EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985R3531

Uredba Komisije (EGS) št. 3531/85 z dne 12. decembra 1985 o nekaterih tehničnih in nadzornih ukrepih v zvezi z ribolovnimi aktivnostmi plovil, ki plujejo pod zastavo Španije v vodah drugih držav članic razen Portugalske

OJ L 336, 14.12.1985, p. 20–26 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 004 P. 49 - 55
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 004 P. 49 - 55
Special edition in Finnish: Chapter 04 Volume 002 P. 55 - 61
Special edition in Swedish: Chapter 04 Volume 002 P. 55 - 61
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 143 - 149
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 143 - 149
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 143 - 149
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 143 - 149
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 143 - 149
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 143 - 149
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 143 - 149
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 143 - 149
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 143 - 149
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 132 - 138
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 132 - 138
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 16 - 22

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1985/3531/oj

31985R3531Uradni list L 336 , 14/12/1985 str. 0020 - 0026
finska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0055
španska posebna izdaja: poglavje 04 zvezek 4 str. 0049
švedska posebna izdaja: poglavje 4 zvezek 2 str. 0055
portugalska posebna izdaja poglavje 04 zvezek 4 str. 0049


Uredba Komisije (EGS) št. 3531/85

z dne 12. decembra 1985

o nekaterih tehničnih in nadzornih ukrepih v zvezi z ribolovnimi aktivnostmi plovil, ki plujejo pod zastavo Španije v vodah drugih držav članic razen Portugalske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Akta o pristopu Španije in Portugalske in zlasti drugega pododstavka člena 163(3),

ker je treba uvesti tehnične postopke za določitev in nadzor španskih plovil, ki imajo dovoljenje za istočasni ribolov v vodah drugih držav članic, razen Portugalske;

ker Akt o pristopu poleg določb iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2057/82 z dne 29. junija 1982 o nekaterih nadzornih ukrepih za ribolovne aktivnosti plovil držav članic [1], kakor je spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1729/83 [2], določa sistem seznamov odobrenih plovil in sistem obveščanja Komisije o premikih plovil in o ulovu;

ker morajo biti v skladu z drugim pododstavkom člena 163(2) Akta o pristopu od 1. januarja 1986 vse določbe v zvezi z specializiranimi ribolovnimi aktivnostmi iz člena 160(1) navedenega akta enake določbam, veljavnim pred začetkom veljavnosti tega akta;

ker je treba zato predvideti izdajanje ribiških dovoljenj s strani Komisije in sprejeti nekatere tehnične ukrepe za ohranitev virov, ki se uporabljajo brez vpliva na ukrepe, določene z Uredbo Sveta (EGS) št. 171/83 z dne 25. januarja 1983 o nekaterih tehničnih ukrepih za ohranitev ribolovnih virov [3], kakor je nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3625/84 [4];

ker lahko v skladu s členom 2(3) Pristopne pogodbe institucije Skupnosti pred pristopom sprejmejo ukrepe iz člena 163 Akta, ki začnejo veljati na dan začetka veljavnosti Pristopne pogodbe in v skladu s Pristopno pogodbo;

ker Upravljalni odbor za ribolovne vire ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Tehnični in nadzorni ukrepi, določeni v nadaljnjem besedilu, veljajo v vodah, ki so pod suverenostjo in jurisdikcijo držav članic razen Španije in Portugalske in ki jih obravnava Mednarodni svet za raziskovanje morja (ICES), in sicer za plovila, ki plujejo pod zastavo Španije in so registrirana in/ali prijavljena v pristanišču, ki se nahaja na ozemlju, ki sodi v skupno ribiško politiko.

Člen 2

1. Vsako leto najkasneje en mesec pred začetkom obdobja zadevnega dovoljenja za ribolov španski organi pošljejo Komisiji sezname plovil, ki lahko opravljajo specializirane ribolovne aktivnosti iz točke 2 Priloge I. Za vsako vrsto ribolova se pošlje ločen seznam.

