Help Print this page 

Document 31980R3513

Title and reference
Uredba Komisije (EGS) št. 3513/80 z dne 23. decembra 1980 o odstopanju, pri državah podpisnicah Kartagenskega sporazuma (Andska skupina), od členov 1, 6 in 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3510/80 z dne 23. decembra 1980 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom zaradi uporabe tarifnih preferencialov, ki jih je odobrila Evropska gospodarska skupnost za nekatere izdelke iz držav v razvoju
  • In force
OJ L 368, 31.12.1980, p. 63–65 (DA, DE, EN, FR, IT, NL)
Greek special edition: Chapter 02 Volume 012 P. 229 - 231
Special edition in Czech: Chapter 02 Volume 001 P. 375 - 378
Special edition in Estonian: Chapter 02 Volume 001 P. 375 - 378
Special edition in Latvian: Chapter 02 Volume 001 P. 375 - 378
Special edition in Lithuanian: Chapter 02 Volume 001 P. 375 - 378
Special edition in Hungarian Chapter 02 Volume 001 P. 375 - 378
Special edition in Maltese: Chapter 02 Volume 001 P. 375 - 378
Special edition in Polish: Chapter 02 Volume 001 P. 375 - 378
Special edition in Slovak: Chapter 02 Volume 001 P. 375 - 378
Special edition in Slovene: Chapter 02 Volume 001 P. 375 - 378
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 002 P. 82 - 85
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 002 P. 82 - 85
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 005 P. 92 - 94

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1980/3513/oj
Multilingual display
Dates
  • Date of document: 23/12/1980
  • Date of effect: 01/01/1981; uporaba glej člen 10
  • Date of effect: 03/01/1981; začetek veljavnosti datum objave + 3 glej člen 10
  • Date of end of validity: 31/12/9999
Miscellaneous information
  • Author: Evropska komisija
  • Form: Uredba
Relationship between documents
Text

31980R3513Uradni list L 368 , 31/12/1980 str. 0063 - 0065
grška posebna izdaja: poglavje 02 zvezek 12 str. 0229


Uredba Komisije (EGS) št. 3513/80

z dne 23. decembra 1980

o odstopanju, pri državah podpisnicah Kartagenskega sporazuma (Andska skupina), od členov 1, 6 in 12 Uredbe Komisije (EGS) št. 3510/80 z dne 23. decembra 1980 o opredelitvi pojma izdelki s poreklom zaradi uporabe tarifnih preferencialov, ki jih je odobrila Evropska gospodarska skupnost za nekatere izdelke iz držav v razvoju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti,

ker so za izvajanje določb glede tarifnih preferencialov, ki jih odobri Skupnost, za nekatere izdelke s poreklom iz držav v razvoju določena pravila za poreklo v Uredbi Komisije (EGS) št. 3510/80 [1], v nadaljevanju "osnovna uredba", glede pogojev, pod katerimi ti izdelki pridobijo status izdelkov s poreklom, ter načina dokazovanja in preverjanja njihovega statusa;

ker je bilo na podlagi Kartagenskega sporazuma vzpostavljeno tesno gospodarsko sodelovanje med Bolivijo, Kolumbijo, Ekvadorjem, Perujem in Venezuelo (v nadaljevanju "države Andske skupine"); ker lahko določbe v zvezi s pridobivanjem statusa izdelkov s poreklom iz člena 1 osnovne uredbe, s potrebnimi prilagoditvami, pomagajo olajšati to sodelovanje in spodbujati v državi Andske skupine uporabo izdelkov s poreklom iz drugih držav Andske skupine; ker bi se morale navedene določbe ustrezno spremeniti ter določiti posebna pravila za načine dokazovanja in preverjanja statusa izdelkov s poreklom; ker je v ta namen treba zagotoviti centraliziranost zahtevkov za preverjanje s skupnim upravnim organom prej navedene skupine;

