EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31983L0190

Direktiva Komisije z dne 28. marca 1983 o prilagoditvi Direktive Sveta 78/764/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z vozniškim sedežem na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih tehničnemu napredku

OJ L 109, 26.4.1983, p. 13–24 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 014 P. 39 - 50
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 014 P. 39 - 50
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 012 P. 159 - 170
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 012 P. 159 - 170
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 007 P. 3 - 14
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 007 P. 3 - 14
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 007 P. 3 - 14
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 007 P. 3 - 14
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 007 P. 3 - 14
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 007 P. 3 - 14
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 007 P. 3 - 14
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 007 P. 3 - 14
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 007 P. 3 - 14
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 006 P. 103 - 114
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 006 P. 103 - 114
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 016 P. 22 - 33

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; razveljavil 32013R0167 . Latest consolidated version: 08/04/1983

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1983/190/oj

31983L0190Uradni list L 109 , 26/04/1983 str. 0013 - 0024
finska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0159
španska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 14 str. 0039
švedska posebna izdaja: poglavje 13 zvezek 12 str. 0159
portugalska posebna izdaja poglavje 13 zvezek 14 str. 0039


Direktiva Komisije

z dne 28. marca 1983

o prilagoditvi Direktive Sveta 78/764/EGS o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z vozniškim sedežem na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih tehničnemu napredku

(83/190/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 74/150/EGS z dne 4. marca 1974 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji kmetijskih ali gozdarskih traktorjev na kolesih [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 79/694/EGS [2], in zlasti člena 11 direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 78/764/EGS z dne 25. julija 1978 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z vozniškim sedežem na kmetijskih ali gozdarskih traktorjih na kolesih [3],

ker je na podlagi pridobljenih izkušenj in sedanjega položaja tehnike zdaj mogoče nekatere zahteve dopolniti in jih bolj uskladiti z dejanskimi preskusnimi pogoji; ker se je izkazalo, da je treba besedilo določenih točk v nekaterih jezikovnih različicah spremeniti, da bi se zagotovila uskladitev z različicami v drugih jezikih;

ker lahko temu prvemu sklopu sprememb sledijo druge, ki najprej zadevajo postopek pregleda vozniškega sedeža na traktorjih, katerih masa presega 5 ton, zlasti preskuse v preskuševališču, in nato, takoj ko to dopuščajo tehnični pogoji, zamenjavo preskusov na stezi s pregledi v preskuševališču, in če je mogoče, osebja, ki izvaja preskuse, z mehaničnimi napravami (na primer s preskusnimi lutkami);

ker so ukrepi, določeni v tej direktivi, v skladu z mnenjem Odbora za prilagajanje direktiv tehničnemu napredku v zvezi z odpravljanjem tehničnih ovir pri trgovanju s kmetijskimi ali gozdarskimi traktorji,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, II in IV k Direktivi 78/764/EGS se s tem spremenijo dopolnijo v skladu s prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Od 1. oktobra 1983 nobena država članica ne sme:

- v zvezi s tipom traktorja zavrniti podelitve EGS-homologacije, izdaje dokumenta, navedenega v zadnji alinei 10(1) člena Direktive 74/150/EGS, ali podelitve nacionalne homologacije, ali

- prepovedati začetka uporabe traktorjev,

če vozniški sedež tega tipa traktorja ali teh traktorjev ustreza določbam te direktive.

2. Od 1. oktobra 1984 države članice:

- ne smejo več izdati dokumenta, navedenega v zadnji alinei člena 10(1) Direktive 74/150/EGS, za tip traktorja, katerega vozniški sedež ne ustreza določbam te direktive,

- lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije traktorja, katerega vozniški sedež ne ustreza določbam te direktive.

Člen 3

Države članice sprejmejo predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 1983. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 28. marca 1983

Za Komisijo

Karl-Heinz narjes

Član Komisije

[1] UL L 84, 28.3.1974, str. 10.

[2] UL L 205, 13.8.1979, str. 17.