2. Seznami iz odstavka 1 se lahko revidirajo prvi dan v vsakem mesecu; Komisijo je treba o kakršnih koli spremembah seznama obvestiti do 15. dne v prejšnjem mesecu.

3. Seznami iz odstavka 1 vsebujejo naslednje podatke za vsako plovilo:

- ime plovila,

- registrska številka,

- zunanje identifikacijske črke in številke,

- pristanišče registracije,

- ime (imena) in naslov (naslovi) lastnika (lastnikov) ali zakupnika (zakupnikov) in, če je lastnik pravna oseba ali mešana družba, članov te pravne osebe ali mešane družbe,

- bruto tonaža in skupna dolžina,

- moč motorja,

- klicni znak in radijska frekvenca.

Člen 3

1. Španski organi Komisiji sporočijo predloge za periodne sezname iz drugega pododstavka člena 163(1) Akta o pristopu, v katerih so v skladu s členoma 158 in 160 Akta o pristopu in v skladu z naslednjim postopkom navedena plovila, ki lahko istočasno lovijo:

(a) v primeru plovil iz točk 1 in 2(a), (b), (f) in (g) Priloge I vsaj 15 dni pred dnem, ki je določen za začetek veljavnosti takšnihseznamov; v primeru plovil iz točk 1 in 2(g) Priloge I seznam zajema obdobje vsaj enega koledarskega meseca; v primeru plovil iz točke 2(a), (b) in (f) Priloge I seznam zajema obdobje vsaj dveh koledarskih mesecev;

(b) v primeru plovil iz točk 2(c) in (d) Priloge I vsaj štiri delovne dni pred dnem, ki je določen za začetek veljavnosti takšnih seznamov; seznami zajemajo obdobje enega koledarskega meseca v primeru plovil, navedenih v točki 2(c) Priloge I in vsaj dveh tednov v primeru plovil, navedenih v točki 2(d) Priloge I;

(c) v primeru plovil iz točke 2(e) Priloge I vsaj dva delovna dneva pred dnem, ki je določen za začetek veljavnosti takšnih seznamov; seznami zajemajo obdobje enega dneva.

2. V mesečnih periodnih seznamih plovil iz točk 1 in 2(c) Priloge I se vsak dan navedejo plovila, ki so odobrena za istočasni ribolov; vsako plovilo iz točke 1 Priloge I mora biti na seznamu vsaj šest dni zapored, vsako plovilo iz točke 2(c) Priloge I pa mora biti na spisku vsaj dva dneva zapored.

Španski organi sprejmejo takšne upravne ukrepe, ki so primerni za zagotavljanje, da plovila iz točke 1 Priloge I ne morejo zapustiti pristanišča, iz katerega opravljajo aktivnost, pred datumom, ki ustreza datumu, določenemu na periodnem seznamu, z namenom ribarjenja v zadevnem območju, pri čemer se upošteva običajni tranzitni čas, ki ga plovilo porabi, da doseže najbližje geografske meje navedenega območja. Zagotovijo tudi, da se plovila v pristanišče, iz katerega opravljajo dejavnost, vrnejo v skladu z ustreznim tranzitnim časom. Poleg tega španski organi sodelujejo s pristojnimi organi z namenom zagotoviti, da so premiki navedenih plovil, ki plujejo iz pristanišča v drugi državi članici, skladni s pogoji za odobritev vrst ribolova iz Priloge I.

3. V primeru plovil iz točke 2(d) Priloge I periodni seznam vključuje skupine plovil, od katerih nobena ni sestavljena iz več kot treh plovil. Število takšnih skupin ne sme presegati števila, ki je določeno v četrtem stolpcu v točki 2(d) Priloge I. Plovilo je lahko navedeno samo v eni skupini. Skupina ne sme dobiti več kot enega od dovoljenj iz člena 4.

