EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983R0707

Uredba Sveta (EGS) št. 707/83 z dne 28. marca 1983 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje Bissau o ribištvu od obale Gvineje Bissau

OJ L 84, 30.3.1983, p. 1–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 86 - 93
Portuguese special edition: Chapter 04 Volume 002 P. 86 - 93
Special edition in Czech: Chapter 04 Volume 001 P. 60 - 67
Special edition in Estonian: Chapter 04 Volume 001 P. 60 - 67
Special edition in Latvian: Chapter 04 Volume 001 P. 60 - 67
Special edition in Lithuanian: Chapter 04 Volume 001 P. 60 - 67
Special edition in Hungarian Chapter 04 Volume 001 P. 60 - 67
Special edition in Maltese: Chapter 04 Volume 001 P. 60 - 67
Special edition in Polish: Chapter 04 Volume 001 P. 60 - 67
Special edition in Slovak: Chapter 04 Volume 001 P. 60 - 67
Special edition in Slovene: Chapter 04 Volume 001 P. 60 - 67
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 001 P. 54 - 61
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 001 P. 54 - 61
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 011 P. 3 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1983/707/oj

31983R0707Uradni list L 084 , 30/03/1983 str. 0001 - 0016
španska posebna izdaja: poglavje 04 zvezek 2 str. 0086
portugalska posebna izdaja poglavje 04 zvezek 2 str. 0086


Uredba Sveta (EGS) št. 707/83

z dne 28. marca 1983

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje Bissau o ribištvu od obale Gvineje Bissau

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 43 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker so bila opravljena pogajanja med Skupnostjo in Gvinejo Bissau v skladu z drugim odstavkom člena 17 Sporazuma med vlado Republike Gvineje Bissau in Evropsko gospodarsko skupnostjo o ribištvu od obale Gvineje Bissau [3], da bi določili spremembe ali dopolnitve, ki jih je treba vnesti v prilogo k temu sporazumu ali k protokolu, navedenemu v členu 9 tega sporazuma;

ker je bil kot rezultat teh pogajanj 15. marca 1983 podpisan sporazum o spremembah;

ker je v interesu Skupnosti, da potrdi ta sporazum,

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sporazum o spremembah Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje Bissau o ribištvu od obale Gvineje Bissau se potrdi v imenu Skupnosti.

Besedilo sporazuma je priloženo tej uredbi.

Člen 2

Predsednik Sveta uradno obvesti, tako kot je opredeljeno v členu 2 Sporazuma.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. marca 1983

Za Svet

Predsednik

J. Ertl

[1] UL C 36, 9.2.1983, str. 10.

[2] Mnenje, podano 11. marca 1983 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 226, 29.8.1980, str. 34.

--------------------------------------------------

Sporazum

o spremembi Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje Bissau o ribištvu od obale Gvineje Bissau

Člen 1

1. Protokol in priloga k Sporazumu med Evropsko gospodarsko skupnostjo in Republiko Gvinejo Bissau o ribištvu od obale Gvineje Bissau:"

Protokol

med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje Bissau

POGODBENICI TEGA PROTOKOLA STA SE

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje Bissau o ribištvu od obale Gvineje Bissau, podpisanega v Bruslju 27. februarja 1980,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Ta protokol zajema ribolovne aktivnosti v triletnem časovnem obdobju od datuma začetka veljavnosti protokola leta 1983.

Omejitve, navedene v členu 4, so za vsako leto tega časovnega obdobja naslednje:

1. Plovila s pridnenimi vlečnimi mrežami:

7500 BRT. V vsakem letu uporabe se lahko izkoristi delež te tonaže, tako da njegov ekvivalent v smislu letnega povprečja ne presega 3500 BRT.

2. 25 plovil za zamrzovanje tuna (povprečno 900 BRT).

3. 25 plovil za ribolov tuna z ribiško palico (povprečno 130 BRT).

Člen 2

1. Nadomestilo, navedeno v členu 9 Sporazuma, znaša za obdobje, ki je navedeno v členu 1, 4275000 ECU, in sicer 1425000 ECU za vsako leto uporabe tega protokola.

2. To nadomestilo zajema tudi vsote, ki jih je treba plačati za obdobja začasne ureditve, dogovorjena od 1. marca 1982.

Člen 3

1. Za uporabo nadomestila, predvidenega v členu 2, je izključno odgovorna vlada Gvineje Bissau.

2. Vlada Gvineje Bissau obvesti Skupnost o programu za uporabo nadomestila.

Člen 4

1. Nadomestilo se plača v treh enakih letnih obrokih.

2. Denarno nadomestilo se plača na račun, odprt pri finančni ustanovi, ki jo izbere vlada Gvineje Bissau.

Člen 5

Za obdobje, navedeno v členu 1, Skupnost tudi prispeva največ 250000 ECU za financiranje znanstvenega programa Gvineje Bissau, da bi izboljšali poznavanje ribolovnih virov v ribolovnem območju Republike Gvineje Bissau.