[3] UL L 255, 18.9.1978, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Priloga I k Direktivi 78/764/EGS se s tem spremeni:

Točka 9 se nadomesti z:

"9. Hod vzmetenja sedeža

Izraz ‚hod vzmetenja sedeža‘ je navpična razdalja med najvišjo in trenutno lego točke, ki je na površini sedeža 200 mm pred referenčno točko sedeža na vzdolžni sredinski ravnini."

Točka 10:

Slovenska različica ostane nespremenjena.

Točka 13 se črta.Točka 14 postane točka 13 in dodajo se naslednje opredelitve pojmov:

"awS = efektivna vrednost uteženega pospeška nihanja sedeža, izmerjena na preskusni napravi ali s preskusom na preskusni standardizirani progi;

awB = efektivna vrednost uteženega pospeška nihanja, izmerjena na mestu pritrdišča sedeža na preskusni napravi;

a

wB* = referenčna efektivna vrednost uteženega pospeška nihanja, izmerjena na mestu pritrdišča sedeža;

a

wS* = pravilna efektivna vrednost uteženega pospeška nihanja, izmerjena na preskusni napravi;

a

wF* = efektivna vrednost uteženega pospeška nihanja, izmerjena na mestu pritrdišča sedeža med preskusom na standardizirani preskusni progi."

Točka 15 postane točka 14. Slovenska različica ostane nespremenjena.

Točka 16 postane točka 15.

Točka 17 postane točka 16 in se nadomesti z:

"16. Traktor kategorije A

‚Traktor kategorije A‘ je traktor, ki se lahko uvrsti v določen razred nihanja zaradi podobnih konstrukcijskih značilnosti."

Točki 17.1 in 17.2 postaneta točki 16.1 in 16.2 v istem vrstnem redu.

Točka 18 se črta skupaj s podtočkami.

Točka 19 postane točka 17 in se nadomesti z:

"17. Traktor kategorije B

‚Traktor kategorije B‘ je traktor, ki se ne more uvrstiti v razred nihanja kategorije A."

Točka 20 postane točka 18, njene podtočke pa podtočke 18.1, 18.2, 18.3 in 18.4

Priloga II k Direktivi 78/764/EGS se s tem spremeni, kot sledi:

Točka 1.3.1: Slovenska različica ostane nespremenjena.

Točka 1.6.2: Slovenska različica ostane nespremenjena.

1.7.1 Slovenska različica ostane nespremenjena.

1.7.2 Slovenska različica ostane nespremenjena.

Točka 1.7.3 se nadomesti z:

"1.7.3 Določitev karakteristik nihanja v navpični smeri."

Za točko 1.7.3 se doda naslednja nova točka:

"1.7.4 Določitev karakteristik dušenja v resonančnem območju."

Točka 1.8: Samo v angleški različici se črtajo ponovljene besede "zaskočen v takem položaju".

Točka 2.1.3 se nadomesti z:

"2.1.3 Globina in širina sedežne ploskve sedežev, ki so namenjeni za traktorje, pri katerih najmanjši kolotek zadnje osi ne presega 1150 mm, se lahko zmanjšata, če oblika traktorja preprečuje izpolnitev zahtev iz točk 2.1.1 in 2.1.2, in sicer globina ne sme biti manjša od 300 mm, širina pa ne manjša od 400 mm."

Točka 2.4.1 se nadomesti z:

"2.4.1 Sedež mora biti vzdolžno nastavljiv najmanj na naslednji dolžini:

- 150 mm pri traktorjih z najmanjšo širino koloteka zadnje osi večjo od 1150 mm,

- 60 mm pri traktorjih z najmanjšo širino koloteka zadnje osi 1150 mm ali manj."

Točka 2.4.2 se nadomesti z:

"2.4.2 Sedež mora biti navpično nastavljiv najmanj na naslednji razdalji:

- 60 mm pri traktorjih z najmanjšo širino koloteka zadnje osi večjo kot 1150 mm,

- 30 mm pri traktorjih z najmanjšo širino koloteka zadnje osi 1150 mm ali manj."