4. V vsakem periodnem seznamu se nahajajo naslednji podatki za vsako plovilo:

- ime in registrska številka plovila,

- klicni znak,

- ime (imena) in naslov (naslovi) lastnika (lastnikov) ali zakupnika (zakupnikov) in, če je lastnik pravna oseba ali mešana družba, njenih članov,

- koeficient, določen v členu 158(2) Akta o pristopu, kjer je to primerno,

- obdobje, za katerega je bilo zaprošeno ribiško dovoljenje,

- predvidena metoda ribolova,

- predvideno območje ribolova,

- izjava o tem, ali ima plovilo namen loviti nepridnene vrste, v primeru plovil iz točke 1 Priloge I.

5. Komisija preuči predloge iz odstavka 1 in sestavi periodne sezname, ki jih pošlje španskim organom in zadevnim pristojnim nadzornim organom v skladu z naslednjim urnikom:

- v primeru plovil iz odstavka 1(a) zgoraj vsaj štiri delovne dni pred dnem, ko začnejo veljati,

- v primeru plovil iz odstavka 1(a) zgoraj vsaj dva delovna dneva pred dnem, ko začnejo veljati,

- v primeru plovil iz odstavka 1(a) zgoraj vsaj en delovni dan pred dnem, ko začnejo veljati.

6. Če v primeru plovil iz točke 2(c), (d) in (e) Priloge I Komisija ne prejme predlogov za nove periodne sezname v roku, ki je določen v prvem odstavku tega člena, ostanejo pravila, ki veljajo na zadnji dan trenutnega obdobja, veljavna, dokler se ne oblikuje nov seznam v skladu s postopkom, določenim v tem členu.

7. Španski organi lahko zaprosijo Komisijo, da nadomesti plovilo, ki je navedeno na periodnem seznamu, pa je zaradi višje sile nezmožno za ribolov v določenem obdobju ali v katerem koli delu tega obdobja.

Katero koli plovilo, ki ga nadomestijo, mora biti vključeno v ustrezne sezname iz tretjega stolpca Priloge I.

Komisija o kakršnih koli spremembah ustreznih periodnih seznamov nemudoma obvesti španske organi in zadevne nadzorne organe iz odstavka 5.

Nobeno nadomestno plovilo ne more biti odobreno za ribolov pred datumom, navedenim v objavi Komisije.

Člen 4

1. Plovila iz točke 2(a), (b) in (d) Priloge I, navedena v periodnem seznamu, ki ga odobri Komisija, lahko ribarijo samo, če imajo na krovu dovoljenje, ki ga je Komisija izdala na prošnjo španskih organov.

V primeru plovil iz točke 2(a) in (b) Priloge I je treba prošnje za dovoljenja oddati takrat, ko se sporočajo predlogi za periodne sezname iz člena 3(1).

V primeru plovil iz točke 2(d) Priloge I je treba prošnje za dovoljenja oddati takrat, ko se pošiljajo seznami plovil iz člena 2.

2. V primeru plovil iz točke 2(a) in (b) Priloge I je vsako dovoljenje izdano za največ tri plovila, pri čemer je opis vsakega plovila naveden na dovoljenju.

3. V primeru plovil iz točke 2(d) Priloge I se dovoljenja izdajo za celotno obdobje dovoljenja za ribolov brez imenovanja plovil in so odvisna od največjega možnega števila, ki je določeno v četrtem stolpcu Priloge I v točki 2; vsa plovila, ki ribarijo, morajo imeti takšno dovoljenje.

4. Dovoljenja se izdajo za obdobje vsaj dveh koledarskih mesecev.

Člen 5

Plovilo je lahko navedeno na več kot enem seznamu iz člena 2. Plovilo je lahko navedeno na samo enem periodnem seznamu z izjemo plovil, ki lovijo tune in ki so lahko navedena tudi na seznamu plovil, ki lovijo sardone za živo vabo.

Člen 6

1. Plovila, odobrena za ribolov tun, ne smejo imeti na krovu nobenih rib ali ribjih proizvodov razen rib iz družine Thunnidae, z izjemo sardonov, namenjenih za živo vabo.