Člen 6

Če Skupnost ne izvrši plačil, predvidenih s tem protokolom, pride do začasne prekinitve sporazuma o ribištvu.

Člen 7

Ta protokol začne veljati na datum, ko se pogodbenici medsebojno uradno obvestita o zaključku postopkov, ki so potrebni v ta namen.

PRILOGA

POGOJI ZA OPRAVLJANJE RIBOLOVNIH AKTIVNOSTI V RIBOLOVNEM OBMOČJU GVINEJE BISSAU ZA PLOVILA, KI PLUJEJO POD ZASTAVO DRŽAV ČLANIC SKUPNOSTI

A. Zahtevek za dovoljenje in formalnosti v zvezi z izdajo

Postopek za zahtevke za letno dovoljenje in izdajo teh dovoljenj, ki plovilom pod zastavo držav članic Skupnosti omogočajo ribolov v ribolovnem območju Gvineje Bissau, je naslednji:

Ustrezni organi Skupnosti prek Delegacije Komisije Evropskih skupnosti v Gvineji Bissau predložijo Uradu ministra za ribištvo v Gvineji Bissau zahtevek za vsako plovilo, ki želi ribariti v skladu s tem sporazumom, vsaj 30 dni pred datumom začetka obdobja veljavnosti, za katerega je zaprošeno.

Zahtevki morajo biti na obrazcih, ki jih v ta namen zagotovi vlada Republike Gvineje Bissau. Vzorec je naveden pod A1 spodaj.

1. Določbe, ki se uporabljajo za plovila z vlečnimi mrežami:

(a) Zahtevki morajo vključevati dokazilo o bančnem jamstvu, katerega znesek je enak pristojbini, ki jo je treba plačati za vsako dovoljenje, in ga organi Gvineje Bissau obdržijo, če se dovoljenje ne uporabi.

(b) Z odstopanjem od člena 4(3) Sporazuma se dovoljenja lahko izdajo, kakor sledi:

(I) za 3500 BRT na podlagi letnega povprečja: za obdobja, ki zajemajo cele mesece, in sicer najmanj tri koledarske mesece; zadevno obdobje se navede ob predložitvi zahtevka za dovoljenje;

(II) za preostalih 4000 BRT: za obdobja enega koledarskega leta ali polovice koledarskega leta; en sam zahtevek lahko velja za več plovil iste kategorije, ki ribarijo v zaporednih obdobjih, ki trajajo vsaj tri mesece.

(c) (I) Pristojbine za tonažo, navedeno v (b)(I), se določijo na 120 ECU/BRT letno.

(II) Pristojbine za tonažo, navedeno v (b)(II), se določijo na 100 ECU/BRT letno.

Z odstopanjem od člena 5(2) tega sporazuma se na zahtevo lastnika ladje pristojbine lahko plačujejo četrtletno ali polletno, pri čemer se povečajo za 5 oziroma 3 %.

(d) Od datuma, ki ga je treba določiti, in na podlagi pogojev, ki jih določi skupni odbor, se plačilo pristojbin lahko v celoti ali deloma nadomesti z dobavo rib.

2. Določbe, ki se uporabljajo za plovila za ribolov tune

(a) Pristojbine se določijo na 20 ECU na tono, ulovljeno v ribolovnem območju Gvineje Bissau.

(b) Zahtevke za dovoljenja za vsako kategorijo plovil za ribolov tune je treba predložiti po plačilu celotnega pavšalnega zneska, ki je enak pristojbinam za:

- 900 ton ulovljenega tune letno v primeru plovil za zamrzovanje tune,

- 100 ton ulovljenega tune letno v primeru plovil za ribolov tune z ribiško palico,

in po pridobitvi bančnega jamstva, ki zajema plačilo kakršnega koli dodatnega zneska, ki ga je treba plačati, če letni ulov preseže to količino. Ulovljene količine se določijo v skladu s statističnimi podatki, ki jih je zbrala Mednarodna komisija za ohranitev atlantskega tune (ICCAT).

V primeru iztovorjanj, dogovorjenih v skladu s členom 8 Sporazuma, nižje pristojbine določa skupni odbor.

3. Pristojni organi Gvineje Bissau preučijo vsak zahtevek, da zagotovijo, da je skladen s Sporazumom in zakonodajo Gvineje Bissao, ter uporabijo lestvico pristojbin, ki jih je treba plačati.

