EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985D0613

Sklep Sveta z dne 20. decembra 1985 o sprejetju v imenu Skupnosti programov in ukrepov v zvezi z odvajanjem živega srebra in kadmija v okviru Konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja iz kopenskih virov

OJ L 375, 31.12.1985, p. 20–44 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 135 - 159
Portuguese special edition: Chapter 15 Volume 006 P. 135 - 159
Special edition in Finnish: Chapter 15 Volume 007 P. 88 - 112
Special edition in Swedish: Chapter 15 Volume 007 P. 88 - 112
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 015 P. 219 - 247
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 015 P. 219 - 247
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 015 P. 219 - 247
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 015 P. 219 - 247
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 015 P. 219 - 247
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 015 P. 219 - 247
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 015 P. 219 - 247
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 015 P. 219 - 247
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 015 P. 219 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/613/oj

31985D0613Uradni list L 375 , 31/12/1985 str. 0020 - 0044
finska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 7 str. 0088
španska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 6 str. 0135
švedska posebna izdaja: poglavje 15 zvezek 7 str. 0088
portugalska posebna izdaja poglavje 15 zvezek 6 str. 0135


Sklep Sveta

z dne 20. decembra 1985

o sprejetju v imenu Skupnosti programov in ukrepov v zvezi z odvajanjem živega srebra in kadmija v okviru Konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja iz kopenskih virov

(85/613/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti člena 235 Pogodbe,

ob upoštevanju priporočila Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker je 3. marca 1975 Skupnost odobrila Konvencijo o preprečevanju onesnaževanja morja iz kopenskih virov [3];

ker je tudi Skupnost postala pogodbenica navedene konvencije;

ker se je v Pariški komisiji, ki upravlja Konvencijo, s pogajanji uskladilo programe in ukrepe v zvezi z odvajanjem živega srebra in kadmija, in se od Skupnosti zahteva, da jih pisno odobri do 31. decembra 1985;

ker so določbe teh programov in ukrepov skladne z ustreznimi določbami direktiv Skupnosti, in sicer direktiv 76/464/EGS [4], 83/513/EGS [5] in 84/156/EGS [6];

ker je zato zaželeno, da Skupnost odobri navedene programe in ukrepe;

ker Pogodba v ta namen ne predvideva potrebnih pooblastil, razen tistih iz člena 235,

SKLENIL NASLEDNJE:

Edini člen

1. Svet s tem v imenu Skupnosti odobri programe in ukrepe v zvezi z odvajanjem živega srebra in kadmija v okviru Konvencije o preprečevanju onesnaževanja morja iz kopenskih virov.

Besedila navedenih programov in ukrepov so priložena temu sklepu.

2. Predsednik Sveta je s tem pooblaščen za imenovanje osebe ali oseb, ki imajo pooblastila, da o tej odobritvi obvestijo Pariško komisijo pred 31. decembrom 1985.

V Bruslju, 20. decembra 1985

Za Svet

Predsednik

R. Krieps

[1] UL C 286, 9.11.1985, str. 4.

[2] UL C 352, 31.12.1985.

[3] UL L 194, 25.7.1975, str. 5.

[4] UL L 129, 18.5.1976, str. 23.

[5] UL L 291, 24.10.1983, str. 1.

[6] UL L 74, 17.3.1984, str. 49.

--------------------------------------------------

PRILOGA

ODLOČBA PARCOM 85/1

Programi In Ukrepi

z dne 5. junija 1985

o mejnih vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju živega srebra v sektorjih, razen industrije kloralkalne elektrolize

KOMISIJA, USTANOVLJENA S KONVENCIJO O PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA MORJA IZ KOPENSKIH VIROV, PODPISANO V PARIZU 4. JUNIJA 1974, JE

ob upoštevanju določb Konvencije in zlasti člena 18(3) Konvencije,

SPREJELA NASLEDNJE PROGRAME IN UKREPE:

Člen 1

1. Vsako odvajanje živega srebra v industrijskih sektorjih, z izjemo industrije kloralkalne elektrolize, na pomorska območja, kot je opredeljeno v členu 3a Konvencije, ali v vodotoke, ki vplivajo na pomorska območja, zahteva predhodno dovoljenje pristojnega organa zadevne pogodbenice. Tovrstna dovoljenja določajo emisijske standarde za odvajanje in se redno pregledujejo.