2. Plovila, odobrena za ribolov šparov, ne smejo imeti na krovu nobenih rib ali ribjih proizvodov, ki niso te vrste, razen vrst, namenjenih za živo vabo, če niso presežene količine, ki so potrebne izključno za ta namen.

Člen 7

Kapitani ali po potrebi lastniki plovil, odobrenih za ribolov, morajo izpolnjevati posebne pogoje, določene v Prilogi II. Komisija po prejemu predloga od zadevne države članice spremeni podrobnosti v zvezi s pristojnimi nacionalnimi nadzornimi organi iz točke 7 Priloge II.

Člen 8

Brez vpliva na Uredbo (EGS) št. 171/83 za plovila, ki plujejo pod zastavo Španije, veljajo naslednji tehnični ukrepi iz točke 2 Priloge I:

(a) uporaba zabodnih mrež je prepovedana;

(b) plovila na krovu ne smejo imeti nobene druge ribiške opreme, razen tiste, ki je potrebna za vrsto ribolova, za katerega imajo dovoljenje;

(c) vsako plovilo, ki lovi s parangalom, ne sme nastaviti več kot dveh parangalov na dan; največja možna dolžina teh parangalov je omejena na 20 navtičnih milj; razdalja med predvrvicami ne sme biti manj kot 2,70 metra;

(d) plovila, ki lovijo špare, na krovu ne smejo imeti druge ribiške opreme razen površinske parangale.

Člen 9

Portugalski organi sporočijo Komisiji pred 15. dnem vsak mesec količine, ki jih je ujelo vsako plovilo, ki lovi tune, in količine, ki so jih ta plovila iztovorila v vsakem pristanišču v prejšnjem mesecu.

Člen 10

Ta uredba začne veljati 1. januarja 1986, v skladu z začetkom veljavnosti Pristopne pogodbe Španije in Portugalske.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. decembra 1985

Za Komisijo

Frans Andriessen

Podpredsednik

[1] UL L 220, 29.7.1982, str. 2.

[2] UL L 169, 28.7.1983, str. 14.

[3] UL L 24, 27.1.1983, str. 14.

[4] UL L 335, 22.12.1984, str. 3.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

VRSTE RIBOLOVA IZ ČLENOV 158 IN 160(1) AKTA O PRISTOPU

Vrste ribolova | Območje | Skupno število odobrenih plovil (osnovni seznam) | Število plovil, ki imajo dovoljenje za istočasni ribolov (periodni seznam) | Čas dovoljenja za ribolov |

| |

1.Plovila, ki opravljajo ribolov iz člena 158 Akta o pristopu | V b, VI | 300 | 23 | | od 1.1. do 31.12. |

VII | 70 |

VIII a, b, c | 57 |

2.Plovila, ki opravljajo ribolov naspecializiranene vrste iz člena 160(1) Akta o pristopu | | | | | |

(a)Ladje, ki lovijo sardele (s potegalkami, pod 100 BRT) | VIII a, b, d | 71 | 40 | | od 1.1. do 28.2. in od 1.7. do 31.12. |

(b)Plovila, ki lovijo s parangali, in imajo manj kot 100 BRT | VIII a | 25 | 10 | | od 1.7. do 31.12. |

(c)Ribolov s plovili, ki ne presegajo 50 BRT, ki se opravlja izključno z ribiškimi palicami | VIII a, b, d | — | 64 | | od 1.1. do 31.12. |

(d)Plovila, katerih glavna ribolovna aktivnost je ribolov sardonov | VIII a, b, d | — | 160 | | od 1.3. do 30.6. |

(e)Plovila, ki lovijo sardone z živo vabo | VIII a, b, d | — | 120 | | od 1.7. do 31.10. |