ker so ukrepi, predvideni s to uredbo, v skladu z mnenjem Odbora za poreklo,

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1. Ne glede na določbe člena 1 osnovne uredbe se za izdelke s poreklom iz Bolivije, Kolumbije, Ekvadorja, Peruja ali Venezuele (v nadaljevanju "države Andske skupine") štejejo tudi tisti, ki so v skladu z navedenimi določbami v eni od teh držav pridobili status izdelkov s poreklom in ki po izvozu iz te države niso bili obdelani ali predelani v nobeni drugi državi Andske skupine ali niso bili deležni zadostne obdelave ali predelave v nobeni od teh drugih držav, ki bi jim na podlagi navedenih določb podelila status izdelkov s poreklom iz te druge države, če:

(a) so se med tako obdelavo ali predelavo uporabljali le izdelki s poreklom iz države Andske skupine;

(b) kjer na seznamih A in B iz člena 3 zgoraj navedene uredbe odstotno pravilo omejuje delež vrednosti izdelkov brez porekla, ki se v nekaterih okoliščinah lahko vključijo, je bila dodana vrednost v vsaki od teh držav pridobljena v skladu z navedenim odstotnim pravilom in drugimi pravili z navedenih seznamov, brez možnosti kumulacije iz ene države v drugo.

2. Za namene odstavka 1(a) dejstvo, da so se izdelki, razen v njem navedenih, uporabljali v deležu, ki po skupni vrednosti ne presega 5 % vrednosti pridobljenih in uvoženih izdelkov v Skupnost, ne vpliva na določitev porekla slednjih, če tako uporabljeni izdelki ne bi povzročili, da bi taki pridobljeni in uvoženi izdelki izgubili status izdelkov s poreklom iz države Andske skupine, iz katere so bili prvič izvoženi, če bi bili uporabljeni izdelki vključeni v tej prvi državi.

3. V primerih iz odstavka 1(b) se ne sme vključiti noben izdelek brez porekla, če je bil deležen samo tolikšne obdelave ali predelave, kakršno to določa člen 3(2) osnovne uredbe.

4. Ne glede na določbe odstavka 1 in če so vsi pogoji, določeni v tem odstavku, kljub temu izpolnjeni, se pridobljeni izdelki ne štejejo več za izdelke s poreklom iz prve države Andske skupine, ki je izdelek izvozila, razen če predstavlja vrednost v tej državi obdelanih ali predelanih izdelkov najvišji odstotek vrednosti pridobljenih izdelkov. Če ni tako, se slednji štejejo kot izdelki s poreklom iz države Andske skupine, pri čemer pridobljena dodana vrednost predstavlja najvišji odstotek njihove vrednosti.

Člen 2

1. Zaradi izvajanja določb iz člena 1 se uporabljajo določbe člena 4 osnovne uredbe.

2. "Dodana vrednost" iz člena 1(1)(b) in (4) pomeni razliko med ceno franko tovarna pridobljenega blaga, zmanjšano za notranje davke, ki se povrnejo ali se lahko povrnejo pri izvozu iz zadevne države, in carinsko vrednostjo za vse izdelke, ki so uvoženi v navedeno državo in obdelani ali predelani v navedeni državi.

Člen 3

1. Za namene člena 1 se status izdelka s poreklom v smislu člena 1 osnovne uredbe pri izdelkih, pridobljenih v eni od držav Andske skupine in izvoženih v drugo državo Andske skupine, dokazuje s predložitvijo potrdila o poreklu obrazec A, katerega vzorec je dan v prilogi k osnovni uredbi. To potrdilo izdajo vladni organi države izvoza, pristojni za izdajo potrdil o poreklu za namene osnovne uredbe.

2. Za namene člena 1 se status izdelka s poreklom v smislu navedenega člena pri izdelkih, ki so v eni državi Andske skupine le ostali ali niso bili predelani drugače, kakor to določa navedeni člen, in so bili izvoženi iz te države v drugo državo Andske skupine, dokazuje s predložitvijo potrdila iz odstavka 1, ki se izda v skladu z navedenim odstavkom, na podlagi potrdil o poreklu obrazec A, ki so bila izdana predhodno.