Pristojni organi Gvineje Bissau obvestijo organe Skupnosti o svojih odločitvah.

4. Če pride do kakršnih koli težav ali če so potrebne dodatne informacije, kadar gre za preučevanje zahtevkov in izdajo dovoljenj, pride do posvetovanj med predstavniki pogodbenih strank, zlasti med Uradom ministra za ribištvo in Delegacijo Komisije Evropskih skupnosti v Gvineji Bissau.

B. Izjava o ulovu

1. Vsa plovila, ki jim je v skladu s Sporazumom dovoljen ribolov v vodah Gvineje Bissau, morajo Uradu ministra za ribištvo predložiti izjavo o svojem ulovu, ki je sestavljena v skladu s vzorcem, navedenim spodaj pod B1.

Takšno izjavo o ulovu se sestavi za vsak mesec in predloži vsaj enkrat v vsakem četrtletju.

Če se te določbe ne spoštuje, si vlada Gvineje Bissau pridržuje pravico, da začasno razveljavi dovoljenje plovilu, ki krši predpise, dokler se ne izpolnijo formalnosti.

2. Vsako plovilo Skupnosti, ki opravlja ribolov v ribolovnem območju Gvineje Bissau, omogoči, da lahko na krov stopi kateri koli funkcionar Gvineje Bissau, ki je odgovoren za preverjanje in nadzorovanje skladnosti z določbami tega sporazuma, in temu predstavniku tudi pomaga pri izpolnjevanju njegovih nalog.

C. Štipendije za usposabljanje

Pogodbenici se strinjata, da je bistveni pogoj za uspešnost njunega sodelovanja izboljšanje pristojnosti in znanja oseb, ki se ukvarjajo z ribolovom na morju. Zato mora Skupnost olajšati državljanom Gvineje Bissau, da najdejo mesta v ustanovah v njenih državah članicah, in mora v ta namen na različnih znanstvenih, tehničnih in gospodarskih področjih, povezanih z ribištvom, zagotoviti deset štipendij za študij in usposabljanje za triletna obdobja ali enakovredno število štipendij za enoletna obdobja.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

B1 stram 2

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE LADIJSKEGA DNEVNIKA

Vsak kapitan ladje je odgovoren za informacije, ki se vsak mesec predložijo Uradu ministra za ribištvo. Kapitan izpolnjuje ta ladijski dnevnik v duhu odkritega sodelovanja.

Zahtevajo se naslednje informacije:

1. | Mesec: | Leto: |

2. | Ime plovila: Nacionalnost (zastava): | |

3. | Število vrtljajev motorja v konjskih silah: Bruto registrska tonaža (BRT): | |

4. | Način ribolova (orodje): Ribiško pristanišče: | |

Statistična razpredelnica ulova in ribolovne aktivnosti je razdeljena na dva dela.

Prvi del kaže dnevno ribolovno aktivnost (vsaka vzporedna črta ustreza aktivnosti enega dneva). Prva stran se uporabi za prvo polovico meseca, druga stran pa za drugo polovico meseca.

Kapitan navede ribolovno območje tako, da zabeleži geografsko širino in dolžino. Zabeleži tudi, kolikokrat na dan je bila vržena mreža. Navede skupno število ur ribolova za vsak dan.

Drugi del dnevnika je namenjen informacijam o ulovu, v kilogramih ali tonah. Jasno mora biti navedeno, ali je podatek v kilogramih ali tonah. Obstaja sedem stolpcev, eden za vsako vrsto. V dnevnik se vpiše le šest najbolj pomembnih ulovljenih vrst. Stolpec pred skupnim zneskom (z naslovom "Drugo") je namenjen seštevku drugih ulovljenih vrst.

Ko je mesečni dnevnik izpolnjen, ga je treba vsak mesec poslati Uradu ministra za ribištvo za tista plovila, ki svoj ulov iztovorijo v Bissau. Za druga plovila se ustrezno izpolnjeni mesečni dnevniki pošljejo Uradu ministra za ribištvo vsake tri mesece.

2. V sporazum se vstavi naslednji odstavek 3 v obliki izmenjave pisem med Evropsko gospodarsko skupnostjo in vlado Republike Gvineje Bissau o ribištvu od obale Gvineje Bissau:

"3. Med sezono za ribolov tuna v vodah Gvineje Bissau se na krov plovila za ribolov tuna z ribiško palico sprejme osem mornarjev iz Gvineje Bissau, in sicer pod pogoji, ki jih določi skupni odbor."

"

Člen 2

Ta sporazum začne veljati na datum, ko se pogodbenici medsebojno obvestita o zaključku postopkov, ki so potrebni v ta namen.

--------------------------------------------------

Top