(f)Ribolov na tune | Vsa območja | | neomejeno | | od 1.1. do 31.12. |

(g)Plovila, ki lovijo špare | VII g, h, j, k | — | 25 | | od 1.10. do 31.12. |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati španska plovila, ki imajo dovoljenje za ribarjenje v vodah drugih držav članic razen Portugalske

A. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsa plovila:

1. Kopija teh posebnih pogojev in, kadar je to ustrezno, ribiškega dovoljenja, mora biti na krovu plovila.

2. Plovila z dovoljenjem morajo biti jasno označena z zunanjimi identifikacijskimi črkami in številkami na premcu plovila na obeh straneh in na vsaki strani nadgradnje, kjer so te črke in številke najlažje vidne.

Črke in številke se napišejo z barvo, ki je v kontrastu z barvo ladijskega trupa ali nadgradnje, in se ne smejo izbrisati, spremeniti, prekriti ali zakriti ali kako drugače zakriti.

B. Dodatni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vsa plovila razen tistih, ki lovijo tune, špare, ali tistih, ki imajo manj kot 50 BRT in ribarijo izključno s ribiškimi palicami in parangali.

3. Vsa plovila, ki imajo dovoljenje za ribolov, pristojnim nacionalnim nadzornim organom, določenim v točki 7, sporočijo naslednje podatke v zvezi z vsakim premikom, ki je na seznamu spodaj:

- ime plovila, ime kapitana, klicni znak, zunanjo identifikacijo plovila, in, kjer je to ustrezno, številko dovoljenja;

- datum, čas, geografsko lego in statistični kvadrat ICES:

3.1.1 vsakokrat, ko plovilo vstopi v območje ribolova 200 navtičnih milj, ki se nahaja na morju druge države članice Skupnosti razen Portugalske in sodi v predpise Skupnosti o ribolovu;

3.1.2 vsakokrat, ko plovilo zapusti območje ribolova 200 navtičnih milj, ki se nahaja na morju druge države članice Skupnosti razen Portugalske in sodi v predpise Skupnosti o ribolovu;

3.1.3 vsakič, ko se plovilo premakne od enega podobmočja ICES do drugega znotraj območij, opredeljenih v 3.1.1 in 3.1.2;

3.1.4. vsakič, ko plovilo vstopi v pristanišče druge države članice Skupnosti;

3.1.5 vsakič, ko plovilo zapusti pristanišče druge države članice Skupnosti;

3.1.6 razen v primeru plovil, za katere je dovoljenje obvezno:

3.1.6.1 pred začetkom ribolovnih aktivnosti ("aktivno" obvestilo);

3.1.6.2 po zaključku ribolovnih aktivnosti ("pasivno" obvestilo);

4. Vsa plovila ob vstopu in odhodu iz območja ICES, kjer jim je dovoljeno loviti, in vsak teden od datuma začetka ribolovnih aktivnosti, sporočijo Komisiji Evropskih skupnosti v Bruselj (teleks 24189 FISEU-B) naslednje podatke v vrstnem redu, ki je naveden spodaj:

- ime plovila,

- klicni znak,

- zunanje razpoznavne črke in številke,

- zaporedno številko sporočila o zadevni plovbi,

- navedbo tipa sporočila glede na različne točke, navedene v točki 3,

- geografsko lego in statistični kvadrat ICES,

- količino (v kilogramih) vsake vrste rib v ladijskih skladiščih z uporabo šifer, navedenih v točki 5.3,

- količino (v kilogramih) vsake vrste rib, ulovljenih od prejšnjega sporočanja,

- statistični kvadrat ICES, v katerem so bile ribe ulovljene,

- količina (v kilogramih) vsake vrste rib, pretovorjenih na druga plovila od prejšnjega sporočanja,

- ime, klicni znak in, če je ustrezno, zunanja identifikacija plovila, na katero je bil opravljen pretovor,

- ime kapitana.