Člen 4

Ne glede na določbe člena 6 osnovne uredbe so izdelki, navedeni v členu 1, pri uvozu v Skupnost deležni ugodnosti določb tarifnih preferencialov iz navedenega člena ob predložitvi potrdila o poreklu obrazec A, izdanega na podlagi potrdil o poreklu obrazec A, ki jih je pred tem izdal organ v državi Andske skupine, iz katere so bili izdelki izvoženi v Skupnost.

Člen 5

Potrdila iz členov 3 in 4 morajo vsebovati:

- v polju 4

"Za uradno rabo"

ime države Andske skupine, katere poreklo ima izdelek, skupaj z enim od naslednjih zaznamkov:

"CUMUL GROUPE ANDIN"

"CUMULATION ANDEAN GROUP"

- v polju 12 "Izjava izvoznika" izjavo, da izdelki izpolnjujejo pogoje o poreklu, ki jih zahteva splošni sistem preferencialov za izvoz v Evropsko gospodarsko skupnost.

Člen 6

1. Določbe členov od 1 do 5 zgoraj se uporabljajo le, če so pravila, ki urejajo trgovino v smislu te uredbe med vsako od prej določenih držav, enaka določbam iz osnovne in te uredbe.

2. Poleg tega vsaka država Andske skupine jamči Komisiji Evropskih skupnosti, da bo prek

(v nadaljevanju Junta) izpolnjevala ali zagotavljala izpolnjevanje pravil glede pripravljanja in izdajanja potrdil o poreklu obrazec A in pravil v zvezi z upravnim sodelovanjem iz členov 7 in 8 spodaj.

Člen 7

1. Naknadno preverjanje potrdil obrazec A, navedenih v členu 3, se izvaja naključno ali kadarkoli organi iz navedenega člena iz katere koli države Andske skupine, v kateri so izdelki pred ponovnim izvozom ostali v enakem stanju ali pa so bili obdelani ali predelani, kakor je določeno v členu 1, upravičeno dvomijo o verodostojnosti dokumenta ali o točnosti podatkov glede pravega porekla izdelkov.

2. Za namene uporabe določb iz odstavka 1 organi, navedeni v navedenem odstavku, pošljejo potrdilo o poreklu obrazec A k Junti in po potrebi navedejo oblikovne ali vsebinske razloge za poizvedbo. Posredujejo vse podatke, ki jih imajo na razpolago in ki kažejo, da so podrobnosti na navedenem potrdilu netočne.

Člen 8

1. Naknadno preverjanje potrdil obrazec A, navedenih v členu 4, se izvaja v okoliščinah iz člena 12 osnovne uredbe. Vendar pa z odstopanjem od določb odstavka 2 navedenega člena carinski organi v Skupnosti vrnejo Junti potrdilo o poreklu obrazec A.

2. Države Andske skupine sporočijo Komisiji naslov Junte. Komisija sporoči to informacijo carinskim organom držav članic.

Člen 9

Pojasnjevalna opomba, ki je priložena k tej uredbi, je sestavni del te uredbe.

Člen 10

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Uporablja se od 1. januarja 1981.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 1980

Za Komisijo

Étienne Davignon

Član Komisije

[1] UL L 368, 31.12.1980, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA

Pojasnjevalna opomba k členu 1

Za namene člena 1(1)(b) je treba upoštevati odstotno pravilo pri sklicevanju, v zvezi z dodano vrednostjo, na določbe s seznamov A in B iz člena 3 osnovne uredbe. Kadar so pridobljeni izdelki na Seznamu A, je odstotno pravilo dodatno merilo poleg tistega za spremembo tarifne številke za kateri koli uporabljen izdelek brez porekla.

--------------------------------------------------

Top