EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31981R1292

Uredba Komisije (EGS) št. 1292/81 z dne 12. maja 1981 o standardih kakovosti za por, jajčevce in bučke

OJ L 129, 15.5.1981, p. 38–47 (DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL)
Spanish special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 199 - 208
Portuguese special edition: Chapter 03 Volume 021 P. 199 - 208
Special edition in Finnish: Chapter 03 Volume 013 P. 67 - 76
Special edition in Swedish: Chapter 03 Volume 013 P. 67 - 76
Special edition in Czech: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Estonian: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Latvian: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Lithuanian: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Hungarian Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Maltese: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Polish: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Slovak: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Slovene: Chapter 03 Volume 005 P. 25 - 34
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 004 P. 29 - 38
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 004 P. 29 - 38

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2009; implicitno zavrnjeno 32008R1221 . Latest consolidated version: 06/01/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1981/1292/oj

31981R1292Uradni list L 129 , 15/05/1981 str. 0038 - 0047
finska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 13 str. 0067
španska posebna izdaja: poglavje 03 zvezek 21 str. 0199
švedska posebna izdaja: poglavje 3 zvezek 13 str. 0067
portugalska posebna izdaja poglavje 03 zvezek 21 str. 0199


Uredba Komisije (EGS) št. 1292/81

z dne 12. maja 1981

o standardih kakovosti za por, jajčevce in bučke

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 1035/72 z dne 18. maja 1972 o skupni ureditvi trga za sadje in zelenjavo [1], kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (EGS) št. 1116/81 [2], in zlasti člena 2(2) le-te,

ker so bili z uredbama (EGS) št. 1208/79 [3] in (EGS) št. 1315/80 [4] por, jajčevci in bučke dodani v Prilogo I k Uredbi (EGS) št. 1035/72, ki navaja proizvode, ki jih je treba sveže dobaviti potrošniku in za katere veljajo standardi kakovosti;

ker je torej treba določiti take standarde kakovosti za te proizvode;

ker se morajo standardi uporabljati v vseh fazah trženja; ker lahko transport na velike razdalje, shranjevanje za določen čas ali različno ravnanje s proizvodi povzročijo kvarjenje zaradi bioloških procesov v proizvodih in naravne kvarljivosti; ker je tako kvarjenje torej treba upoštevati pri uporabi standardov v fazah trženja po odpošiljanju;

ker so ukrepi, predpisani s to uredbo, v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za sadje in zelenjavo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Standardi kakovosti za por (tarifna podštevilka ex 07.01 IJ skupne carinske tarife) in za jajčevce in bučke (tarifna podštevilka ex 07.01 T skupne carinske tarife) so navedeni v prilogah, I, II in III k tej uredbi.

2. Ti standardi se uporabljajo pri vseh fazah trženja pod pogoji iz Uredbe (EGS) št. 1035/72.

Vendar pa je dovoljeno, da v fazah po odpošiljanju proizvod glede na predpisane standarde:

- kaže rahlo pomanjkanje svežosti in čvrstosti, in/ali

- se rahlo kvari zaradi bioloških procesov in naravne težnje k pokvarljivosti.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od:

- 1. avgusta 1981 za por,

- 1. julija 1981 za bučke in jajčevce.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. maja 1981

Za Komisijo

Poul Dalsager

Član Komisije

[1] UL L 118, 20.5.1972, str. 1.

[2] UL L 118, 30.4.1981, str. 1.

[3] UL L 153, 21.6.1979, str. 1.

[4] UL L 134, 31.5.1980, str. 20.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

STANDARDI KAKOVOSTI ZA POR

I. OPREDELITEV PROIZVODA

Ta standard se uporablja za por vseh sort (kultivarjev), vzgojenih iz Allium porrum L., ki ga je treba potrošniku dobaviti svežega, pri čemer je izključen por za industrijsko predelavo.

II. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA KAKOVOST

Namen standarda je opredeliti zahteve kakovosti za por po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

V vseh razredih mora por, ob upoštevanju posebnih predpisov za posamezni razred in dovoljena odstopanja, izpolnjevati naslednje zahteve. Biti mora:

- cel (ta zahteva pa ne velja za korenine in konce listov, ki smejo biti odrezani),

- svežega videza, z odstranjenimi uvelimi in izsušenimi listi,

- pobran pred odganjanjem v cvet (ob upoštevanju posebnih določb za razred III),

- zdrav (proizvodi, ki gnijejo ali se kvarijo, tako da niso primerni za uporabo, so izključeni),

- čist, praktično brez tujih vidnih delcev; vendar pa se korenin sme držati zemlja,

- brez abnormalne zunanje vlage, to je, ustrezno "osušen", če je bil opran,

- brez tujega vonja in/ali okusa.

