EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31982L0318

Direktiva Komisije z dne 2. aprila 1982 o prilagoditvi Direktive Sveta 76/115/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov za motorna vozila tehničnemu napredku

OJ L 139, 19.5.1982, p. 9–16 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 012 P. 162 - 169
Portuguese special edition: Chapter 13 Volume 012 P. 162 - 169
Special edition in Finnish: Chapter 13 Volume 012 P. 17 - 24
Special edition in Swedish: Chapter 13 Volume 012 P. 17 - 24
Special edition in Czech: Chapter 13 Volume 006 P. 246 - 253
Special edition in Estonian: Chapter 13 Volume 006 P. 246 - 253
Special edition in Latvian: Chapter 13 Volume 006 P. 246 - 253
Special edition in Lithuanian: Chapter 13 Volume 006 P. 246 - 253
Special edition in Hungarian Chapter 13 Volume 006 P. 246 - 253
Special edition in Maltese: Chapter 13 Volume 006 P. 246 - 253
Special edition in Polish: Chapter 13 Volume 006 P. 246 - 253
Special edition in Slovak: Chapter 13 Volume 006 P. 246 - 253
Special edition in Slovene: Chapter 13 Volume 006 P. 246 - 253
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 005 P. 244 - 251
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 005 P. 244 - 251
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 009 P. 74 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2014; implicitno zavrnjeno 32009R0661

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1982/318/oj

31982L0318Official Journal L 139 , 19/05/1982 P. 0009 - 0016
Finnish special edition: Chapter 13 Volume 12 P. 0017
Spanish special edition: Chapter 13 Volume 12 P. 0162
Swedish special edition: Chapter 13 Volume 12 P. 0017
Portuguese special edition Chapter 13 Volume 12 P. 0162


DIREKTIVA KOMISIJE

z dne 2. aprila 1982

ki prilagaja Direktivo Sveta 76/115/EGS o približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov za motorna vozila tehničnemu napredku

(82/318/EGS)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 70/156/EGS z dne 6. februarja 1970 o približevanju zakonodaje držav članic o homologaciji motornih in priklopnih vozil1, nazadnje spremenjene z Direktivo 80/1267/EGS2, in zlasti člena 11 Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 76/115/EGS z dne 18. decembra 1975 o približevanju zakonodaje držav članic o pritrdiščih varnostnih pasov motornih vozil3, nazadnje spremenjene z Direktivo 81/575/EGS4, in zlasti člena 6 Direktive,

ker je zaradi varnosti v cestnem prometu Svet z Direktivo 81/575/EGS razširil področje uporabe Direktive 76/115/EGS z vozil kategorije M1, kakor je opredeljeno v Prilogi I k Direktivi 70/156/EGS, na vse kategorije motornih vozil; ker je bila ta razširitev področja uporabe mogoča zaradi doseženega tehničnega napredka; ker bo izvajanje tega ukrepa zahtevalo prilagajanje zahtev in preskusov, določenih v Direktivi 76/115/EGS, razširjenemu področju uporabe; ker so izkušnje pri uporabi navedene direktive pokazale potrebo po prilagoditvi posameznih predpisov dejanskim preskusnim pogojem;

ker so določbe te direktive skladne z mnenjem Odbora za prilagajanje tehničnemu napredku direktiv za odpravo tehničnih ovir pri trgovanju z motornimi vozili,

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloge I, II in III k Direktivi 76/115/EGS se spremenijo skladno s prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1. Države članice po 1. oktobru 1982 za motorna vozila kategorije M1 zaradi razlogov, ki se nanašajo na pritrdišča varnostnih pasov, ne smejo:

- zavrniti podelitve EGS-homologacije, izdaje certifikata iz zadnje alinee člena 10(1) Direktive 70/156/EGS ali izdaje nacionalne homologacije za neki tip motornega vozila ali

- prepovedati začetka uporabe vozil,

če so pritrdišča varnostnih pasov v tem tipu vozila ali v teh vozilih skladna z zahtevami Direktive 76/115/EGS, spremenjene s to direktivo.

