Help Print this page 

Document 31985R3716

Title and reference
Uredba Komisije (EGS) št. 3716/85 z dne 27. decembra 1985 o nekaterih tehničnih in nadzornih ukrepih v zvezi z ribolovnimi aktivnostmi plovil, ki plujejo v vodah Španije pod zastavo druge države članice razen Portugalske
  • In force
OJ L 360, 31.12.1985, p. 7–13 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 004 P. 102 - 108
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 004 P. 102 - 108
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 002 P. 77 - 83
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 002 P. 77 - 83
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 165 - 171
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 165 - 171
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 165 - 171
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 165 - 171
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 165 - 171
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 165 - 171
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 165 - 171
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 165 - 171
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 165 - 171
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 154 - 160
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 154 - 160
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 23 - 29

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3716/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 27/12/1985
  • Date of effect: 01/01/1986; začetek veljavnosti glej člen 10
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Text

31985R3716Uradni list L 360 , 31/12/1985 str. 0007 - 0013
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0077
španska posebna izdaja: poglavje 04 zvezek 4 str. 0102
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0077
portugalska posebna izdaja poglavje 04 zvezek 4 str. 0102


Uredba Komisije (EGS) št. 3716/85

z dne 27. decembra 1985

o nekaterih tehničnih in nadzornih ukrepih v zvezi z ribolovnimi aktivnostmi plovil, ki plujejo v vodah Španije pod zastavo druge države članice razen Portugalske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Španije in Portugalske in zlasti njegovega člena 164(4),

ker je treba uvesti tehnične postopke za določitev in nadzor plovil držav članic razen španskih in portugalskih plovil, ki imajo dovoljenje za istočasni ribolov v vodah Španije;

ker Akt o pristopu poleg določb iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2057/82 z dne 29. junija 1982 o nekaterih nadzornih ukrepih za ribolovne dejavnosti plovil držav članic [1], kakor je spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1729/83 [2], določa sistem seznamov odobrenih plovil in sistem obveščanja Komisije o premikih plovil in o ulovu;

ker je treba v skladu s členom 164(2) Akta o pristopu od 1. januarja 1986 specializirane ribolovne aktivnosti iz navedenega člena opravljati v skladu z enakimi nadzornimi postopki, kot so tisti, določeni za španska plovila, ki imajo dovoljenje za ribolov v vodah držav članic razen Španije in Portugalske;

ker je treba zato predvideti izdajanje ribiških dovoljenj s strani Komisije in sprejeti nekatere tehnične ukrepe za ohranitev virov, ki se uporabljajo brez vpliva na določbe Uredbe Sveta (EGS) št. 171/83 z dne 25. januarja 1983 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev ribolovnih virov [3], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3625/84 [4];

ker lahko v skladu s členom 2(3) Pristopne pogodbe institucije Skupnosti pred pristopom sprejmejo ukrepe iz člena 164 Akta, ki začnejo veljati na dan začetka veljavnosti Pristopne pogodbe in v skladu s Pristopno pogodbo;

ker Upravljalni odbor za ribolovne vire ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnični in nadzorni ukrepi, določeni v nadaljnjem besedilu, veljajo v vodah, ki so pod suverenostjo in pristojnostjo Španije in ki jih obravnava Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES), in sicer za plovila, ki plujejo pod zastavo druge države članice razen Portugalske.

Člen 2

1. Vsako leto, najkasneje en mesec pred začetkom zadevnega odobrenega ribolovnega obdobja države članice razen Španije in Portugalske pošljejo Komisiji sezname plovil, ki lahko opravljajo ribolovne dejavnosti iz člena 164(1) in (2) Akta o pristopu.

Pošlje se ločen seznam za vsako vrsto ribolova iz Priloge I.

Število plovil v seznamu ne sme presegati omejitev, ki jih določi Svet vsako leto v skladu s postopkom iz člena 164(3) Akta o pristopu.

2. Seznami iz odstavka 1 se lahko revidirajo z veljavnostjo od prvega dne v vsakem mesecu; Komisijo je treba o kakršnih koli spremembah seznama obvestiti do 15. dne v predhodnem mesecu.