Listi morajo biti natančno odrezani.

Razvitost in stanje pora morata biti taka, da por:

- prenese transport in rokovanje, in

- da pride v zadovoljivem stanju v namembni kraj.

B. Razvrstitev

Por razvrščamo v naslednje tri razrede:

(i) Razred I

Por v tem razredu mora biti dobre kakovosti, sme pa imeti rahle površinske napake, če te ne kvarijo celotnega videza, kakovosti, sposobnosti za shranjevanje ali predstavitev proizvoda.

Beljen del pora mora zajemati vsaj eno tretjino celotne dolžine ali polovico lažnega stebla.

(ii) Razred II

V tem razredu je por, ki ne izpolnjuje zahtev za prvi razred, izpolnjuje pa zgoraj navedene minimalne zahteve.

Beljen del pora mora zajemati vsaj eno četrtino celotne dolžine ali eno tretjino lažnega stebla.

(iii) Razred III [1]

V tem razredu je por, ki ne izpolnjuje zahtev za višje razrede, izpolnjuje pa zahteve za razred II.

Takšen por sme:

- imeti mehko cvetno steblo, ki je zaprto v lažnem steblu pora, če to ne moti užitnosti proizvoda,

- imeti napake v obarvanosti in rahle mehanske poškodbe,

- imeti rahle sledi rje,

- imeti neznatne količine prsti.

III. DOLOČBE O VELIKOSTI

(i) Velikost se ugotavlja s premerom, merjeno pravokotno na os nad odebeljenim delom vratu.

Minimalni premer je 10 milimetrov.

(ii) V razredu I premer največjega pora v šopku ali enoti pakiranja ne sme biti več kot dvakratni premer najmanjšega pora.

IV. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA DOVOLJENA ODSTOPANJA

Za proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred, naveden na vsaki enoti pakiranja, so dovoljena naslednja odstopanja glede kakovosti in velikosti:

A. Dovoljena odstopanja od kakovosti

(i) Razred I

10 % pora po številu ali masi, ki ne izpolnjuje zahtev za razred I, vendar izpolnjuje zahteve za razred II, ali izjemoma, ki je znotraj dovoljenih odstopanj tega razreda.

(ii) Razred II

10 % pora po številu ali masi, ki ne izpolnjuje zahtev za ta razred niti minimalnih zahtev, z izjemo gnilih proizvodov, izrazito poškodovanih ali kako drugače neprimernih za uživanje.

(iii) Razred III

15 % pora po številu ali masi, ki ne izpolnjuje zahtev za ta razred niti minimalnih zahtev, z izjemo gnilih proizvodov, izrazito poškodovanih ali kako drugače neprimernih za uživanje.

B. Dovoljena odstopanja od velikosti

Za vse razrede, 10 % pora po številu ali masi, ki ne izpolnjuje zahteve po minimalnem premeru, ali za por iz razreda I, ki ne izpolnjuje zahteve glede izenačenosti.

V. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA PREDSTAVITEV

A. Izenačenost

Vsebina vsakega pakiranja ali vsakega svežnja v istem pakiranju mora biti izenačena in mora vsebovati le por istega porekla, kakovosti in velikosti (če je za to merilo predpisana izenačenost) in po možnosti enake razvitosti in obarvanosti.

Za razred III zadošča, da je por istega porekla.

Celotna vsebina vsake enote pakiranja ali svežnja mora biti taka, kakršni so vidni deli vsebine enote pakiranja ali svežnja.

B. Predstavitev

Por je lahko predstavljen:

- urejeno razporejen v enoti pakiranja

- ali v svežnjih, ki so lahko ali pa ne v večji enoti pakiranja.

C. Pakiranje

Por mora biti pakiran tako, da je ustrezno zavarovan.