2. Države članice po 1. oktobru 1983 za motorna vozila kategorije M1:

- ne smejo več izdajati certifikata iz zadnje alinee člena 10(1) Direktive 70/156/EGS za neki tip motornega vozila, če njegova pritrdišča varnostnih pasov ne izpolnjujejo zahtev Direktive 76/115/EGS, spremenjene s to direktivo,

- lahko zavrnejo podelitev nacionalne homologacije za tipe vozil, pri katerih pritrdišča varnostnih pasov ne izpolnjujejo zahtev Direktive 76/115/EGS, spremenjene s to direktivo.

Za nekatere kabriolete ali vozila s pomično streho, homologirana skladno s točko 4.3.2 Priloge I k Direktivi 76/115/EGS v njeni izvirni različici, se zgoraj navedeni datum nadomesti z datumom 1. oktober 1986.

3. Države članice po 1. oktobru 1984 lahko prepovedo začetek uporabe vozil kategorije M1, pri katerih pritrdišča varnostnih pasov ne izpolnjujejo zahtev Direktive 76/115/EGS, spremenjene s to direktivo.

Te določbe se ne nanašajo na nekatere kabriolete ali vozila s pomično streho, ki so bila homologirana na podlagi točke 4.3.2 Priloge I k Direktivi 76/115/EGS v njeni izvirni različici.

Člen 3

1. Države članice po 1. oktobru 1982 ne smejo zaradi razlogov, ki se nanašajo na pritrdišča varnostnih pasov vozil kategorij razen M1:

- zavrniti podelitve EGS-homologacije, izdaje certifikata iz zadnje alinee člena 1(1) Direktive 70/156/EGS ali podelitve nacionalne homologacije za neki tip motornega vozila ali

- prepovedati začetka uporabe vozil,

če pritrdišča varnostnih pasov tega tipa vozila ali teh vozil izpolnjujejo zahteve Direktive 76/115/EGS, spremenjene s to direktivo.

2. Ne glede na prvi odstavek države članice zaradi razlogov, ki se nanašajo na pritrdišča varnostnih pasov, ne smejo:

- do 30. septembra 1986 zavrniti podelitve EGS-homologacije, izdaje certifikata iz zadnje alinee člena 10(1) Direktive 70/156/EGS ali podelitve nacionalne homologacije za neki tip motornega vozila kategorij N2 in N3, in

- do 30. septembra 1987 prepovedati začetka uporabe vozil teh kategorij,

če ta tip vozila ali ta vozila niso opremljena s pritrdišči varnostnih pasov.

Člen 4

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 30. septembra 1982. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Člen 5

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 2. aprila 1982

Za Komisijo

Karl-Heinz NARJES

Član Komisije

PRILOGA

Spremembe prilog k Direktivi 76/115/EGS

PRILOGA I - POMEN IZRAZOV, VLOGA ZA PODELITEV EGS-HOMOLOGACIJE, PODELITEV EGS-HOMOLOGACIJE, ZAHTEVE, PRESKUSI, SKLADNOST PROIZVODNJE, NAVODILA

Točka 1.9 V angleški različici se briše izraz "(tip-up - preklopni)".

Točka 2.2.1 se glasi kot sledi:

"2.2.1 risbe celotne strukture vozila v ustreznem merilu, ki prikazujejo lego pritrdišč varnostnih pasov in efektivna pritrdišča varnostnih pasov (če je primerno), ter podrobne risbe pritrditev varnostnih pasov in strukture vozila, na katero so pritrjeni."

Točka 4.1.1 se glasi kot sledi:

"4.1.1 Točka H je referenčna točka, kakor je opredeljena v točki 1.1 Priloge III k Direktivi 77/649/EGS, ki se določi po postopku, predpisanem v omenjeni direktivi.