3. Seznami iz odstavka 1 vsebujejo naslednje podatke za vsako plovilo:

- ime plovila,

- registrska številka,

- zunanje identifikacijske črke in številke,

- pristanišče registracije,

- ime (imena) in naslov (naslovi) lastnika (lastnikov) ali zakupnika (zakupnikov) in, če je lastnik pravna oseba ali mešana družba, ime njenega predstavnika (predstavnikov),

- bruto tonaža in skupna dolžina,

- moč motorja,

- klicni znak in radijska frekvenca.

Člen 3

1. Države članice razen Španije in Portugalske sestavijo za vsako vrsto ribolova iz člena 2 predloge za periodne sezname, v katerih so v skladu s členom 164 Akta o pristopu navedena plovila, ki lahko istočasno lovijo. Te sporočijo Komisiji na naslednji način:

(a) v primeru plovil iz točk 1 in 2(a), (b) in (f) Priloge I vsaj 15 dni pred dnem, ki je določen za začetek veljavnosti takšnih seznamov; v primeru plovil iz točke 1 Priloge I seznam zajema obdobje vsaj enega koledarskega meseca; v primeru plovil iz točke 2(a), (b) in (f) Priloge I seznam zajema obdobje vsaj dveh koledarskih mesecev;

(b) v primeru plovil iz točke 2(c) in (d) Priloge I vsaj štiri delovne dni pred dnem, ki je določen za začetek veljavnosti takšnih seznamov; seznami zajemajo obdobje enega koledarskega meseca v primeru plovil, navedenih v točki 2(c) Priloge I, in vsaj dveh tednov v primeru plovil, navedenih v točki 2(d) navedene Priloge;

(c) v primeru plovil iz točke 2(e) Priloge I vsaj dva delovna dneva pred dnem, ki je določen za začetek veljavnosti takšnih seznamov; seznami zajemajo obdobje enega dneva.

2. V periodnih seznamih plovil iz točke 2(c) Priloge I se vsak dan navedejo plovila, ki imajo dovoljenje za istočasni ribolov; vsako plovilo mora biti na seznamu vsaj dva dni zapored.

3. V primeru plovil iz točke 1 in iz točke 2(a), (b), (c) in (d) Priloge I celotno število plovil, vključenih v periodni seznam, ne sme presegati števil, ki jih določi Svet v skladu s postopkom, določenim v členu 164(3) Akta o pristopu.

4. V primeru plovil iz točke 2(d) Priloge I periodni seznam vključuje skupine plovil, od katerih nobena ni sestavljena iz več kot treh plovil. Število plovil v seznamu ne sme presegati števila, ki ga določi Svet v skladu s postopkom iz člena 164(3) Akta o pristopu.

Plovilo je lahko navedeno samo v eni skupini. Skupina ne sme dobiti več kot enega od dovoljenj iz člena 4.

5. Vsak periodni seznam vsebuje naslednje podatke za vsako plovilo:

- ime in registrska številka plovila,

- klicni znak,

- ime (imena) in naslov (naslovi) lastnika (lastnikov) ali zakupnika (zakupnikov) in, če je lastnik pravna oseba ali mešana družba, ime njenega predstavnika (predstavnikov),

- menjalno razmerje, določeno v členu 158(2) Akta o pristopu, kadar je to primerno,

- obdobje, za katerega je bilo zaprošeno ribiško dovoljenje,

- predvidena metoda ribolova,

- predvideno območje ribolova.

6. Komisija preuči predloge iz odstavka 1 in odobri periodne sezname, ki jih pošlje organom zadevnih držav članic in pristojnim španskim organom na naslednji način:

- v primeru plovil iz odstavka 1(a) zgoraj vsaj štiri delovne dni pred datumom, ki je določen za začetek njihove veljavnosti;

- v primeru plovil iz odstavka 1(b) zgoraj vsaj dva delovna dneva pred datumom, ki je določen za začetek njihove veljavnosti;

- v primeru plovil iz odstavka 1(c) zgoraj vsaj en delovni dan pred datumom, ki je določen za začetek njihove veljavnosti.