Točka 2.5.1 se nadomesti z:

"2.5.1 Določitev karakteristike vzmetenja sedeža in območje nastavitve sedeža glede na maso voznika."

Točka 2.5.1.1 se nadomesti z:

"2.5.1.1 Karakteristika vzmetenja sedeža se ugotovi s statičnim preskusom. Območje nastavitve sedeža glede na maso voznika se izračuna iz karakteristike vzmetenja. Ti izračuni niso potrebni za sedeže, ki se jih ne da ročno prilagoditi masi voznika."

Točka 2.5.1.2: Drugi stavek se nadomesti z:"Napaka pri merjenju hoda sistema vzmetenja ne sme presegati ± 1 mm."

Točka 2.5.1.3 se nadomesti z:

"2.5.1.3 Izrisati je treba celotno krivuljo karakteristike vzmeti, ki prikazuje posedanje sistema vzmetenja sedeža od ničelne do največje obremenitve in spet do ničelne obremenitve. Stopnjevanja obremenitve, pri katerih se meri hod sistema vzmetenja, ne smejo biti večja od 100 N; izrisati je treba najmanj osem merilnih točk na približno enakih razdaljah na hodu sistema vzmetenja. Kot točko največje obremenitve je treba vzeti bodisi točko, od katere se ne more več izmeriti hoda sistema vzmetenja, ali točko pri obremenitvi 1500 N. Po vsakem povečanju ali zmanjšanju obremenitve je treba izmeriti hod sistema vzmetenja 200 mm pred referenčno točko sedeža v vzdolžni srednji ravnini sedežne ploskve. Po povečanju ali zmanjšanju obremenitve je treba počakati, da se sedež umiri."

Točke 2.5.1.4, 2.5.1.4.1 in 2.5.1.4.2 se nadomestijo z:

"2.5.1.4 Pri sedežih s skalo, ki omogoča točno nastavitev vzmetenja sedeža glede na maso voznika, je treba karakteristike vzmetenja izrisati pri nastavitvi za voznika, ki tehta 50 kg in za voznika, ki tehta 120 kg. Pri sedežih brez skale za nastavitev vendar z omejilniki nastavitve se meritve opravijo pri nastavitvi na najmanjšo in največjo maso. Pri sedežih brez skale za nastavitev in brez omejilnikov nastavitve je treba nastavitev izbrati tako, da:

2.5.1.4.1 se pri nastavitvi na najmanjšo maso sedež pri razbremenitvi vrne ravno na zgornjo točko hoda sistema vzmetenja in

2.5.1.4.2 pri nastavitvi na največjo maso se pri obremenitvi 1500 N sedež posede do spodnje točke hoda sistema vzmetenja."

Točki 2.5.1.4.3 in 2.5.1.4.4 se črtata.

Točka 2.5.1.5: Samo v danskih in francoskih različicah se doda pridevnik s pomenom "celoten" za opredelitev besede, ki ustreza besedi "hod".

Točka 2.5.1.5: Samo v danskih in francoskih različicah se doda pridevnik s pomenom "celoten" za opredelitev besede, ki ustreza besedi "hod".

Točka 2.5.1.7 se nadomesti z:

"2.5.1.7 Za določitev mej območja nastavitve sedeža v odvisnosti od mase voznika je treba navpične sile, ki so določene v skladu s točko 2.5.1.6 za točki A in B (glej Dodatek 2 k tej prilogi), pomnožiti s faktorjem 0,13 kg/N."

Točka 2.5.2 se nadomesti z:

"2.5.2 Določitev bočne stabilnosti"

Točka 2.5.2.1 se nadomesti z:

"2.5.2.1 Sedež mora biti nastavljen na zgornjo mejo nastavitve glede na obremenitev in pritrjen na preskusno napravo ali na traktor tako, da osnovna plošča sedeža leži na togi plošči (preskusni napravi), ki ni manjša od nje."

