EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0575

Direktiva Sveta z dne 26. oktobra 1983 o spremembi Direktive 71/316/EGS o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na skupne določbe za merilne instrumente in metode meroslovne kontrole

UL L 332, 28.11.1983, p. 43–47 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (ES, PT, FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/05/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/575/oj

31983L0575Uradni list L 332 , 28/11/1983 str. 0043 - 0047
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 13 str. 0178
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 14 str. 0237
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 13 str. 0178
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 14 str. 0237


Direktiva Sveta

z dne 26. oktobra 1983

o spremembi Direktive 71/316/EGS o približevanju zakonodaj držav članic, ki se nanašajo na skupne določbe za merilne instrumente in metode meroslovne kontrole

(83/575/EGS)

SVET EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti, zlasti člena 100 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [3],

ker je namen Direktive 71/316/EGS [4] zagotoviti prost pretok merilnih instrumentov znotraj Skupnosti z usklajevanjem razhajajoče se nacionalne zakonodaje, ki se nanaša na meroslovno kontrolo in z vzpostavljanjem ustreznih postopkov odobritve tipa in prve overitve ter metod meroslovne kontrole EGS;

ker izkušnje, pridobljene v zadnjih letih na področju merilnih instrumentov zahtevajo dopolnitev določenih členov navedene direktive;

ker metode kontrole, ki so sedaj v rabi, omogočajo, da se prva overitev EGS izvaja drugače kot preverjanje posameznih merilnih instrumentov;

ker v času, ko je bila sprejeta, Direktiva 71/316/EGS ni mogla upoštevati takega razvoja dogodkov; ker so od takrat nekatere države članice v svojo nacionalno zakonodajo vključile določbe, ki upoštevajo tak razvoj dogodkov;

ker je zato priporočljivo, da se besedilo evropskih predpisov, ki so sedaj v veljavi, spremeni in dopolni, da se bo lahko uskladila nacionalna zakonodaja, sprejeta v ta namen,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktiva 71/316/EGS se spremeni kot sledi:

1. Člen 1 se zamenja z naslednjim:

"Člen 1

1. (a) Ta direktiva velja za blago, imenovano instrumenti, ki vključuje merilne instrumente, sestavne dele merilnih instrumentov, dodatne naprave in merilno opremo.

(b) Ta direktiva prav tako velja za merske enote, usklajevanje merilnih metod in meroslovne kontrole ter po potrebi sredstva, potrebna za izvajanje takih metod.

(c) Velja tudi za predpisovanje, za merilne metode, za meroslovno kontrolo in za označevanje količin predpakiranih izdelkov.

2. Država članica ne sme na podlagi te direktive in posebnih direktiv, ki se nanašajo nanjo, preprečiti, prepovedati ali omejiti dajanja v promet in/ali začetka uporabe instrumenta ali proizvoda, opisanega v odstavku 1, če nosi tak proizvod napise oziroma oznake EGS v skladu s pogoji, predpisanimi v tej direktivi in v posebnih direktivah, ki se nanašajo na instrument ali proizvod.

3. Države članice morajo odobritvi tipa in prvi overitvi EGS pripisovati enak pomen kot ustreznim nacionalnim ukrepom.

4. Posebne direktive, ki se nanašjo na predmete, navedene v odstavku 1, določajo:

- predvsem merilne postopke in lastnosti ter tehnične zahteve, oblikovanje in delovanje proizvodov, navedenih v odstavku 1(a),

- zahteve v zvezi odstavkom 1(b) in (c).

S posebnimi direktivami je lahko določen dan, s katerim mora obstoječa nacionalna zakonodaja zamenjati predpise Skupnosti."

2. Člen 2 se zamenja:

"Člen 2

1. Odobritev tipa EGS za instrumente pomeni njihov sprejem v prvo overitev EGS, če se slednja ne zahteva, pa pooblastilo za njihovo dajanje v promet oziroma začetek uporabe. Če je s posebno direktivo (direktivami), ki velja za neko vrsto instrumentov, ta vrsta oproščena odobritve tipa EGS, so instrumenti te vrste neposredno sprejeta v prvo overitev EGS.

2. Če jim kontrolna oprema to omogoča, morajo države članice podeliti odobritev tipa EGS za vsak instrument, ki izpolnjuje zahteve te direktive in posebnih direktiv, ki se nanašajo na instrument.

3. Zahtevo za odobritev tipa EGS lahko vloži samo proizvajalec ali njegov zastopnik, s sedežem znotraj Skupnosti. Za isti instrument se lahko vloži zahteva samo v eni državi članici.

4. Država članica, ki je podelila odobritev tipa EGS, mora ukreniti vse potrebno, da zagotovi, da bo redno obveščena o vsaki spremembi ali dodatku k odobrenemu tipu. O takih spremembah mora obveščati ostale države članice.