2. Emisijski standardi ne smejo presegati mejnih vrednosti iz odstavka 3 spodaj, razen če pogodbenica uporablja cilje kakovosti v skladu s prilogama II in IV.

3. Mejne vrednosti, roki za njihovo upoštevanje in postopek spremljanja in nadzorovanja odvajanja so določeni v Prilogi I. Mejne vrednosti običajno veljajo na mestu, kjer se odpadne vode, ki vsebujejo živo srebro, odvajajo iz industrijskega obrata.

Če se odpadne vode, ki vsebujejo živo srebro, čistijo izven industrijskega obrata v čistilni napravi, namenjeni odstranjevanju živega srebra, lahko zadevna pogodbenica dovoli uporabo mejnih vrednosti na mestu, kjer se odpadne vode odvajajo iz čistilne naprave.

4. Brez poseganja v svoje obveznosti, ki izhajajo iz odstavkov 1, 2 in 3, in določbe Konvencije, lahko pogodbenice izdajo dovoljenja za nove obrate le, če navedeni obrati uporabljajo standarde, ki ustrezajo najboljšim razpoložljivim tehničnim sredstvom, če je to potrebno za preprečevanje in odpravo onesnaževanja.

Kadar zaradi tehničnih razlogov nameravani ukrepi niso v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehničnimi sredstvi, pogodbenica ne glede na vrsto uporabljene metode pred odobritvijo Komisiji predloži dokaze, ki podpirajo te razloge. Komisija na svojem naslednjem sestanku preuči predložene informacije.

5. Za namene teh programov in ukrepov "nov obrat" pomeni:

- industrijski obrat, ki je začel obratovati po datumu sprejetja teh programov in ukrepov,

- obstoječi industrijski obrat, v katerem se je zmogljivost obdelave živega srebra od datuma sprejetja teh programov in ukrepov bistveno povečala.

6. Referenčna analitska metoda za določanje prisotnosti živega srebra je navedena v Prilogi III, odstavek 1. Uporabljajo se lahko druge metode, če so meje zaznavnosti ter natančnost in točnost takih metod najmanj tako dobre kot tiste, določene v Prilogi III, odstavek 1. Zahtevana točnost meritve pretoka odpadnih vod je navedena v Prilogi III, odstavek 2.

Člen 2

1. Pogodbenice pripravijo posebne programe za odvajanje živega srebra iz več virov, ki niso industrijski obrati in za katere v praksi ni mogoče uporabiti emisijskih standardov, opredeljenih v členu 1.

2. Namen teh posebnih programov je preprečevanje ali odpravljanje onesnaževanja. Vključujejo najbolj ustrezne ukrepe in postopke za nadomeščanje, zadrževanje in ponovno uporabo živega srebra.

3. Posebni programi, o katerih se obvesti Komisijo, se začnejo uporabljati čim prej in v vsakem primeru najkasneje 1. julija 1989.

Člen 3

Zadevne pogodbenice v okviru področja, ki ga ureja Konvencija, spremljajo stanje vodnega okolja, na katerega vplivajo izpusti. Kadar izpusti vplivajo na vode več pogodbenic, zadevne pogodbenice z medsebojnim sodelovanjem uskladijo postopke spremljanja stanja.