Notranji material enote pakiranja mora biti nov, čist in takšne kakovosti, da preprečuje poškodbe proizvodov od zunaj in znotraj. Dovoljena je uporaba materialov, ki nosijo trgovske oznake (etikete, žigi) če se pri tiskanju in lepljenju uporabljajo nestrupena črnila ali lepila.

Enote pakiranja morajo biti brez tujih primesi.

VI. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA OZNAČEVANJE

Vsaka enota pakiranja ali vsak šop, ki se dostavi nezapakiran, mora imeti čitljivo in neizbrisno označene ter z zunanje strani vidne, naslednje podatke:

A. Identifikacija

Pakirnica | Ime in naslov ali uradno izdano ali priznano kodno oznako. |

in/ali |

tistega, ki razpošilja |

B. Vrsta proizvoda

- "Por", če vsebina enote pakiranja ni vidna od zunaj.

C. Poreklo proizvodov

- Država porekla in po izbiri, področje rasti, ali državno, regionalno ali lokalno ime kraja.

D. Komercialne značilnosti

- razred,

- število svežnjev (za por, ki je pakiran v svežnje, ki so v škatlah).

E. Uradni kontrolni znak (neobvezno)

Če je por zapakiran, morajo biti ti podatki navedeni na isti strani.

[1] Dodatni razred, kot je določen v členu 2(1) Uredbe (EGS) št. 1035/72. O uporabi tega kakovostnega razreda ali nekaterih zahtev za ta razred se sprejme odločitev v skladu s členom 4(1) navedene uredbe.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

STANDARDI KAKOVOSTI ZA JAJČEVCE

I. OPREDELITEV PROIZVODA

Ta standard se uporablja za vse sorte (kultivarje) jajčevcev, vzgojenih iz Solanum melongena L. var. Esculentum, insanum in ovigerum, ki jih je treba potrošniku dobaviti sveže, pri čemer so izključeni jajčevci za industrijsko predelavo.

Po obliki razlikujemo med:

- podolgovatimi jajčevci,

- okroglimi jajčevci.

II. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA KAKOVOST

Namen standarda je opredeliti zahteve kakovosti za jajčevce po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

V vseh razredih mora jajčevec, ob upoštevanju posebnih predpisov za posamezni razred in dovoljena odstopanja, izpolnjevati naslednje zahteve. Biti mora:

- cel,

- svež po videzu,

- čvrst,

- zdrav (proizvodi, ki gnijejo ali se kvarijo, tako da niso primerni za uporabo, so izključeni),

- čist, praktično brez vidnih tujih delcev,

- imeti čašne liste in pecelj, ki smejo biti rahlo poškodovani,

- zadostno razvit, da meso ni vlaknasto ali leseno in da semena niso preveč razvita (ob upoštevanju posebnih določb za razred III),

- brez abnormalne zunanje vlage,

- brez tujega vonja in/ali okusa.

Razvitost in stanje jajčevca morata biti taka, da jajčevec:

- prenese prevoz in rokovanje, in

- da pride v zadovoljivem stanju v namembni kraj.

B. Razvrstitev

Jajčevec razvrščamo v naslednje tri razrede:

(i) Razred I

Jajčevci v tem razredu morajo biti dobre kakovosti, s tipičnimi značilnostmi sorte. Praktično ne smejo imeti poškodb od sonca. Dovoljene so naslednje rahle pomanjkljivosti, če te ne kvarijo celotnega videza, kakovosti, sposobnosti za shranjevanje ali predstavitev proizvoda:

- rahle pomanjkljivosti v obliki,

- rahlo razbarvani spodnji del,

- rahle površinske poškodbe in/ali rahle zarasle razpoke, če te ne zajemajo več kot 3 cm2.

(ii) Razred II

V tem razredu je jajčevec, ki ne izpolnjuje zahtev za prvi razred, izpolnjuje pa zgoraj navedene minimalne zahteve. Če ima bistvene značilnosti kakovosti in predstavitve, sme jajčevec v tem razredu imeti naslednje pomanjkljivosti:

- pomanjkljivosti v obliki,

- pomanjkljivosti glede barve,

- rahle ožganine od sonca, če te ne pokrivajo več kot 4 cm2,

- rahle zarasle poškodbe površine, če te ne pokrivajo več kot 4 cm2.

(iii) Razred III [1]

V tem razredu je jajčevec, ki ne izpolnjuje zahtev za višje razrede, izpolnjuje pa zahteve za drugi razred.

