EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0635

Direktiva Sveta z dne 13. decembra 1983 ki drugič spreminja in dopolnjuje Direktivo 76/118/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dehidriranim ali delno dehidriranim konzerviranim mlekom za prehrano ljudi

OJ L 357, 21.12.1983, p. 37–39 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 014 P. 250 - 252
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 014 P. 250 - 252
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 013 P. 183 - 185
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 013 P. 183 - 185
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 006 P. 23 - 25
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 006 P. 23 - 25
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 006 P. 23 - 25
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 006 P. 23 - 25
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 006 P. 23 - 25
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 006 P. 23 - 25
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 006 P. 23 - 25
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 006 P. 23 - 25
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 006 P. 23 - 25

No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/635/oj

31983L0635Uradni list L 357 , 21/12/1983 str. 0037 - 0039
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 13 str. 0183
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 14 str. 0250
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 13 str. 0183
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 14 str. 0250


Direktiva Sveta

z dne 13. decembra 1983

o drugi spremembi in dopolnitvi Direktive 76/118/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z dehidriranim ali delno dehidriranim konzerviranim mlekom za prehrano ljudi

(83/635/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti in zlasti njenih členov 43 in 100,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ker Direktiva 76/118/EGS [3], kot je spremenjena in dopolnjena z Direktivo 78/630/EGS [4], določa v členu 3(3), da lahko Svet, ki deluje na predlog Komisije, pet let po datumu notifikacije te direktive, odloči, da spremeni ali prekliče odstavek 2 tega člena;

ker so se v nekaterih državah članicah pojavile težave glede oznak "sladkano zgoščeno delno posneto mleko" in "delno posneto mleko v prahu", ki je lahko v maloprodaji; ker je zato treba tem državam članicam dati možnost, določeno v členu 3(2) Direktive 76/118/EGS, glede maloprodaje proizvodov z gornjo oznako;

ker uporaba oznak, navedenih v členu 3(2) Direktive 76/118/EGS, zagotavlja koristne informacije za uporabnika in ne predstavlja ovire za trgovanje znotraj Skupnosti; ker je zato zaželeno, da se odstrani začasni značaj teh oznak z razveljavitvijo člena 3(3) Direktive 76/118/EGS;

ker člen 7(8) Direktive 76/118/EGS določa, da v treh letih po notifikaciji Direktive Svet ponovno pregleda izjeme, zagotovljene v zadnji alinei odstavka 3(a) omenjenega člena, v zvezi z delno posnetimi in posnetimi mlečnimi proizvodi za dojenčke;

ker za označevanje konzerviranega mleka veljajo splošna pravila, določena v Direktivi Sveta 79/112/EGS z dne 18. decembra 1978 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z označevanjem, predstavitvijo in oglaševanjem živil za prodajo končnemu porabniku [5]; ker se skladno s tem ta direktiva omejuje na sprejem potrebnih določb, ki dopolnjujejo in določajo izjeme za ta splošna pravila;

ker drugi odstavek člena 14 Direktive 76/118/EGS določa, da v obdobju treh let po notifikaciji te direktive Svet, na predlog Komisije in na podlagi poročila Komisije o položaju v državah članicah, ponovno pregleda možnost določitve oznak za kakovost;

ker je anketa, ki jo je Komisija opravila med državami članicami, pokazala potrebo po določitvi minimalnih fizičnih, kemičnih in higienskih standardov, preden se preveri možnost določitve samih meril kakovosti; ker naj se zato obdobje, določeno v drugem odstavku člena 14 Direktive 76/118/EGS, podaljša,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 76/118/EGS se s tem spremeni in dopolni, kot sledi:

1. Naslednje se doda členu 3(2):

"(e) "lait demi-écrémé concentré sucré" v Belgiji, Franciji in Luksemburgu in "gecondenseerde halfvolle melk met suiker" v Belgiji in na Nizozemskem, ki označujeta proizvode v maloprodaji, opredeljene v točki 1(g) priloge;

(f) "lait demi-écrémé en poudre" v Belgiji, Franciji in Luksemburgu in "halfvollemelk-poeder" v Belgiji in na Nizozemskem, ki označujejo proizvode v maloprodaji, opredeljene v točki 2(c) priloge in ki vsebujejo, po teži, med 14 in 16 gramov maščob na 100 gramov."

2. Člen 3(3) se briše.

3. Člen 7 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 7

1. Direktiva 79/112/EGS se uporabi pod naslednjimi pogoji za proizvode, določene v prilogi, ki naj se končnemu uporabniku dobavijo v nespremenjenem stanju.

2. (a) Oznaka, pod katero se prodajajo proizvodi, opredeljeni v prilogi, je ena od oznak, ki so rezervirane za omenjene proizvode, skladno s členom 3.

(b) V primeru, omenjenem v členu 5(4), se beseda "instant" doda imenu, pod katerim se izdelek prodaja.

3. Neto količina proizvodov, opredeljenih v prilogi, se izrazi v enotah mase in v primeru proizvodov, opredeljenih v točki 1(a), (b), (c) in (d) priloge, če so pakirani kakor koli drugače kot v tube ali pločevinke, v enotah mase in volumna.