Člen 4

1. Komisija vsaka štiri leta pripravi primerjalno oceno izvajanja teh programov in ukrepov v državah pogodbenicah na podlagi informacij, ki jih prejme v skladu s členom 17 Konvencije. Zadevne informacije vključujejo zlasti:

- podrobnosti o dovoljenjih, ki določajo emisijske standarde za odvajanje živega srebra,

- rezultate zbranih informacij ali popis izpustov živega srebra na pomorska območja in v vodotoke, ki vplivajo na pomorska območja, opredeljena v členu 1, odstavek 1,

- informacije iz Priloge IV, odstavek 2, za tiste pogodbenice, ki uporabljajo cilje kakovosti,

- rezultate spremljanja stanja vodnega okolja, izvedenega v skladu s členom 3. Če je primerno, se rezultati predložijo v okviru skupnega programa spremljanja.

2. Če se znanstvena znanja, predvsem o strupenosti, obstojnosti in kopičenju živega srebra v živih organizmih in sedimentih spremenijo ali če se najboljša razpoložljiva tehnična sredstva izpopolnijo, Komisija preuči ustrezne predloge za zaostritev, če je potrebno, mejnih vrednosti in ciljev kakovosti ali določitev dodatnih mejnih vrednosti in dodatnih ciljev kakovosti.

Člen 5

1. Pogodbenice začnejo izvajati te programe in ukrepe do 1. januarja 1986.

2. Pogodbenice Komisiji sporočijo besedilo določb nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga urejajo ti programi in ukrepi.

--------------------------------------------------

PRILOGA ODLOČBA PARCOM 85/2

Programi In Ukrepi

z dne 5. junija 1985

o mejnih vrednostih pri odvajanju kadmija

KOMISIJA, KI JO JE USTANOVILA KONVENCIJA O PREPREČEVANJU ONESNAŽEVANJA MORJA IZ KOPENSKIH VIROV, PODPISANA V PARIZU 4. JUNIJA 1974,

ob upoštevanju določb Konvencije in zlasti člena 18(3) Konvencije,

SPREJELA NASLEDNJE PROGRAME IN UKREPE:

Člen 1

1. Vsako odvajanje kadmija na pomorska območja, kot je opredeljeno v členu 3a Konvencije, ali v vodotoke, ki vplivajo na pomorska območja, zahteva predhodno dovoljenje pristojnega organa pogodbenice, ki jo to zadeva. Takšna dovoljenja določajo emisijske standarde za odvajanje in se redno pregledujejo.

2. Emisijski standardi ne smejo presegati mejnih vrednosti iz odstavka 3 spodaj, razen če pogodbenica uporablja cilje kakovosti v skladu s prilogama II in IV.

3. Mejne vrednosti, roki za njihovo upoštevanje in postopek spremljanja in nadzorovanja odvajanja so določeni v Prilogi I. Mejne vrednosti običajno veljajo na mestu, kjer se odpadne vode, ki vsebujejo kadmij, odvajajo iz industrijskega obrata.

Če se odpadne vode, ki vsebujejo kadmij, čistijo izven industrijskega obrata v čistilni napravi, namenjeni odstranjevanju kadmija, lahko zadevna pogodbenica dovoli uporabo mejnih vrednosti na mestu, kjer se odpadne vode odvajajo iz čistilne naprave.

4. Brez poseganja v svoje obveznosti, ki izhajajo iz odstavkov 1, 2 in 3, in določbe Konvencije, lahko pogodbenice izdajo dovoljenja za nove obrate le, če navedeni obrati uporabljajo standarde, ki ustrezajo najboljšim razpoložljivim tehničnim sredstvom, če je to potrebno za preprečevanje in odpravo onesnaževanja.

Kadar zaradi tehničnih razlogov nameravani ukrepi niso v skladu z najboljšimi razpoložljivimi tehničnimi sredstvi, pogodbenica ne glede na vrsto uporabljene metode pred odobritvijo Komisiji predloži dokaze, ki podpirajo te razloge. Komisija na svojem naslednjem sestanku preuči predložene informacije.

5. "Nov obrat" pomeni:

- industrijski obrat, ki je začel obratovati po datumu sprejetja teh programov in ukrepov,

- obstoječi industrijski obrat, v katerem se je zmogljivost obdelave kadmija po datumu sprejetja teh programov in ukrepov bistveno povečala.