Vendar sme tak jajčevec:

- imeti rahlo vlaknasto meso,

- imeti precej razvita semena,

- imeti poškodbe od sonca, če te ne zajemajo več kot 6 cm2,

- imeti zarasle poškodbe površine, če te ne zajemajo več kot 6 cm2.

III. DOLOČBE O VELIKOSTI

Velikost se ugotavlja:

- z največjim premerom v ekvatorialni ravnini na vzdolžno os, ali

- po teži.

A. Pri merjenju s premerom je minimalni premer pri sortah s podolgovatimi plodovi 40 mm, in pri sortah z okroglimi plodovi 70 mm.

Razlika med najmanjšimi in največjimi jajčevci v pakiranju ne sme biti več:

- kot 20 mm pri podolgovatih jajčevcih,

- kot 25 mm pri okroglih jajčevcih

B. Pri določanju velikosti po teži je minimalna teža 100 gramov. Upoštevati je treba naslednjo lestvico:

- 100 do 300 gramov z maksimalno razliko 75 gramov med najmanjšimi in največjimi jajčevci v isti enoti pakiranja,

- 300 do 500 gramov z maksimalno razliko 100 gramov med najmanjšimi in največjimi jajčevci v isti enoti pakiranja,

- nad 500 gramov z maksimalno razliko 250 gramov med najmanjšimi in največjimi jajčevci v isti enoti pakiranja.

Za jajčevce iz razreda I je treba obvezno upoštevati navedeno lestvico za mejenje velikosti. Poleg tega morajo biti podolgovati jajčevci brez peclja dolgi vsaj 80 mm.

IV. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA DOVOLJENA ODSTOPANJA

Za proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred, naveden na vsaki enoti pakiranja, so dovoljena naslednja odstopanja od kakovosti in velikosti:

A. Dovoljena odstopanja od kakovosti

(i) Razred I

10 % jajčevcev po številu ali teži, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I, vendar izpolnjujejo zahteve za razred II, ali izjemoma, ki so znotraj dovoljenih odstopanj tega razreda.

(ii) Razred II

10 % jajčevcev po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za ta razred niti minimalnih zahtev, z izjemo gnilih proizvodov, izrazito poškodovanih, z nezaraslimi razpokami ali kako drugače neprimernih za uživanje.

(iii) Razred III

15 % jajčevcev po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za ta razred niti minimalnih zahtev, z izjemo gnilih proizvodov, izrazito poškodovanih, z nezaraslimi razpokami, ali kako drugače neprimernih za uživanje.

B. Dovoljena odstopanja od velikosti

(i) Razred I

10 % jajčevcev po številu ali masi, katerih velikost je le malo večja ali manjša od velikosti, navedeni na enoti pakiranja.

(ii) Razred II in III

10 % jajčevcev po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev po minimalni velikosti. V vsakem primeru se dovoljeno odstopanje ne uporablja za jajčevce, katerih premer je za več kot 5 mm manjši od minimalnega premera, ali pri merjenju po masi, za jajčevce, katerih teža je manjša od 90 gramov.

V. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA PREDSTAVITEV

A. Izenačenost

Vsebina vsake enote pakiranja mora biti izenačena in mora vsebovati le jajčevce istega porekla, komercialnega tipa, kakovosti in velikosti (če je predpisano razvrščanje po velikosti) in po možnosti enake razvitosti in obarvanosti.

Za razred III zadošča, da so jajčevci istega porekla in komercialnega tipa.

Podolgovati jajčevci, pakirani v isti enoti pakiranja, morajo biti dovolj izenačeni po dolžini.

Celotna vsebina vsake enote pakiranja mora biti taka, kakršni so vidni deli vsebine pakiranja ali svežnja.

B. Pakiranje

Jajčevci morajo biti pakirani tako, da so ustrezno zavarovani.

Notranji material enote pakiranja mora biti nov, čist in takšne kakovosti, da preprečuje poškodbe proizvodov od zunaj in znotraj. Dovoljena je uporaba materialov, ki nosijo trgovske oznake (etikete, žigi), če se pri tiskanju in lepljenju uporabljajo nestrupena črnila ali lepila. Enota pakiranja mora biti brez tujih primesi.