Spremembe ali dodatki k odobrenemu tipu morajo dobiti dodatno odobritev tipa od države članice, ki je podelila odobritev tipa EGS, če take spremembe vplivajo ali bi lahko vplivale na merilne rezultate ali na predpisane pogoje za uporabo instrumenta.

Vendar pa se v primeru spremenjenega tipa namesto dodatka k prvotnemu certifikatu o odobritvi tipa EGS podeli nova odobritev tipa EGS, če se tip spremeni potem, ko so bile spremenjene ali prilagojene določbe te direktive ali ustrezne posebne direktive tako, da bi bilo spremenjeni tip mogoče odobriti samo v skladu z novimi predpisi.

5. Države članice podelijo odobritev tipa EGS v skladu z določili te direktive in ustreznih posebnih direktiv."

3. Člen 4 se zamenja:

"Člen 4

Če je instrument uspešno opravil pregled za odobritev tipa, predpisan s to direktivo in s posebnimi direktivami, ki se nanj nanašajo, sestavi država članica, ki je tak pregled izvedla, certifikat odobritve tipa EGS in ga posreduje vložniku. V primeru, navedenem v členu 11 ali v posebni direktivi, vložnik mora, v vseh drugih primerih pa lahko na vsak instrument, ki je v skladu z odobrenim tipom, pritrditi ali da pritrditi znak odobritve EGS, ki je določen v tem certifikatu."

4. Člen 5 se zamenja z naslednjim:

"Člen 5

1. Odobritev tipa EGS velja 10 let. Podaljša se lahko za nadaljnja obdobja 10 let; število instrumentov, ki se lahko izdelajo v skladu z odobrenim tipom, ni omejeno.

Odobritve tipa EGS, ki so podeljene na podlagi določb te direktive in posebne direktive, se ne smejo podaljšati po začetku veljavnosti katerekoli spremembe ali prilagoditve teh določb Skupnosti, če take odobritve tipa EGS na podlagi teh novih določb ne bi mogle biti podeljene.

Če odobritev tipa EGS ni podaljšana, bo taka odobritev kljub temu še naprej veljala za instrumente EGS, ki so že v uporabi.

2. Če se uporabijo nove tehnike, ki niso zagotovljene s posebno direktivo, se lahko podeli odobritev tipa EGS z omejenim učinkom, po predhodnem posvetovanju z drugimi državami članicami.

Vključuje lahko naslednje omejitve:

- omejeno število instrumentov, ki jih lahko odobritev zajema,

- obveznost obveščanja pristojnih organov oblasti o mestih namestitve,

- omejitve uporabe,

- posebne omejitve, ki zadevajo uporabljeno tehniko.

Taka, omejena odobritev pa se lahko podeli samo:

- če je stopila v veljavo posebna direktiva za to vrsto instrumentov,

- če največji dopustni pogreški, določeni s posebnimi direktivami, niso bili preseženi.

Trajanje take odobritve ne sme biti daljše od dveh let. Podaljša se lahko za nadaljnje obdobje največ do treh let.

3. Država članica, ki je podelila odobritev tipa EGS iz odstavka 2, mora po potrebi zahtevati prilagoditev prilog k tej direktivi in posebnih direktiv tehničnemu napredku, v skladu s postopkom, navedenim v členu 18, kakor hitro meni, da se je nova tehnika izkazala kot zadovoljiva."

5. Točki 3.3 in 6.3 Priloge I se nadomestita z naslednjim:

"3.3. Znak, naveden v členu 6 te direktive, je enak kot znak odobritve EGS, s to razliko, da je stilizirana črka E simetrično zasukana okrog navpične osi in nima nobene druge oznake, razen če posebne direktive ne določajo drugače.

Primer takega znaka je prikazan v točki 6.3."

"6.3. Znak oprostitve odobritve tipa EGS (glej točko 3.3.)

Primer: "

+++++ TIFF +++++

6. (a) V členu 7(1)(b) se "drugega in tretjega odstavka člena 5" zamenja z "drugim odstavkom člena 5".

(b) Odstavku 1 člena 7 se doda naslednja točka (c):

"(c) če ugotovi, da je bila odobritev podeljena na nepravilen način."

7. (a) Člen 8(1) se nadomesti z naslednjim:

"1. (a) Prva overitev EGS pomeni pregled novega ali obnovljenega merilnega instrumenta in potrditev njegove skladnosti z odobrenim tipom oziroma z zahtevami te direktive in posebnih direktiv, ki se nanašajo na instrument; potrdi se z znakom prve overitve EGS.

(b) Prva overitev EGS se lahko v primerih, navedenih v posebnih direktivah in v skladu s sprejetimi postopki, izvede po metodi, ki ni metoda preverjanja posameznih instrumentov."

(b) V členu 8(3) se "člena 1(1)" zamenja s "člena 1(2)".