6. Referenčna analitska metoda za določanje prisotnosti kadmija je navedena v Prilogi III, odstavek 1. Uporabljajo se lahko druge metode, če so meje zaznavnosti ter natančnost in točnost takih metod najmanj tako dobre kot tiste, določene v Prilogi III, odstavek 1. Zahtevana točnost meritve pretoka odpadnih vod je navedena v Prilogi III, odstavek 2.

Člen 2

Zadevne pogodbenice v okviru področja, ki ga ureja Konvencija, spremljajo stanje vodnega okolja, na katerega vplivajo izpusti. Kadar izpusti vplivajo na vode več pogodbenic, zadevne pogodbenice z medsebojnim sodelovanjem uskladijo postopke spremljanja stanja.

Člen 3

1. Komisija vsakih pet let pripravi primerjalno oceno izvajanja teh programov in ukrepov v državah pogodbenicah na podlagi informacij, ki jih prejme v skladu s členom 17 Konvencije. Zadevne informacije vključujejo zlasti:

- podrobnosti o dovoljenjih, ki določajo emisijske standarde za odvajanje kadmija,

- rezultate zbranih informacij ali popis izpustov kadmija na pomorska območja in v vodotoke, ki vplivajo na pomorska območja, opredeljena v členu 1, odstavek 1,

- informacije iz Priloge IV, odstavek 2, za tiste pogodbenice, ki uporabljajo cilje kakovosti,

- rezultate spremljanja stanja vodnega okolja, izvedenega v skladu s členom 2. Če je primerno, se rezultati predložijo v okviru skupnega programa spremljanja.

2. Če se znanstvena znanja, predvsem o strupenosti, obstojnosti in kopičenju kadmija v živih organizmih in usedlinah spremenijo, ali če se najboljša razpoložljiva tehnična sredstva izpopolnijo, Komisija preuči ustrezne predloge za zaostritev, če je potrebno, mejnih vrednosti in ciljev kakovosti ali določitev dodatnih mejnih vrednosti in dodatnih ciljev kakovosti.

Člen 4

1. Pogodbenice začnejo izvajati te programe in ukrepe do 1. januarja 1986.

2. Pogodbenice Komisiji sporočijo besedilo določb nacionalnega prava, sprejetih na področju, ki ga urejajo ti programi in ukrepi.

--------------------------------------------------

ANNEXE

DÉCISION PARCOM 85/1

Programmes et mesures

du 5 juin 1985

concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de mercure des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins

LA COMMISSION CRÉÉE PAR LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION MARINE D'ORIGINE TELLURIQUE, SIGNÉE À PARIS LE 4 JUIN 1974,

eu égard aux dispositions de la convention, et notamment son article 18 paragraphe 3,

A ARRÊTÉ LES PROGRAMMES ET MESURES CI-APRÈS:

Article 1

1. Tout rejet de mercure de secteurs industriels autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins, dans la zone maritime définie à l'article 3a de la convention ou dans des cours d'eau qui affectent la zone maritime, fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante concernée. De telles autorisations spécifient des normes d'émission pour le rejet et sont revues périodiquement.

2. Les normes d'émission ne doivent pas dépasser les valeurs limites décrites au paragraphe 3 ci-après, sauf dans les cas où une partie contractante applique des objectifs de qualité conformément aux annexes II et IV.

3. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent à l'annexe I. Les valeurs limites s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant du mercure sortent de l'établissement industriel.

Si les eaux usées contenant du mercure sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le mercure, la partie contractante concernée peut permettre que les valeurs limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.

4. Sans préjudice de leurs obligations résultant des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que des dispositions de la convention, les parties contractantes ne peuvent accorder d'autorisations pour les établissements nouveaux que si ces établissements appliquent les normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles lorsque cela est nécessaire afin de prévenir et d'éliminer la pollution.