5. Sporočila, predvidena v členih 3 in 4, je treba poslati na naslednji način:

5.1 Vsa sporočila je treba poslati po eni od radijskih postaj s spodnjega seznama:

Ime | Pozivni znak |

North Foreland | GNF |

Humber | GKZ |

Cullercoats | GCC |

Wick | GKR |

Portpatrick | GPK |

Anglesey | GLV |

Ilfracombe | GIL |

Niton | GNI |

Stonehaven | GND |

Hebrides | GHD |

Portshead | GKA |

GKB |

GKC |

Land's End | GLD |

Valentia | EJK |

Malin Head | EJM |

Boulogne | FFB |

Brest | FFU |

St. Nazaire | FFO |

Bordeaux-Arcachon | FFC |

Tarifa | EAC |

Chipiona | |

Finisterre | EAF |

Coruna | |

Cabo Penas | EAS |

Machichaco | |

5.2 Če zaradi višje sile odobreno plovilo ne more poslati sporočila, ga lahko namesto tega plovila pošlje drugo plovilo.

5.3 Šifre, ki se uporabljajo za sporočanje količin rib na krovu, kot je navedeno v točki 4 [1]:

A. severna kozica (Pandalus borealis)

B. oslič (Merluccius merluccius)

C. grenlandska morska plošča (Reinhardtius hippoglossoides)

D. trska (Gadus morhua)

E. vahnja (Melanogrammus aeglefinus)

F. navadni jezik (Hippoglossus hippoglossus)

G. skuša (Scomber scombrus)

H. šur (Trachurus trachurus)

I. okroglonosi grenadir (Coryphaenoides rupestris)

J. saj (Pollachius virens)

K. mol (Merlangus merlangus)

L. atlantski sled (Clupea harengus)

M. peščenka (Ammodytes spp.)

N. papalina (Clupea sprattus)

O. morska plošča (Pleuronectes platessa)

P. norveški molič (Trisopterus esmarkii)

Q. leng (Molva molva)

R. drugo

S. kozica (Pandalidae)

T. sardon (Engraulis encrassicholus)

U. rdeči okun (Sebastes spp.)

V. ameriška morska plošča (Hypoglossoides platessoides)

W. kratkoplavuti ligenj (Illex)

X. rumenorepa limanda (Limanda ferruginea)

Y. sinja ugotica (Gadus poutassou)

Z. tun (Thunnidae)

AA. modri leng (Molva dypterygia)

BB. morski menek (Brosme brosme)

CC. morska mačka (Scyliorhinus retifer)

DD. morski pes orjak (Cetorhindae)

EE. atlantski morski pes (Lamma nasus)

FRF. ligenj (Loligo vulgaris)

GG. špar (Brama brama)

HH. sardela (Sardina pilchardus)

II. navadna peščena kozica (Crangon crangon)

JJ. morski robec (Lepidorhombus)

KK. grdobina, morska spaka (Lophius spp.)

LL. škamp (Nephrops norvegicus)

MM. polak (Pollachius pollachius)

6. Brez vpliva na navodila, določena v ladijskem dnevniku Evropskih skupnosti, se vsa radijska sporočila, poslana v skladu s točkami 3 do 5, vnesejo v navedeni ladijski dnevnik.

7. Nacionalni nadzorni organi, pristojni za prejemanje obvestil, navedenih v točki 3:

FRANCIJA: | Cross A Château La Garenne F-56410 Etel Telex: CROSSAT 950519 |

IRSKA: | Naval Supervisory Centre Haulbowline Cork Telex: CORK 24924 |

ZDRUŽENO KRALJESTVO: | Ministry of Agriculture, Fisheries and Food Great Westminster House Horseferry Road London SW 1P 2AE Telex: London 21274 FISHLN |

Departement of Agriculture and Fisheries for Scotland Chesser House Gorgie Road Edinburgh EH11 3 AW Telex: Edinburgh 727696 SODAFS |

[1] Ta seznam ne pomeni, da se lahko navedene vrste hranijo na krovu ali iztovorjo.

--------------------------------------------------

Top