4. Naslednji podatki so tudi navedeni na embalaži, posodah ali etiketah navedenih proizvodov:

(a) odstotek mlečne maščobe, izražen v utežnih odstotkih glede na končni izdelek, razen za proizvode, opredeljene v točkah 1(b) in (f) in 2(b) priloge, in odstotek nemastnega posušenega mlečnega izvlečka za proizvode, opredeljene v točki 1 priloge;

(b) za proizvode, opredeljene v točki 1 priloge, priporočila glede metode redčenja ali rekonstitucije; te podrobnosti se lahko nadomestijo z ustreznimi informacijami o uporabi proizvodov, kadar so slednji namenjeni uporabi v nespremenjenem stanju;

(c) za proizvode, opredeljene v točki 2 priloge, priporočila glede metode redčenja ali rekonstitucije, vključno s podatki o vsebnosti maščobe proizvoda, ki je tako razredčen ali rekonstituiran, razen za proizvode, opredeljene v točki 2(b) te priloge;

(d) izrazi "UHT" ali "ultra toplotno obdelano" za proizvode, opredeljene v točki 1(a), (b), (c) in (d) priloge, kadar so ti proizvodi dobljeni kot rezultat take obdelave in so aseptično pakirani.

5. Odstavki 1 do 4 se uporabijo pod naslednjimi pogoji:

- podatki, navedeni v odstavkih 2 in 4(a), se pojavijo v istem vidnem polju kot tisti, navedeni v členu 11(3)(a) Direktive 79/112/EGS,

- kadar so proizvodi, ki tehtajo manj kot 20 gramov na enoto, pakirani v zunanjo embalažo, se podatki, zahtevani v tem odstavku, lahko navedejo samo na zunanji embalaži, razen oznake, pod katero se izdelek prodaja, ki jo zahteva odstavek 2(a),

- v primeru, navedenem v členu 5(7), so države članice pooblaščene, da vztrajajo na tem, da se vključijo podatki o naravi in količini dodanih vitaminov,

- države članice lahko obdržijo nacionalne določbe, ki zahtevajo, da se vključijo posebna opozorila glede uporabe posnetih proizvodov kot otroške hrane."

4. Vstavi se naslednji člen 7a:

"Člen 7a

1. Brez vpliva na določbe, ki jih bo sprejela Skupnost v zvezi z označevanjem živil, ki niso namenjena končnemu porabniku, so edini obvezni podatki, ki naj se zabeležijo na embalaži, posodah ali etiketah proizvodov, opredeljenih v prilogi, in ki morajo biti dobro vidni, čitljivi in neizbrisni, naslednji:

(a) ime, rezervirano za te proizvode po členu 3;

b) neto količina, izražena v kilogramih ali gramih. Do konca prehodnega obdobja, v katerem se v Skupnosti dovoli uporaba zakonitih (angleških) merskih enot, vsebovanih v poglavju D priloge k Direktivi Sveta 71/354/EGS z dne 18. oktobra 1971 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z merskimi enotami [6], kot je nazadnje spremenjena in dopolnjena z Direktivo 76/770/EGS [7], lahko Irska in Združeno kraljestvo dovolita, da se količina izrazi samo z zakonitimi (angleškimi) merskimi enotami, izračunanimi na podlagi naslednjih konverzijskih stopenj:

- en mililiter = 0,0352 tekoče unče,

- en liter = 1,760 votle mere ali 0,220 galone,

- en gram = 0,0353 unče (angleški utežni sistem),

- en kilogram = 2,205 funtov;

(c) ime ali poslovno ime in naslov izdelovalca ali tistega, ki pakira, ali prodajalca, ki je ustanovljen v okviru Skupnosti.

Vendar lahko v primeru njihove nacionalne proizvodnje države članice obdržijo v veljavi nacionalne določbe, ki zahtevajo omembo podatkov o izdelovalcu ali tistem, ki pakira;

(d) za proizvode, uvožene iz tretjih držav, ime države izvora;

(e) datum izdelave ali kakršna koli oznaka, s katero se lahko opredeli serija.

2. Na njihovem ozemlju države članice prepovedo trženje proizvodov, opredeljenih v prilogi, če podatki, navedeni v odstavku 1(a), (d), in (e), niso navedeni v jeziku, ki ga kupec dobro razume, razen če so kupcu na voljo take informacije na drug način. Ta določba ne izključuje, da so omenjeni podatki na voljo v različnih jezikih.

Podatki, določeni v odstavku 1(b) in (d), se lahko navedejo le na spremni dokumentaciji."

5. Drugi odstavek člena 14 se nadomesti, kot sledi:

"Če ni ustreznih določb Skupnosti, 1. aprila 1986, Svet ponovno pregleda določbe tega člena na podlagi poročila Komisije, kateremu so priloženi kateri koli ustrezni predlogi."

Člen 2

Države članice pripravijo take spremembe in dopolnila za svoje zakone, kot so potrebni za skladnost z določbami te direktive in o tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Tako spremenjeni in dopolnjeni zakoni se uporabijo:

- tako, da omogočajo trgovanje s tistimi izdelki, ki so skladni z določbami te direktive najkasneje 1. januarja 1986,

- tako, da prepovedo trgovanje s tistimi izdelki, ki niso skladni z določbami te direktive od 1. januarja 1987.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. decembra 1983

Za Svet

Predsednik

C. Simitis

[1] UL C 84, 3.4.1982, str. 3.

[2] UL C 149, 14.6.1982, str. 116.

[3] UL L 24, 30.1.1976, str. 49.

[4] UL L 206, 29.7.1978, str. 12.

[5] UL L 33, 8.2.1979, str. 1.

[6] UL L 243, 29.10.1971, str. 29.

[7] UL L 262, 27.9.1976, str. 204.

--------------------------------------------------

Top