EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R1915

Uredba Komisije (EGS) št. 1915/83 z dne 13. julija 1983 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

OJ L 190, 14.7.1983, p. 25–27 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 113 - 115
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 028 P. 113 - 115
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 016 P. 145 - 147
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 016 P. 145 - 147
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 270 - 272
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 271 - 273
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 167 - 169
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 167 - 169
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 054 P. 7 - 9

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/08/2013; razveljavil 32013R0730

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/1915/oj

31983R1915Uradni list L 190 , 14/07/1983 str. 0025 - 0027
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 16 str. 0145
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 28 str. 0113
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 16 str. 0145
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 28 str. 0113


Uredba Komisije (EGS) št. 1915/83

z dne 13. julija 1983

o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 76/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 2143/81 [2] in zlasti člena 6 in 9 Uredbe,

ker je treba Uredbo Komisije št. 184/66/EGS [3], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1860/82 [4], prilagoditi sedanji situaciji, v kateri deluje mreža podatkov;

ker se pogodba sklene letno med pristojnimi organi, ki jih imenuje vsaka država članica, in računovodskimi pisarnami, ki ne pripadajo upravni službi, s čimer se računovodska pisarna obvezuje, da bo izpolnjevala svoje obveznosti z upoštevanjem pravil Skupnosti; ker bi morala ta pogodba vključevati določbe, ki se nanašajo na ta pravila Skupnosti;

ker je treba omejiti obdobje, med katerim se lahko konča obračunsko leto, da se zagotovi, da so rezultati mreže podatkov predloženi vsako leto v času, ki je blizu dneva, ko se pošljejo prva poročila kmetij Komisiji;

ker mora biti časovna omejitev za pošiljanje poročil kmetij taka, da omogoča računovodskim pisarnam, organom za zvezo in Komisiji, da opravijo svoje naloge;

ker bi se moralo obdobje za pošiljanje poročil izračunati od konca obračunskega leta, na katerega se nanašajo;

ker mora poročilo kmetije, da je ustrezno izpolnjeno, vsebovati verodostojne podatke, ki so zabeleženi in predloženi v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2237/77 z dne 23. septembra 1977 o obliki poročila kmetije, ki se uporablja za določanje dohodkov kmetijskih gospodarstev [5], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 3272/82 [6];

ker mora Komisija plačati standardno plačilo za poročila s kmetij, ki so ustrezno izpolnjena in poslana v predpisanem obdobju;

ker bi se moralo plačilo redno revidirati zaradi splošnega dviga stroškov, ki vplivajo na stroške izpolnjevanja poročila kmetije;

ker je treba poskrbeti za plačilo na račun, da se izboljša izvedba finančnih operacij pri plačilu standardnega plačila;

ker je treba od začetka obračunskega leta 1984 razveljaviti Uredbo št. 184/66/EGS in uporabiti nove določbe od takrat naprej;

ker Odbor Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetij ni podal mnenja v roku, ki ga je določil njegov predsednik,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pogodba iz člena 9(1) Uredbe št. 79/65/EGS vsebuje najmanj klavzule, določene v Prilogi.

Člen 2

Obračunsko leto 12 zaporednih mesecev iz točke I(a) Priloge k Uredbi (EGS) št. 2237/77 se konča med obdobjem od 31. decembra do vključno 30. junija.

Člen 3

Ko organ za zvezo preveri vsebino poročil kmetij, ki so predložena v obliki, ki jo zahteva Priloga III k Uredbi (EGS) št. 2237/77, jih pošlje zaupno v kuverti Komisiji najpozneje v devetih mesecih po koncu obračunskega leta, na katerega se nanašajo.

Kadar to devetmesečno obdobje omogoča organu za zveze, da pošlje vsa poročila kmetij, za katera je odgovorna, po 31. decembru, ki sledi koncu obračunskega obdobja, organ za zvezo pošlje med 15. in 31. decembrom Komisiji vsa ustrezno izpolnjena poročila kmetij; ostala poročila je treba poslati Komisiji kasneje v okviru predpisanega obdobja.

Člen 4

Poročilo kmetije je ustrezno izpolnjeno če:

- je njegova vsebina resnična in natančna, in

- so računovodski podatki zabeleženi in predloženi v skladu z določbami Uredbe (EGS) št. 2237/77.

Člen 5

1. Komisija plača standardno plačilo zadevni državi članici za vsako ustrezno izpolnjeno poročilo kmetije, ki ji je poslano v obdobju, predpisanem v členu 3.

2. Standardno plačilo se plača v dveh obrokih:

- 50 % plačila se izplača na račun na začetku vsakega obračunskega leta države članice za število poročevalskih kmetij, ki je predpisano v Prilogi k Uredbi Komisije (EGS) št. 1859/82 [7],

- preostanek, ki se izračuna tako, da se pomnoži plačilo s številom ustrezno izpolnjenih poročil kmetij, poslanih Komisiji, in odšteje zgoraj omenjeno izplačilo na račun, pa plača Komisija v šestih mesecih po prejemu poročil kmetij.

3. Znesek standardnega plačila je določen v skladu s postopkom določenim v členu 19 Uredbe št. 79/65/EGS.

Člen 6

Ta Uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od začetka obračunskega leta 1984.

Uredba št. 184/66/EGS se s tem razveljavi. V veljavi ostane do konca obračunskega leta 1983.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. julija 1983

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65.

[2] UL L 210, 30.7.1981, str. 1.

[3] UL 213, 23.11.1966, str. 3637/66.

[4] UL 205, 13.7.1982, str. 10.

[5] UL L 263, 17.10.1977, str. 1.

[6] UL L 347, 7.12.1982, str. 10.

[7] UL L 205, 13.7.1982, str. 5.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Pogoji pogodbe, ki se nanašajo na člen 9 Uredbe št. 79/65/EGS

Pogodbe, sklenjene med pristojnimi organi, ki jih imenuje država članica, in računovodskimi pisarnami, ki ne pripadajo upravni službi in ki so bili izbrani v skladu z določbami Uredbe št. 79/65/EGS, vsebujejo vsaj naslednje jasno izražene pogoje:

- zavezo računovodske pisarne, da izpolni poročila kmetij v skladu s pravili Skupnosti,

- zavezo računovodske pisarne, da pošlje poročila kmetij v obdobju, ki upošteva pravila Skupnosti,

- zavezo računovodske pisarne, da dostavi organu za zvezo vse informacije, ki jih ta lahko zahteva za izpolnjevanje svojih obveznosti,

- zavezo računovodske pisarne, da ne objavi nobenih računovodskih podatkov ali kakršnih koli drugih podrobnosti, ki jih dobi med opravljanjem svojih dolžnosti ali naključno pri opravljanju svojih dolžnosti v zvezi z mrežo računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev in zavezo, da bodo vse osebe, zaposlene pri izvedbi teh nalog, zavezane istim obveznostim in da bo sprejela vse potrebne ukrepe v ta namen.

--------------------------------------------------

Top