Quelle que soit la méthode qu'elle adopte, la partie contractante, dans le cas où, pour des raisons techniques, les mesures envisagées ne correspondent pas aux meilleurs moyens techniques disponibles, informe la commission préalablement à toute autorisation des justifications de ces raisons. Lors de sa réunion suivante, la commission examine l'information présentée.

5. Aux fins des présents programmes et mesures, on entend par "établissement nouveau":

- tout établissement industriel mis en service après la date d'adoption des présents programmes et mesures,

- tout établissement industriel existant dont la capacité de traitement du mercure a été augmentée considérablement après la date d'adoption des présents programmes et mesures.

6. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de mercure figure à l'annexe III point 1. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe III point 1. L'exactitude requise pour la mesure du débit des effluents figure à l'annexe III point 2.

Article 2

1. Les parties contractantes établissent des programmes spécifiques pour les rejets de mercure effectués par des sources multiples qui ne sont pas des établissements industriels et pour lesquelles les normes d'émission mentionnées à l'article 1er ne peuvent pas être appliquées dans la pratique.

2. L'objectif de ces programmes spécifiques est d'éviter ou d'éliminer la pollution. Ils comportent notamment les mesures et les techniques les plus appropriées en vue d'assurer la substitution, la rétention et le recyclage du mercure.

3. Les programmes spécifiques sont d'application aussitôt que possible, et en tout cas au plus tard le 1er juillet 1989, et sont communiqués à la commission.

Article 3

Les parties contractantes concernées assurent la surveillance, dans la zone couverte par la convention, du milieu aquatique affecté par les rejets. Dans le cas de rejets affectant les eaux de plusieurs parties contractantes, les parties contractantes concernées collaborent en vue d'harmoniser les procédures de surveillance.

Article 4

1. À des intervalles de quatre ans, la commission procède à une évaluation comparative de l'application des présents programmes et mesures par les parties contractantes sur la base des informations que celles-ci présentent à la commission conformément à l'article 17 de la convention, en particulier en ce qui concerne:

- les détails relatifs aux autorisations fixant les normes d'émission pour les rejets de mercure,

- les résultats de l'information rassemblée ou des inventaires établis, relatifs aux rejets de mercure effectués dans la zone maritime et dans les cours d'eau qui affectent la zone maritime, visés à l'article 1er paragraphe 1,

- l'information figurant à l'annexe IV point 2 pour les parties contractantes qui appliquent des objectifs de qualité,

- les résultats du contrôle et de la surveillance continus du milieu aquatique conformément à l'article 3. Où cela s'applique, ces résultats devraient être soumis dans le cadre du programme conjoint de contrôle et de surveillance continus.

2. En cas de modification des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation du mercure dans les organismes vivants et dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles, des propositions appropriées sont examinées par la commission visant à renforcer, si nécessaire, les valeurs limites et les objectifs de qualité, ou à adopter des valeurs limites supplémentaires et des objectifs de qualité supplémentaires.

Article 5

1. Les parties contractantes mettent en œuvre les présents programmes et mesures à compter du 1er janvier 1986.

2. Les parties contractantes informent la commission des dispositions de droit interne prises en application des présents programmes et mesures.

--------------------------------------------------

DÉCISION PARCOM 85/2

Programmes et mesures

du 5 juin 1985

concernant les valeurs limites et les objectifs de qualité pour les rejets de cadmium

LA COMMISSION CRÉÉE PAR LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION MARINE D'ORIGINE TELLURIQUE, SIGNÉE À PARIS LE 4 JUIN 1974,

eu égard aux dispositions de la convention, et notamment son article 18 paragraphe 3,

A ARRÊTÉ LES PROGRAMMES ET MESURES CI-APRÈS:

Article premier

1. Tout rejet de cadmium dans la zone maritime définie à l'article 3a de la convention ou dans un cours d'eau affectant la zone maritime fait l'objet d'une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente de la partie contractante concernée. De telles autorisations spécifient des normes d'émission pour le rejet et sont revues périodiquement.

