrepi v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija takoj sprejme in začne izvajati. Če niso v skladu z mnenjem odbora ali če mnenje ni predloženo, Komisija Svetu takoj predloži predlog o potrebnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti. Svet sprejme ukrepe s kvalificirano večino.

Če Svet ne odloči v 15 dneh po prejemu predloga, predlagane ukrepe sprejme Komisija, razen če je Svet glasoval z navadno večino proti navedenim ukrepom.

Člen 14

Ta direktiva se ne uporablja za proizvode iz člena 1, če se lahko s primernim dokazilom ugotovi, da so proizvodi namenjeni izvozu v tretje države.

Člen 15

Zaradi izboljšanja sistema Skupnosti, vpeljanega s to direktivo, Svet na podlagi poročila Komisije, po potrebi skupaj z ustreznimi predlogi, ponovno preuči to direktivo, najpozneje do 30. junija 1991.

Člen 16

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. junija 1988. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Države članice Komisiji pošljejo besedila temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 17

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 24. julija 1986

Za Svet

Predsednik

A. Clark

[1] UL C 56, 6.3.1980, str. 14.

[2] UL C 28, 9.2.1981, str. 64.

[3] UL C 300, 18.11.1980, str. 29.

[4] UL 121, 29.7.1964, str. 2012/64.

[5] UL L 362, 31.12.1985, str. 8.

[6] UL L 302, 21.12.1972, str. 28.

[7] UL L 226, 24.8.1985, str. 12.

--------------------------------------------------

PRILOGA 1

SCT številka | Poimenovanje |

ex 02.01 | Meso in užitna drobovina konj, oslov, mul in mezgov, goveda, svinj, ovac in koz; sveže, ohlajeno ali zamrznjeno |

02.02 | Mrtva perutnina (se pravi kokoši, race, goske, purani in pegatke) ter užitna drobovina (razen jeter); sveža, ohlajena ali zamrznjena |

02.03 | Jetra perutnine; sveža, ohlajena, zamrznjena, soljena ali v razsolu |

ex 02.04 | Drugo meso in užitna drobovina; sveža, ohlajena ali zamrznjena; meso domačih golobov, domačih zajcev in divjačine |

ex 02.05 | Svinjska maščoba in maščoba perutnine; sveža, ohlajena, zamrznjena, soljena, v razsolu, sušena ali dimljena |

02.06 | Meso in užitna drobovina (razen perutninskih jeter); soljena, v razsolu, sušena ali dimljena |

04.01 | Mleko in smetana; sveža, nezgoščena ali sladkana |

04.02 | Mleko in smetana; konzervirana, zgoščena ali sladkana |

04.03 | Maslo |

04.04 | Sir in skuta |

ex 04.05 | Jajca perutnine in jajčni rumenjaki; sveži, osušeni ali drugače konzervirani, sladkani ali ne, razen jajc za ohranjanje zaroda, pa tudi jajc in jajčnih rumenjakov za druge namene, kakor je prehranjevanje |

16.01 | Klobase in podobno iz mesa, drobovine ali živalske krvi |

16.02 | Drugo pripravljeno ali konzervirano meso ali drobovina |

--------------------------------------------------

PRILOGA 2

Ostanki pesticidov | Mejna vrednost v mg/kg |

| | V maščobi v mesu, mesnih proizvodih, drobovini in živalskih maščobah, navedenih v Prilogi I pod tarifnimi številkami ex 02.01, 02.02, 02.03, ex 02.04, ex 02.05, 02.06, 16.01 in 16.02 | Za surovo kravje mleko in polnomastno kravje mleko, navedeno v Prilogi I pod tarifno številko 04.01; za druga živila v tarifnih številkah 04.01, 04.02, 04.03 in 04.04 v skladu z | Za sveža jajca brez lupine, za jajca perutnine in jajčne rumenjake, navedene v Prilogi I pod tarifno številko 04.05 |

1.aldrin | posamično ali kombinirano v obliki dieldrina (HEOD) | 0,2 | 0,006 | |

2.dieldrin (HEOD) | |

3.klordan (vsota cis-in transizomerov in oksiklordana, izražena kot klordan) | 0,05 | 0,002 | |

4.DDT (vsota DDT-, TDE- in DDE-izomer, izražena kot DDT) | 1 | 0,04 | |

5.endrin | 0,05 | 0,0008 | |

6.heptaklor (vsota heptaklora in heptaklor epoksida, izražena kot heptaklor) | 0,2 | 0,004 | |

7.heksaklorbenzen (HCB) | 0,2 | 0,01 | |

8.heksaklorocikloheksan (HCH)

8.1alfa izomer | 0,2 | 0,004 | |

8.2beta izomer | 0,1 | 0,003 | |

8.3gama izomer (lindan) | 2ex 02.01 meso ovac1 drugi proizvodi | 0,008 | |

--------------------------------------------------

Top