7. Če v primeru plovil iz točke 2(c), (d) in (e) Priloge I Komisija ne prejme predlogov za nove periodne sezname v roku, ki je določen v prvem odstavku tega člena, ostanejo pravila, ki veljajo na zadnji dan trenutnega obdobja, veljavna, dokler se ne oblikuje nov seznam v skladu s postopkom, določenim v tem členu.

8. Organi držav članic razen Španije in Portugalske lahko zaprosijo Komisijo, da nadomesti plovilo, ki je navedeno na periodnem seznamu, pa zaradi višje sile ne more uporabiti svojega ribolovnega dovoljenja v določenem obdobju ali v katerem koli delu tega obdobja.

Katero koli nadomestno plovilo mora biti vključeno v sezname iz člena 2.

Komisija o kakršnih koli spremembah periodnih seznamov nemudoma obvesti španske nadzorne organe iz odstavka 6 in pristojne organe zadevnih držav članic.

Nobeno nadomestno plovilo ne more biti odobreno za ribolov pred datumom, navedenim v objavi Komisije.

Člen 4

1. Plovila iz točke 2(a), (b) in (d) Priloge I, navedena v periodnem seznamu, ki ga odobri Komisija, lahko ribarijo samo, če imajo na krovu dovoljenje, ki ga je Komisija izdala na prošnjo organov držav članic.

V primeru plovil iz točke 2(a) in (b) Priloge I je treba prošnje za dovoljenja oddati takrat, ko se sporočajo predlogi za periodne sezname iz člena 3(1).

V primeru plovil iz točke 2(d) Priloge I je treba prošnje za dovoljenja oddati takrat, ko se pošiljajo seznami plovil iz člena 2.

2. V primeru plovil iz točke 2(a) in (b) Priloge I je vsako dovoljenje izdano za največ tri plovila, pri čemer je opis vsakega plovila naveden na dovoljenju.

3. V primeru plovil iz točke 2(d) Priloge I se dovoljenja izdajo za celotno obdobje dovoljenja za ribolov brez imenovanja plovil in so odvisna od največjega možnega števila iz člena 3(4); vsa plovila, ki ribarijo, morajo imeti takšno dovoljenje.

4. Dovoljenja se izdajo za obdobje vsaj dveh koledarskih mesecev.

Člen 5

Plovilo je lahko navedeno na več kot enem seznamu iz člena 2. Plovilo je lahko navedeno na samo enem periodnem seznamu z izjemo plovil, ki lovijo tune in ki so lahko navedena tudi na seznamu plovil, ki lovijo sardone za živo vabo.

Člen 6

Plovila, odobrena za ribolov tun, ne smejo imeti na krovu nobenih rib ali ribjih proizvodov razen rib iz družine Thunnidae, z izjemo sardonov, namenjenih za živo vabo.

Člen 7

Kapitani ali po potrebi lastniki odobrenih plovil morajo izpolnjevati posebne pogoje, določene v Prilogi II. Komisija na zahtevo organov zadevnih držav članic spremeni seznam pristojnih nadzornih organov iz točke 7 Priloge II.

Člen 8

Brez vpliva na Uredbo (EGS) št. 171/83 za plovila iz točke 2 Priloge I veljajo naslednji tehnični ukrepi:

(a) uporaba zabodnih mrež je prepovedana;

(b) plovila na krovu ne smejo imeti nobene druge ribiške opreme, razen tiste, ki je potrebna za vrsto ribolova, za katerega imajo dovoljenje;

(c) vsako plovilo, ki lovi s parangalom, ne sme nastaviti več kot dveh parangalov na dan; največja možna dolžina teh parangalov je omejena na 20 navtičnih milj; razdalja med predvrvicami ne sme biti manj kot 2,70 metra.

Člen 9

Države članice razen Španije in Portugalske sporočijo Komisiji pred 15. dnem vsak mesec količine, ki jih je ujelo vsako plovilo, ki lovi tune, in količine, ki so jih ta plovila iztovorila v vsakem pristanišču v prejšnjem mesecu.

Člen 10

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1986 v skladu z začetkom veljavnosti Pristopne pogodbe Španije in Portugalske.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. decembra 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 220, 29.7.1982, str. 1.

[2] UL L 169, 28.7.1983, str. 14.