VI. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA OZNAČEVANJE

Vsaka enota pakiranja mora imeti na isti strani enote pakiranja natisnjene čitljive in neizbrisljive naslednje oznake, ki so vidne od zunaj:

A. Identifikacija

Pakirnica | Ime in naslov ali uradno izdano ali priznano kodno oznako. |

in/ali |

tistega, ki razpošilja |

B. Vrsta proizvoda

- "jajčevec", če vsebina ni vidna od zunaj,

- ime sorte (neobvezno).

C. Poreklo proizvodov

- Država porekla in po izbiri, področje rasti, ali državno, regionalno ali lokalno ime kraja.

D. Komercialne značilnosti

- razred,

- velikost (če je to ustrezno), izražena:

- ali z maksimalnim in minimalnim premerom (če se velikost meri s premerom),

- ali z maksimalno in minimalno težo, če se velikost meri s težo.

E. Uradni kontrolni znak (neobvezno)

[1] Dodatni razred, kot je določen v členu 2(1) Uredbe (EGS) št. 1035/72. O uporabi tega kakovostnega razreda ali nekaterih zahtev za ta razred se sprejme odločitev v skladu s členom 4(1) navedene uredbe.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

STANDARDI KAKOVOSTI ZA BUČKE

I. OPREDELITEV PROIZVODA

Ta standard se uporablja za vse sorte (kultivarje) bučk, vzgojenih iz Cucurbita pepo L. [1], pobrane mlade in nežne, preden njihova semena postanejo čvrsta, ki se dobavljajo sveže potrošniku, pri čemer so izključene bučke za industrijsko predelavo.

II. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA KAKOVOST

Namen standarda je opredeliti zahteve kakovosti za bučke po pripravi in pakiranju.

A. Minimalne zahteve

V vseh razredih mora bučka, ob upoštevanju posebnih predpisov za posamezni razred in dovoljena odstopanja, izpolnjevati naslednje zahteve:

- da je cela, odtrgana s pecljem, ki sme biti rahlo poškodovan,

- da ima svež videz,

- da je čvrsta,

- da je zdrava (proizvodi, ki gnijejo ali se kvarijo, tako da niso primerni za uporabo, so izključeni)

- da je brez vidnih okvar zaradi insektov ali drugih parazitov,

- da nima lukenj,

- da nima razpok,

- da je čista, praktično brez vidnih tujih delcev,

- da je zadostno razvita in da semena niso preveč razvita (ob upoštevanju posebnih določb za razred III),

- da je brez abnormalne zunanje vlage,

- da je brez tujega vonja in/ali okusa.

Razvitost in stanje bučke morata biti taka, da bučka:

- prenese prevoz in rokovanje, in

- da pride v zadovoljivem stanju v namembni kraj.

B. Razvrstitev

Bučke razvrščamo v naslednje tri razrede:

(i) Razred I

Bučke v tem razredu morajo biti dobre kakovosti, s tipičnimi značilnostmi sorte. Dovoljene so naslednje rahle pomanjkljivosti, če te ne kvarijo celotnega videza, kakovosti, sposobnosti za shranjevanje ali predstavitev proizvoda.

- rahle pomanjkljivosti v obliki,

- rahle pomanjkljivosti v barvi,

- rahle zarasle razpoke na površini.

Bučke morajo imeti pecelj, ki je dolg največ 3 cm.

(ii) Razred II

V tem razredu so bučke, ki ne izpolnjujejo zahtev za prvi razred, izpolnjujejo pa zgoraj navedene minimalne zahteve.

Če imajo tipične značilnosti kakovosti in predstavitve, smejo bučke v tem razredu imeti naslednje pomanjkljivosti:

- pomanjkljivosti v obliki,

- pomanjkljivosti glede barve,

- rahle ožganine od sonca,

- rahle zarasle poškodbe površine, če te ne vplivajo na shranjevanje.

(iii) Razred III [2]

V tem razredu so bučke, ki ne izpolnjujejo zahtev za višje razrede, izpolnjujejo pa zahteve za drugi razred. Vendar smejo take bučke:

- imeti razvita semena,

- imeti rahle sledi prsti.

III. DOLOČBE O VELIKOSTI

Velikost se ugotavlja

- po dolžini, ali

- po teži.