4.1.1.1 Točka H' je referenčna točka, ki ustreza točki H, kakor je opredeljena v točki 4.1.1, in se določi za vse običajne lege, v katerih se sedež uporablja.

4.1.1.2 Točka R je referenčna točka sedeža, kakor je opredeljena v točki 1.2 Priloge III k Direktivi 77/649/EGS."

Točka 4.1.2 se glasi:

"4.1.2 Referenčna črta je premica, kakor je opredeljena v točki 3.4 Priloge III k Direktivi 77/649/EGS."

Točka 4.1.4 se glasi:

"4.1.4 Točka C je točka, ki leži 450 mm navpično nad točko R. Vendar če je oddaljenost S, kakor je določena v točki 4.1.6, enaka ali večja od 280 mm in če proizvajalec izbere alternativno enačbo BR = 280 mm + 0,8 S, določeno v točki 4.4.4.3, mora biti navpična razdalja med točkama C in R 500 mm."

Točka 4.1.5 Izraz "točka H" se nadomesti z izrazom "točka H'".

Točka 4.1.6.2.1 se glasi:

"4.1.6.2.1 ravnina P za vozniški sedež je navpična ravnina, ki je vzporedna s srednjo vzdolžno ravnino vozila in poteka skozi središče volana v ravnini oboda volana, ko je volan, če je nastavljiv, v svoji srednji legi."

Točka 4.1.6.2.3 Zadnja vrstica se glasi:

"A 300 mm, če je sedežna klop predvidena za več kakor dva potnika."

Točka 4.3.4 Doda se naslednje besedilo:

"V tem primeru zadoščata dve spodnji pritrdišči."

Točka 4.4.2.3 se briše.

Točka 4.4.3 V nizozemski različici se doda beseda "effectief".

Točka 4.4.3.1 se glasi:

"4.4.3.1 Kota 1 in 2 morata biti med 30 in 80° v vseh običajnih legah sedeža med vožnjo. Če je pri prednjih sedežih vozil kategorije M1 vsaj eden izmed kotov 1 in 2 konstanten v vseh običajnih legah sedeža med vožnjo, mora biti njegova vrednost 60 10°."

Točka 4.4.3.2 se glasi:

"4.4.3.2 Pri sedežnih klopeh v vozilih drugih kategorij razen M1, pri zadnjih sedežih in nastavljivih sedežih z napravo za nastavljanje, kakor je opisano v točki 1.12, s kotom naslona sedeža, manjšim od 20° (glej sliko 1 v Prilogi III), sta kota 1 in 2 lahko manjša od najmanjše vrednosti, predpisane v točki 4.4.3.1, vendar ne smeta biti manjša od 20° v nobeni izmed običajnih leg sedeža med vožnjo."

Točka 4.4.4.1 se glasi:

"4.4.4.1 Če se uporablja vodilo varnostnega pasu ali podobna naprava, ki vpliva na lego zgornjega efektivnega pritrdišča, se to mesto določi na običajen način z upoštevanjem lege pritrdišča, če vzdolžna srednjica traku poteka skozi točko J1, ki se zaporedoma določi iz točke R z naslednjimi tremi segmenti:

RZ, segment referenčne premice, ki se meri od točke R navzgor, dolg 530 mm;

ZX, segment, pravokoten na vzdolžno srednjo ravnino vozila, ki se meri iz točke Z proti pritrdišču, dolg 120 mm;

XJ1, segment, pravokoten na ravnino, določeno s segmentoma RZ in ZX, ki se meri iz točke X naprej, dolg 60 mm.

Točka J2 je simetrična točki J1 glede na navpično vzdolžno ravnino, ki poteka skozi referenčno črto lutke, nameščene na zadevnem sedežu. Referenčna črta je opisana v točki 4.1.2."