[3] UL L 24, 27.1.1983, str. 14.

[4] UL L 335, 22.12.1984, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

VRSTE RIBOLOVA IZ ČLENA 164(1) IN (2) AKTA O PRISTOPU

Vrste ribolova | Območje |

1.Plovila, ki opravljajo vrste nespecializiranega ribolova | VIII c, IX |

2.Plovila, ki opravljajo vrste specializiranega ribolova iz člena 164(2) Akta o pristopu | |

(a)Barke, ki lovijo sardele (s potegalkami, pod 100 BRT) | VIII c |

(b)Plovila, ki lovijo s parangali, in imajo manj kot 100 BRT | VIII c, IX |

(c)Ribolov s plovili, ki ne presegajo 50 BRT, ki se opravlja izključno z ribiškimi palicami | VIII c |

(d)Plovila, katerih glavna ribolovna dejavnost je lovljenje sardonov | VIII c |

(e)Plovila, ki lovijo sardone za živo vabo | VIII c |

(f)Lov na tune | VIII c, IX |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

POSEBNI POGOJI, KI JIH MORAJO IZPOLNJEVATI PLOVILA DRŽAV ČLANIC RAZEN ŠPANIJE IN PORTUGALSKE, KI IMAJO DOVOLJENJE ZA RIBARJENJE V VODAH ŠPANIJE

A. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsa plovila

1. Kopija teh posebnih pogojev in, kadar je to ustrezno, ribiškega dovoljenja, mora biti na krovu plovila.

2. Zunanje identifikacijske črke in številke odobrenega plovila morajo biti jasno označene na obeh straneh premca plovila in na vsaki strani nadgradnje, kjer so najbolj vidne.

Črke in številke se napišejo z barvo, ki je v kontrastu z barvo ladijskega trupa ali nadgradnje, in se ne smejo izbrisati, spremeniti, prekriti ali kako drugače zakriti.

B. Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsa plovila, ki imajo dovoljenje za ribolov, razen tistih, ki lovijo tune, in tistih, ki ne presegajo 50 BRT in ribarijo izključno s palicami

3. Vsa plovila, ki imajo dovoljenje za ribolov, pristojnim nacionalnim nadzornim organom, določenim v točki 7, sporočijo naslednje podatke v zvezi z vsakim premikom, ki je na seznamu spodaj:

- ime plovila, ime kapitana, klicni znak, zunanje identifikacijske črke in številke ter, kadar je to primerno, številko dovoljenja;

- datum, čas, geografsko lego in statistični kvadrat ICES:

3.1.1 vsakokrat, ko plovilo vstopi v območje ribolova 200 navtičnih milj, ki se nahaja na morju Španije in sodi v predpise Skupnosti o ribolovu;

3.1.2 vsakokrat, ko plovilo zapusti območje ribolova 200 navtičnih milj, ki se nahaja na morju Španije in sodi v predpise Skupnosti o ribolovu;

3.1.3 vsakič, ko se plovilo premakne od enega podobmočja ICES do drugega znotraj območij, opredeljenih v 3.1.1 in 3.1.2;

3.1.4 vsakič, ko plovilo vstopi v špansko pristanišče;

3.1.5 vsakič, ko plovilo zapusti špansko pristanišče;

3.1.6 pred začetkom ribolovnih aktivnosti ("aktivno" obvestilo);

3.1.7 po zaključku ribolovnih aktivnosti ("pasivno" obvestilo).

4. Vsa plovila, ki imajo dovoljenje za ribolov, morajo ob vstopu in odhodu iz območja ICES, kjer jim je dovoljeno loviti, in vsak teden od datuma začetka ribolovnih aktivnosti, sporočiti Komisiji Evropskih skupnosti v Bruselj (teleks 24189 FISEU-B) naslednje podatke v vrstnem redu, ki je naveden spodaj:

- ime plovila,

- klicni znak,

- zunanje identifikacijske črke in številke,

- številko (številke) dovoljenja, kadar je to primerno,

- zaporedno številko sporočila o zadevni plovbi,

- navedbo tipa sporočila glede na različne točke, navedene v točki 3,

- geografsko lego in statistični kvadrat ICES,

- količino (v kilogramih) vsake vrste rib v ladijskih skladiščih z uporabo šifer, navedenih v točki 5.3,

- količino (v kilogramih) vsake vrste rib, ulovljenih od prejšnjega sporočanja,

- statistični kvadrat ICES, v katerem so bile ribe ulovljene,

- količino (v kilogramih) vsake vrste rib, pretovorjenih na druga plovila od prejšnjega sporočanja,

- ime, klicni znak in, če je ustrezno, zunanja identifikacija plovila, na katero je bil opravljen pretovor,

- ime kapitana.