Točka 2.5.3 se nadomesti z:

"2.5.3 Določitev karakteristik navpičnega nihanja"

Točka 2.5.3.1.1 se nadomesti z:

"2.5.3.1.1 Preskusna naprava mora simulirati nihanje pritrdišč vozniškega sedeža v navpični smeri. Nihanja se povzročajo z elektro-hidravlično napravo. Nastavljene vrednosti, ki se pri tem uporabljajo, so bodisi take, kakršne določata dodatka 4 in 5 Priloge II za obravnavani razred traktorjev, bodisi dvojno integrirani signal pospeškov, posnet na točki pritrdišča sedeža na traktorju kategorije B med vožnjo s hitrostjo 12 ± 0,5 km/h po standardizirani preskusni progi, kot je opredeljeno v točki 2.5.3.2.1. Za vzpostavitev nihanja je treba uporabiti neprekinjen dvojni tek vzorca nastavljenih vrednosti.

Prehod od konca zaporedja signalov pospeška, ki so zabeleženi na standardizirani preskusni progi v prvem teku do začetka drugega, mora biti enakomeren in brez sunkov. Meritve se ne smejo izvajati med tekom prvega vzorca nastavljenih vrednosti ali prvim tekom signala posnetih pospeškov. Uporabi se lahko več od 700 vrednosti, zapisanih v dodatkih 4 in 5 Priloge II, če so bile izračunane, na primer s kubično splin funkcijo iz prvotnih 700 vrednosti."

Točka 2.5.3.1.3 se nadomesti z:

"2.5.3.1.3 Preskusna naprava mora imeti visoko upogibno in torzijsko togost; ležaji in vodila ne smejo imeti večje zračnosti od tehnično nujno potrebne. Če je ploščad podprta s pulzatorjem, mera R ne sme biti manjša od 2000 mm (glej Dodatek 6). Magnituda razmerja nihanja pri frekvencah med 0,5 in 5,0 Hz je 1,00 ± 0,05, izmerjena ob presledkih, ki ne presegajo 0,5 Hz. Premik faze se ne sme spreminjati za več kot 20° v istem frekvenčnem razponu."

Točka 2.5.3.2.1 se nadomesti z:

"2.5.3.2.1 Preskusno progo sestavljata dva vzporedni vozna pasova, med seboj oddaljena glede na kolotek traktorja. Oba sta lahko iz trdega materiala, kot je les ali beton, in oblikovana bodisi iz blokov, položenih na osnovno konstrukcijo, bodisi iz neprekinjene ravne površine. Vzdolžni profil vsakega pasu opredeljujejo ordinate višine glede na osnovno raven; ordinate so prikazane v tabelarični obliki v Dodatku 3. Za preskusno progo so navedene višine v razmikih po 16 cm vzdolž vsake proge.

Preskusna proga mora biti trdno vpeta v podlago in na njeni celotni dolžini so dovoljena le majhna odstopanja razdalje med voznima pasovoma; traktorska kolesa morajo ves čas ostati na voznih pasovih. Če sta pasova izdelana iz blokov, mora biti njihova debelina od 6 do 8 cm, razdalja med sredinami blokov pa 16 cm. Dolžina standardizirane preskusne proge mora biti 100 m.

Merjenje se mora začeti takoj, ko leži središčnica zadnje osi traktorja pravokotno na točko D = 0 na preskusni progi, in končati, takoj ko leži središčnica zadnje osi traktorja pravokotno na točko D = 100 na preskusni progi (glej tabelo v Dodatku 3 te priloge)."

Točka 2.5.3.2.2 se nadomesti z:

"2.5.3.2.2 Meritve se opravijo pri hitrosti 12 ± 0,5 km/h.

Predpisano hitrost je treba obdržati brez uporabe zavor. Nihanja je treba meriti na sedežu in na njegovem pritrdišču na traktor, enkrat z lahkim in enkrat s težkim voznikom.

Hitrost 12 km/h mora biti dosežena z vožnjo na dovoznem odseku proge. Površina tega odseka mora biti gladka, na stiku s standardizirano preskusno progo ne sme biti nobene razlike v višini."

