EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31986D0479

Sklep Komisije z dne 18. septembra 1986 o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varstvo okolja na posebej ogroženih območjih (sredozemski bazen)

OJ L 282, 3.10.1986, p. 23–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 146 - 147
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 146 - 147
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 149 - 150
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 55 - 56
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 55 - 56
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 002 P. 20 - 21

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1986/479/oj

31986D0479Uradni list L 282 , 03/10/1986 str. 0023 - 0024
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 7 str. 0146
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 7 str. 0146


Sklep Komisije

z dne 18. septembra 1986

o ustanovitvi Svetovalnega odbora za varstvo okolja na posebej ogroženih območjih (sredozemski bazen)

(86/479/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ker je v akcijskem programu Evropske skupnosti o okolju (1982-86), ki ga je sprejel Svet dne 7. februarja 1983 [1], izrecno navedeno, da je treba okolje šteti za podlago, ki določa meje nadaljnjega gospodarskega in socialnega razvoja;

ker je Komisija 11. aprila 1984 sprejela sporočilo, v katerem je opredelila strategijo in akcijski načrt za varstvo okolja v Sredozemlju [2] ter pozvala k izvajanju vrste usklajenih ukrepov, ki bi ustvarili možnosti za skladen razvoj socialno-gospodarskih dejavnosti v regiji;

ker je Evropski parlament sprejel resolucijo o zgoraj navedenem sporočilu, v kateri je potrdil predlog za ustanovitev svetovalnega odbora [3];

ker je sredozemski bazen regija s posebnimi fizikalnimi, socialno-gospodarskimi in kulturnimi značilnostmi, katere problemi in zmogljivosti zahtevajo, da se jim v politikah Skupnosti posveti posebna pozornost;

ker se mora Komisija o onesnaževanju na območjih, katerih okolje je še zlasti ogroženo, posvetovati s strokovnjaki iz držav članic;

ker je potrebno tudi, da ima Komisija forum, v katerem se lahko strokovnjaki srečujejo ter združujejo informacije in izkušnje posameznih držav, s čimer olajšujejo usklajevanje sprejetih ali načrtovanih ukrepov na nacionalni in mednarodni ravni ter na ravni Skupnosti,

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

S tem se pod pokroviteljstvom Komisije ustanovi Svetovalni odbor za varstvo okolja na posebej ogroženih območjih, v nadaljevanju imenovan "odbor".

Člen 2

Odbor pomaga Komisiji pri izvajanju programa, navedenega v Sporočilu o varstvu okolja v sredozemskem bazenu, zlasti pa:

1. zbira informacije o sedanjih in predvidenih okoljskih problemih ter tekočih ali načrtovanih ukrepih;

2. izdela in poda mnenja o študijah gospodarske upravičenosti, o opisnih analizah in pilotskih ali predstavitvenih projektih, za katere se predlaga finančni prispevek Komisije iz proračunskih sredstev za neposredne ukrepe Skupnosti na območjih, na katerih je okolje še zlasti ogroženo;

3. usmerja svoje delo v raziskovanje in preučevanje vprašanj, za katerih reševanje bo treba dodeliti več sredstev in v zvezi s katerimi je mogoče pričakovati rezultate šele dolgoročno;

4. z zgoraj navedenimi sredstvi razvije srednje in dolgoročno strategijo ter akcijski načrt za varstvo okolja v sredozemskem bazenu.

Člen 3

Odbor sestavlja največ 16 visoko usposobljenih strokovnjakov, ki so izvedenci za področja, določena v členu 2.

Člen 4

Strokovnjake imenuje Komisija na predlog držav članic.

Člen 5

Za vsakega člana odbora se v skladu s postopkom, določenim v členu 4, imenuje nadomestni član. Ta se brez vpliva na člen 9 udeležuje sestankov odbora in sodeluje pri njegovem delu samo, če je onemogočena udeležba članu, katerega nadomešča.

Člen 6

Mandat članov odbora traja dve leti. Po izteku dvoletnega obdobja člani odbora ostanejo na tem položaju, dokler niso zamenjani ali dokler njihov mandat ni podaljšan. Mandat člana alinadomestnega člana se konča pred iztekom dvoletnega obdobja, če zadevna oseba umre ali odstopi ali če vlada, ki je predlagala njegovo kandidaturo, zahteva njegovo zamenjavo. Njegovega naslednika v skladu s postopkom iz člena 4 imenujejo za preostanek mandata.

Delo v odboru je neplačano.

Člen 7

Komisija objavi seznam članov in nadomestnih članov v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 8

Odboru predseduje predstavnik Komisije.

Člen 9

Predsednik lahko povabi kogar koli, ki ima posebne izkušnje s področja katere od točk dnevnega reda odbora, naj sodeluje pri delu odbora kot strokovnjak.

Strokovnjaki sodelujejo samo pri razpravah o vprašanjih, zaradi katerih so bili povabljeni k udeležbi.

Člen 10

Po potrebi lahko Komisija pritegne k sodelovanju v odboru eno ali več oseb, ki imajo posebne izkušnje na področju, o katerem teče razprava.

Člen 11

Predstavniki ustreznih služb Komisije sodelujejo pri delu odbora.

Komisija zagotavlja tajniške storitve.

Člen 12

Odbor po potrebi sprejme svoj poslovnik.

Člen 13

Brez vpliva na člen 214 Pogodbe so člani odbora zavezani, da ne razkrivajo informacij, ki jih pridobijo pri delu odbora, kadar jih Komisija obvesti, da se mnenja, ki jih morajo izraziti, ali vprašanja, o katerih razpravljajo, nanašajo na zaupno zadevo. V takšnih primerih se sestankov odbora udeležujejo samo člani odbora in predstavniki služb Komisije.

Člen 14

Ta sklep začne veljati 18. septembra 1986.

V Bruslju, 18. septembra 1986

Za Komisijo

Stanley Clinton Davis

Član Komisije

[1] UL C 46, 17.2.1983, str. 1.

[2] UL C 133, 21.5.1984, str. 12.

[3] UL C 141, 10.6.1985, str. 493.

--------------------------------------------------

Top