8. Člen 9 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 9

1. Ko je instrument predložen v prvo overitev EGS, država članica, ki izvaja pregled, ugotovi:

(a) ali instrument spada v vrsto, ki je oproščena odobritve tipa EGS, in če je temu tako, ali izpolnjuje tehnične, konstrukcijske in funkcionalne zahteve, ki jih za tak merilni instrument določajo posebne direktive;

(b) ali je instrument dobil odobritev tipa EGS, in če je, ali je v skladu z odobrenim tipom in s posebnimi direktivami, ki se nanašajo na ta instrument in so bile v veljavi na dan izdaje odobritve tipa EGS.

2. Pregled, ki se izvede pri prvi overitvi EGS, se v skladu s posebnimi direktivami nanaša zlasti na:

- merilne lastnosti,

- največje dopustne pogreške,

- konstrukcijo, v kolikor le-ta zagotavlja, da se merilne lastnosti pod normalnimi pogoji uporabe ne bodo dosti poslabšale,

- prisotnost predpisanih napisov in ploščic z žigom oziroma možnosti za označevanje overitve EGS."

9. Člen 10 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 10

Ko je instrument v skladu z zahtevami te direktive in posebnih direktiv uspešno opravil prvo overitev EGS, se pod odgovornostjo države članice in v skladu s pravili, podanimi v Prilogi II, na tak instrument pritrdi delni ali končni znak prve overitve, opisan v tem dodatku."

10. Člen 13 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 13

Vsaka država članica mora obvestiti druge države članice in Komisijo o službah, organih in ustanovah, ki so ustrezno pooblaščeni za izvajanje pregledov, navedenih v tej direktivi in v posebnih direktivah, za izdajanje certifikatov odobritve tipa EGS in za pritrditev znakov prve overitve EGS."

11. Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 15

S posebnimi direktivami se opredelijo kontrolne zahteve za instrumente v uporabi, ki nosijo oznake in napise EGS, zlasti največji dopustni pogreški med uporabo. Če nacionalna zakonodaja o instrumentih, ki nimajo oznak ali napisov EGS, postavljajo manj stroge zahteve, se lahko slednje uporabijo kot merila za kontrolo."

12. Poglavje VI se razveljavi. Poglavje VII postane poglavje VI in se glasi:

"POGLAVJE VI

Prilagajanje direktiv tehničnemu napredku

Člen 16

Spremembe, potrebne za prilagajanje dodatkov k tej direktivi in dodatkov k posebnim, v členu 1, navedenim direktivam, tehničnemu napredku, se sprejmejo v skladu s postopkom, predpisanim v členu 18. Vendar pa ta postopek ne velja za poglavje, ki se nanaša na imperialne merske enote iz priloge k direktivi o merskih enotah in dodatkov, ki zadevajo območja količin za predpakirane izdelke in so dodani direktivam o predpakiranih izdelkih.

Člen 17

1. S to direktivo se ustanovi odbor za prilagajanje direktiv iz člena 16 tehničnemu napredku (v nadaljevanju: odbor). Odbor sestavljajo predstavniki držav članic in en predstavnik Komisije kot predsednik.

2. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

1. Po postopku iz tega člena posreduje predsednik odboru zadeve za obravnavo bodisi na lastno pobudo bodisi na zahtevo predstavnika ene od držav članic.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru predlog ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor v roku, ki ga glede na nujnost zadeve določi predsednik, poda svoje mnenje o predlogu. Mnenja se sprejemajo s kvalificirano večino, kot je določeno v členu 148(2) Pogodbe. Predsednik ne glasuje.

3. (a) Komisija sprejme predvidene ukrepe, če so v skladu z mnenjem odbora.

(b) Če predvideni ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, ali če ni sprejeto nobeno mnenje, Komisija nemudoma predlaga Svetu ukrepe, ki jih je treba sprejeti. Svet sprejema odločitve s kvalificirano večino.

(c) Če Svet v roku treh mesecev od dne, ko mu je bil posredovan predlog, ne ukrepa, predlagane ukrepe sprejme Komisija."

13. Naslov "Poglavje VIII" se zamenja s "Poglavje VII", členi 20, 21, oz. 22 postanejo členi 19, 20 oz. 21.

14. V členu 19 se "prepovedjo prodaje ali uporabe" zamenja s "prepovedjo dajanja v promet ali začetka uporabe".

Člen 2

Države članice morajo zakone in druge predpise, ki so potrebni za uskladitev s to direktivo, uveljaviti do 1. januarja 1985. O tem nemudoma obvestijo Komisijo.

Člen 3

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 26. oktobra 1983

Za Svet

Predsednik

G. Moraitis

[1] UL C 42, 15.2.1979, str. 9.

[2] UL C 127, 21.5.1979, str. 80.

[3] UL C 247, 1.10.1979, str. 22.

[4] UL L 202, 6.9.1971, str. 1.

--------------------------------------------------

Top