Točka 2.5.3.3.1 se nadomesti z:

"2.5.3.3.1 Masa voznika

Preskuse je treba opraviti z dvema voznikoma: z enim s skupno maso 59 ± 1 kg, pri čemer masa njegovega morebitnega obtežilnega pasu ne sme presegati 5 kg, ter z drugim s skupno maso 98 ± 5 kg, pri čemer masa morebitnega obtežilnega pasu ne sme presegati 8 kg."

Točka 2.5.3.3.2 se nadomesti z:

"2.5.3.3.2 Položaj merilnika pospeškov

Za merjenje nihanja, prenesenega na voznika, se merilnik pospeškov pritrdi na ravno ploščo premera 250 ± 50 mm, katere osrednji del do premera 75 mm mora biti tog in opremljen s togo napravo za zaščito merilnika pospeškov. To ploščo je treba namestiti na sredino sedežne ploskve med sedež in telo voznika. Površina plošče ne sme drseti.

Za merjenje nihanja na pritrdišču sedeža mora biti merilnik pospeškov poleg tega mesta, na točki, ki ni oddaljena več kot 100 m od vzdolžne srednje ravnine traktorja in ni zunaj območja navpične projekcije sedežne ploskve na traktor."

Točka 2.5.3.3.3: Slovenska različica ostane nespremenjena.

Točka 2.5.3.3.5.3: Samo v nemški in danski različici je treba simbol "aw", ki se uporablja v formuli za I, dati v oklepaje.

Zadnji stavek se glasi:"Netočnost celotnega sistema za merjenje efektivne vrednosti pospeška ne sme presegati ± 5 % izmerjene vrednosti."

Točka 2.5.3.3.7.1 se nadomesti z:

"2.5.3.3.7.1 Med vsakim preskusom mora biti uteženi pospešek nihanja za celotno trajanje preskusa ugotovljen z merilnikom pospeškov, predpisanim v točki 2.5.3.3.5."

Točka 2.5.3.3.7.2 se nadomesti z:

"2.5.3.3.7.2 Poročilo o preskusu mora navajati aritmetično srednjo vrednost efektivnih vrednosti uteženih pospeškov nihanja sedeža (awS) tako za lahkega kot tudi za težkega voznika. Poročilo mora navajati tudi razmerje med aritmetično sredino efektivnih vrednosti uteženih pospeškov nihanja na vozniškem sedežu (awS) in aritmetično sredino efektivnih vrednosti uteženih pospeškov nihanja na pritrdišču sedeža (awB). To razmerje mora biti zaokroženo na dve decimalni mesti natančno."

Točka 2.5.3.3.7.3 se nadomesti z:

"2.5.3.3.7.3 V poročilu je treba navesti temperaturo okolice med preskusom nihanja."

Točka 2.5.4 se nadomesti z:

"2.5.4 Preskus nihanja za traktorske sedeže glede na njihovo predvideno rabo"

Točka 2.5.4.2: Samo v nemški različici se"Schwingungsprüfung" nadomesti s "Prüfung auf dem Schwingungsprüfstand".

Točka 2.5.5 se nadomesti z:

"2.5.5 Postopki za ugotavljanje uteženega pospeška nihanja sedežev, namenjenih za traktorje kategorije A"

Točki 2.5.5.1 in 2.5.5.2 se črtata.

Točka 2.5.5.3 postane točka 2.5.5.1 in se glasi:

"2.5.5.1 Preskus na preskusni napravi se opravi v skladu s točko 2.5.3.1. Določiti je treba vrednost awB, ki se dejansko pojavlja na pritrdišču sedeža med merjenjem. Pri odstopanjih od referenčne vrednosti:

a

wB* = 2,05 m/s2 za traktorje razreda I kategorije A;

a

wB* = 1,7 m/s2 za traktorje razreda II kategorije A.