Točka 4.4.4.2 se glasi:

"4.4.4.2 Zgornje efektivno pritrdišče mora biti pod ravnino FN, ki poteka pravokotno na srednjo vzdolžno ravnino sedeža in z referenčno črto oklepa kot 65°. Pri zadnjih sedežih se kot lahko zmanjša na 60°. Ravnina FN mora biti nameščena tako, da seka referenčno črto v točki D tako, da je RD = 315 mm + 1,8 S. Vendar če je S 200 mm, je RD 675 mm."

Točka 4.4.4.3 se glasi:

"4.4.4.3 Zgornje efektivno pritrdišče varnostnega pasu mora biti za ravnino FK, ki poteka pravokotno na srednjo vzdolžno ravnino sedeža in seka referenčno črto v točki B pod kotom 120° tako, da je BR = 260 mm + S. Če je S 280 mm, lahko proizvajalec po lastni presoji uporabi BR = 260 mm + 0,8 S."

Točka 4.4.4.5 "H" se nadomesti z "R".

Točka 4.4.4.6 se glasi:

"4.4.4.6 Zgornje efektivno pritrdišče varnostnega pasu mora biti nad vodoravno ravnino, ki poteka skozi točko C, opredeljeno v točki 4.1.4."

Točka 4.4.4.7 se glasi:

"4.4.4.7 Razen zgornjega pritrdišča, opredeljenega v točki 4.3.1, se lahko vgradijo še druga zgornja efektivna pritrdišča, če je izpolnjen eden izmed naslednjih pogojev:

4.4.4.7.1 Dodatna pritrdišča izpolnjujejo zahteve iz točk 4.4.4.1 do 4.4.4.6.

4.4.4.7.2 Dodatna pritrdišča se lahko uporabijo brez uporabe orodja, če izpolnjujejo zahteve iz točk 4.4.4.5 in 4.4.4.6 in so nameščena na površinah, ki se dobijo, če se površina iz slike 1 Priloge III premakne navpično za 80 mm navzgor ali navzdol.

4.4.4.7.3 Pritrdišča, namenjena za H-pasove: če izpolnjujejo zahteve iz točke 4.4.4.6, če ležijo za prečno ravnino, ki poteka skozi referenčno črto, in so nameščena:

4.4.4.7.3.1 eno pritrdišče: v skupnem področju dveh kotov med ravninama, ki potekata skozi navpičnico na točki J1 in J2, kakor je opredeljeno v točki 4.4.4.1, in katerih vodoravni presek je določen na sliki 2 v Prilogi III;

4.4.4.7.3.2 dve pritrdišči: znotraj katerega koli izmed zgornjih dveh kotov, če nobeno izmed obeh pritrdišč ni oddaljeno več kakor 50 mm od zrcalne lege drugih pritrdišč glede na ravnino P zadevnega sedeža, kakor je opredeljena v točki 4.1.6."

4.5.1 V nizozemski različici se "(7,16 duim)" nadomesti s "(7/16)".

Za točko 4.5.1 se dodata dve novi točki, 4.5.2 in 4.5.3:

"4.5.2 Če proizvajalec opremi vozilo z varnostnimi pasovi, ki so pritrjeni na vseh pritrdiščih, predpisanih za zadevni sedež, tem pritrdiščem ni treba izpolnjevati zahteve iz točke 4.5.1, če so skladna z drugimi določbami te direktive. Ravno tako se zahteva iz točke 4.5.1 ne nanaša na dodatna pritrdišča, ki izpolnjujejo pogoje, opredeljene v točki 4.4.4.7.3.

4.5.3 Varnostni pas mora biti mogoče ločiti od pritrdišča brez poškodbe slednjega."

Točka 5.1.2 se glasi:

"5.1.2 Sedeži morajo biti vgrajeni in postavljeni v legi za vožnjo ali uporabo, ki jo določi tehnična služba, ki opravlja homologacijske preskuse, in ki ustvarja najneugodnejše stanje glede trdnosti sistema. Lego sedežev je treba navesti v poročilu. Naslon sedeža z nastavljivim naklonom se blokira v legi, ki jo določi proizvajalec vozila; če takega navodila ni, se naslon sedeža blokira pri efektivnem naklonu, ki je pri vozilih kategorij M1 in N1 čim bližji 25°, pri vozilih vseh drugih kategorij pa 15°."