(a) Pri ugotavljanju velikosti z dolžino, se dolžina meri od stičišča med pecljem in spodnjim delom plodu, v skladu z naslednjo lestvico:

- 7 cm do vključno 14 cm,

- 14 cm (izključno) do 21 cm (vključno),

- 21 cm (izključno) do 30 cm.

(b) Pri določanju velikosti po teži je treba upoštevati naslednjo lestvico:

- 50 do 100 gramov (vključno),

- 100 gramov (izključno) do 225 gramov (vključno),

- 225 gramov (izključno) do 450 gramov.

Za bučke iz razreda III ni potrebno, da bi izpolnjevale zahteve velikostne lestvice.

IV. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA DOVOLJENA ODSTOPANJA

Za proizvode, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred, naveden na vsaki enoti pakiranja, so dovoljene naslednja odstopanja od kakovosti in velikosti:

A. Dovoljena odstopanja od kakovosti

(i) Razred I

10 % bučk po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za razred I, vendar izpolnjujejo zahteve za razred II, ali izjemoma, ki so znotraj dovoljenih odstopanj tega razreda.

(ii) Razred II

10 % bučk po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za ta razred niti minimalnih zahtev, z izjemo gnilih proizvodov, izrazito poškodovanih, z nezaraslimi razpokami ali kako drugače neprimernih za uživanje.

(iii) Razred III

15 % bučk po številu ali masi, ki ne izpolnjujejo zahtev za ta razred niti minimalnih zahtev, z izjemo gnilih proizvodov, izrazito poškodovanih, z nezaraslimi razpokami ali kako drugače neprimernih za uživanje.

B. Dovoljena odstopanja od velikosti

(i) Razred I in II

10 % bučk po številu ali masi, katerih velikost je le malo večja ali manjša od velikosti, navedeni na enoti pakiranja. Vendar je to odstopanje dovoljeno le za pridelke, ki ne odstopajo za več kot 10 % od predpisanih omejitev velikosti ali teže.

(ii) Razred III

10 % bučk po številu ali masi, ki ne odstopajo za več kot 10 % od predpisanih omejitev velikosti ali teže.

V. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA PREDSTAVITEV

A. Izenačenost

Vsebina vsake enote pakiranja mora biti izenačena in mora vsebovati le bučke istega porekla, kakovosti in velikosti (če je predpisano razvrščanje po velikosti) in po možnosti enake razvitosti in obarvanosti.

Za razred III zadošča, da so bučke istega porekla.

Celotna vsebina vsake enote pakiranja mora biti taka, kot so vidni deli vsebine.

B. Pakiranje

Bučke morajo biti pakirane tako, da so ustrezno zavarovane.

Notranji material enote pakiranja mora biti nov, čist in takšne kakovosti, da preprečuje poškodbe proizvodov od zunaj in znotraj. Dovoljena je uporaba materialov, ki nosijo trgovske oznake (etikete, žigi), če se pri tiskanju in lepljenju uporabljajo nestrupena črnila ali lepila..

Enota pakiranja mora biti brez tujih primesi.

VI. DOLOČBE, KI SE NANAŠAJO NA OZNAČEVANJE

Vsaka enota pakiranja mora imeti na isti strani natisnjene čitljive in neizbrisljive naslednje oznake. ki so vidne od zunaj.

A. Identifikacija

Pakirnica | Ime in naslov ali uradno izdano ali priznano kodno oznako. |

in/ali |

tistega, ki razpošilja |

B. Vrsta proizvoda

- "Bučke", če vsebina ni vidna od zunaj

C. Poreklo proizvodov

Država porekla in po izbiri, področje rasti, ali državno, regionalno ali lokalno ime kraja.

D. Komercialne značilnosti

- razred,

- velikost (če je to ustrezno), izražena:

- ali z maksimalnim in minimalnim premerom (če se velikost meri s premerom),

- ali z maksimalno in minimalno težo, če se velikost meri s težo.

E. Uradni kontrolni znak (neobvezno)

[1] Bučke, ki imajo izrazito razvita semena in ki jih v Združenem kraljestvu in na Irskem imenujejo "buče" ("marrows"), niso zajete v ta standard.

[2] Dodatni razred, kot je določen členu 2(1) Uredbe (EGS) št. 1035/72. O uporabi tega kakovostnega razreda ali nekaterih zahtev za ta razred se sprejme odločitev v skladu členom 4(1) navedene uredbe.

--------------------------------------------------

Top