5. Sporočila, predvidena v točkah 3 in 4, je treba poslati na naslednji način:

5.1 Vsa sporočila je treba poslati po eni od radijskih postaj iz naslednjega seznama:

Ime | Klicni znak |

North Foreland | GNF |

Humber | GKZ |

Cullercoats | GCC |

Wick | GKR |

Portpatrick | GPK |

Anglesey | GLV |

Ilfracombe | GIL |

Niton | GNI |

Stonehaven | GND |

Hebrides | GHD |

Portishead | GKA GKB GKC |

Land's End | GLD |

Valentia | EJK |

Malin Head | EJM |

Boulogne | FFB |

Brest | FFU |

St. Nazaire | FFO |

Bordeaux-Arcachon | FFC |

Tarifa | EAC |

Chipiona | Chipiona radio |

Finisterre | EAF |

Coruña | Coruña radio |

Cabo Peñas | EAS |

Machichaco | Machichaco radio |

5.2 Če zaradi višje sile odobreno plovilo ne more poslati sporočila, ga lahko namesto tega plovila pošlje drugo plovilo.

5.3 Koda, ki se uporablja za navajanje količin rib na krovu, kot je navedeno v točki 4 [1]:

A. severna kozica (Pandalus borealis)

B. oslič (Merluccius merluccius)

C. grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

D. trska (Gadus morhua)

E. vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

F. navadni jezik (Hippoglossus hippoglossus)

G. skuša (Scomber scombrus)

H. šur (Trachurus trachurus)

I. okroglonosi grenadir (Coryphaenoides rupestris)

J. saj (Pollachius virens)

K. mol (Merlangus merlangus)

L. atlantski sled (Clupea harengus)

M. peščenka (Ammodytes spp.)

N. papalina (Clupea sprattus)

O. morska plošča (Pleuronectes platessa)

P. norveški molič (Trisopterus esmarkii)

Q. leng (Molva molva)

R. drugo

S. kozica (Pandalidae)

T. sardon (Engraulis encrassicholus)

U. rdeči okun (Sebastes spp.)

V. ameriška morska plošča (Hypoglossoides platessoides)

W. kratkoplavut ligenj (Illex)

X. rumenorepa limanda (Limanda ferruginea)

Y. sinja ugotica (Gadus poutassou)

Z. tun (Thunnidae)

AA. modri leng (Molva dypterygia)

BB. morski menek (Brosme brosme)

CC. morska mačka (Scyliorhinus retifer)

DD. morski pes orjak (Cetorhindae)

EE. atlantski morski pes (Lamma nasus)

FF. ligenj (Loligo vulgaris)

GG. špar (Brama brama)

HH. sardela (Sardina pilchardus)

II. navadna peščena kozica (Crangon crangon)

JJ. morski robec (Lepidorhombus)

KK. grdobina, morska spaka (Lophius spp.)

LL. škamp (Nephrops norvegicus)

MM. polak (Pollachius pollachius)

6. Brez vpliva na navodila, določena v ladijskem dnevniku Evropskih skupnosti, se vsa radijska sporočila, poslana v skladu s točkami 3 do 5, vnesejo v navedeni ladijski dnevnik.

7. Nacionalni nadzorni organi, pristojni za prejemanje obvestil, navedenih v točki 3:

Secretario general de Pesca Maritima (Segepesca),

c/Ortega y Gasset, 57,

Madrid,

Telex: 47457 SGPM E.

[1] Ta seznam ne pomeni, da se lahko navedene vrste hranijo na krovu ali iztovorijo.

--------------------------------------------------

Top