2. Les normes d'émission ne doivent pas dépasser les valeurs limites spécifiées au paragraphe 3 ci-après, sauf dans les cas où une partie contractante applique des objectifs de qualité conformément aux annexes II et IV.

3. Les valeurs limites, les délais fixés pour le respect de ces valeurs et la procédure de surveillance et de contrôle à appliquer aux rejets figurent à l'annexe I. Les valeurs limites s'appliquent normalement au point où les eaux usées contenant du cadmium sortent de l'établissement industriel.

Si les eaux usées contenant du cadmium sont traitées hors de l'établissement industriel dans une installation de traitement destinée à éliminer le cadmium, la partie contractante peut permettre que les valeurs limites soient appliquées au point où les eaux usées sortent de l'installation de traitement.

4. Sans préjudice de leurs obligations résultant des paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que des dispositions de la convention, les parties contractantes ne peuvent accorder d'autorisation pour les établissements nouveaux que si ces établissements appliquent les normes correspondant aux meilleurs moyens techniques disponibles, lorsque cela est nécessaire afin de prévenir et d'éliminer la pollution.

Quelle que soit la méthode qu'elle adopte, la partie contractante, dans le cas où, pour des raisons techniques, les mesures envisagées ne correspondent pas aux meilleurs moyens techniques disponibles, doit informer la commission préalablement à toute autorisation des justifications de ces raisons. Lors de sa réunion suivante, la commission doit examiner l'information présentée.

5. Aux fins des présents programmes et mesures, on entend par "établissement nouveau":

- l'établissement industriel mis en service après la date d'adoption des présents programmes et mesures,

- l'établissement industriel existant dont la capacité de traitement du cadmium a été augmentée considérablement après la date d'adoption des présents programmes et mesures.

6. La méthode d'analyse de référence à utiliser pour déterminer la présence de cadmium figure à l'annexe III point 1. D'autres méthodes peuvent être utilisées à condition que les limites de détection, la précision et l'exactitude de ces méthodes soient au moins aussi valables que celles qui figurent à l'annexe III point 2.

Article 2

Les parties contractantes concernées assurent la surveillance, dans la zone couverte par la convention, du milieu aquatique affecté par les rejets. Dans le cas de rejets affectant les eaux de plusieurs parties contractantes, les parties contractantes concernées collaborent en vue d'harmoniser les procédures de surveillance.

Article 3

1. À des intervalles de cinq ans, la commission procède à une évaluation comparative de l'application des présents programmes et mesures par les parties contractantes, sur la base des informations que les parties contractantes présentent à la commission, conformément à l'article 17 de la convention, en particulier en ce qui concerne:

- les détails relatifs aux autorisations fixant les normes d'émission pour les rejets de cadmium,

- les résultats de l'information rassemblée ou des inventaires établis, relatifs aux rejets de cadmium effectuées dans la zone maritime ou dans les cours d'eau qui affectent la zone maritime visés à l'article 1er paragraphe 1,

- l'information figurant à l'annexe IV point 2 pour les parties contractantes qui appliquent des objectifs de qualité,

- les résultats du contrôle et de la surveillance continus du milieu aquatique conformément à l'article 2. Où cela s'applique, ces résultats devraient être soumis dans le cadre du programme conjoint de contrôle et de surveillance continus.

2. En cas de modification des connaissances scientifiques relatives principalement à la toxicité, à la persistance et à l'accumulation du cadmium dans les organismes vivants dans les sédiments, ou en cas d'amélioration des meilleurs moyens techniques disponibles, des propositions appropriées sont examinées par la commission visant à renforcer, si nécessaire, les valeurs limites et les objectifs de qualité, ou à fixer des valeurs limites supplémentaires et des objectifs de qualité supplémentaires.

Article 4

1. Les parties contractantes mettent en œuvre les présents programmes et mesures à compter du 1er janvier 1986.

2. Les parties contractantes informent la commission des dispositions de droit interne prises en application des présents programmes et mesures.

--------------------------------------------------

Top