Točka 5.3.2 Številčni izraz "10° + 5°" se nadomesti z izrazom "10 5°".

Točka 5.3.3 V nizozemski različici se beseda "kort" nadomesti z besedo "snel".

Točka 5.3.5.1 Doda se naslednje besedilo:

"Če obstaja več pritrdišč, kolikor jih je določeno v točki 4.3, je treba na teh pritrdiščih opraviti tudi preskus, opredeljen v točki 5.4.5, pri katerem se obremenitve prenašajo na pritrdišča z napravo, ki ponazarja geometrijo tipa varnostnega pasu, pritrjenega v teh pritrdiščih."

Točke 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2.1 in 5.4.2.2. Doda se naslednje besedilo:

"Pri vozilih drugih kategorij razen M1 in N1 se deluje s preskusno silo 675 20 daN."

Točka 5.4.3 Doda se naslednje besedilo:

"Pri vozilih drugih kategorij razen M1 in N1 se deluje s preskusno silo 1110 20 daN."

Točka 5.4.4.2 Doda se naslednje besedilo:

"Pri vozilih drugih kategorij razen kategorij M1 in N1 mora biti ta sila enaka desetkratni teži celotnega sedeža."

Za točko 5.4.4.2 se doda nova točka 5.4.5:

"5.4.5 Preskus pri uporabi posebnih tipov varnostnih pasov

5.4.5.1 S preskusno silo 1350 20 daN se na potezno napravo (glej sliko 2 v Prilogi IV), ki je pritrjena na pritrdišča tega varnostnega pasu, deluje z napravo, ki ponazarja geometrijo zgornjega pasu ali pasov trupa.

5.4.5.2 Hkrati se z vlečno silo 1350 20 daN deluje na potezno napravo (glej sliko 3 v Prilogi IV), ki je pritrjena na dve spodnji pritrdišči varnostnega pasu.

5.4.5.3 Pri vozilih drugih kategorij razen kategorij M1 in N1 mora ta preskusna sila znašati 675 20 daN."

Točka 5.5.2 se glasi:

"5.5.2 Pri vozilih, pri katerih se uporabljajo takšne naprave, mora biti po odstavitvi vlečne sile mogoče ročno upravljati sisteme za premikanje in blokiranje sedežev, ki omogočajo potnikom z vseh sedežev, da zapustijo vozilo."

PRILOGA II - PRILOGA K CERTIFIKATU O EGS-HOMOLOGACIJI: PRITRDIŠČA VARNOSTNIH PASOV

Opomba1: Besedilo pojasnil se nadomesti z naslednjim besedilom:

"A za tritočkovni pas,

B za trebušni pas,

S za posebne tipe pasov; v tem primeru je treba lastnosti teh tipov razložiti v rubriki Opombe,

Ar, B ali Sr za pasove z navijali,

Are, Bre ali Sre za pasove z navijali in z napravami, ki absorbirajo energijo na vsaj enem pritrdišču."

Priloga III se spremeni na naslednji način::

PRILOGA III

Slika 1

Območja namestitve efektivnih pritrdišč varnostnega pasu

[pic]

Slika 2

Efektivno zgornje pritrdišče varnostnega pasu skladno s točko 4.4.4.7.3. Priloge I

[pic]

PRILOGA IV: Doda se naslednja slika:

Slika 3

[pic]

___________________

1UL L 42, 23.2.1970, str. 1.

2 UL L 375, 31.12.1980, str. 34.

3 UL 24, 30.1.1976, str. 6.

4 UL L 209, 29.7.1981, str. 30.

Top