EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31985D0385

Sklep Sveta z dne 10. junija 1985 o ustanovitvi svetovalnega odbora za izobraževanje in usposabljanje na arhitekturnem področju

OJ L 223, 21.8.1985, p. 26–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 06 Volume 003 P. 20 - 21
Portuguese special edition: Chapter 06 Volume 003 P. 20 - 21
Special edition in Finnish: Chapter 06 Volume 002 P. 109 - 110
Special edition in Swedish: Chapter 06 Volume 002 P. 109 - 110
Special edition in Czech: Chapter 01 Volume 001 P. 143 - 144
Special edition in Estonian: Chapter 01 Volume 001 P. 143 - 144
Special edition in Latvian: Chapter 01 Volume 001 P. 143 - 144
Special edition in Lithuanian: Chapter 01 Volume 001 P. 143 - 144
Special edition in Hungarian Chapter 01 Volume 001 P. 143 - 144
Special edition in Maltese: Chapter 01 Volume 001 P. 143 - 144
Special edition in Polish: Chapter 01 Volume 001 P. 143 - 144
Special edition in Slovak: Chapter 01 Volume 001 P. 143 - 144
Special edition in Slovene: Chapter 01 Volume 001 P. 143 - 144
Special edition in Bulgarian: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Romanian: Chapter 01 Volume 001 P. 51 - 52
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 017 P. 18 - 19

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1985/385/oj

31985D0385Uradni list L 223 , 21/08/1985 str. 0026 - 0027
finska posebna izdaja: poglavje 6 zvezek 2 str. 0109
španska posebna izdaja: poglavje 06 zvezek 3 str. 0020
švedska posebna izdaja: poglavje 6 zvezek 2 str. 0109
portugalska posebna izdaja poglavje 06 zvezek 3 str. 0020


Sklep Sveta

z dne 10. junija 1985

o ustanovitvi svetovalnega odbora za izobraževanje in usposabljanje na arhitekturnem področju

(85/385/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ker se je Svet v svoji Resoluciji z dne 6. junija 1974 o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o dejanski izobrazbi [1] izrekel za ustanovitev svetovalnih odborov;

ker je v okviru vzajemnega priznavanja diplom, spričeval in drugih dokazil o formalni izobrazbi z arhitekturnega področja treba zagotoviti primerljivo visoko raven izobraževanja in usposabljanja;

ker je za doseganje tega cilja zaželeno, da se ustanovi svetovalni odbor, ki bo Komisiji svetoval,

SKLENIL:

Člen 1

Ustanovi se Svetovalni odbor za izobraževanje in usposabljanje na arhitekturnem področju, v nadaljnjem besedilu "odbor", ki deluje v okviru Komisije.

Člen 2

1. Naloga odbora je pomagati zagotoviti primerljivo visoko raven izobraževanja in usposabljanja arhitektov v celotni Skupnosti.

2. Svojo nalogo izvaja predvsem na naslednje načine:

- z vsestransko izmenjavo informacij o načinih izobraževanja in usposabljanja ter o vsebini, ravni in sestavi teoretičnih in praktičnih predmetov v državah članicah;

- z obravnavo in posvetovanji, katerih namen je razviti skupna stališča glede standardov, ki jih morata dosegati izobraževanje in usposabljanje arhitektov in, če je potrebno, glede ureditve in vsebine tega izobraževanja in usposabljanja skupaj z merili, ki se nanašajo na praktične izkušnje;

- s spremljanjem prilagajanja izobraževanja in usposabljanja arhitektov na nove načine poučevanja in na nove težave, s katerimi se srečujejo zaradi družbenega, znanstvenega in tehničnega razvoja ter varovanja okolja.

3. Odbor opravlja svetovalne naloge, ki jih ima po Direktivi Sveta 85/384/EGS z dne 10. junija 1985 o vzajemnem priznavanju diplom, spričeval in drugih dokazil o dejanski izobrazbi z arhitekturnega področja, skupaj z ukrepi za učinkovitejše uresničevanje pravice do ustanavljanja podjetij in svobode izvajanja storitev [2].

4. Odbor seznani Komisijo in države članice s svojimi mnenji in priporočili, če meni, da je primerno, pa tudi s svojimi predlogi za spremembe členov v Direktivi 85/384/EGS, ki se nanašajo na izobraževanje in usposabljanje arhitektov.

5. Če se Komisija obrne na odbor, ji ta svetuje tudi glede drugih zadev, ki jih Komisija obravnava v povezavi z izobraževanjem in usposabljanjem arhitektov.

Člen 3

1. Odbor sestavljajo po trije strokovnjaki iz vsake države članice, in sicer:

- en strokovnjak iz praktične stroke;

- en strokovnjak z univerze ali enakovredne izobraževalne institucije z arhitekturnega področja;

- en strokovnjak iz pristojnega organa države članice.

2. Vsak član ima namestnika. Namestniki se lahko udeležijo sestankov odbora.

3. Člane in njihove namestnike iz odstavka 1 in 2 imenujejo države članice. Člane iz prve in druge alinee odstavka 1 in njihove namestnike predlagajo osebe, ki opravljajo poklic, ali pa so predlagani po posvetovanju z njimi, ali z univerzami ali enakovrednimi izobraževalnimi institucijami z arhitekturnega področja. Tako predlagane člane in njihove namestnike imenuje Svet.

Člen 4

1. Mandat članov odbora traja tri leta. Po poteku te dobe člani odbora še naprej opravljajo svoje delo, dokler jih ne nadomestijo novi ali se njihov mandat ne obnovi.

2. Mandat lahko preneha pred iztekom triletnega obdobja zaradi odstopa ali smrti člana. Zamenja ga druga oseba, imenovana skladno s postopkom iz člena 3. Tako imenovanje se opravi za preostanek mandata.

Člen 5

Odbor med svojimi člani izvoli predsednika in dva podpredsednika. Odbor sprejme svoj poslovnik. Dnevni red sestankov pripravi predsednik po posvetu s Komisijo.

Člen 6

Odbor lahko ustanavlja delovne skupine, prosi za pomoč ali dovoli opazovalcem ali strokovnjakom, da mu pomagajo v zvezi s katerim koli posebnim vidikom dela.

Člen 7

Tajniške storitve zagotavlja Komisija.

V Luxembourgu, 10. junija 1985

Za Svet

Predsednik

M. Fioret

[1] UL C 98, 28.8.1974, str. 1.

[2] UL L 223, 21.8.1985, str. 15.

--------------------------------------------------

Top