Pospešek a*wB, izmerjen na vozniškem sedežu, je treba korigirati po naslednji enačbi:

=

a

wB"

Točka 2.5.5.4 postane točka 2.5.5.2 in se glasi:

"2.5.5.2 Za vsakega od voznikov, ki sta navedena v točki 2.5.3.3.1, je treba uteženi pospešek nihanja meriti na sedežu v trajanju 28 sekund. Merjenje se mora začeti pri nastavitveni vrednosti signala, ki ustreza t = 0 sekund, in se končati pri nastavitveni vrednosti signala, ki ustreza t = 28 sekund (glej dodatka 4 in 5 te priloge). Opraviti je treba vsaj dva preskusa. Izmerjene vrednosti ne smejo odstopati od aritmetične sredine za več kot ± 5 %. Vsako celotno zaporedje nastavitvenih točk je treba ponoviti v 28 ± 0,5 sekunde."

Točka 2.5.5 se nadomesti z:

"2.5.6 Postopki za ugotavljanje uteženega pospeška nihanja sedežev, namenjenih za traktorje kategorije B"

Točka 2.5.6.1 se nadomesti z:

"2.5.6.1 V skladu z zahtevami iz točke 2.5.4.2 preskusi nihanja sedežev ne veljajo za razred traktorjev, ampak le za vsak tip traktorja, za katerega je namenjen sedež."

Točka 2.5.6.2 se nadomesti z

"2.5.6.2 Preskus na standardizirani preskusni progi mora biti opravljen v skladu z zahtevami iz točk 2.5.3.2 in 2.5.3.3. Pospeška nihanja, izmerjenega na vozniškem sedežu (awS), ni treba korigirati. Na standardizirani preskusni progi je treba opraviti vsaj dve preskusni vožnji. Izmerjene vrednosti ne smejo odstopati od aritmetične sredine za več kot ± 10 %."

Točka 2.5.6.3 se nadomesti z:

"2.5.6.3 Če se preskus opravi na preskusni napravi, ga je treba opraviti v povezavi s preskusom na standardizirani preskusni progi v skladu z zahtevami iz točk 2.5.3.1 in 2.5.3.3."

Točka 2.5.6.4 se nadomesti z:

"2.5.6.4 Preskusna naprava za preskus nihanja mora biti nastavljena tako, da efektivna vrednost uteženega pospeška tresenja, izmerjena na pritrdišču sedeža (awB), za manj kot ± 5 % odstopa od efektivne vrednosti uteženega pospeška nihanja na pritrdišču sedeža, izmerjene na standardizirani preskusni progi (a*wF).

Pri odstopanju od vrednosti (

a

), izmerjene na mestu pritrdišča sedeža med preskusno vožnjo, je treba uteženi pospešek nihanja, izmerjen na vozniškem sedežu med preskusom na preskusnem mestu, korigirati kot sledi:

=

a

a

Vsak preskus na preskusni napravi je treba opraviti dvakrat. Izmerjene vrednosti ne smejo odstopati od aritmetične sredine za več kot ± 5 %."

Za točko 2.5.6.4 se dodajo nove točke:

"2.5.7 Preskus za določanje karakteristik dušenja v resonančnem območju

2.5.7.1 Ta preskus se opravlja na preskusni napravi, kot je določeno v točki 2.5.3.1, vendar je treba upoštevati naslednje:

2.5.7.2 Namesto nastavljenih vrednosti, določenih v drugem odstavku točke 2.5.3.1.1 (glej dodatka 4 in 5 te priloge), je treba ustvariti sinusna nihanja z amplitudo ± 15 mm in s frekvenco od 0,5 do 2 Hz. Meritve je treba opraviti v celotnem frekvenčnem razponu ob stalni stopnji spreminjanja frekvence v času, ki ni manjši od 60 sekund ali v intervalih ki niso večji od 0,05 Hz in to z naraščajočo frekvenco, in enako s padajočo frekvenco. Med tem merjenjem se lahko signali, ki jih oddajajo merilniki pospeška, filtrirajo skozi pasovni filter z robnimi frekvencami 0,5 in 2,0 Hz.

2.5.7.3 Sedež mora biti pri prvem preskusu obremenjen s 40 kg in pri drugem z 80 kg. Utež se položi na napravo, ki je prikazana na sliki 1 Dodatka 1, z isto smerjo in mestom delovanja sile kot pri določanju referenčne točke sedeža.

2.5.7.4 Razmerje med efektivnimi vrednostmi pospeška nihanja na sedežni ploskvi awS in na pritrdišču sedeža awB:

V =

se določi v frekvenčnem razponu od 0,5 do 2 Hz z intervali, ki ne presegajo 0,05 Hz.

2.5.7.5 Izmerjeno razmerje je treba navesti v poročilu o preskusu, zaokroženo na dve decimalni mesti."

Za točko 3.1.3.se doda nova točka 3.1.4:

"3.1.4 Razmerje, navedeno v točkah 2.5.7.4 in 2.5.7.5, ne sme presegati vrednosti 2."

Dodatek 2 se nadomesti z:

"

Dodatek 2

Določitev karakteristik sistema vzmetenja sedeža in območja nastavitve glede na obremenitev (točka 2.5.1)

+++++ TIFF +++++

"

Dodatek 3 se spremeni:

V naslovu tabele se"osnovno" nadomesti z "a".

Obstoječa opredelitev D se nadomesti z naslednjim:

"D = razdalja od začetka standardizirane preskusne proge (v metrih)."

Dodatek 4 se nadomesti z:

"

Dodatek 4

Nastavljene vrednosti signalov za pregled vozniških sedežev na traktorjih razreda I kategorije A na preskusni napravi (točka 2.5.3.1.1):

PS = nastavitvena točka;

a = amplituda signala nastavljene vrednosti (v 10-4 m);

t = čas merjenja (v sekundah).

Kadar se zaporedje signalov ponavlja v tabeli za 701 točko, točki 700 in 0 časovno sovpadeta z amplitudo a = 0:

Št. PS | a 10-4 m | t s |

0 | 0000 | 0 |

1 | 0089 | . |

2 | 0215 | . |

. | . | . |

. | . | . |

. | . | . |

699 | 0023 | . |

700 | 0000 | 28,0 |

"

Dodatek 5 se nadomesti z:

"

Dodatek 5

Nastavljene vrednosti signalov za preskušanje vozniških sedežev na traktorjih razreda II kategorije A na preskusni napravi (točka 2.5.3.1.1):

PS = nastavitvene točke;

a = amplituda nastavljene vrednosti signala (v 10-4 m);

t = čas merjenja (v sekundah).

Kadar se zaporedje signalov ponavlja v tabeli za 701 točko, točki 700 in 0 časovno sovpadeta z amplitudo a = 0:

Št. PS | a 10-4 m | t s |

0 | 0000 | 0 |

1 | 0022 | . |

2 | 0089 | . |

. | . | . |

. | . | . |

. | . | . |

699 | 0062 | . |

700 | 0000 | 28,0 |

"

Naslov Dodatka 6 se nadomesti z:

"Preskusna naprava (točka 2.5.3.1): primer konstrukcije (mere v mm)"

Dodatki 7, 9 in 10 se črtajo.

Dodatka 8 in 11 postaneta dodatka 7 in 8.

Točki 11 Priloge III se doda naslednji stavek:"To sporočilo je treba poslati pristojnim organom drugih držav članic, če ti tako zahtevajo."

Priloga IV k Direktivi 78/764/EGS se spremeni, kot sledi:

Točka 3 se nadomesti z:

"3. Sedeži, namenjeni za traktorje z najmanjšim kolotekom zadnje osi, ki ne presega 1150 mm, imajo lahko naslednje najmanjše mere globine in širine sedežne ploskve:

- globina sedežne ploskve: 300 mm,

- širina sedežne ploskve: 400 mm.

Ta določba velja le, če ni mogoče upoštevati vrednosti, določenih za globino in širino sedežne ploskve (t. j. 400 ± 50 mm oziroma najmanj 450 mm), iz razlogov, povezanih traktorjem."

Točka 4: Samo v francoski različici se"Priloga I" nadomesti s "Priloga V".

--------------------------------------------------

Top